Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego 24- 26 sierpnia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego 24- 26 sierpnia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego 24- 26 sierpnia 2016 r.

2 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

3 Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Forma nadzoru pedagogicznegoLiczbaŁącznie Ewaluacjacałościowa24 240 problemowa216 Kontrolaplanowa177 484 doraźna307 do 31 lipca 2016 r.

4 Ewaluacja

5 Szkoły/placówkiLiczba ewaluacji Przedszkola63 Szkoły podstawowe59 Gimnazja52 Licea ogólnokształcące23 Technika18 Zasadnicze szkoły zawodowe14 Placówki doskonalenia nauczycieli2 Placówki oświatowo-wychowawcze0 MOW, MOS, SOSW9 Łącznie:240

6 Wyniki: W dwóch szkołach (szkole podstawowej i gimnazjum) stwierdzono brak spełnienia wymagań.

7 Ewaluacja problemowa realizowana w przedszkolach i szkołach w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Przedszkola  „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”;  „Dzieci są aktywne”;  „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

8 Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Punkty przedszkolne  „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;  „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.Przedszkola  „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;  „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;  „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

9 Ewaluacja problemowa realizowana w szkołach w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Szkoły  „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;  „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;  „Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

10 Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Szkoły  „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;  „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”  „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;  „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”.

11 11 Wnioski z ewaluacji przeprowadzonych w przedszkolach i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów przedszkoli: Rekomendacje: 1. Włączać rodziców w proces decyzyjny dotyczący rozwoju dzieci oraz funkcjonowania przedszkola. 2. Rozpoznawać potrzeby oraz możliwości dzieci przed wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań.

12 Wnioski z ewaluacji przeprowadzonych w szkołach podstawowych i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów szkół podstawowych: Rekomendacje: 1.Wdrażać skuteczne, w tym nowatorskie, rozwiązania prowadzące do poprawy efektów nauczania i uczenia się uczniów w oparciu o wnioski z prowadzonych diagnoz potrzeb i możliwości uczniów oraz analiz wyników kształcenia. 2.Tworzyć uczniom sytuacje sprzyjające wzajemnemu uczeniu się i samoocenie oraz zwiększać ich udział w procesie decyzyjnym. 3.Ująć w planach nadzorów dyrektorów szkół monitorowanie indywidualizacji procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

13 Wnioski z ewaluacji przeprowadzonych w gimnazjach i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów gimnazjów: Rekomendacje: 1.Wdrażać skuteczne, w tym nowatorskie, rozwiązania prowadzące do poprawy efektów nauczania i uczenia się uczniów w oparciu o wnioski z prowadzonych diagnoz potrzeb i możliwości uczniów oraz analiz wyników kształcenia. 2.Poszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych, odpowiadającą potrzebom uczniów. 3.Pełnić nadzór nad jakością prowadzonych zajęć lekcyjnych poprzez stosowanie różnorodnych form i metod ( obserwacje, ankiety, rozmowy). 4.Ująć w planie nadzoru monitorowanie procesu oceniania oraz indywidualizacji procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

14 KONTROLA PLANOWA

15 15 Szkoły/placówkiLiczba kontroli Przedszkola1 Szkoły podstawowe40 Gimnazja25 Licea ogólnokształcące11 Technika10 Zasadnicze szkoły zawodowe0 Placówki doskonalenia nauczycieli1 MOW, MOS, SOSW, ORW, BURSA27 Placówki kształcenia ustawicznego39 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne23 Łącznie:177

16 Zakres kontroli planowych przeprowadzonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 1. Zgodność zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami. 2. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. 3. Zgodność działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

17 4.Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 5.Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.

18 Szkoły/placówkiLiczba kontroliZalecenia Przedszkola11 Łącznie:18 Kontrola planowa w zakresie zatrudniania nauczycieli szkół i placówek zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami

19 Wnioski z przeprowadzonych kontroli planowych i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów kontrolowanego przedszkola: Wydane zalecenie dotyczyło kwalifikacji nauczycieli. Rekomendacja: Zatrudniać nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz.1264).

20 Kontrola planowa w zakresie prawidłowości organizacji świetlicy szkolnej

21 Wnioski z przeprowadzonych kontroli i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów kontrolowanych szkół: Wydane zalecenia dotyczyły: 1)możliwości korzystania przez uczniów ze świetlicy szkolnej, Rekomendacja: Zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

22 2) liczby uczniów w świetlicy szkolnej. Rekomendacja: Zorganizować pracę w świetlicy w taki sposób, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy nie przekraczała 25 uczniów, zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

23 Kontrola planowa w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

24 Wydane zalecania dotyczyły: 1)terminu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, 2)wyznaczenia dla ucznia dodatkowego terminu egzaminu klasyfikacyjnego, Rekomendacja: Przestrzegać przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, zgodnie z art. 44l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz.2156, z późn. zm.).

