Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Konkurs numer: RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Konkurs numer: RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Konkurs numer: RPPM IZ /16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Gdańsk, r.

2 OCENA MERYTORYCZNA OCENA WYKONALNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata min. 30 dnimin. 7 dni14 dni30 dni 75 dni + 30 dni OGŁOSZENIE O NABORZE NABÓR WNIOSKÓW WWFOCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA WYKONALNOŚCI + STRATEGICZNA I STOPNIA NEGOCJACJE  WYBÓR PROJEKTÓW ORIENTACYJNE RAMY CZASOWE

4 Termin składania wniosków: od 16 maja do 06 czerwca Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 18 listopada 2016 Forma składania: Papierowa ( wraz z niezbędnymi załącznikami) – poprzez wysłanie wniosku w GWA i dostarczenie 2 egzemplarzy do DEFS (suma kontrolna wysłanego wniosku w GWA oraz dostarczonego w wersji papierowej musi być tożsama) LUB Elektroniczna ( wraz z niezbędnymi załącznikami) – poprzez wysłanie wniosku w GWA i za pomocą ePUAP (suma kontrolna wysłanego wniosku w GWA oraz przesłanego przez ePUAP musi być tożsama) Uwaga: wysłanie wniosku tylko w GWA nie jest równoważne z jego złożeniem. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

5 Ocenę wniosku poprzedza weryfikacja wymogów formalnych (art. 43 ustawy wdrożeniowej), która:  nie stanowi etapu oceny projektów  nie podlega procedurze odwoławczej WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Sprawdzeniu podlega: kompletność wypełnienia formularza wniosku kompletność dostarczonych załączników kompletność podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej czytelność wniosku i załączników

6 W przypadku braków formalnych wzywamy do uzupełnienia: w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych wyłącznie we wskazanym zakresie W przypadku: nie dochowania wyznaczonego terminu uzupełnienia wykraczającego poza wskazany zakres WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata wniosek uzyskuje status: BEZ ROZPATRZENIA i nie podlega ocenie

7 Najczęściej popełniane błędy:  złożenie tylko 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej  brak lub złożenie tylko 1 kompletu załączników generowanych w aplikacji GWA przy użyciu przycisku „załączniki wniosku PDF”  brak własnoręcznego podpisu i/lub pieczątki imiennej osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (z pkt B.2) i/lub partnera (z pkt B.3) na wniosku bądź załącznikach (wnioski składane w wersji papierowej)  brak podpisu elektronicznego osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (z pkt B.2) i/lub partnera (z pkt B.3) weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego (wnioski składane w formie elektronicznej poprzez ePUAP) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

8 weryfikacja podstawowych warunków formalnych uprawniających do udziału w konkursie zerojedynkowa ocena kryteriów (TAK/NIE) brak możliwości składania wyjaśnień lub uzupełnień przeprowadzana przez Komisję Oceny Projektów po zakończeniu oceny wysłanie pisma informującego o wyniku oceny od oceny negatywnej przysługuje protest Uwaga: po zakończeniu oceny lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu jest umieszczana na stronie OCENA FORMALNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

9 OCENA MERYTORYCZNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata wykonalności strategiczna I stopnia zerojedynkowa ocena kryteriów TAK/NIE punktowa ocena kryteriów możliwość oceny warunkowej → negocjacje (z wyłączeniem kryterium B.4 – kwalifikowalność wydatków) brak możliwości składania wyjaśnień min. 57 pkt. = ocena pozytywna spełnienie wszystkich kryteriów = ocena pozytywna

10 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdza wyniki oceny wniosków po zakończeniu oceny merytorycznej. Dofinansowanie projektów do wysokości kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie, zamieszczana jest na stronie internetowej oraz na portalu funduszy europejskich

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 A. Podstawowe A.1. Poprawność złożenia wniosku: TERMIN, MIEJSCE, JĘZYK POLSKI A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania: TYP PROJEKTU, OBSZAR REALIZACJI, GRUPA DOCELOWA, WSKAŹNIKI MONITOROWANIA (ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy) A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów: TYP BENEFICJENTA, RODZAJ PARTNERSTWA A.4. Partnerstwo: PARTNERSTWO Z PODMIOTAMI SPOZA SEKTORA FINANS. PUBLICZNYCH - NIE MA WYMOGU KRYTERIA FORMALNE

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 A. Podstawowe c.d. A.5. Kwalifikowalność wartości projektu: WARTOŚĆ PROJEKTU MIN ,00 PLN, LIMITY KOSZTÓW POŚREDNICH, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, CROSS-FINANCINGU, ROZLICZANIE PROJEKTU W OPARCIU O UPROSZCZONE METODY, TJ. KWOTY RYCZAŁTOWE ( ,00 EUR) A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu: OKRES REALIZACJI PROJEKTU: DATY GRANICZNE (rozpoczęcie najpóźniej w I półroczu 2017r.) A.7. Pomoc publiczna: NIE MA WYMOGU A.8. Montaż finansowy projektu: WKŁAD WŁASNY – 15%, DOFINANSOWANIE Z EFS – 85% A.9. Cross-financing: NIE MA WYMOGU KRYTERIA FORMALNE

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 A. Podstawowe c.d. A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi: ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI REALIZACJI WSPARCIA KRYTERIA FORMALNE

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 B. Specyficzne B.1. Rezultaty bezpośrednie projektu : ZOBOWIĄZANIE SPEŁNIENIA NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ 45% dla każdego z poniższych wskaźnikóww odniesieniu do liczby osób należących do danej kategorii: - Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu Programu oraz - Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu KRYTERIA FORMALNE Niespełnienie kryterium skutkuje uzyskaniem przez wniosek o dofinansowanie projektu negatywnej oceny spełniania kryteriów formalnych

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Wykonalność rzeczowa projektu TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B. Wykonalność finansowa projektu B.1. Poprawność sporządzenia budżetu TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków T AK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B.4. Kwalifikowalność wydatków TAK/NIE C. Wykonalność instytucjonalna projektu C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/partnera TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/partnera TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) C.3. Sposób zarządzania projektem TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) KRYTERIA MERYTORYCZNE – WYKONALNOŚCI (ocena 0-1)

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu. A.2. Potrzeba realizacji projektu. A.3. Trwałość rezultatów. B. Metodyka projektu B.1. Kompleksowość projektu. B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/partnera. B.3. Komplementarność projektu. KRYTERIA MERYTORYCZNE – STRATEGICZNE I STOPNIA (ocena punktowa)

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 C. Specyficzne ukierunkowanie projektu C.1. Partnerstwo. C.2. Podejście oddolne. KRYTERIA MERYTORYCZNE – STRATEGICZNE I STOPNIA (ocena punktowa) Szczegółowy katalog kryteriów obowiązujących w ramach konkursu zawierający ich nazwy, definicje i opis znaczenia znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać wniosek o dofinansowanie projektu wynosi 114 punktów. Ocenę pozytywną uzyskują wyłącznie wnioski o dofinansowanie projektu, które spełniły kryteria wykonalności oraz otrzymały minimum 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 57 punktów z oceny spełnienia kryteriów strategicznych I stopnia.

19 Regulamin konkursu SZOOP i Zasady Wdrażania RPO WP Kluczowe dokumenty Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

20 PYTANIA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Pytania należy przysyłać na adres lub na nr faksu: W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie są dedykowane wyłącznie konkretnemu konkursowi.

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Konkurs numer: RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google