Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i zadania biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników uczelni na przykładzie udziału Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i zadania biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników uczelni na przykładzie udziału Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium."— Zapis prezentacji:

1 Rola i zadania biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników uczelni na przykładzie udziału Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelnianego Olga GIWER Weronika KUBRAK Maria MILLER-JANKOWSKA Wrocław 2013

2 Plan prezentacji  Ewidencjonowanie dorobku naukowego przed powstaniem repozytorium  Działania Biblioteki prowadzące do powstania Repozytorium  Badanie ankietowe  Współpraca z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych  Uchwała Senatu – powstanie centralnego repozytorium  Możliwości i funkcje systemu  Wdrożenie systemu  Problemy do pokonania  Czynniki, które złożyły się na sukces  Podsumowanie  Co dalej? Plany O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

3 Podstawy prawne działania Biblioteki Zadania Systemu Biblioteczno-Informacyjnego określa Statut PW:  § 109 ust. 3 – prowadzenie prac bibliograficznych, w tym ewidencja dorobku naukowego, dydaktycznego i technicznego Zasady funkcjonowania SBI  § 110 ust. 5 – zasady gromadzenia, ewidencjonowania, archiwizowania i udostępniania dokumentów elektronicznych tworzących uczelnianą bazę dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego określa Senat Zadania dyrektora BG  § 117 ust. 2 – organizuje i nadzoruje funkcjonowanie repozytorium Uczelni O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

4  „Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej” za lata  Baza BIBLIO (dorobek piśmienniczy)  Baza DOKTO (obronione na PW prace doktorskie i habilitacyjne)  Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej Ewidencja dorobku naukowego w okresie przed repozytorium O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

5 Biblioteka Cyfrowa PW Udział Biblioteki Cyfrowej PW (http://bcpw.bg.pw.edu.pl) w ewidencjonowaniu dorobku naukowego uczelni:http://bcpw.bg.pw.edu.pl  Problemy związane z prawem autorskim, brak rozwiązań systemowych zapewniających dopływ publikacji  Kolekcja doktoratów – Składane przez autorów zachęconych udostępnieniem prac w DART Europe – liczba wyświetleń najczęściej czytanej pracy ponad 21 tys. w czytelni – nie zamawiał jej żaden czytelnik  Publikacje pracowników Biblioteki Głównej PW  Bibliografie pełnotekstowe profesorów wybitnych PW z okresu międzywojennego i oraz XX w. m.in. Jana Czochralskiego, Ludwika Szperla, Tadeusza Urbańskiego, Witolda Nowackiego, Zdzisława Pawlaka O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

6  Projekt repozytorium przedstawiony Radzie Bibliotecznej w 2006 r.  Spotkania i prezentacje na Wydziałach, w jednostkach systemu biblioteczno-informacyjnego nt. otwartych repozytoriów  Stała akcja informacyjna na temat Open Access:  materiały informacyjne, ulotki, plakaty  Udział w Tygodniu Open Access  informacje na stronie Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Facebooku oraz blogu Biblioteki  Opracowanie i udostępnienie on-line pełnotekstowych bibliografii najwybitniejszych profesorów z PW z I poł. XX w.  Badanie ankietowe – 2011 r. O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska Działanie promujące powstanie repozytorium

7 Ankieta Repozytorium uczelniane – korzyści i obawy Cel badania: poznanie nastawienia środowiska akademickiego PW do idei utworzenia Repozytorium prac naukowych pracowników PW Ankieta, dostępna on-line i w wersji drukowanej, składała się z 14 pytań zamkniętych, które miały dać odpowiedź czy repozytorium PW jest potrzebne co powinno zawierać czy powinno być otwarte kto powinien nim zarządzać jaka jest w tym rola biblioteki jakie istnieją obawy związane z zamieszczaniem prac w otwartym repozytorium jakie są najistotniejsze korzyści związane z zamieszczeniem prac w repozytorium czy będą współtworzyć repozytorium (zawartość) w przyszłości Wyniki ankiety pokazały pozytywne nastawienie – Raport z badaniaRaport z badania O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

