Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 7.6 Konkurs nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/15 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 7.6 Konkurs nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/15 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl Działanie 7.6 Konkurs nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/15 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

2 www.wup.pl Klauzule społeczne Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS, zobowiązane są do kształtowania uregulowań prawnych umożliwiających zamawiającemu uwzględnienie dodatkowych celów społecznych podczas realizacji zamówienia publicznego tj. stosowania aspektów społecznych, zgodnie pkt. 7 sekcji 6.5.1 Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych ww. Wytycznych: „W przypadku projektów współfinansowanych z EFS, IZ PO – w wytycznych programowych, lub właściwa instytucja będąca stroną umowy – w umowie o dofinansowanie, określa rodzaj zamówień publicznych, w ramach których zobowiązuje beneficjenta do zastosowania klauzul społecznych, w szczególności ograniczenia możliwości złożenia oferty do podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.” W związku z powyższym, Beneficjent zostanie zobowiązany do uwzględniania aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem będą usługi cateringowe.

3 www.wup.pl Pomoc publiczna W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 pomoc publiczna może wystąpić na dwóch poziomach tj.: - pierwszy poziom tj. beneficjent wsparcia jest jednocześnie beneficjentem pomocy; - drugi poziom tj. beneficjent wsparcia nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy. Zarówno publiczne, jak też niepubliczne podmioty świadczące opiekę w zakresie zdeinstytucjonalizowanej opieki dla osób niesamodzielnych mogą być traktowane jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a tym samym, mogą one podlegać przepisom o pomocy publicznej. W związku z tym, w przypadku gdy podmioty te będą wykorzystywać środki trwałe zakupione w ramach projektu lub wydatki objęte cross-financingiem do działalności komercyjnej (w okresie realizacji projektu lub po jego zakończeniu), tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy publicznej. Beneficjent, na etapie konstruowania zapisów wniosku o dofinansowanie projektu powinien jednoznacznie określić planowany zakres wykorzystania środków trwałych oraz infrastruktury zakupionej w projekcie zarówno w okresie trwania projektu, jak również po jego zakończeniu, a w konsekwencji - wskazać wydatki objęte regułami pomocy publicznej / pomocy de minimis.

4 www.wup.pl Pomoc publiczna c. d. PRZYKŁADY: 1.Wystąpienie pomocy publicznej / pomocy de minimis w okresie realizacji projektu. a) Wykorzystanie środków trwałych lub wydatków objętych cross-financingiem do świadczenia usług komercyjnych – pomoc publiczna/de minimis 2. Wystąpienie pomocy publicznej / pomocy de minimis po zakończeniu okresu realizacji projektu. a) Wykorzystanie środków trwałych lub wydatków objętych cross-financingiem do świadczenia usług finansowanych ze środków publicznych po zakończeniu realizacji projektu – brak pomocy b) Częściowe lub całkowite wykorzystanie środków trwałych lub wydatków objętych cross-financingiem do świadczenia usług komercyjnych po zakończeniu realizacji projektu – pomoc publiczna/de minimis

5 www.wup.pl Uproszczone metody rozliczania wydatków a wkład własny w projekcie W niniejszym naborze możliwe jest zastosowanie kwot ryczałtowych jako uproszczonej metody rozliczania wydatków w projekcie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014 -2020, w przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie, a wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. W przypadku niezrealizowania założonych w umowie o dofinansowanie wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie spełnia - nie spełnia). W związku z powyższym IP RPO zwraca uwagę na ryzyko związane z założeniem, że wkład własny w projekcie wniesiony zostanie w ramach tylko jednego zadania. IP RPO przypomina, iż w przypadku niewniesienia na etapie realizacji projektu zadeklarowanego wkładu własnego przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli projekt jest realizowany w ramach partnerstwa i zaplanowano wniesienie wkładu przez partnerów) w kwocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu, IP RPO obniży kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do jej udziału w całkowitej wartości projektu.

6 www.wup.pl Wskaźniki horyzontalne 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych Odnoszą się do efektów interwencji w kluczowych dla Komisji Europejskiej obszarach. Są obligatoryjne dla każdego projektu. Monitorowane w trakcie realizacji projektu. Wartość docelowa może wynosić „0”.

7 www.wup.pl Deinstytucjonalizacja usług Usługi świadczone w lokalnej społeczności Przejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności realizowane zgodnie z „Ogólnopolskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnej społeczności”. Usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Zapobieganie odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, gwarantują warunki życia zbliżone do domowych i rodzinnych. Umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich

8 www.wup.pl Usługi świadczone w lokalnej społeczności Cechy usług świadczonych w społeczności lokalnej: zindywidualizowany charakter (dostosowany do potrzeb odbiorcy) umożliwienie odbiorcom usług kontrolę nad własnym życiem i decyzjami zapewnienie, że odbiorcy nie są odizolowani od społeczności i nie są zmuszani do mieszkania razem gwarancja, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami

9 www.wup.pl Usługi świadczone w lokalnej społeczności usługi wspierania rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo wychowawcze do 14 osób, o których mowa w ww. ustawie Dodatkowo: usługi asystenckie usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługi w postaci mieszkań chronionych usługi w postaci mieszkań wspomaganych (liczba miejsc nie większa niż 30) usługi w rodzinnymi domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi w ośrodkach wsparcia, o których w ww. ustawie (liczba miejsc nie większa niż 30) usługi w domu pomocy społecznej (liczba miejsc nie większa niż 30) Pod warunkiem świadczenia usług zgodnie z cechami usług świadczonych w społeczności lokalnej

10 www.wup.pl Usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze należy definiować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tzn. w szczególności w zakresie definicji, rodzaju, zakresu. Z uwagi na dotychczasowe funkcjonowanie świadczenie usług opiekuńczych jedynie w myśl ww. ustawy IP w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, a także objęcia wsparciem osób, które najbardziej potrzebują wsparcia rekomenduje nawiązanie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze należy definiować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w szczególności w zakresie rodzajów usług.

11 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Kryterium dopuszczalności nr 9 - Zgodność wsparcia, podpunkt 11. Czy w ramach typu operacji 1 a beneficjent zobowiązany jest obligatoryjnie do świadczenia kompleksowo usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich, czy może w ramach projektu zaplanować tylko rozwój usług asystenckich w postaci wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej? Kryterium dopuszczalności nr 9 - Zgodność wsparcia, podpunkt 11. „W ramach projektu obligatoryjnie jest realizowany typ operacji 1a wskazany w SOOP RPO WZ 2014-2020 dla Działania 7.6. (Typ projektu 1).” 1. Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych), w tym: a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich. Projektodawca winien we wniosku o dofinansowanie projektu określić właściwe dla przedmiotowego typu i operacji cele, działania, wskaźniki oraz koszty. W ramach typu operacji 1 a Beneficjent ma możliwość wyboru pomiędzy świadczeniem usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych a świadczeniem usług asystenckich.

12 www.wup.pl Mieszkalnictwo wspomagane Mieszkanie wspomagane – usługa świadczona w lokalnej społeczności: a) w postaci mieszkania chronionego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub b) w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. Mieszkanie lub dom może być prowadzone przez podmioty ekonomii społecznej. Może być prowadzone jako usługa mieszkania: - treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji; - wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych. Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne.

13 www.wup.pl Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "Działanie 7.6 Konkurs nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/15 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google