Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Toruń, 05.05.2016 Możliwości realizacji wsparcia przez NGO’s w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Toruń, 05.05.2016 Możliwości realizacji wsparcia przez NGO’s w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Toruń, 05.05.2016 Możliwości realizacji wsparcia przez NGO’s w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Konkursy na rok 2016 EFS liczba konkursów: 26 kwota UE (EUR): 118.758.488 EFRR liczba konkursów: 44 kwota UE (EUR): 329.106.982 OGÓŁEM liczba konkursów: 70 kwota UE (EUR): 447.865.470

3 Harmonogram konkursów na rok 2017-2018 EFS liczba konkursów: 27 kwota UE (EUR): 101.106.374 EFRR liczba konkursów: 39 kwota UE (EUR): 304.353.174 OGÓŁEM liczba konkursów: 66 Kwota UE (EUR): 405.459.548

4 aktywne formy wsparcia dla osób bezrobotnych, niepracujących, biernych zawodowo usługi opieki nad dziećmi do lat 3 Wsparcie przedsię- biorczości

5 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy (rok 2016) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin rozpoczęcia naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota dofinansowani a UE (euro) Działanie 8.1 Podniesienia aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia II kwartał 2016 Projekty z zakresu zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy 4 851 116 Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa III kwartał 2016 Projekty z zakresu zwiększenia zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa 750 000 Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie II kwartał 2016 Projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 5 000 000 Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze II kwartał 2016 Projekty z zakresu aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych 5 000 000 Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 III kwartał 2016 Projekty z zakresu wsparcia tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 9 000 000 Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT III kwartał 2016 Projekty z zakresu wsparcia tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 500 000 Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych II kwartał 2016 Wybór podmiotu wdrażającego podmiotowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw 5 763 959 Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe III kwartał 2016 Projekty typu outplacement 3 000 000 Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców IV kwartał 2016 Projekty z zakresu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 500 000 Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne III kw 2016 Projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i programy polityki zdrowotnej 6 000 000

6 Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia – (II kw. 2016) Na co? Aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo realizowana poprzez aktywne formy wsparcia dopasowane do indywidualnych potrzeb m.in.: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże, doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie. Grupa docelowa to:  osoby bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, w szczególności: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.  Projekty realizowane przez instytucje rynku pracy (z wyłączeniem PUP)  Osiągnięcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej: dla osób w wieku 50 lat i więcej - 33%; dla kobiet - 39%; dla osób z niepełnosprawnościami - 33%; dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) - 38%; dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych kategorii - 43%.

7 Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa – (III kw. 2016) Na co? Wsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzin poprzez m.in.: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże, doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie. Grupa docelowa to:  Osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne  Konieczność przejścia reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS)  Osiągnięcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej

8 Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie – (II kw. 2016: nabór od 2016-05-02 do 2016-05-16) Na co? Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej obejmujące m.in.: działania szkoleniowo-doradcze, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe. Grupa docelowa to:  osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.  Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia w ramach projektu  Co najmniej 60% kosztów bezpośrednich w projekcie przeznaczone jest na wypłatę bezzwrotnych dotacji  Wsparcie kompleksowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników

9 Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - II kw. 2016 Projekty z zakresu aktywizacji osób opiekujących się dziećmi do lat 3 chcących powrócić na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad tymi dziećmi (np. pokrycie kosztów żłobka, zatrudnienia niani) oraz uzupełniająco działania aktywizacyjno-szkoleniowe. Grupa docelowa to:  Osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych  Pokrycie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem do lat 3 są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy  Osiągnięcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej – 43% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami - 33%; Na co?

10 Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - III kw. 2016 Projekty z zakresu tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym dostosowanie miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Grupa docelowa to m.in.:  Dzieci do lat 3  Osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych  Żłobki  Kluby dziecięce  Opiekunowie dzienni  Zachowanie trwałości nowoutworzonych miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3  Finansowanie działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Na co?

11 Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT - III kw. 2016 Projekty z zakresu tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym dostosowanie miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Grupa docelowa to m.in.:  Dzieci do lat 3  Osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych  Żłobki  Kluby dziecięce  Opiekunowie dzienni  Zachowanie trwałości nowoutworzonych miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3  Finansowanie działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Na co?

12 Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - III kw. 2016 Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, obejmujących m.in.: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, studia podyplomowe, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Grupa docelowa to:  osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy  osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujące podjąć zatrudnienia poza rolnictwem  Osiągnięcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej [50%] Na co?

13 Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców - IV kw. 2016 Projekty w zakresie eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, m.in. poprzez przekwalifikowanie, szkolenia i doradztwo dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy, a także działania poprawiające ergonomię pracy i środowiska pracy. Grupa docelowa to:  osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia  osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia, w szczególności powyżej 50 roku życia  pracodawcy  Dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie poprzedzane analizą epidemiologiczną terytorium i grup docelowych  Działania związane z programami zdrowotnymi będą rozpatrywane przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w obszarze zdrowia Na co?

