Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Sołecki w Gminie Brodnica. Co to jest fundusz sołecki?  Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Sołecki w Gminie Brodnica. Co to jest fundusz sołecki?  Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Sołecki w Gminie Brodnica

2 Co to jest fundusz sołecki?  Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

3 Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego? W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Sołectwa nie będą musiały dokonywać tych obliczeń. Wójt corocznie do 31 lipca poinformuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.

4 Kto decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki? To rada gminy decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Rada Gminy Brodnica podjęła dnia 31 marca 2014 r. uchwałę, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Rada gminy może także nie zgodzić się na powstanie funduszu sołeckiego w danej gminie. Pomysł na utworzenie funduszu sołeckiego mogą zgłosić radzie radni oraz wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta). Sołtysi i mieszkańcy sołectw, którzy chcieliby utworzenia funduszu sołeckiego powinni w tej sprawie zwracać się do radnych gminy lub do wójta.

5 Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego? Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mogą służyć także do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.: – zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, – naprawić chodniki, – zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), – posadzić drzewa, krzewy, – wyremontować wiatę przystankową, to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze. To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą w jego dyspozycji. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań – w tym poprzez własną pracę (społeczną).

6 Jakie są zadania własne gminy? Art. 2 ust.6 ustawy o funduszu sołeckim stanowi, iż środki funduszu mogą być przeznczone na przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Katalog zadań własnych gminy określa ustawa o samorządzie gminnym w art. 7. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm. ); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Jakie są zadania własne gminy?

8 Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego? Musi zostać zwołane zebranie wiejskie na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. W ogłoszeniu o zebraniu wiejskim muszą być zawarte informacje o tym, kto zebranie zwołał, w jakiej formie oraz miejsce, termin i porządek obrad zebrania wiejskiego, jak również to w jakim terminie informacja ta podana była do publicznej wiadomości wśród mieszkańców (zgodnie z zapisami w statutach sołectw).

9 Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego? Zgodnie z nową ustawą o funduszu sołeckim (z 21 lutego 2014r.)powstała nowa możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć na terenie kilku sołectw (co najmniej dwóch) z terenu jednej gminy. Tak skumulowane środki będą mogły być przeznaczone na realizację jednego większego przedsięwzięcia na terenie wskazanego we wnioskach sołectwa lub np. w sytuacji budowy ścieżki rowerowej przebiegającej przez teren kilku sołectw – każde z nich może zobowiązać się do budowy „swojego” odcinka. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Nie może on jednak prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

10 Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego? Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt tych prac. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo wniosków będzie przekazana przez wójta sołtysom w terminie do 31 lipca każdego roku. Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy otrzymać pieniądze. Taki termin umożliwia uwzględnienie tych wniosków na etapie przygotowania budżetu gminy.

11 Przykładowy wniosek Sołectwo ……………… Miejscowość, dnia……………………….. Gmina Brodnica Wójt Gminy Brodnica Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), oraz uchwały nr ….. zebrania wiejskiego sołectwa ……………..……………………… z dnia …………. 20… r. zgłaszam następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego: 1. Wykonanie na boisku szkolnym piaskownicy i montaż huśtawki – koszt urządzeń oraz piasku 3000 zł. 2. Uporządkowanie terenu wiejskiego domu kultury i oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia oraz drzwi wejściowych do remizy – koszt farby oraz materiałów do sprzątania 4000 zł. 3. Zakup i montaż 4 ławek przy chodniku: obok szkoły i domu kultury – koszt ławek i materiałów budowlanych 3000 zł). Uzasadnienie Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę estetyki i funkcjonalności naszego sołectwa. Mały plac zabaw na boisku szkolnym jest potrzebny naszym dzieciom, które nie mają odpowiednich miejsc do zabawy a jednocześnie zapewni im bezpieczeństwo – będą pod nadzorem nauczycieli (w czasie ferii szkolnych – rodziców). Otoczenie domu kultury od wielu lat jest zaniedbane i wymaga pilnej naprawy. Ławki pozwolą na odpoczynek starszym osobom. Wszystkie roboty wymienione w powyższych zadaniach zostaną wykonane przez mieszkańców społecznie – co zostało uchwalone przez zebranie wiejskie. Sołtys …………………..

