Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” REALIZATORZY PROJEKTU Lider: Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” REALIZATORZY PROJEKTU Lider: Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa."— Zapis prezentacji:

1 „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” REALIZATORZY PROJEKTU Lider: Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1c Partner: Fundacją Rozwoju Ekonomi Społecznej z Wałbrzycha ul. J. Matejki 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX : Włączanie społeczne, Działanie 9.4 Wsparcie gospodarki społecznej, Poddziałanie 9.4.A. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

2 Miasto Wałbrzych Powiat Wałbrzyski Powiat Świdnicki Powiat Dzierżoniowski Powiat Kłodzki Powiat Ząbkowicki Obszar działania

3 CELEM projektu jest : Komplementarny program wsparcia sektora Ekonomii Społecznej w subregionie wałbrzyskich mający przyczynić się do jego rozwoju oraz zwiększenia w nim poziomu zatrudnialności, zwłaszcza osób z grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Swym działaniem obejmuje on usługi doradcze, animacji, rozwoju ekonomii społecznej oraz wspierania istniejących przedsiębiorstw społecznych. Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.05.2019 zakłada udzielenie wsparcia co najmniej 698 osobom, w tym 252 zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

4 Grupy docelowe: 1. Osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym; 2. podmioty ekonomii społecznej; 3. przedsiębiorstwa społeczne; 4. organizacje pozarządowe; 5. instytucje wspierające ekonomię społeczną; 6. JST i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy ww. podmiotów; 7. przedstawiciele nauki i biznesu; 8. podmioty uprawnione do tworzenia PES o charakterze reintegracyjnym; 9. Społeczności lokalne z terenu subregionu wałbrzyskiego; 10. Powiatowe Urzędy Pracy;

5 Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot spełniający poniższe kryteria a) jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest: i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób: - zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub - zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt i;

6 b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo; c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami

7 Co oferujemy ? 1. Spotkania animacyjne Spotkania z udziałem animatora nad identyfikacją zasobów lokalnych, tworzenia map zasobów, poszukiwania produktów/usług lokalnych, rozwijanie przestrzeni przyjaznej przedsiębiorczości społecznej, zachęcanie do tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej i aktywności lokalnej, wsparcie procesów konsultacyjnych, pomoc w tworzeniu lokalnych sieci /Partnerstw / Klastrów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 2. Doradztwo - przez cały okres trwania projektu  Doradztwo ogólne - w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych, tworzenia i wspierania tworzenia podmiotów reintegracyjnych, tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej, rejestrowania działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej, prowadzenia działalności statutowej, ekonomizacji Podmiotów Ekonomii Społecznej, współpracy z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej;

8  Doradztwo specjalistyczne Prawne (prawne aspekty działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Przedsiębiorstw Społecznych i sferze Ekonomii Społecznej) Księgowo-podatkowe (rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej, zobowiązania finansowe związane z prowadzeniem działalności, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne) Osobowe (zarządzanie organizacją i pracownikami, rozwiązywanie konfliktów) Finansowe (pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (zwrotnych. i bezzwrotnych), planowanie finansowe) Marketingowe (planowanie marketingowe, elastyczność ofert, polityka optymalizacji kosztów, opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej Przedsiębiorstw Społecznych, badania rynku, standaryzacja obsługi klienta przez Podmiotów Ekonomii Społecznej. IT (w zakresie zastosowań technologii informatycznych)  Doradztwo biznesowe - dla Przedsiębiorstw Społecznych - w zależności od potrzeb, m.in. w zakresie: instrumentów finansowych, w tym zwrotnych, tworzenia i uaktualniania biznesplanów, montażu finansowego.

9 3. Wizyty studyjne - Możliwość organizacji bezpłatnych wizyt studyjnych do miejsc, instytucji zajmujących się w praktyce przedsiębiorczością społeczną: - wizyty studyjne 1-dniowe dla osób fizycznych zainteresowanych założeniem/aktywnością w Podmiotach Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwach Społecznych, - wizyta studyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej/Jednostek Samorządu Terytorialnego, które chcą założyć podmiot reintegracyjny, - wizyty 2-dniowe dla 8 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i Podmiotów Ekonomii Społecznej dotyczące m.in. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, klauzul, zlecania i powierzania zadań itp

10 4. Warsztaty - Możliwość organizacji bezpłatnych warsztatów: - stacjonarne 2-dniowe - dla 16 lokalnych animatorów, mieszkańców zainteresowanych rozwojem swojego środowiska lokalnego, zakres wg potrzeb lokalnych, 5. Edukacyjne gry animacyjne - Możliwość zorganizowania w społeczności lokalnej bezpłatnej edukacyjnej gry animacyjnej dla mieszkańców. 6. Cykle Edukacyjne dot. Klastrów / Partnerstw - Możliwość udziału w bezpłatnych cyklach edukacyjnych złożonych z 2 warsztatów i 1 wizyty studyjnej - oferta dla zainteresowanych utworzeniem partnerstwa/klastra na rzecz szeroko rozumianej ekonomii społecznej.

