Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej M. Sysło, UMK Toruń, UWr Wrocław Cyfrowa Szkoła a zainteresowania i potrzeby uczniów, nauczyciel i społeczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej M. Sysło, UMK Toruń, UWr Wrocław Cyfrowa Szkoła a zainteresowania i potrzeby uczniów, nauczyciel i społeczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 Maciej M. Sysło, UMK Toruń, UWr Wrocław syslo@ii.uni.wroc.pl, http://mmsyslo.pl/ Cyfrowa Szkoła a zainteresowania i potrzeby uczniów, nauczyciel i społeczeństwa

2 Maciej M. Sysło 2 Plan Cyfrowa Szkoła, w niej:  uczeń  nauczyciel  technologia  szkoła w trakcie:  zaproszenie do Torunia na koniec  prezenty – niespodzianki

3 Maciej M. Sysło 3 Motto Dlaczego zmianom w zachowaniu ludzi nie towarzyszą zmiany w sposobach pomagania naszym dzieciom, jak mają się uczyć? [Seymour Papert (MIT), twórca Logo; 1990]

4 Maciej M. Sysło 4 Cyfrowa Szkoła CS: Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Obejmuje 4 e-obszary  e-nauczyciel: … rozwijanie umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem TIK, … komunikowanie się z uczniami  e-zasoby edukacyjne: … zapewnić dostęp do elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym do e-podręczników  e-szkoła: … zapewnienie szkołom infrastruktury w zakresie TIK  e-uczeń: … zapewnienie dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych Można odnieść wrażenie, nie tylko u nas w kraju, że: komputery i informatyka w edukacji to głównie zaopatrzenie uczniów i nauczycieli w komputery i w dostęp do Internetu.

5 Maciej M. Sysło 5 Cyfrowa Szkoła Głupcze: uczeń, uczeń, uczeń !!!  e-nauczyciel  e-zasoby edukacyjne  e-szkoła  e-uczeń W każdej koncepcji/reformie edukacji: personalizacja – każdy mózg jest inaczej okablowany. PC – osobisty? Oczekuje wsparcia w pracy, w szkole, pod tablicą Web 2.0: Środowisko własnych zasobów nad powszechnym dostępem do zasobów Miejsce spotkania osób: uczniów, nauczycieli, personelu, społeczności lokalnej e-Szkoła: szkoła, która wykorzystuje technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie swojego rozwoju ku lepszemu, bardziej skutecznemu wypełnianiu swojej misji edukacyjnej, wychowawczej i społecznej. [Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe Technologie w Edukacji, MEN, 2100]

6 Maciej M. Sysło 6 Uczeń, Nauczyciel, Szkoła The most important thing is a person – teacher Children: they need something more proactive They need a guide. They don’t need an assistant najważniejszy jest nauczyciel, jako przewodnik ucznia Technologia może być przydatna jako wsparcie, ale musi być edukacyjnie przygotowana Na pytanie, jaka jest rola komputerów w edukacji, odpowiedział (1995):

7 Maciej M. Sysło 7 Uczeń: lekcja z Jobsa W edukacji: I’m a very big believer in: equal opportunity as opposed to equal outcome równe szanse, w przeciwieństwie do jednakowych rezultatów (do wyrównywania szans) W praktyce u nas: wszystkich uczniów gimnazjum obejmuje ta sama podstawa i ten sam test. Praktyka (USA): 50% przedmiotów do wyboru, nawet w przedmiotach obowiązkowych, jak matematyka Idea: indywidualna podstawa programowa (Sir Ken Robinson)

8 Dzisiejsi uczniowie … 8 8 Maciej M. Sysło Wiecznie połączeni:  24/7/52/365 za pomocą technologii, którą noszą w kieszeniach, mają w rękach, również w domach  ale, na ogół nie stosują technologii w celach edukacyjnych  szukają – ale co znajdują? – znajduję to, co znam (Goethe)  szkoły nie są przygotowane do stosowania technologii, którą uczniowie mają przy sobie  z drugiej strony, uczniów nie można rozłączyć, bo: połączenie jest nie tylko medium, ale jest stanem świadomości Jak spowodować, by: uczyli się będąc połączonym? Tematem Światowej Konferencji WCCE 2013 w Toruniu:

9 9 Komitet Honorowy:

10 Alfabetyzacja XXI wieku 10 Mark Prensky (2012) The True 21st Century Literacy is Progarmming Prawdziwą alfabetyzacją XXI wieku jest programowanie, jako umiejętność korzystania z innowacyjnych możliwości technologii (komputerów), nie tylko z gotowych rozwiązań Maciej M. Sysło Seymour Papert (1980) należy pamiętać, że relacja pomiędzy dzieckiem i komputerem powinna być taka, aby dziecku ułatwić programowanie komputera, nie zaś by komputer programował zachowanie i postępowanie dziecka.