12 Co dzieje się z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, który został przekazany wójtowi przez sołtysa? Jeżeli wójt oceni, że wniosek jest prawidłowo sporządzony to przekazuje go radzie gminy. Wójt nie może oceniać, czy mieszkańcy sołectwa wybrali słuszne lub popierane przez niego zadania. O tych sprawach decyduje zebranie wiejskie, a wójt może sprawdzić, czy sołectwo prawidłowo uchwaliło i sporządziło wniosek. Jeżeli natomiast wniosek nie jest prawidłowy to wójt : – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku informuje o tym sołtysa, – sołtys może zgodzić się z oceną wójta ale, wtedy sołectwo nie będzie mogło skorzystać ze środków funduszu, lub – w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji – przekazać ponownie wniosek (który można poprawić, uzupełnić i ponownie uchwalić przez zebranie wiejskie) do rady gminy za pośrednictwem wójta, – w przypadku złożenia ponownie wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od jego otrzymania. Wójt musi uwzględnić rozstrzygnięcie rady gminy w tym zakresie – dlatego jest obowiązany zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadań wskazanych we wniosku – w odpowiednich pozycjach projektu budżetu gminy.

13 Kiedy wójt może odrzucić wniosek (stwierdzić, że jest nieprawidłowy)? Wójt może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera błędy), o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim. Te błędy to np.: – wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie, – we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze, – wniosek nie zawiera uzasadnienia, – nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego sołectwa, – wniosek został przekazany do wójta po dniu 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze.

14 Czy rada gminy musi uwzględnić wniosek sołectwa? Rada gminy nie musi przyjąć wszystkich wniosków sołectw. Rada uchwalając budżet gminy może odrzucić wniosek sołectwa, w przypadku gdy uzna, że zadania które sołectwo chce realizować nie spełniają warunków, które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim. Pieniądze z funduszu sołeckiego mają służyć realizacji zdań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców. Przeznaczenie funduszu na inny cel spowoduje odrzucenie wniosku.

15 Kto dysponuje środkami funduszu sołeckiego? Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, dlatego to wójt dysponuje pieniędzmi funduszu sołeckiego, jednak także od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym miesiącu danego roku) urząd gminy uruchomi pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte we wniosku.

16 W jakim czasie sołectwo musi wydać otrzymane pieniądze? W ciągu danego roku. Pieniądze przyznawane są na dany rok i wtedy należy je wydać. Pieniędzy tych nie można wydać w następnym roku. Sołtys sam nie będzie wydawał pieniędzy – tą sprawą będzie musiał zająć się urząd gminy, kierowany przez wójta.

17 Jakie korzyści będzie miała gmina z utworzenia funduszu sołeckiego? Korzyścią dla gminy są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku nie utworzenia funduszu nie będą przysługiwać. Dodatkowe środki będą odpowiednio wynosić 20, 30 i 40% wykonanych wydatków. Najwyższe dofinan- sowanie będą otrzymywać gminy o najniższych dochodach, zaś najmniejsze – gminy najbogatsze.

18 Ramowy harmonogram przyjęcia Funduszu Sołeckiego DataOsoby odpowiedzialneOpis działań Do 31 marca Radni gminy, wójt Podjęcie przez radę gminy uchwały o wyrażeniu zgody albo nie wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego – w następnym roku budżetowym. Do 31 lipca Wójt Przekazanie sołtysom informacji o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo. Do 30 września Sołtys, rada sołecka (albo 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa) Uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem i przekazanie wniosku wójtowi Do 15 listopada Wójt Przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z wnioskami sołectw. Do 31 stycznia następnego roku Radni gminy, wójt Rozpatrzenie wniosków sołectw przez Radę Gminy. Uchwalenie budżetu gminy, w którym przewidziano środki do wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego Do końca następnego roku Wójt, sołtys i rada sołecka Realizacja zadań przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego

19 Wysokość funduszu sołeckiego w latach 2014 - 2017 Nazwa sołectwa Kwota rozdysponowana w 2014 r Kwota rozdysponowana w 2015 r. Kwota rozdysponowana w 2016 r. Kwota do dyspozycji sołectwa w 2017 r Cielęta19951,0022578,4824696,9024826,10 Dzierżno8722,009583,6710326,7410366,29 Gorczenica 23155,1623707,01 Gorczeniczka 8115,948275,37 Gortatowo10565,0011668,2612508,4412722,27 Karbowo 27072,5229089,4029449,70 Kominy8526,009529,0010472,1810866,94 Kozi Róg 8581,99 9659,50 Kruszynki 19460,8119849,10 Moczadła 18297,2315254,94 Mszano12555,0013888,2015155,4818847,81 Niewierz 13400,9014370,1614607,05 Nowy Dwór 9395,8810101,25 Opalenica 9150,519890,409836,20 Podgórz 14781,5915911,9016256,23 Sobiesierzno 9529,5310181,2910189,60 Szabda20344,0023038,7124609,0025503,44 Szczuka 18761,2520275,3120585,34 Szymkowo8968,009800,2510472,1810572,44 Wybudowanie Michałowo 19257,1819731,30 RAZEM89631,00201364,86305641,58321207,88