8 Ankieta Repozytorium uczelniane – korzyści i obawy O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

9 Ankieta Repozytorium uczelniane – korzyści i obawy O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

10 Nawiązanie współpracy pomiędzy Biblioteką i WEITI  Projekt i implementacja pilotowego repozytorium dla prac dyplomowych oraz publikacji pracowników PW – 2010 r.  Projekt dofinansowany w ramach Uczelnianego Programu Badawczego Politechniki Warszawskiej  Uczestnicy: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Chemiczny oraz Biblioteka Główna  Założenia: system harvestingowy zasilany przez systemy lokalne  SYNAT – platforma repozytoryjna i hostingowa – spójny system komunikacji i informacji o nauce  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW – lider części B  Repozytorium PW jako element Bazy Wiedzy PW O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

11 Cel utworzenia repozytorium PW  Zapewnienie spójnego, otwartego systemu informacji o dorobku Uczelni  Zabezpieczenie dostępu do metadanych i treści na różnych poziomach  System raportowania zgodny z wymogami systemów centralnych (z możliwością bieżącej aktualizacji)  Zapewnienie bezpieczeństwa danych (wieloletnia archiwizacja)  Archiwizacja pełnych tekstów w powiązaniu z centralną ewidencją dorobku  Poprawa wizerunku uczelni poprzez większą dostępności informacji o jej dorobku  Lepsza informacja o obszarach specjalizacji uczelni i poszczególnych jej pracowników  Możliwość uzyskania dodatkowych efektów – np. baza ekspertów tworzona na podstawie zawartości systemu ewidencji i repozytorium – tworzenie Bazy wiedzy PW O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

12 Współpraca BGPW I WEITI  Określenie założeń rozbudowy systemu wydziałowego Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w celu przekształcenia go w system centralny  Współpraca WEiTI z Biblioteką Główną przy testowaniu bazy - zgłaszanie uwag i propozycji zmian  Szkolenia pracowników BG w zakresie obsługi bazy prowadzone przez WEiTI  Przyjęcie standardu – za dane odpowiada Wydział (aktualność wprowadzanie danych) i autor (kompletność i weryfikacja poprawności)  Wprowadzanie testowo publikacji - weryfikacja wprowadzonych danych, analiza błędów i poprawności działania bazy, sugestie modyfikacji aplikacji  Pozyskiwanie danych z systemów centralnych uczelni (dane osobowe autorów PW wraz z afiliacjami do wydziałów)  Aktualizacja listy tytułów czasopism (listy ministerialne wraz z aktualizowaną na bieżąco punktacją)  Utworzenie listy Konferencji - tytuły konferencji załadowane na podstawie wykazu Web of Science z listopada 2012r.  Włączenie do systemu repozytorium, za pośrednictwem programu ZOTERO ponad 7 tys. linków do pełnych tekstów publikacji O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

13 Udział Biblioteki w przygotowaniach do uruchomienia repozytorium Projekt dofinansowany z MNiSW DUN: Uruchomienie i bieżąca aktualizacja Repozytorium Politechniki Warszawskiej 2012  Prace nad aktualizacją i kontrolą poprawności baz: BIBLIO i DOKTO  Ujednolicenie elementów danych, niezbędnych do indeksowania (np. tytuł czasopisma, konferencji, zasady punktacji)  Uzupełnianie baz o odnośniki (URL) do pełnych tekstów  Korekta indeksów tytułów czasopism, nazw afiliacji (historycznych)  Przygotowanie metadanych do eksportu  Opracowywanie materiałów instruktażowych  Przygotowanie środowiska prawno-organizacyjnego dla powstania Repozytorium PW (projekt Uchwały Senatu PW, oświadczeń licencyjnych, wytycznych dla redaktorów) O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

