Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akty prawne obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. (stan prawny na dzień 22 sierpnia 2016 roku)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akty prawne obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. (stan prawny na dzień 22 sierpnia 2016 roku)"— Zapis prezentacji:

1 Akty prawne obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. (stan prawny na dzień 22 sierpnia 2016 roku)

2 USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 668) zawiera, w szczególności: likwidację obowiązku realizowania przez nauczycieli w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy, tzw. „godzin karcianych”; uregulowanie kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, w tym wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, w którym będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania; rozszerzenie na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia, przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymogu niekaralności; zmianę sposobu planowania finansowania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania nadaje tytuł honorowy profesora oświaty. Data wejścia w życie: 31 maja 2016 r., 1 września 2016 r., 1 stycznia 2017 r.

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741) reguluje m. in.: zadania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli działającego przy komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji i odwoławczej komisji dyscyplinarnej; szczegółowy przebieg postępowania wyjaśniającego, postępowania dyscyplinarnego w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego; szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania dowodów w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym; zakres informacji zawartych w postanowieniu o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; szczegółowy tryb rozpatrywania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; zakres informacji zawartych we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego; zakres informacji zawartych w orzeczeniu dyscyplinarnym; szczegółowy tryb wznawiania postępowania dyscyplinarnego. Data wejścia w życie: 31 maja 2016 r.

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1029): określa wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 września 2016 r. Data wejścia w życie: 1 września 2016 r.

5 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35) powraca do stanu prawnego, w którym obowiązkiem szkolnym były objęte dzieci od 7 roku życia; określa zasady odraczania obowiązku szkolnego dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; przesuwa na 1 września 2019 r. termin przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola; określa prawo dziecka 5-letniego do wychowania przedszkolnego i obowiązek przygotowania przedszkolnego 6- latków; przywraca obowiązek:  uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,  uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora w przypadku udzielania przez jednostkę samorządu terytorialnego zezwolenia na założenie przez osobę fizyczna lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego publicznej szkoły lub placówki,  opiniowania przez kuratora oświaty planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli; powierza ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencje powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. Data wejścia w życie: 23 stycznia 2016 r. z wyjątkami ( 1 września 2016 r., 1 września 2017 r., 1 września 2019 r.).

6 USTAWA z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010): rezygnuje z przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej; umożliwia wniesienie odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; umożliwia wykonywanie przez zdającego fotografii swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu; określa obowiązek wyznaczenia przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej egzaminatora do przeprowadzenia weryfikacji sumy punktów innego niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną; zmienia zasady w zakresie zapewnienia uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; wprowadza zmiany dotyczące ustalania terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów; reguluje kwestie dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

7 doprecyzowuje zasady dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy; wygasza z dniem 1 września 2017 r. pomaturalne szkoły bibliotekarskie i animatorów kultury; reguluje kwestie związane z dokonywaniem wpisów do ewidencji szkół niepublicznych; wprowadza zmiany w zakresie udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych przedszkolem, szkołom i placówkom z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa wchodzi w życie 1 września 2016 r., z wyjątkami (12 lipca 2016 r. z mocą od dnia 15 stycznia 2016 r., 12 lipca 2016 r., 25 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 1 września 2018 r.)

8 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) określa: sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, określonych w ustawie o systemie oświaty; sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych ze sprawdzianu lub danej części sprawdzianu, a także osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; skład, szczegółowy tryb pracy i zadania komisji rekrutacyjnej; szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów; regulacje dotyczące nowo tworzonych przedszkoli, szkół, placówek i ośrodków; regulacje dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz innych form pozaszkolnych; przepisy przejściowe dotyczące przyjmowania do szkół ponadgimnazjalnych. Data wejścia w życie: od 1 stycznia 2016 r.

9 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 339) określa: sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4 ustawy, oraz wzór formularza zawierającego te informacje; wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, szkole podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną; sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji; tryb i terminy udzielenia oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji; sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji. Data wejścia w życie: 15 marca 2016 r.