25 Prowadzić właściwy nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły realizowany na podstawie §24 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 poz. 1270): Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki w zakresie przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.

26 2)dokumentacji ucznia zdającego egzamin. Rekomendacja: Prowadzić dokumentację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

27 KONTROLE DORAŹNE

28

29

30 Szkoły/placówkiLiczba kontroli Punkty przedszkolne3 Przedszkola30 Szkoły Podstawowe150 Gimnazja65 Licea Ogólnokształcące21 Technika8 Zasadnicze Szkoły Zawodowe7 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne8 SOSW3 Szkoły Policealne12 Łącznie:307

31 Wnioski z przeprowadzonych kontroli i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów: Zalecenia wydane dotyczyły: 1)nieprawidłowości w organizacji zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rekomendacja: Organizować dzieciom adekwatną pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz.532).

32 2) niewłaściwej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych, Rekomendacja: Przestrzegać liczebności dzieci w oddziałach przedszkolnych w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola ora publicznych szkół. 3) stosowania przemocy nauczycieli wobec dzieci, Rekomendacja: Pełnić nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z art. 39. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. nr 2156, z późn. zm.).

33 4) nieprawidłowości w nadzorze dyrektora nad działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną nauczycieli, nad wykonywaniem zadań przez pedagoga, 5) zapisów w statutach (niedostosowane do obowiązujących przepisów prawa), Rekomendacja : Pełnić nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z art. 39. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. nr 2156, z późn. zm.). 6) braków w dokumentowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. IPETY),

34 7) nieprawidłowości w prowadzeniu dzienników zajęć dydaktycznych, specjalistycznych, dodatkowych, Rekomendacja: Prowadzić dokumentację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 8) niewłaściwej liczebności grup świetlicowych. Rekomendacja: Przestrzegać liczebności dzieci w grupach świetlicowychw myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

35 Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

36 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. http://www.ore.edu.pl/bezpiecznaszkola Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

37 Kontrole planowe w zakresie: w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej” - 225 publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych: „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu” Liczba szkół zostanie ustalona na podstawie monitorowania w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018” - 54

38 Ewaluacje całościowe – 6 Ewaluacje problemowe (MEN) - 48 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. Ewaluacje problemowe (ZKO) - 32 „Uczniowie/dzieci nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej”; „Zarządzanie szkołą lub placówką/przedszkolem służy jej rozwojowi”. Udział w radach pedagogicznych po ewaluacjach w związku z niespełnieniem wymagania/wymagań.

39 Monitorowanie będzie obejmowało: „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”. „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”. „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.

40 Kontrole doraźne w zakresie: Wdrażania programów poprawy efektywności kształcenia/wychowania.

41 SPRAWDZIAN – CZĘŚĆ I kraj – 63,00 okręg – 60,45 województwo – 59,59

42 EGZAMIN GIMNAZJALNY – JĘZYK POLSKI kraj – 69,00 okręg – 65,53 województwo – 64,93

43 EGZAMIN GIMNAZJALNY – MATEMATYKA kraj – 49,00 okręg – 46,94 województwo – 45,17

44 EGZAMIN GIMNAZJALNY – HISTORIA, WOS kraj – 56,00 okręg – 54,73 województwo – 53,66

45 EGZAMIN GIMNAZJALNY - JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY kraj – 64,00 okręg – 62,42 województwo – 62,93

46 EGZAMIN GIMNAZJALNY – JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY kraj – 57,00 okręg – 56,06 województwo – 56,50

47 Kontrole doraźne w zakresie: Wydawania orzeczeń i opinii przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Wspomagania szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli. Organizacji i prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej.

48 Wspomaganie: wynikające z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego; konferencje, narady, spotkania związane z realizacją polityki oświatowej państwa oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

49 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO OD CZERWCA 2016 R.