11 Polacy a umiejętność programowania 11 średnia europejska: 20 Polscy uczniowie i studenci: 16 – 22 miejsce w Europie !!!!!

12 Jaka jest najważniejsza technologia? – … 12 nauczyciel Steve Jobs, wspominał: I know from my own education, that if I hadn’t encountered two or three individuals that spent extra time with me, I’m sure I would have been in jail. Szkoły są tak dobre jak dobrzy są w nich nauczyciele Nauczanie, jak medycyna, jest zawodem praktycznym Stąd: Przygotowanie nauczycieli do zawodu powinno odbywać się jak najbliżej … pacjenta, czyli ucznia, praktyka na pacjentach; miejscem weryfikacji powinna być klasa i zajęcia z uczniami Nauczyciel Brak spójnego systemu kształcenia (uczelnie) i doskonalenia (ośrodki + uczelnie) nauczycieli. Cyfrowa szkoła najlepszym przykładem tego braku – MNiSzW nie jest partnerem CS, a uczelnie nie uczestniczą w szkoleniach, robi to jeden ośrodek.

13 Maciej M. Sysło 13 Nauczyciel Dziesiątki tysięcy nauczycieli Przewinęło się przez kursy, szkolenia, studia podyplomowe, Zdobyło awans zawodowy Ale brak ewaluacji efektów edukacyjnych (reform, zmian, projektów). Potrzeby: Określenie niezbędnych kompetencji w zakresie korzystania z technologii – standardy Stworzenie systemu ewaluacji nauczyciela w pracy z uczniem Wsparcie rozwoju nauczycieli w związku z nową technologią Tylko takie reformy (zmiany w szkole) są rzeczywiste, jeśli są odczuwalne „pod tablicą” w każdej klasie, w życiu każdej konkretnej szkoły. [Mirosław Sawicki] w rozwoju każdego ucznia [M. M. Sysło]

14 Maciej M. Sysło 14 (Prze)znaczenie standardów dla nauczycieli  Podniesienie świadomości nauczycieli – własna edukacja w swoich rękach  Kryteria oceny (ewaluacji) pracy nauczycieli  Wspólny punkt odniesienia dla wszystkich – nauczycieli i instytucji przygotowujących  Konkretne działania: programy szkoleń, kursów, studiów podyplomowych  Kryterium akredytacji kierunków, kursów i programów przygotowania nauczycieli Standardy: Określenie tego, co wartościowe. Mogą być stosowane do oceny... np. przygotowania nauczycieli

15 Maciej M. Sysło 15 Nowe standardy przygotowania nauczycieli Standardy. Nauczyciel:  Inspiruje i angażuje uczniów do kształcenia się i kreatywności.  Promuje i kształtuje u uczniów postawę obywatelską i odpowiedzialność w świecie mediów cyfrowych.  Stosuje i rozwija swoje metody kształcenia i oceniania z użyciem technologii.  Pracuje i uczy w środowisku technologii.  Angażuje się w profesjonalny rozwój. Założenia:  nauczyciel potrafi posługiwać się komputerem w podstawowym zakresie możliwości, jakie ma system operacyjny i oprogramowanie użytkowe oraz do komunikacji i poszukiwania informacji w sieci.  standardy te są wyrażone w języku czynności nauczyciela w odniesieniu do działań swoich i uczniów – miejscem ich weryfikacji jest klasa i zajęcia z uczniami

16 Maciej M. Sysło 16 Przykłady, 1 – inspiruje i angażuje uczniów Standard:  inspiruje i angażuje uczniów do rozwiązywania rzeczywistych problemów z pomocą odpowiednich środków i narzędzi technologii oraz zasobów cyfrowych Poziom podstawowy:  inspiruje i zachęca uczniów do wyszukiwania rzeczywistych problemów oraz analizowania i oceniania ich rozwiązań z pomocą odpowiednich środków i narzędzi technologii oraz zasobów cyfrowych Poziom zaawansowany:  regularnie angażuje uczniów do działań polegających na identyfikowaniu rzeczywistych problemów, krytycznej ich analizie, stawianiu pytań, planowaniu i odkrywaniu ich rozwiązań i dobieraniu odpowiednich środków i narzędzi technologii oraz zasobów cyfrowych do analizowania i rozwiązywania problemów