20 Wysokość funduszu sołeckiego w latach 2014 - 2017

21 Podział funduszu sołeckiego na 2014 rok Nazwa sołectwaPrzyznana kwota Drogi publiczne gminne Oświetlenie ulic, placów i dróg Cielęta19 951 zł Dzierżno8 722 zł Gortatowo10 565 zł Kominy8 526 zł Mszano12 555 zł Szabda20 344 zł Szymkowo8 968 zł RAZEM89 631 zł81 105 zł8 526 zł

22 Podział funduszu sołeckiego na 2014 rok

23 Podział funduszu sołeckiego na 2015 rok Nazwa sołectwa Przyznana kwota Drogi publiczne gminne Oświetlenie ulic, placów i dróg Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostała działalność Zadania w zakresie kultury fizycznej Cielęta 22 578,48 zł Dzierżno 9 583,67 zł Gortatowo 11 668,26 zł Karbowo 27 072,52 zł 27 000,00 zł Kominy 9 529,00 zł 2 709,00 zł 4 750,00 zł 2 070,00 zł Kozi Róg 8 581,99 zł Mszano 13 888,20 zł Niewierz 13 400,90 zł 13 400,00 zł Opalenica 9 150,51 zł 3 150,51 zł 3 000,00 zł Podgórz 14 781,59 zł Sobiesierzno 9 529,53 zł Szabda 23 038,71 zł 5 000,00 zł 15 000,00 zł 3 000,00 zł Szymkowo 9 800,25 zł Szczuka 18 761,25 zł RAZEM 201 364,86 zł 124 139,62 zł 32 279,53 zł 36 763,58 zł 3 000,00 zł 5 070,00 zł

24 Podział funduszu sołeckiego na 2015 rok

25 Podział funduszu sołeckiego na 2016 rok Nazwa sołectwa Kwota rozdysponowana Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostała działalność Obiekty sportowe Cielęta 24 696,90 zł Dzierżno 10 326,74 zł 8 326,74 zł 2 000,00 zł Gorczenica 23 155,16 zł Gorczeniczka 8 115,94 zł Gortatowo 12 508,44 zł 10 508,44 zł 2 000,00 zł Karbowo 29 089,40 zł 24 589,40 zł 4 500,00 zł Kominy 10 472,18 zł 10 202,18 zł 270,00 zł Kruszynki 19 460,81 zł 17 460,81 zł 2 000,00 zł Moczadło 18 297,23 zł 15 297,23 zł 3 000,00 zł Mszano 15 155,48 zł 8 000,00 zł 7 155,48 zł Niewierz 14 370,16 zł 8 350,00 zł 3 500,00 zł 2 520,16 zł Nowy Dwór 9 395,88 zł 3 500,00 zł 1 500,00 zł 4 395,88 zł Opalenica 9 890,40 zł 390,40 zł 9 500,00 zł Podgórz 15 911,90 zł Sobiesierzno 10 181,29 zł Szabda 24 609,00 zł Szczuka 20 275,31 zł Szymkowo 10 472,18 zł Wybudowanie Michałowo 19 257,18 zł 4 557,18 zł 10 700,00 zł 4 000,00 zł RAZEM 305 641,58 zł 163 106,95 zł 3 000,00 zł 270,00 zł 55 584,31 zł 21 411,90 zł 16 520,16 zł 45 748,26 zł

26 Podział funduszu sołeckiego na 2016 rok

27 Dotacje do funduszu sołeckiego W roku 2015 wpłynęła do budżetu dotacja w wysokości 30 695,56 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014. W roku 2016 spodziewany jest zwrot za wydatki poniesione w 2015 roku w wysokości 78 631,86 zł. Wydatki w roku 2014 Dotacja za rok 2014 Wydatki w roku 2015 Dotacja za rok 2015 89631,0030695,56201364,8678631,86


Pobierz ppt "Fundusz Sołecki w Gminie Brodnica. Co to jest fundusz sołecki?  Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć."

Podobne prezentacje


Reklamy Google