50 50 1) Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1010 ) (wchodzi w życie od 1 września 2016 r.) Art. 1 pkt 2 – rozszerzenie kompetencji organu prowadzącego w stosunku do dyrektora szkoły/placówki (art. 5 ust. 7) pkt. 3 – zniesienie obowiązku przeprowadzania sprawdzianu pkt 4 zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki j. polskiego (art. 5 ust. 2a w związku z 94a ust. 4 i 4b) pkt. 81 – dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów niebędących obywatelami polskimi lub tych, którzy wrócili z zagranicy i nie znają języka polskiego na wystarczającym poziomie (art. 94a) pkt 6 lit. c – warunki uzyskania uprawnień szkoły publicznej przez niepubliczną szkołę artystyczną (w art.7 dodano ust.4) (wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia) pkt 7 – oddział międzynarodowy (art. 7a ust. 3)

51 pkt 16 – egzaminy eksternistyczne (art. 10) pkt 18 – 19 - kryteria rekrutacji do gimnazjów sportowych i dwujęzycznych pkt 20 – 24 i art. 7 i 8 – postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające (wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia) pkt 26 lit. a i art. 16 – refundowanie ze środków dotacji celowej podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dla wszystkich uczniów (w art. 22ae dodano ust. 10a-10c) pkt 30 – kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek (w art. 31 w ust.1 dodano pkt. 10b) pkt 31 - konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/placówki (art. 36a) pkt 32 - oceny opisowe (art. 44i) pkt 51 – brak wpływu wyniku egzaminu gimnazjalnego na ukończenie szkoły (art. 44 zza)

52 pkt 52 – zwolnienie z części ustnej egzaminu maturalnego absolwenta, który trwale nie posługuje się mową (w art. 44zzg dodano ust.2) pkt 54 opłata za egzamin maturalny (art.44 zzq) (wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia) pkt 14 – powołanie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (dodano art. 9ca-9cc) w powiązaniu z pkt 60-63 – tryb odwoławczy i zasady postępowania pkt 60 lit. a i 63 lit. a – umożliwienie fotografowania pracy egzaminacyjnej podczas wglądu (w art. 44zzz i 44zzt dodano ust.2a) (wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia) pkt 60 lit. c i 63 lit. c – możliwość odwołania się zdających od wyników części pisemnej egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w art. 44zzz i 44zzt dodano ust.7-21) (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017) pkt 66 – wyniki egzaminów są ostateczne i brak możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego (dodano art. 44zzzy) (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017)

53 pkt 69-71 dotacje (rozdział 7 art. 78a-78e) (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017) pkt 72 – konieczność dołączenia pozytywnej opinii inspektora sanitarnego i straży pożarnej do zgłoszenia do ewidencji zakładanej szkoły lub placówki niepublicznej (art.82) (wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia) pkt 76 - cofnięcie uprawnień szkoły publicznej ( art. 88) pkt 78 - dotacje dla szkół /placówek niepublicznych (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017) pkt. 81-82 – dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów niebędących obywatelami polskimi lub tych, którzy wrócili z zagranicy i nie znają języka polskiego na wystarczającym poziomie (art. 94a) Art.13 – wygaszanie szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury (wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia)

54 2) Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1010 ) (wchodzi w życie od 1 września 2016 r.) Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) wprowadzono następujące zmiany: art. 6a ust. 6 – ocena pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (zmiana organu) art. 42 ust. 2b pkt 2 – zastąpienie nazw „sprawdzian” i „egzamin” nazwą „egzamin gimnazjalny”

55 3) Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1010 ) (wchodzi w życie od 1 września 2016 r.) Art. 5. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45 z późn. zm.) wprowadzono następujące zmiany: art. 5 ust. 1 – w nazwie danych osobowych PESEL; dotyczy to również art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3, art. 52 ust 2-4, art. 53 pkt 1 lit. a, art. 55 ust. 1 pkt 1, art. 56 ust. 3, art. 57 ust. 1 pkt 1, art. 58 ust. 1 pk1, art. 59 pkt 1, art. 65 ust. 2 i 3, art. 67 oraz art. 69 ust. 3 pkt 1 lit. c art. 14 pkt 3 – rodzaje oddziałów

56 art. 16 pkt 1 lit. a - gromadzenie danych dziedzinowych w MOW, MOS, SOSW, SOW, ORW art. 16 - gromadzenie danych dziedzinowych w MOW, MOS, SOSW, SOW, ORW (dodaje się pkt 5) art. 20 i 42 pkt 10 – zastąpienie wyrazów „ze sprawdzianem, egzaminem gimnazjalnym” wyrazami „z egzaminem gimnazjalnym” art. 20 pkt 1, art. 30, art. 31 ust. 1, art. 55 – skreślenie wyrazu „sprawdzian” art. 26 b ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 47 ust. 1oraz art. 56 ust. 1-3 – gromadzenie danych dziedzinowych (zastąpienie wyrazów)

57 4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1267) (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.) Zakres danych dla szkół i placówek Zakres danych dla innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty Zakres danych w zbiorach danych uczniów oraz danych powstających z przetworzenia danych uczniów gromadzonych w lokalnych bazach SIO Zakres danych w zbiorach danych nauczycieli Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO

58 5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2016.895 i 896) – dot. nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.) § 1 ust. 1 – załącznik nr 1 do rozporządzenia - przedszkola § 1 ust. 2 – załącznik nr 2 do rozporządzenia (wchodzi w życie z dniem 1 września 2017) – szkoła podstawowa § 2 ust. 1 – załącznik nr 1 do rozporządzenia w nowym brzmieniu stosuje się także do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci pięcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016)

59 § 2 ust. 2 – załącznik nr 1 do rozporządzenia w nowym brzmieniu stosuje się także do wszystkich albo niektórych oddziałów w przedszkolu lub do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016); § 2 ust. 3 - przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do ośrodków umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016); § 3 – załącznik nr 1 do rozporządzenia w nowym brzmieniu stosuje się także do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016); § 2 ust. 2 – zastąpienie wyrazów „W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017” wyrazami „W roku szkolnym 2015/2016” (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016) § 2 ust. 3 – zastąpienie wyrazów „2014/2015-2016/2017” wyrazami „2014/2015 i 2015/2016” (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016).

60 6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1278) w związku z art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) (wchodzi w życie od 1 września 2016 r.) uchyla się ust. 3 w § 20 i § 21 średnia ocen w klasyfikacji rocznej i końcowej (uczęszczanie na zajęcia religii i zajęcia etyki).

61 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1204) w związku z art. 6. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) § 1 – określa zakres informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i kwalifikacjach cząstkowych (wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu); § 2 – uszczegóławia zakres gromadzenie informacji o kwalifikacjach (wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu) nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

62 62 INFORMACJE I KOMUNIKATY DLADYREKTORÓW

63 1.Ograniczanie jednemu z rodziców informacji o dziecku (np. o przebiegu edukacji): (np. o przebiegu edukacji): stanowisko Rzecznika Praw Dziecka i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości -art. 92, 93, 96, 97 i 98 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015 poz. 2082)

64 2. Anonimy: -rozpatrywanie zgłoszeń: określenie sytuacji, w których podejmuje się interwencje

65 3. Przeciwdziałanie samobójstwom uczniów stanowisko Rzecznika Praw Dziecka 1.Statystyka 2.Przyczyny 3.Rola szkoły 4.Zjawisko przemocy z użyciem mediów 5.Praca pedagogów 6.Informacja dla dyrektorów

66 4. Organizacja pracy świetlicy –od 1 września inne brzmienie art. 42 ust. 2 pkt 2 Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014 poz. 191 z późn. zm.) –organizacja zajęć świetlicowych

67 5. Realizacja zaleceń Kuratorium Oświaty: Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) należy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, o których mowa w ust. 4, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń zgodnie z ust. 5 – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, powiadomić Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o sposobie realizacji zaleceń oraz organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach i sposobie ich realizacji.

68 6. Ministerialny program „Bardzo Młoda Kultura” i projekt EKDUS ekdus.ankietka.pl

69 7. PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA W EDUKACJI FORMALNEJ Czas pilotażu: 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat, Początek pilotażu: 1 września 2016 r. Uczestnicy pilotażu: każda szkoła może uczestniczyć w pilotażu. Cel główny pilotażu: Sprawdzenie w praktyce szkolnej wprowadzenia programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej. Harmonogram pilotażu: do 30 sierpnia 2016 r. zgłoszenia szkół do udziału w pilotażu do 31 sierpnia 2016 r. ustalenie listy szkół w poszczególnych województwach gotowych do udziału w pilotażu

70 Szkoły publiczne zgłaszają udział w Pilotażu, zgłaszając zgodnie z procedurą jako innowację pedagogiczną. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych zgłaszają udział w Pilotażu, zgłaszając program autorski. Procedury oraz wszystkie dokumenty i formularze znajdują się w zakładce Innowacje i eksperymenty oraz w zakładce Edukacja Informatyczna. Na stronie MEN i KO uruchomiono platformę edukacyjną Dane kontaktowe: TERESA KOSMACZEWSKA Zachodniopomorski koordynator ds. innowacji w edukacji tel.: 91 44 27 533 e-mail: tkosmaczewska@kuratorium.szczecin.pltkosmaczewska@kuratorium.szczecin.pl

71 8. Program – Klub Młodego Odkrywcy Koordynator – Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

72 9) Terminy egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku Egzamin gimnazjalnyEgzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017 r., GimnazjaliściGimnazjaliści swoje wyniki poznają w ostatnim dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Organizacja roku szkolnego 2016/2017Organizacja roku szkolnego 2016/2017 znajduje się na głównej stronie internetowej Kuratorium Oświaty Terminarz oświatowy. w Szczecinie w zakładce: Terminarz oświatowy.

73 ŻYCZYMY SUKCESÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Pobierz ppt "1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego 24- 26 sierpnia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google