17 Maciej M. Sysło 17 Przykłady, 5 – angażuje się w profesjonalny rozwój Standard:  bierze udział w różnych formach i społecznościach, lokalnych i globalnych, doskonalenia zawodowego, by rozwijać metody wykorzystania technologii do poprawy osiągnięć uczniów Poziom podstawowy:  aktywnie uczestniczy w lokalnych i globalnych społecznościach doskonalących się nauczycieli, wymienia pomysły i stosuje poznane metody dla rozwoju i poprawy osiągnięć uczniów Poziom zaawansowany:  uczestniczy w rozwoju lokalnych i globalnych społeczności doskonalących się nauczycieli, mających na celu wymianę pomysłów i metod dotyczących kreatywnego i efektywnego wykorzystania technologii we własnym rozwoju oraz w kształceniu i rozwoju osiągnięć uczniów

18 Maciej M. Sysło 18 Standardy  ewaluacja, rozwój Ewaluacja Potwierdza przygotowanie nauczyciela do efektywnego stosowania nowoczesnych technologii: w pracy z uczniami na lekcjach, w pracy szkoły, do stymulowania własnego rozwoju. Miejscem procesu ewaluacji jest szkoła, klasa z uczniami Ewaluacja na poziomie: Podstawowym Zaawansowanym Zaproponowaliśmy ten system dla CS, ale nie został przyjęty (jeszcze).

19 Maciej M. Sysło 19 Ewaluacja Pozytywna ewaluacja na poziomie podstawowym nauczyciel: celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną dba również o swój dalszy rozwój Pozytywna ewaluacja na poziomie rozszerzonym nauczyciel:: dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami wykazuje się kreatywnością podejmuje się opieki nad co najmniej dwoma nauczycielami podejmuje zaawansowane aktywności: prowadzi warsztaty dla nauczycieli, organizuje konkursy, bierze aktywny udział w konferencjach, publikacje swoje materiały i artykuły itp.

20 Maciej M. Sysło 20 Ewaluacja – pomiar, poziom podstawowy Przygotowuje scenariusze lekcji (np. 3 po 45 min) wspomaganych technologią informacyjną i komunikacyjną Przeprowadza lekcje w oparciu o te scenariusze. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonej lekcji powinna zawierać:  arkusz obserwacji lekcji przez dyrektora szkoły i ankietę dyrektora szkoły oraz ankiety przynajmniej dwóch obserwujących nauczycieli; przy tym przynajmniej jeden z obserwujących nauczyciel powinien pochodzić spoza szkoły, w której uczy obserwowany nauczyciel;  materiały elektroniczne do lekcji - adres miejsca w sieci, gdzie znajdują się materiały związane z lekcją;  opinie uczniów (zebrane w ankietach)  własną refleksję na temat zastosowania technologii na lekcjach wraz z podsumowaniem ankiet wypełnianych przez uczniów oraz ankiet wypełnianych przez dyrektora szkoły i obserwujących nauczycieli. W okresie ewaluacji bierze udział w co najmniej jednej formie doskonalenia metod posługiwania się technologią w pracy dydaktycznej – potwierdza to odpowiednim zaświadczeniem, dyplomem lub innym dokumentem;

21 Maciej M. Sysło 21 Ewaluacja – pomiar, poziom rozszerzony Scenariusze dla ewaluacji na poziomie rozszerzonym potwierdzeniem rozwoju: Nauczyciel opracowuje scenariusze i prowadzi lekcje zaawansowanymi metodami, takimi, jak: webquest, Metoda projektów (on-line) 1:1 praca z wykorzystaniem platformy edukacyjnej odwrócona klasa BYOD CT – myślenie komputacyjne Uwaga. Identyczny model ewaluacji i rozwoju nauczycieli pojawił się w konkluzji badań, prowadzonych przez trzy lata przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, w ramach Projektu MET (Measures of Effective Teaching).

22 Maciej M. Sysło 22 Zasoby – Internet, odnowione spojrzenie  S. Lem: I - odpowiedź na pytanie, które nie zostało postawione  Trzy składowe Internetu – dotychczas  połączenia (kabelki, gniazdka)  zasoby w komputerach przyłączonych do sieci  użytkownicy  Wpływ rozwoju technologii i Web 2.0  dostęp za pomocą jakichkolwiek połączeń, dostęp wszędzie, darmowy dostęp  środowiska aktywności edukacyjnej, zawodowej, osobistej – połączenie zasobów (osobistych, spersonalizowanych) z miejscem przebywania użytkownika np. miejsce ucznia i nauczyciela na platformie edukacyjnej, osobiste archiwum i e-portfolio.  Konsekwencje  zasoby podporządkowane indywidualnym środowiskom uczniów i nauczycieli