14 Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - III kw. 2016 Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz programy regionalne dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem zdrowotny regionu. Grupa docelowa to:  osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia  osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia, w szczególności powyżej 50 roku życia  pracodawcy  Dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie poprzedzane analizą epidemiologiczną terytorium i grup docelowych  Działania związane z programami zdrowotnymi będą rozpatrywane przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w obszarze zdrowia  Planuje się premiować partnerstwo z organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów Na co?

15 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku (lata 2017-2018) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin rozpoczęcia naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota dofinansowania UE (euro) Działanie 8.1 Podniesienia aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia I kwartał 2017 I kwartał 2018 III kwartał 2018 Projekty z zakresu zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy 750 000 4 218 362 750 000 Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa II kwartał 2018 Projekty z zakresu zwiększenia zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa 750 000 Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 I kwartał 2018 Projekty z zakresu wsparcia tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 4 000 000 Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT IV kwartał 2018 Projekty z zakresu wsparcia tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 590 000 Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców IV kwartał 2017 Projekty z zakresu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 500 000 Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne I kwartał 2017 I kwartał 2018 Projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i programy polityki zdrowotnej 8 000 000 6 000 000

16 aktywne formy wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem usługi społeczne i zdrowotne sektor ekonomii społecznej

17 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo (rok 2016) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin rozpoczęci a naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota dofinansowa nia UE (euro) Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT III kwartał 2016 Projekty na rzecz aktywnej integracji2 500 000 Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT III kwartał 2016 Projekty na rzecz rozwoju usług opiekuńczych1 893 413 Działanie 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne III kwartał 2016 Projekty na rzecz aktywnej integracji10 000 000 polityka terytorialna Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym II kwartał 2016 Projekty na rzecz włączenia społecznego młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym 3 000 000 Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych IV kwartał 2016 Projekty na rzecz rozwoju usług zdrowotnych10 000 000 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych IV kwartał 2016 Projekty na rzecz rozwoju usług społecznych8 000 000 Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej II kwartał 2016 Projekty z zakresu tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych oraz rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 9 000 000 Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym

18 Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT - III kw. 2016 Na co? Włączenie społeczne realizowane przez aktywne formy wsparcia edukacyjnego, społecznego, zawodowego m.in.: terapię, wsparcie psychologiczne, warsztaty interpersonalne, wsparcie realizowane w ramach CIS, KIS, ZAZ, WTZ, kursy i szkolenia zawodowe, trener pracy, doradztwo zawodowe, staże i praktyki. Grupa docelowa to m.in.:  osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,  osoby z niepełnosprawnościami,  osoby niepracujące,  otoczenie.  Zgodność projektów ze Strategią ZIT  Osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 56% (społeczna) i 22% (zawodowa) – dla projektów skierowany do osób z niepełnosprawnościami odpowiednio 46% i 12%

19 Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - III kw. 2016 Na co?  Zgodność projektów ze Strategią ZIT  Zachowanie trwałości nowoutworzonych miejsc świadczenia usług społecznych Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami (np. tworzenie i rozwój ośrodków zapewniających opiekę dzienną, mieszkań wspieranych, zwiększenie liczby usług asystentów osób niepełnosprawnych, teleopieka, tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego). Grupa docelowa to m.in.:  osoby niesamodzielne w tym starsze i z niepełnosprawnościami,  otoczenie.

20 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - III kw. 2016 Na co? Włączenie społeczne realizowane przez aktywne formy wsparcia edukacyjnego, społecznego, zawodowego m.in.: terapię, wsparcie psychologiczne, warsztaty interpersonalne, wsparcie realizowane w ramach CIS, KIS, ZAZ, WTZ, kursy i szkolenia zawodowe, trener pracy, doradztwo zawodowe, staże i praktyki. Grupa docelowa to m.in.:  osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,  osoby z niepełnosprawnościami,  osoby niepracujące,  otoczenie.  Zgodność projektów ze Strategią OSI/ORSG [polityka terytorialna]  Osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 56% (społeczna) i 22% (zawodowa) – dla projektów skierowany do osób z niepełnosprawnościami odpowiednio 46% i 12%

21 Limity i ograniczenia w realizacji projektów Zapisy wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zakładały efektywność społeczno-zatrudnieniową. Efektywność ta będzie wymagana na poziomie określonym w kryteriach wyboru projektów. Zastosowanie mechanizmów zapewniających komplementarność wsparcia EFS i Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego. Warunki

22 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (cd.) W ramach Poddziałania preferowane będą projekty dot. realizowania wsparcia we współpracy służb zatrudnienia i służb społecznych (publicznych i niepublicznych) m.in. poprzez wdrożenie Program Aktywizacja i Integracja (PAI). OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności: a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja; b) CIS i KIS; c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Warunki

