Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Konkurs numer: RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Konkurs numer: RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Konkurs numer: RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 10.05.2016r.

2 OCENA MERYTORYCZNA OCENA WYKONALNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 min. 30 dnimin. 7 dni14 dni30 dni 75 dni + 30 dni OGŁOSZENIE O NABORZE NABÓR WNIOSKÓW WWFOCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA WYKONALNOŚCI + STRATEGICZNA I STOPNIA NEGOCJACJE  WYBÓR PROJEKTÓW ORIENTACYJNE RAMY CZASOWE

4 Termin składania wniosków: od 16 maja do 06 czerwca Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 18 listopada 2016 Forma składania: Papierowa ( wraz z niezbędnymi załącznikami) – poprzez wysłanie wniosku w GWA i dostarczenie 2 egzemplarzy do DEFS (suma kontrolna wysłanego wniosku w GWA oraz dostarczonego w wersji papierowej musi być tożsama) LUB Elektroniczna ( wraz z niezbędnymi załącznikami) – poprzez wysłanie wniosku w GWA i za pomocą ePUAP (suma kontrolna wysłanego wniosku w GWA oraz przesłanego przez ePUAP musi być tożsama) Uwaga: wysłanie wniosku tylko w GWA nie jest równoważne z jego złożeniem. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 Ocenę wniosku poprzedza weryfikacja wymogów formalnych (art. 43 ustawy wdrożeniowej), która:  nie stanowi etapu oceny projektów  nie podlega procedurze odwoławczej WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Sprawdzeniu podlega: kompletność wypełnienia formularza wniosku kompletność dostarczonych załączników kompletność podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej czytelność wniosku i załączników

6 W przypadku braków formalnych wzywamy do uzupełnienia: w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych wyłącznie we wskazanym zakresie W przypadku: nie dochowania wyznaczonego terminu uzupełnienia wykraczającego poza wskazany zakres WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wniosek uzyskuje status: BEZ ROZPATRZENIA i nie podlega ocenie

7 Najczęściej popełniane błędy:  złożenie tylko 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej  brak lub złożenie tylko 1 kompletu załączników generowanych w aplikacji GWA przy użyciu przycisku „załączniki wniosku PDF”  brak własnoręcznego podpisu i/lub pieczątki imiennej osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (z pkt B.2) i/lub partnera (z pkt B.3) na wniosku bądź załącznikach (wnioski składane w wersji papierowej)  brak podpisu elektronicznego osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (z pkt B.2) i/lub partnera (z pkt B.3) weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego (wnioski składane w formie elektronicznej poprzez ePUAP) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

8 weryfikacja podstawowych warunków formalnych uprawniających do udziału w konkursie zerojedynkowa ocena kryteriów (TAK/NIE) brak możliwości składania wyjaśnień lub uzupełnień przeprowadzana przez Komisję Oceny Projektów po zakończeniu oceny wysłanie pisma informującego o wyniku oceny od oceny negatywnej przysługuje protest Uwaga: po zakończeniu oceny lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu jest umieszczana na stronie www.rpo.pomorskie.euwww.rpo.pomorskie.eu OCENA FORMALNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

9 OCENA MERYTORYCZNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wykonalności strategiczna I stopnia zerojedynkowa ocena kryteriów TAK/NIE punktowa ocena kryteriów możliwość oceny warunkowej → negocjacje (z wyłączeniem kryterium B.4 – kwalifikowalność wydatków) brak możliwości składania wyjaśnień min. 57 pkt. = ocena pozytywna spełnienie wszystkich kryteriów = ocena pozytywna