10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872): porządkuje katalog placówek systemu oświaty, do których stosuje się przepisy rozporządzenia; określa zasady pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej z wychowankami; określa standardy pracy i wyposażenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych; wskazuje specjalistów pracujących w ośrodkach, których kwalifikacje decydują o jakości opieki i wychowania; precyzuje przydział wychowanków do grup wychowawczych poprzez wskazanie, że przy przydziale do grupy wychowawczej uwzględniane są indywidualne potrzeby rozwojowe wychowanków oraz ich wiek; precyzuje przepisy w zakresie opieki sprawowanej w porze nocnej; wskazuje, że w ośrodku mogą mieszkać wyłącznie wychowankowie ośrodka; wprowadza regulacje określające wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; precyzuje funkcjonowanie placówek oraz sposób realizacji ich zadań; określa zasady współpracy placówek z wolontariuszami; określa przepisy przejściowe i końcowe. Data wejścia w życie: 1 września 2016 r., z wyjątkiem (1 stycznia 2017 r.).

11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) określa: termin złożenia oraz formę zgłoszenia wypoczynku, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia; termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty; liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy; obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku oraz wzór tego dziennika; obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę; programy kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiar zajęć; wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku; wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku; dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku. Data wejścia w życie: 6 kwietnia 2016 r.

12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z 2016 r., poz. 484): rezygnuje z dotychczasowego ustalania poziomu spełnienia wymagań wyrażonych w skali od A do E; wprowadza przepisy przejściowe różnicujące zachowanie statusu akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli od okresu, w jakim placówka uzyskała akredytację. Data wejścia w życie: 13 kwietnia 2016 r.

13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 485) uchyla przepis § 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 840), który uzależniał zachowanie po 31 grudnia 2017 r. statusu akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli od uzyskania, w wyniku ewaluacji zewnętrznej, co najmniej poziomu B spełniania wymagań, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d-g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Data wejścia w życie: 13 kwietnia 2016 r.

14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1278): uchyla przepisy zgodnie, z którymi uczniowi, który uczęszczał jednocześnie na zajęcia z religii i na zajęcia z etyki, do średniej odpowiednio rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych wylicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Data wejścia w życie: 1 września 2016 r.

15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 787) wprowadza zapisy określające między innymi: wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do ww. egzaminu; obowiązek i sposób dołączenia do świadectwa lub wpisu do indeksu informacji o ocenach opisowych w formie pisemnej, jeżeli w statucie szkoły została ustalona ocena opisowa; wzór legitymacji dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych, której ważność potwierdza się w kolejnym semestrze oraz nałożenia obligatoryjnego terminu wymiany dotychczasowych legitymacji do 30 września 2016 r.; zasady umieszczania na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły ucznia, który realizował zajęcia z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, zajęcia własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość, nazw ww. zajęć edukacyjnych; sposób wpisywania na świadectwo szkolne promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki; obowiązek dołączenia do arkuszy ocen słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, przyjętych do klasy drugiej na podstawie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, kopii tego świadectwa, poświadczonej za zgodność przez dyrektora liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, do którego został przyjęty absolwent zasadniczej szkoły zawodowej. Data wejścia w życie: 7 czerwca 2016 roku z wyjątkiem przepisu dotyczącego wpisywania na świadectwo szkolne promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

16 Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 895): uwzględnia w podstawie programowej wychowania przedszkolnego umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych niezbędnych do podjęcia nauki w szkole; reguluje harmonogram realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. W roku szkolnym 2016/2017 podstawę programową w tym zakresie będą realizowały dzieci: 6-letnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, 5-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego, pozostałe dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego od roku szkolnego 2017/2018; wskazuje, że przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym; precyzuje, iż w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione powyżej rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,wskazano, iż dzieci te są zwolnione z realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, jeżeli potrzeba taka wynika z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;

17 modyfikuje zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego odnoszące się do proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym) przeznaczonego na różnego typu zajęcia wskazując iż pozostały czas przebywania dziecka w przedszkolu przeznacza się odpowiednio do potrzeb dzieci na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub zajęć rewalidacyjnych; wprowadza zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, które uwzględniają dostosowanie wymagań w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności; dodaje w obszarze „Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci” w pkt 1 zapis dot. możliwości komunikowania się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; rozszerza w obszarze „Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego” zapis związany z kształtowaniem u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie; zmienia odpowiednio do zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zalecane warunki realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej – w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej. Data wejścia w życie: 1 września 2016 r., z wyjątkiem załącznika nr 2 Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2016 r., poz. 896) reguluje kwestię stosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” w roku szkolnym 2016/2017 i ma charakter porządkujący. Data wejścia w życie: 1 września 2016 r.

