Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w Karcie Nauczyciela na rok 2016/2017. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2016 roku Ustawa z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w Karcie Nauczyciela na rok 2016/2017. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2016 roku Ustawa z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy –"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w Karcie Nauczyciela na rok 2016/2017

2 Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2016 roku Ustawa z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (DzU 2016, poz. 668)  Likwidacja „godzin karcianych”  Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym  Utworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych  Wprowadzenie wymogu niekaralności w stosunku do każdego nauczyciela  Wprowadzenie gratyfikacji pieniężnej dla profesora oświaty

3 Likwidacja „godzin karcianych” Zmiana brzmienia art. 42 ust. 2 pkt 2 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:  2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

4 Zamiast 2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć: a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

5  Dyrektor szkoły od 1 września ma obowiązek zaplanowania w szkole zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela zgodnie z faktycznymi potrzebami i zainteresowaniami uczniów  Inne zajęcia i czynności prowadzone będą przez nauczyciela w ramach 40- godzinnego tygodnia pracy  Dyrektor szkoły przydzielając dodatkowe zajęcia nauczycielowi musi uwzględnić fakt, że nauczyciel w ramach swojego czasu pracy musi zrealizować pensum oraz zabezpieczyć czas w tygodniu na samokształcenie, doskonalenia zawodowe oraz przygotowanie się do zajęć

6 Po likwidacji tzw.: „godzin karcianych”:  Dyrektor może przydzielić nauczycielowi dodatkowe zajęcia  Nie będą one ograniczone ilością jednej lub dwóch godzin  Ograniczenie stanowi 40 godzinny tydzień pracy nauczyciela (zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć)  Nauczyciel w ramach powierzonych godzin będzie zobowiązany nie tylko do realizacji pensum ale również innych zajęć i czynności w tym dotyczących zainteresowań i potrzeb uczniów  W praktyce może to spowodować, że dyrektor będzie mógł zobowiązać nauczyciela do prowadzenia dowolnej liczby godzin ponad obowiązkowe pensum (ograniczeniem będzie 40 – godzinny tydzień pracy nauczyciela)

7  Jeżeli nauczyciel realizuje 18 godzinne pensum to teoretycznie dyrektor może przydzielić 22 godziny dodatkowych zajęć, tak żeby nie przekroczyć 40 godzinnego tygodnia pracy.  Jednak do obowiązków nauczyciela należy również przygotowanie się do zajęć, samokształcenie i doskonalenia zawodowe  Przydział 22 godzin dodatkowych zajęć spowoduje, że nauczyciel nie będzie w stanie w ramach swojego czasu pracy przygotować się do zajęć oraz doskonalić zawodowo  Nierównomierny przydział dodatkowych zajęć nauczycielowi może doprowadzić do przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy nauczyciela

8  Jeżeli nauczyciel zostanie obłożony dużą liczbą godzin, będzie mógł domagać się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny  Jeżeli dyrektor nie uzna argumentacji nauczyciela w takiej sytuacji będzie mógł on dochodzić swoich roszczeń przed sądem

9 Nauczyciele mogą mieć powierzane przez dyrektora szkoły zajęcia:  zwiększające szanse edukacyjne uczniów  przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

10 W ramach tych godzin mogą być realizowane zajęcia specjalistyczne  korekcyjno – kompensacyjne  logopedyczne  socjoterapeutyczne  inne o charakterze terapeutycznym  dydaktyczno - wyrównawcze

11 Brak obowiązku rozliczania dodatkowych zajęć w cyklach półrocznych Zmiana brzmienia art. 42 ust. 7a KN „ Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć.”

12  Dyrektor szkoły oraz nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania pracy z dzieckiem jedynie w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć  Dokumentowaniu podlegają zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczyciela z uczniem ale nie ma obowiązku rozliczania ich w okresach półrocznych

13 Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym polegają na:  Doprecyzowaniu i przeniesieniu do Karty Nauczyciela regulacji dotyczących zasad powoływania członków, składów i właściwości komisji dyscyplinarnych oraz wymagania dla członków komisji dyscyplinarnych  Uregulowanie możliwości odwołania od decyzji o zawieszeniu nauczyciela w tym pełniącego funkcję dyrektora Odwołanie ma być składane za pośrednictwem organu, który wydał taką decyzję, do komisji pierwszej instancji w ciągu 14 dni. Od orzeczenia tej komisji można wnieść zażalenia w ciągu 7 dni do komisji odwoławczej

14  Stworzono możliwość zaskarżania postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego Zażalenie może złożyć nauczyciel, którego postępowanie dotyczy, dyrektor szkoły, a w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora – także organ prowadzący. Zażalenie może być złożone do komisji pierwszej instancji w terminie 7 dn. Orzeczenie komisji jest ostateczne.

15  Obowiązek wyłączenia jawności rozprawy ze względu na zakłócenie spokoju publicznego, obrazę dobrych obyczajów lub naruszenie ważnego interesu prywatnego  Obrońca z urzędu dla nauczyciela, przeciwko któremu zostanie wniesiony wniosek o ukaranie najwyższą karą.  Określenie na poziomie Karty Nauczyciela regulacji dotyczących przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej

16 Szczegółowo tryb postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi reguluje:  Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (DzU 2016, poz. 741)

17 Stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych – dodanie art. 85w – 85z (obowiązuje od 1 września 2016)  Rejestr ma zawierać dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania, a także o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków  Dyrektor szkoły będzie miał prawo do uzyskania informacji z rejestru w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w danej szkole  Dyrektor szkoły zobowiązany zostanie do przekazywania zawiadomienia o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia nauczyciela oraz o okresie zakończenia zawieszenia – za pośrednictwem właściwej komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji (zawiadomienia przekazywane będą od 1 stycznia 2017 roku)

18  Rejestr funkcjonalny będzie od początku roku szkolnego 2017/2018 do tego czasu nauczyciele będą potwierdzać niekaralność dyscyplinarną na podstawie własnego oświadczenia  Przepis dotyczy zarówno szkół i placówek publicznych jak i niepublicznych

19 Zmiana brzmienia art. 91b ust. 2 pkt 1 i pkt 2 KN  Postępowaniem dyscyplinarnym objęto nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  Nauczyciele powyższych szkół i placówek nie podlegali przywołanym regulacjom, jeżeli byli zatrudnieni w wymiarze niższym niż ½ etatu.

20 Obok podlegania odpowiedzialności dyscyplinarnej kandydaci do zatrudnienia w szkołach i placówkach niepublicznych nie będą mogli być zatrudniani jeżeli:  Nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych  Nie korzystają z praw publicznych  Toczy się przeciwko nim postępowanie karne lub dyscyplinarne  Były karane za przestępstwo popełnione umyślnie  Nie posiadają kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska

21  zredukowane został wymóg nietoczenia się przeciwko nauczycielowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i prywatnego – wyłącznie do wymogu nietoczenia się przeciwko nauczycielowi postępowania z oskarżenia publicznego  Nauczyciel nie musi wykazywać, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o ubezwłasnowolnienie

22 Wprowadzenie jednolitej gratyfikacji pieniężnej dla profesora oświaty – nowelizacja art. 31 KN – wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 roku  każda osoba, która otrzyma tytuł honorowy profesora oświaty otrzyma gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tysięcy złotych  Gratyfikacja ma być wypłacana przez MEN, a nie jak do tej pory przez organy prowadzące


Pobierz ppt "Zmiany w Karcie Nauczyciela na rok 2016/2017. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2016 roku Ustawa z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google