14 Utworzenie Repozytorium Instytucjonalnego Politechniki Warszawskiej  Uchwała Senatu PW nr 026/XLVIII/2012 z dnia 21/11/2012 w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej  Pełny tekst Uchwały Senatu wraz z Załącznikiem określającym zasady: bip.pw.edu.plbip.pw.edu.pl  Obligatoryjność ewidencji i archiwizacji danych o utworach powstałych od  Od dnia 1 stycznia 2014 roku wprowadza się obowiązek wyłącznego stosowania danych z systemu ED PW do przygotowywania sprawozdań O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

15 Zadania Repozytorium PW  Rejestrowanie dorobku pracowników, doktorantów i studentów oraz jednostek organizacyjnych PW  Dostarczanie danych do sprawozdawczości i systemów zarządzania Uczelnią  Dostarczanie danych (raportów) do zewnętrznych systemów zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym  Udostępnianie informacji o dorobku PW oraz tekstów utworów, w zakresie określonym umowami autorskimi  Gromadzenie cyfrowej wersji utworów stanowiących dorobek PW  Zapewnienie bezpieczeństwa i wieloletniej archiwizacji gromadzonych w systemie danych O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

16 Zasady archiwizacji w repozytorium  Obowiązek archiwizowania utworów w systemie REPOZYTORIUM PW dotyczy wszystkich dzieł zarejestrowanych w bazie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w uchwale senatu PW  Dorobek dydaktyczny (np. skrypty), prace dyplomowe, dorobek studenckich kół naukowych – decyduje kierownik jednostki  Utwory, które są podstawą nadania stopnia lub tytułu naukowego w Politechnice Warszawskiej po wprowadzeniu w życie Uchwały, są obligatoryjnie archiwizowane w wersji cyfrowej  Jednostka, która archiwizuje utwór w REPO PW, w uzgodnieniu z autorami, określa tryb jego dostępności  Ograniczeniom w udostępnianiu podlegają utwory, jeśli prawa autora lub Uczelni ogranicza umowa wydawnicza lub umowa o finansowaniu pracy (źródło weryfikacji m.in. projekt Sherpa/RoMEO)Sherpa/RoMEO  Rekomendowane zasady udostępniania treści: na licencji Creative Commons CC BY NC (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne) O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

17 Możliwości systemu repozytoryjnego  System repozytorium to oprogramowanie autorskie, zaimplementowane z wykorzystaniem narzędzi programistycznych technologii języka Java: JCR (Java Content Repository) i bazy danych MySQL  Szerokie możliwości wyszukiwania publikacji pracowników, prezentowania informacji dotyczących publikacji, wykorzystania odnośników do światowych zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie  System umożliwia generowanie różnego rodzaju zestawień i raportów: – wykaz publikacji, dorobku danego autora lub instytutu – roczne sprawozdanie instytutu – sprawozdanie Dziekana Wydziału – ankieta jednostki  Nie tylko repozytorium ale baza wiedzy uczelni – Generator strony domowej pracownika – Mapa obszaru badań zakładu, instytutu, wydziału, uczelni – Funkcjonalność sprawozdawania do ministerstwa (POL-on) O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

18 O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska  Baza wiedzy integrująca funkcje wyszukiwania, generowania raportów, prezentacji informacji  Repozytorium gromadzi książki, rozdziały, artykuły, prace dyplomowe, materiały konferencyjne …

19 Raportowanie w różnych formatach O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

20 Ekspozycja kadry naukowej na świat O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

21 Centralizacja i odrębność  ww O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska Możliwość zawężania wyszukiwania i tworzenia wyodrębnionego repozytorium wydziałowego

22 Zawartość repozytorium  Autorzy 8624  w tym Autorzy afiliowani przy PW 4034  Książki 505  Artykuły z czasopism  Rozdziały z książek 7652  Raporty 439  Prace dyplomowe doktorskie 343  Projekty 506  Pełne teksty 554  Linki (URL) 7210 Stan na czerwiec 2013 – publikacji O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