23 TI’99 – pierwszy e-podręcznik PL Podręcznik: Informatyka 4/6, 1999 Junior Windows, a w nim: Junior Office – Przybornik – idea karteczek (MS Notes po latach) Porządki, multimedia, poczta, Sterowanie, Sieć, Bazy danych Spersonalizowane środowisko, Chmura Powstawał: obserwacja ucznia, projekt i stworzenie środowiska, podręcznik opisem środowiska i wskazówkami dla ucznia Wyróżnienia: „to nie jest podręcznik do informatyki” Edukacja XX nadal stosowany w szkołach, po 12 latach! Maciej M. Sysło 23

24 Maciej M. Sysło 24 Drugi e-podręcznik: 2002/4 Menu Zawartość podręcznika konfigurowalna Lekcja Przebieg lekcji, spersonalizowany 2002: platforma edukacyjna ! chmura ! odwrócona klasa !

25 Platforma edukacyjna Fronter – własne zasoby Zasoby edukacyjne – obce Internet (chmura) Rozwiązuje zadania domowe – nauczanie na odległość Zamieszcza i sprawdza zadania domowe, przygotowuje lekcje Wgląd w działania całej szkoły e-dziennik Uczeń Nauczyciel Dyrektor Rodzice Zasoby edukacyjne – obce 25 Dolnośląska eSzkoła - DeS e-portfolio projekty Szkoła: pracownia mobilna Internet bezprzewodowy W domach uczniów i nauczycieli: komputer, Internet Zaczynaliśmy w … 1965 roku Technologia mobilna – jest wszędzie tam, gdzie potrzebuje jej nauczyciel i uczeń

26 Maciej M. Sysło 26 Nowe kształcenie, nowe technologie …  1:1  BYOD  BYOT  FL (FC)  PLN (PLS)  CT  Laptop dla każdego – tylko po co dzisiaj? Każdy ma już swoje urządzenie  Zamiast 1:1, przyjdź ze swoim urządzeniem, ale szkoła nie jest przygotowana na to: przepustowość sieci i ochrona (bezpieczeństwo) danych  Przyjdź z tabletem? Nie, T = thinking, nie zapomnij zabrać głowy do szkoły – uczeń partnerem  Flipped classroom – odwrócona klasa – potrzebna zmiana kultury uczenia się  Personal learning network – spersonalizowane środowisko uczenia się  computational thinking – myślenie komputacyjne – informatyka dla wszystkich

27 Epilog zrewidujmy XIX/XX wieczne idee (np. podręcznika) przyjrzyjmy się najpierw uczniom, jak pracują i jakie mają zainteresowania oraz potrzeby, również nauczyciele uwzględnijmy, jak funkcjonuje sieć i jej społeczności zaplanujmy środowisko kształcenia na miarę i potrzeby uczących się i ich czasów zapewnijmy finansowanie twórcom najlepszych rozwiązań zapewnijmy ciągłość i spójność rozwoju przyjętych rozwiązań – e-zasobów nie można położyć na półkę, jak kiedyś kładliśmy papierowe książki Maciej M. Sysło 27

28 Zaproszenie do Torunia 28 Maciej M. Sysło Goście:  George Siemens – konektywizm  Mitchel Resnick – Scratch - IwE  Włodzisław Duch (UMK) – mózg a edukacja - IwE  Ekspert UNESCO – technologie mobilne  Grupa nauczycieli z USA, prof. Dylak – odwrócona klasa - IwE  nauczanie informatyki w Izraelu - IwE  Wice prezydent Intela, John A. Davies  Gość wydawnictwa Pearson  inne atrakcje - IwE Z ostatniej chwili: będą stypendia dla nauczycieli (fundusze z ORE), liczymy też na MAC (dla CS) http://wcce2013.umk.plhttp://wcce2013.umk.pl; http://edu.rsei.umk.pl/iwe2013/?q=node/3http://edu.rsei.umk.pl/iwe2013/?q=node/3

29 Maciej M. Sysło 29 Prezent – Niespodzianka Uwalniam te podręczniki i książki wraz z płytami i poradnikami – będą dostępne niemal za darmo na http://mmsyslo/pl Pierwszy w Polsce e-podręcznik – 1999 !!! XII wydań !!! + dwie płyty Windows. Linux Komputer na 10 przedmiotach w gimnazjum Plansze historyczne LO: informatyka rozszerzona


Pobierz ppt "Maciej M. Sysło, UMK Toruń, UWr Wrocław Cyfrowa Szkoła a zainteresowania i potrzeby uczniów, nauczyciel i społeczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google