Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI"— Zapis prezentacji:

1 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

2 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która radykalnie zmienia gospodarkę odpadami komunalnymi. Proces jej wdrażania ma potrwać 18 miesięcy. WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

3 Prace przygotowawcze do wprowadzenia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

4 Odpady podlegające segregacji: 1.Surowcowe (opakowaniowe z papieru, tektury, szkła, z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowe), 2.Roślinne 3.Budowlane i rozbiórkowe 4.Wielkogabarytowe, w tym meble, 5.Niebezpieczne, leki, chemikalia, 6.Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 7.Zużyte opony NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

5 Sposób przekazywania odpadów: 1.Wywóz odpadów (odpady zbierane są w oznakowane worki – 2 frakcje i odbierane przez przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem wywozów) 2.Punkty segregacji (właściciel odpadów sam odwozi odpady do punktu, w którym bezpłatnie są przyjmowane) 3.Kompostowanie (odpady zielone pochodzące z przydomowych ogródków podlegają kompostowaniu na terenie gospodarstwa domowego lub oddawane są w specjalnie oznakowanych workach) NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

6 Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych 1.Pojemniki na odpady o poj. 120l, 240l, 1100l, 2.Worki o pojemności 120l, Dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej 1 pojemnik 120l na każdą nieruchomość, frakcja sucha gromadzona będzie w workach o kolorze żółtym, odpady biodegradowalne w workach o kolorze zielonym NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

7 Obowiązki mieszkańca względem utrzymania pojemników 1.Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady 2.Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, ogrodzone, zamknięte, dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne – 2 lata dla właścicieli nieruchomości na dostosowanie się do obowiązujących standardów NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

8 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego mieszkańca: █ odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę, █ niższe rachunki dla segregujących odpady; mniej zapłaci ten, kto segreguje odpady, █ brak konieczności samodzielnych umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, odzyskiem i unieszkodliwianiem (z dniem wprowadzenia nowych zasad wszystkie umowy samodzielne przesają obowiązywać). WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

9 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW: █ uiszczanie opłaty śmieciowej poprzedzone złożeniem jednorazowej deklaracji do Urzędu Miejskiego █ opłata naliczana będzie za każdą osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

10 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZKI GMINY OPOLE LUBELSKIE: █ organizacja przetargu na odbiór odpadów komunalnych, █ zawieranie umów na odbiór odpadów z podmiotem, który wygra przetarg, █ ustalanie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców, █ pobieranie opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów. WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

11 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZKI GMINY OPOLE LUBELSKIE: █ egzekwowanie opłat w trybie odrębnych przepisów na zasadach analogicznych jak w przypadku podatków i opłat lokalnych █ prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości █ prowadzenie działalności sprawozdawczej w zakresie gospodarki śmieciowej WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

12 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZKI GMINY OPOLE LUBELSKIE: █ kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przy pomocy Policji █ naliczanie kar pieniężnych █ prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

13 MYŚL EKOLOGICZNIE – TO SIĘ OPŁACA WWW.OPOLELUBELSKIE.PL Gmina Opole Lubelskie zdobyła dotację w kwocie 20 000 zł na realizację kampanii proekologicznej pt. „Myśl EkoLogicznie – to się opłaca”

14 W ramach projektu organizowane są konkursy przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (konkurs plastyczny – komiks o Ekoludku), ucznió szkół średnich (konkurs literacji – opowiadanie o przygodach Ekomana) i dla rodzin z terenu naszej gminy (konkurs „Zielony Dom” – zadaniem rodzin jest stworzenie prezentacji, w dowolnej formie, modelu funkcjonowania segregacji odpadów w danym gospodarstwie domowym). Dla zwycięzców konkursów przewidziane są atracyjne nagrony, m.in. telewizor 39”, rower, mini wieża, netbook, iPod. MYŚL EKOLOGICZNIE – TO SIĘ OPŁACA WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

15 Projekt przewiduje także wydanie czterech numerów gazetki w formie tabloidu. Gazetka pt. „Super Śmieć” będzie zawierała informacje dotyczące ekologii oraz segregacji odpadów, a także informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Całość podana będzie w atrakcyjnej – pseudosensacyjnej formie tabloidu. Gazeta rozdawana będzie bezpłątnie. Projekt przewiduje także wydanie ekologicznego kalendarza na rok 2013. MYŚL EKOLOGICZNIE – TO SIĘ OPŁACA WWW.OPOLELUBELSKIE.PL

16 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Dziękuję za uwagę WWW.OPOLELUBELSKIE.PL


Pobierz ppt "NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google