10 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdza wyniki oceny wniosków po zakończeniu oceny merytorycznej. Dofinansowanie projektów do wysokości kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie, zamieszczana jest na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu oraz na portalu funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.plwww.rpo.pomorskie.euwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 A. Podstawowe A.1. Poprawność złożenia wniosku: TERMIN, MIEJSCE, JĘZYK POLSKI A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania: TYP PROJEKTU, OBSZAR REALIZACJI, GRUPA DOCELOWA, WSKAŹNIKI MONITOROWANIA (ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy) A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów: TYP BENEFICJENTA, RODZAJ PARTNERSTWA A.4. Partnerstwo: PARTNERSTWO Z PODMIOTAMI SPOZA SEKTORA FINANS. PUBLICZNYCH - NIE MA WYMOGU KRYTERIA FORMALNE

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 A. Podstawowe c.d. A.5. Kwalifikowalność wartości projektu: WARTOŚĆ PROJEKTU MIN. 50 000,00 PLN, LIMITY KOSZTÓW POŚREDNICH, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, CROSS-FINANCINGU, ROZLICZANIE PROJEKTU W OPARCIU O UPROSZCZONE METODY, TJ. KWOTY RYCZAŁTOWE (100 000,00 EUR) A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu: OKRES REALIZACJI PROJEKTU: DATY GRANICZNE 15.04.2016-30.06.2023 (rozpoczęcie najpóźniej w I półroczu 2017r.) A.7. Pomoc publiczna: NIE MA WYMOGU A.8. Montaż finansowy projektu: WKŁAD WŁASNY – 15%, DOFINANSOWANIE Z EFS – 85% A.9. Cross-financing: NIE MA WYMOGU KRYTERIA FORMALNE

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 A. Podstawowe c.d. A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi: ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI REALIZACJI WSPARCIA KRYTERIA FORMALNE

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 B. Specyficzne B.1. Rezultaty bezpośrednie projektu : ZOBOWIĄZANIE SPEŁNIENIA NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ 45% dla każdego z poniższych wskaźnikóww odniesieniu do liczby osób należących do danej kategorii: - Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu Programu oraz - Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu KRYTERIA FORMALNE Niespełnienie kryterium skutkuje uzyskaniem przez wniosek o dofinansowanie projektu negatywnej oceny spełniania kryteriów formalnych

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Wykonalność rzeczowa projektu TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B. Wykonalność finansowa projektu B.1. Poprawność sporządzenia budżetu TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków T AK/NIE (OCENA WARUNKOWA) B.4. Kwalifikowalność wydatków TAK/NIE C. Wykonalność instytucjonalna projektu C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/partnera TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/partnera TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) C.3. Sposób zarządzania projektem TAK/NIE (OCENA WARUNKOWA) KRYTERIA MERYTORYCZNE – WYKONALNOŚCI (ocena 0-1)

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu. A.2. Potrzeba realizacji projektu. A.3. Trwałość rezultatów. B. Metodyka projektu B.1. Kompleksowość projektu. B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/partnera. B.3. Komplementarność projektu. KRYTERIA MERYTORYCZNE – STRATEGICZNE I STOPNIA (ocena punktowa)

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 C. Specyficzne ukierunkowanie projektu C.1. Partnerstwo. C.2. Podejście oddolne. KRYTERIA MERYTORYCZNE – STRATEGICZNE I STOPNIA (ocena punktowa) Szczegółowy katalog kryteriów obowiązujących w ramach konkursu zawierający ich nazwy, definicje i opis znaczenia znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać wniosek o dofinansowanie projektu wynosi 114 punktów. Ocenę pozytywną uzyskują wyłącznie wnioski o dofinansowanie projektu, które spełniły kryteria wykonalności oraz otrzymały minimum 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 57 punktów z oceny spełnienia kryteriów strategicznych I stopnia.

19 Regulamin konkursu SZOOP i Zasady Wdrażania RPO WP Kluczowe dokumenty www.rpo.pomorskie.eu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

20 PYTANIA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pytania należy przysyłać na adres op5.rpo@pomorskie.eu lub na nr faksu: 58 326 81 93op5.rpo@pomorskie.eu W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane wyłącznie konkretnemu konkursowi. www.rpo.pomorskie.eu

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Konkurs numer: RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google