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. 2016 r., poz. 1267) : odstępuje od regulowania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, danych dotyczących rodzaju i wymiaru zajęć i czynności nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz danych dotyczących wyników sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej oraz danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu; określa termin przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz danych o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie; ogranicza liczbę określanych w rozporządzeniu terminów, w których będą przekazywane dane do bazy danych systemu informacji oświatowej, zwanego dalej „SIO”; zobowiązuje do gromadzenia danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących nauczycielami, tj. asystentów nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, lub asystentów wychowawcy świetlicy; doprecyzowuje zakres danych gromadzonych w bazie danych SIO o nauczycielach zatrudnianych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w art. 7e ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

20 doprecyzowuje gromadzone w SIO informacje o możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu wyłącznie poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową. Jednocześnie proponuje się dodatnie w § 3 pkt 4 projektu rozporządzenia lit. f–h, w celu umożliwienia gromadzenia w SIO danych o korzystaniu przez szkoły z dzienników elektronicznych, elektronicznych platform edukacyjnych oraz e-podręczników; zaprzestaje gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych; wskazuje pełen katalog urlopów związanych z rodzicielstwem, mogących być przyczyną nieprowadzenia zajęć przez nauczyciela; dostosowuje terminologię stosowaną w rozporządzeniu do terminologii używanej w przepisach regulujących funkcjonowanie sytemu oświaty; zastępuje sformułowanie „niepełnosprawność umysłowa” sformułowaniem „niepełnosprawność intelektualna”; zobowiązuje do gromadzenia informacji o opiniach o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; zmienia termin przekazania przez szkoły do bazy danych SIO danych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego z 25 września na 10 października. Data wejścia w życie: 1 września 2016 r.

21 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 17.06.2016 r., poz. 21): określa kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii na poszczególnych etapach edukacyjnych i typach szkół, nabyte na odpowiedniego rodzaju studiach teologicznych określonych przez Kościół katolicki. W porozumieniu zawarty jest wymóg posiadania przez te osoby przygotowania pedagogicznego, a w przedszkolach i szkołach specjalnych przygotowania z zakresu pedagogiki specjalnej w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów; precyzuje, że skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki jest możliwe, o ile nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce; uwzględnia przepis przejściowy dotyczący nauczycieli religii katolickiej, którzy w okresie trzech lat od wejścia w życie porozumienia muszą uzupełnić wymagane przepisami kwalifikacje tj. do 31 sierpnia 2019 z wyjątkiem tych nauczycieli religii, którzy byli zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego; precyzuje, że przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii posiadają osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia uzyskały przygotowanie pedagogiczno – katechetyczne w rozumieniu porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20). Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

22 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 r., poz. 1154) określa: grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty; dopuszczalne normy zawartości cukru, tłuszczów oraz sodu w środkach spożywczych sprzedawanych dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty; sposób doboru środków spożywczych stosowanych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty z uwzględnieniem wymagań dla danej grupy wiekowej, wynikających z aktualnych norm żywieniowych dla populacji polskiej. Data wejścia w życie: 1 września 2016 r. Do dnia 31 grudnia 2016 roku w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty mogą być stosowane grupy środków spożywczych oraz wymagania jakie muszą spełniać środki spożywcze określone w poprzednich przepisach.