11 7. Wsparcie dotacyjne dla osób, które chcą założyć i znaleźć zatrudnienie w NOWO TWORZONYCH Przedsiębiorstwach Społecznych. Pakiet szkoleń : zagadnienia prawno i księgowo -podatkowe, budowanie zespołu, Biznesplan, zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, marketing, reklama, sprzedaż. szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na zdobycie konkretnych kompetencji/kwalifikacji; wsparcie finansowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie w nowo utworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych (max. 18 500 zł na osobę, max 100 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne, wsparcie pomostowe podstawowe przez pierwsze 6 miesięcy – średnio 900 zł/osoba, wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejne 6 miesięcy – średnio 600 zł/osoba)

12 8. Wsparcie dotacyjne dla istniej PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (podmioty ekonomii społecznej, które chcą się ekonomizować), szkolenia (dla osób, które będą zatrudnione w konkretnym Przedsiębiorstwie Społecznym oraz kadry zarządzającej tego Przedsiębiorstwa Społecznego) z zakresu: aspekty formalno prawne prowadzenia działalności, biznesplan, zarządzanie, zatrudnianie, marketing w podmiotach ekonomii społecznej szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na zdobycie konkretnych kompetencji/kwalifikacji dla osób, które będą zatrudnione w Przedsiębiorstwie Społecznym (zanim otrzymają dotację), wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych (max. 20 000 zł na osobę, max 100 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne). Miejsce pracy – pełen etat na okres 12 miesięcy. Wsparcie dotacyjne możliwe po ukończeniu cyklu, ocenie doradcy zawodowego, pozytywnej ocenie biznesplanu, wniesieniu zabezpieczenia do umowy.

13 Wyłączenia z udziału w Projekcie na ścieżce dotacyjnej Osoby wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe (dotacje) a) były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; ; b)ubiegają się lub korzystają (równolegle) lub korzystały z innych środków publicznych na założeniu lub przystąpienie lub zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Społecznym, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL/RPO WD na pokrycie wydatków związanych z założeniem lub/i przystąpieniem lub/i zatrudnieniem osoby fizycznej w Przedsiębiorstwie Społecznym ; c)są lub były zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat u Lidera, Partnera lub Wykonawcy a także osoby, które łączy lub łączył z Liderem i/lub pracownikiem Lidera, Partnera lub Wykonawcy, uczestniczącym w procesie rekrutacji: - związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub - związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; d)z projektu wykluczone są także podmioty i pracownicy/wolontariusze/członkowie/członkowie organów z podmiotów, które były partnerami projektowymi Lidera bądź Partnerów, lub we władzach, których zasiadają pracownicy/wolontariusze/członkowie/członkowie organów z podmiotów, które były partnerami projektowymi Lidera bądź Partnerów w okresie ostatnich 3 lat od dnia rozpoczęcia projektu; e)z projektu wykluczone są również osoby prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz podmiotów zbiorowych oraz osoby skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). f)z uczestnictwa w projekcie wykluczone będą również osoby fizyczne opisane powyżej oraz PS, które zgłosiły się do projektu wspólnie z istniejącym podmiotem i uzyskały od podmiotu, z którym się zgłosiły zobowiązanie do zatrudnienia, w przypadku gdy podmiot nie spełnia warunków koniecznych do uzyskania pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). Nie wyklucza to jednak udziału takiej osoby fizycznej w procesie rekrutacyjnym.

14 Na co dotacja? utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego, utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, utworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłączenie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

15 Dla kogo dotacje Wsparcie finansowe (dotacje) udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób: 1) o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 43 z 2011 r., poz.225 z póz. zm.): a) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, b) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, c) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, d) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, e) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, f) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, g) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, h) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 2) o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 3) bezrobotnych sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy w tzw. III grupie oddalenia od rynku pracy.

16 Osoby ubiegające się o dotację muszą być świadome, że: Wypłata dotacji nastąpi po zabezpieczeniu udzielonej dotacji. Dopuszczalne formy zabezpieczeń (podane wartości przy dotacji 18 500 zł): weksel + poręczyciel za 4600 brutto; weksel + 2 poręczycieli za 2300 brutto; weksel +blokada 20 tys. złotych na koncie; weksel + blokada 10 tys. złotych na koncie + poręczyciel za 2300 brutto; weksel + poręczenie jednostki samorządu terytorialnego; Inne formy zabezpieczeń po uzgodnieniu z realizatorami projektu

17 9. Cykle Edukacyjne dla istniejących fundacji, stowarzyszeń, które chcą podjąć działalność odpłatną/gospodarczą (3 szkolenia dwudniowe, 16 osób). Zakres m.in.: zarządzanie/planowanie strategiczne, aspekty form- prawne działalności ekonomicznej Podmiotów Ekonomii Społecznej, biznesplan, sprzedaż, marketing w Podmiotach Ekonomii Społecznej. 10. Szkolenia Stacjonarne 2-dniowe dla osób fizycznych, które chcą założyć i rozpocząć działalność w Podmiotach Ekonomii Społecznej (każde szkolenie dla 16 osób). dla podmiotów prowadzących podmioty reintegracyjne i dla nie zekonomizowanych Podmiotów Ekonomii Społecznej (każde szkolenie dla 16 osób). Przykładowy zakres: księgowość, marketing, aspekty prawne - wg potrzeb

18 Formy zabezpieczeń dotacji Obowiązkowe: -każda osoba składa obligatoryjnie weksel in blanco do tego dodatkowe zabezpieczenie np..: - poręczenie osoby trzeciej (żyrant) z zarobkami nie mniejszymi niż 4600,00 brutto lub dwóch żyrantów, każdy z zarobkami nie mniejszymi niż 2300,00 brutto - poręczenie Jednostki Samorządu Terytorialnego lub - gwarancja bankowa (blokada środków finansowych na koncie do wysokości otrzymanej dotacji) - gwarancja bankowa (blokada środków finansowych na koncie do wysokości połowy otrzymanej dotacji) + żyrant z zarobkami nie mniejszymi niż 2300,00 brutto - poręczenie funduszy poręczeniowych lub banku

19 Zapraszamy do kontaktu: Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1c 58-304 Wałbrzych telefon : 74 848 01 00 forumwalbrzyskie@hb.pl Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej u. J. Matejki 58-300 Wałbrzych telefon : 724090001 ; fax 746651111 fres@fres.org,pl


Pobierz ppt "„Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” REALIZATORZY PROJEKTU Lider: Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google