Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System pomocy psychologiczno- pedagogicznej po zmianach Dorota Jurczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System pomocy psychologiczno- pedagogicznej po zmianach Dorota Jurczyk."— Zapis prezentacji:

1 System pomocy psychologiczno- pedagogicznej po zmianach Dorota Jurczyk

2 W maju br. w życie weszło nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).(Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

3 Zmiany O Rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy oraz obowiązku opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia i planów działań wspierających.

4 O Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy jest zadaniem wychowawcy klasy. O Planując udzielanie uczniowi pomocy współpracuje się z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem.

5 Wyjątek O Wymóg współpracy zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów pracujących z uczniem utrzymano tylko w przypadku, gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. O Formy pomocy i wymiar godzin nadal trzeba uwzględniać w Indywidualnym Programie Edukacyjno- Terapeutycznym (IPET)

6 O Poszerzono krąg osób, które mogą inicjować udzielanie uczniowi pomocy: od dyrektora szkoły, po pielęgniarkę szkolną, pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz kuratora sądowego.

7 Dokumentacja 1. Szkoła prowadzi dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć.

8 2. Do ww. dzienników zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, indywidualny program pracy z uczniem a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach

9 3. Dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną szkoła prowadzi dokumentację badań i czynności uzupełniających. (badania, diagnozy, ocena postępów, itp.)

10 O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin dyrektor szkoły powiadamia pisemnie rodziców ucznia.

11 Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej O Zajęcia rozwijające uzdolnienia O Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze O Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, O warsztaty, O porady i konsultacje O Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – (gimnazjum)

12


Pobierz ppt "System pomocy psychologiczno- pedagogicznej po zmianach Dorota Jurczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google