23 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (cd.) Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane: a) przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; b) przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie; c) przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; d) przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu. Warunki

24 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (cd.) Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane do dofinansowania. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Preferowane będą przedsięwzięcia obejmujące współpracę i włączenie usług podmiotów ekonomii społecznej w szczególności o charakterze reintegracyjnym tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ Warunki

25 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (cd.) Ze środków EFS w ramach projektów OPS i PCPR nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu. W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich wartości winna być realizowana/zlecana:  na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.),  u podmiotów ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Warunki

26 Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym – (II kw. 2016: nabór od 2016-05-02 do 2016-05-16) Na co? Działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze, rozwój kompetencji społecznych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz wsparcie służące uzupełnieniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Grupa docelowa to m.in.:  osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,  osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,  otoczenie.  Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenie w zakresie pracy z młodzieżą, w stosunku do której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy [Wnioskodawca lub Partner]  Posiadanie doświadczenia we współpracy z kuratorami sądowymi na rzecz pracy z młodzieżą, w stosunku do której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy  Partnerstwo z minimum 80% organów prowadzących młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii z woj. kuj.-pom.

27 Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - IV kw. 2016 Na co? Działania na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. system badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej; programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością). Grupa docelowa to m.in.:  dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia,  osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej,  otoczenie.  Dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie poprzedzane analizą epidemiologiczną terytorium i grup docelowych  Działania związane z programami zdrowotnymi będą rozpatrywane przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w obszarze zdrowia  Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

28 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - IV kw. 2016 Na co? Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami (np. tworzenie i rozwój ośrodków zapewniających opiekę dzienną, zwiększenie liczby usług asystentów osób niepełnosprawnych, teleopieka, tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego); Usługi wspierające rodziny i pieczę zastępczą (np. tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego, asystentury rodzinnej, poradnictwa); Tworzenie i rozwój mieszkań chronionych, treningowych; Usługi na rzecz osób bezdomnych. Grupa docelowa to m.in.:  osoby niesamodzielne w tym starsze i z niepełnosprawnościami,  rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,  osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej,  otoczenie.  Zachowanie trwałości nowoutworzonych miejsc świadczenia usług społecznych  Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

29 Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - (II kw. 2016: nabór od 2016-05-09 do 2016-05-16) Na co?  Uzyskanie akredytacji przez OWES – podmioty uprawnione do aplikowania  Zachowanie trwałości nowoutworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy  Kompleksowa oferta OWES zapewniająca wsparcie zarówno dotacyjne jak również w postaci dostosowanych do potrzeb usług dla PES  Projekt zakłada współpracę z beneficjentami Działań 9.1, 9.2, 9.3 w celu wspierania zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo - wychowawczych i innych tego typu placówek w ekonomii społecznej oraz zakładów poprawczych Wsparcie powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych oraz rozwoju istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez m.in.: kursy, szkolenia i doradztwo, specjalistyczne usługi np. marketingowe, księgowe, bezzwrotne dotacje na tworzenie miejsc pracy, wsparcie pomostowe. Grupa docelowa to m.in.:  osoby bezrobotne, z niepełnosprawnościami, wykluczone społecznie chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej  organizacje pozarządowe,  spółdzielnie socjalne,  i inne podmioty ekonomii społecznej.

30 Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt pozakonkursowy (nabór zakończony) Na co?  Projekt pozakonkursowy realizowany przez ROPS Koordynacja i monitorowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej poprzez m.in.: tworzenie regionalnych sieci współpracy na rzecz ES, budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną; przedsięwzięcia promujące PES jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży ich produktów. Grupa docelowa to m.in.:  podmioty ekonomii społecznej oraz ich pracownicy i wolontariusze,  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, ich pracownicy i wolontariusze,  instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,  przedstawiciele sektora nauki i biznesu.

31 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo (lata 2017-2018) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin rozpoczęci a naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota dofinansowa nia UE (euro) Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT III kwartał 2017 Projekty na rzecz aktywnej integracji3 500 000 Działanie 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne III kwartał 2018 Projekty na rzecz aktywnej integracji10 000 000 polityka terytorialna Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych III kwartał 2017 Projekty na rzecz rozwoju usług społecznych8 000 000 Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym

32 aktywizacja społeczno- zawodowa animacja lokalna wsparcie dla rozwoju ekonomii społecznej

33 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym tj: kluby samopomocy świetlice środowiskowe kluby młodzieżowe kluby pracy, aktywizacja społeczno-zawodowa i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno- społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.  Realizowane działania będą wynikały z LSR przygotowywanych przez LGD  Harmonogram konkursów będzie uzgadniany pomiędzy LGD oraz IZ


Pobierz ppt "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Toruń, 05.05.2016 Możliwości realizacji wsparcia przez NGO’s w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google