23 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r., poz. 1101 ): określa szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych ( ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA) i stopniach alarmowych CRP; wprowadza zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO); precyzuje zasadę, że zadania służb w ramach danego stopnia alarmowego konsumują także stopnie niższe, np. wyżej wymieniony zakaz należy także realizować po wprowadzeniu trzeciego (stopień CHARLIE) i czwartego (stopień DELTA) stopnia alarmowego. Data wejścia w życie: 25 lipca 2016 r.

24 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1268 ) określa: szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno- edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.; formy i zakres pomocy; tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy. Data wejścia w życie: 18 sierpnia 2016 r.

25 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64) między innymi: porządkuje system kwalifikacji zawodowych w Polsce; określa utworzenie dwóch instrumentów integrujących polski system kwalifikacji: - Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz - Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK); wprowadza definicję kwalifikacji. Będzie to zestaw efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) zgodnych z ustalonymi wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone oraz formalnie potwierdzone (przez wydanie dyplomu, świadectwa, certyfikatu); określa standardy opisywania kwalifikacji; określa zasady przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji; określa zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; wyróżnia w Polskiej Ramie Kwalifikacji 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się; określa uniwersalne charakterystyki poziomów PRK Polskiej Ramy Kwalifikacji (pierwszego stopnia), które dotyczą wszystkich rodzajów kwalifikacji; określa przepisy przejściowe i końcowe. Data wejścia w życie: 15 stycznia 2016 r. z wyjątkami (14 kwietnia 2016 r., 14 lipca 2016 r.)

26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 498): określa wymogi techniczne jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Data wejścia w życie: 15 kwietnia 2016 r.

27 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1–4 (Dz.U. z 2016 r., poz. 520): określa charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1-4. Data wejścia w życie: 16 kwietnia 2016 r.

28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz.U. z 2016 r., poz. 537) określa: określa charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1-8. Data wejścia w życie: 19 kwietnia 2016 r.

29 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskiwaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5. (Dz.U. z 2016 r., poz. 915): określa charakterystykę drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5. Data wejścia w życie: 28 czerwca 2016 r.

30 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 1022): określa wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; określa wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Data wejścia w życie: 15 lipca 2016 r.

31 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1204): określa zakres informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych. Zakres tych informacji uwzględnia odpowiednio zakres informacji gromadzonych w ZRK o kwalifikacjach rynkowych, jak również wymagania systemu informatycznego ZRK. Data wejścia w życie: 10 sierpnia 2016 r.

32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 695) : utrzymuje kształcenie w zawodach: opiekunka dziecięca (symbol cyfrowy 325905) i asystentka stomatologiczna (symbol cyfrowy 325101). Data wejścia w życie: 24 maja 2016 r.

33 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 841): wprowadza do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowe zawody:  technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej,  technik automatyk,  szkutnik,  mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej; przyporządkowuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawód opiekunki dziecięcej do właściwości ministra do spraw rodziny; ustala ogólną liczbę zawodów ujętych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego na 209; dokonuje zmian o charakterze porządkującym w tabeli „Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” Data wejścia w życie: 1 września 2016 r.

34 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2016 r., poz. 894) między innymi: określa podstawy programowe dla trzech nowych zawodów:  Jeździec (symbol cyfrowy zawodu 516408),  Kierowca mechanik (symbol cyfrowy zawodu 832201),  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (symbol cyfrowy zawodu 311515); uchyla postanowienia dotyczące podstawy programowej kształcenia w dotychczasowym zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa (symbol cyfrowy zawodu 311512); zmienia zakres kwalifikacji w zawodzie Technik transportu drogowego(symbol cyfrowy zawodu 311927). Data wejścia w życie: 1 września 2016 r.

35 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1212) między innymi: określa podstawy programowe dla czterech nowych zawodów: – Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (symbol cyfrowy zawodu 311412), – Technik automatyk (symbol cyfrowy zawodu 311909), – Szkutnik (symbol cyfrowy zawodu 711504), – Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej (symbol cyfrowy zawodu 817212); wprowadza zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodzie Technik pożarnictwa(symbol cyfrowy zawodu 311919) Data wejścia w życie: 1 września 2016 r.


Pobierz ppt "Akty prawne obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. (stan prawny na dzień 22 sierpnia 2016 roku)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google