23 Wdrożenie systemu ewidencji i repozytorium – udział Biblioteki  Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przyszłych redaktorów wydziałowych (ponad 60 osób)  Wsparcie logistyczne i merytoryczne dla wydziałów: pomoc Wydziałowi Geodezji i Kartografii we wprowadzaniu danych, potrzebnych do ankiety jednostki za rok 2012, zakończona wygenerowaniem sprawozdania  Stałe konsultacje dla redaktorów wydziałowych, prowadzenie strony informacyjnej repozytorium  Korekta wprowadzanych metadanych oraz danych zaciągniętych do systemu automatycznie (m.in. błędy na liście czasopism, nazwach konferencji, likwidacja duplikatów) O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

24 Problemy na obecnym etapie O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska Dominacja ocen parametrycznych nad ideą gromadzenia i udostępniania treści Kwestie praw autorskich Obawy autorów przed udostępnianiem w otwartym dostępie Nie do końca rozwiązane kwestie finansowe i organizacyjne Egzekwowanie kompletności dorobku naukowego Opór Wydziałów posiadających już własne bazy dorobku Konkurencja ze strony centralnych systemów informacyjnych (CEON, POL-on, PBN) Konieczność dopasowywania oprogramowania do eksportu metadanych do systemów centralnych

25 Czynniki, które wpłynęły na sukces przedsięwzięcia O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska Jasno sprecyzowane cele i determinacja Biblioteki w dążeniu do nich Dobre przygotowanie działań inicjujących Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania Światowe trendy i znaczenie własnego repozytorium w rankingach Dobra współpraca z WEiTI i innymi jednostkami PW Stała promocja w środowisku uczelnianym idei otwartego centralnego repozytorium Oprogramowanie autorskie umożliwiające jednostkom uczelni generowanie raportów i ocen parametrycznych Przychylne nastawienie nowo wybranych władz uczelni

26 Podsumowanie  Rola Biblioteki w tworzonym obecnie repozytorium: czuwanie nad kompletnością i poprawnością metadanych, a przede wszystkim nad gromadzeniem treści publikacji świadczących o znaczeniu naukowym uczelni  Sygnalizowanie potrzeb autorom oprogramowania w zakresie aktualizacji i dostosowania do nowych rozwiązań  Cel Biblioteki - przekonanie środowiska akademickiego do utworzenia centralnego repozytorium publikacji pracowników PW udostępnianych w modelu Open Access udało się po części zrealizować – powstało repozytorium zarządzane centralnie  Sprawdzian działania Repozytorium - I kwartał 2014 r. – generowanie sprawozdań przez Wydziały O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

27 Co dalej z repozytorium  Wyzwaniem, które stoi przed Biblioteką jest propagowanie w środowisku uczelnianym otwartego dostępu do zgromadzonych treści naukowych W planach:  Ewidencja nowych typów dorobku (patenty, multimedia – materiały dydaktyczne)  Powiązanie z systemami lokalnymi (USOS ew. prac dyplomowych, bazy projektów badawczych)  Uczelniana baza wiedzy w systemie dziedzinowym informacji z zakresu nauk technicznych pozyskującym dane [harvesting] z systemów działających na podobnych zasadach O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska

28 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy Olga GIWER Weronika KUBRAK Maria MILLER-JANKOWSKA W prezentacji wykorzystano informacje zawarte w prezentacjach wygłoszonych na seminarium SYNAT 20 maja w PW, autorstwa J. Stępniak, H. Rybińskiego, W. Struka, J.Koperwasa i Ł.Skoniecznego Podziękowania dla: Projektu SYNAT za sfinansowanie udziału w konferencji „IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy” Repozytorium opracowane zostało w Ramach Zadania Badawczego SYNAT pt. Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy". Program strategiczny: Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nr Umowy SP/I/1/77065/10 O.Giwer, W.Kubrak, M.Miller-Jankowska


Pobierz ppt "Rola i zadania biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników uczelni na przykładzie udziału Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google