Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2016 Magdalena ArusztowiczWarszawa, 30 czerwca 2016 Działanie 2.2 PO WER Założenia konkursu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2016 Magdalena ArusztowiczWarszawa, 30 czerwca 2016 Działanie 2.2 PO WER Założenia konkursu."— Zapis prezentacji:

1 2016 Magdalena ArusztowiczWarszawa, 30 czerwca 2016 Działanie 2.2 PO WER Założenia konkursu

2 Warszawa 30.06.2016 r. Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach Cel szczegółowy PO WER

3 Warszawa 30.06.2016 r. Cel konkursów: Wzmocnienie roli partnerów społecznych w procesach adaptacyjnych przedsiębiorców i ich pracowników.

4 Warszawa 30.06.2016 r. Cele pośrednie (1) Zwiększenie liczby partnerów społecznych uczestniczących w systemie wspierania przedsiębiorców i ich pracowników.

5 Warszawa 30.06.2016 r. Cele pośrednie (2) Zwiększenie liczby organizacji partnerów społecznych, które odnotowują rozwój bazy członkowskiej.

6 Warszawa 30.06.2016 r. Cele pośrednie (3) Zbudowanie lub rozwój kompetencji partnerów społecznych w zakresie aktywnego uczestnictwa w procesach adaptacyjności przedsiębiorstw, grup przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorców.

7 Warszawa 30.06.2016 r. Alokacja: ponad 33 mln PLN Poziom dofinansowania: 90 % Maksymalna wartość projektu: 2 mln PLN Minimalna wartość: 50 tyś. PLN Okres realizacji projektu: max. 24 m-ce Podstawowe informacje

8 Warszawa 30.06.2016 r. Składanie wniosków w odpowiedzi na I konkurs: Nabór zakończony 15 marca 2016 r. Wpłynęło 69 wniosków Do 30 czerwca br. podpisaliśmy 32 umowy o dofinansowanie. Terminy

9 Warszawa 30.06.2016 r. 2015 i 2016 r. Konkursy pilotażowe Otwarte dla wszystkich organizacji partnerów społecznych Bez ograniczeń dla branż i regionów Kolejne lata Dwa konkursy: (1) utrwalenie powstałych struktur, (2) tworzenie kolejnych Wspieranie tych regionów lub branż niedoreprezentowanych, słabszych lub rozwojowych Organizacja konkursów

10 Warszawa 30.06.2016 r. Wskaźniki w projekcie Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMSP przez partnerów społecznych – zarówno w projekcie jak i poza nim

11 Warszawa 30.06.2016 r. Wskaźniki w projekcie Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków

12 Warszawa 30.06.2016 r. Wskaźniki w projekcie Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych

13 Warszawa 30.06.2016 r. PROCES OCENY Weryfikacja braków formalnych i oczywistych pomyłek Ocena formalna Ocena merytoryczna

14 Warszawa 30.06.2016 r. Weryfikacja braków formalnych i oczywistych pomyłek – kwestie problematyczne  Brak podpisów  Brak pieczęci osób uprawnionych i instytucji  Puste pola we wniosku  Podpisanie wniosku przez inna osobę niż wskazana w punkcie 2.7 wniosku  brak informacji, że wskazana we wniosku wysokość obrotu dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego  brak w polu 4.3 (Potencjał wnioskodawcy i partnerów) minimum informacji, że partnerstwo zostało utworzone zgodnie z ustawą wdrożeniową (art. 33 Ustawy wdrożeniowej)

15 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena formalna – kwestie problematyczne Ocena spełnia/nie spełnia Projekt rozliczany metodami uproszczonymi – wkład publiczny do kwoty 425 380,00 PLN Podmiot uprawniony zgodnie z SZOOP - informacja w pkt. 4.4 Wniosku (odwołanie do odp. Ustawy) Obroty – pkt. 4.3 wniosku

16 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena formalna – kwestie problematyczne Partnerstwo – brak wykluczenia podrozdział 5.2 regulaminu Partnerstwo – Ustawa o Finansach Publicznych -brak powiązań art. 33 ust 6 i SZOOP Partnerstwo utworzone/zainicjowane przed złożeniem wniosku Kryteria dostępu – informacje we Wniosku, zgodnie z listą sprawdzająca (Załącznik nr. 3)

17 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna – kryteria horyzontalne standard minimum (ocena na podstawie informacji z pkt. 3.1; 3.2; 4.1; 4.5 wniosku) Zasady ogólne dotyczące standardu minimum Do oceny w EFS zasady równości szans kobiet i mężczyzn istnieje konieczność uzyskania minimum 3 punktów; Poszczególne kryteria standardu minimum Samo podawanie danych ilościowych/jakościowych bez wskazania konkretnych barier równościowych wynikających z ww. danych jest niewystarczające; Projekt powinien zawierać opis konkretnych działań na rzecz grupy docelowej/zespołu projektowego. Wszystkie ogólne deklaracje są niewystarczające; Wartości wskaźników w podziale na płeć powinny wynikać z całości logiki projektu;

18 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna – kryteria horyzontalne Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami Ocena na podstawie informacji zawartych w pkt. 3.2 i 4.1 wniosku Projekt nie spełnia kryterium – jeśli nie ma żadnych informacji lub informacje wskazują, że projekt może dyskryminować np. niezasadna neutralność projektu Projekt nie spełnia kryterium - ogólne sformułowania np. projekt i jego produkty są dostępne dla wszystkich Projekt nie spełnia kryterium - brak informacji o mechanizmach, wykorzystywanych dla zapewnienia dostępności

19 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna cz. III wniosku Opis projektu Adekwatność wskaźników  Cel szczegółowy POWER – wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa….  Wskaźniki produktu - powinny obrazować finalny efekt danego działania -to, co zostało wytworzone (dobra, usługi)  Wskaźnik rezultatu - zmiana jakościowa w sytuacji danej osoby/ podmiotu - efekt wsparcia  Im więcej wskaźników, tym gorzej – propozycja wskaźników w Regulaminie  Powiązanie wskaźników z właściwym zadaniem i celem projektu (ADEKWATNOŚĆ)

20 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna cz. III wniosku Opis projektu Adekwatność doboru grupy docelowej  Zgodność z SZOOP  Ocena kryteriów dostępu (2, 9)  Ocena kryterium premiującego nr 5 i 6  Standard minimum i udział osób z niepełnosprawnościami  Rekrutacja

21 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna cz. IV wniosku - Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów Zadania Zgodność z kryterium dostępu (1) Zachowanie chronologii Przypisanie odpowiedniego wskaźnika Wskazanie parterów realizujących zadanie wraz z uzasadnieniem Ocena standardu minimum i zasady udziału osób z niepełnosprawnościami

22 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna cz. IV wniosku - Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów Potencjał kadrowy, techniczny, finansowy  Potencjał finansowy - obroty – niezbędne do oceny formalnej. Jak potencjał finansowy może być wykorzystany na potrzeby projektu?  Potencjał kadrowy – nie wchodzą w ocenę osoby planowane do zatrudnienia. Niezbędne wskazanie zakresu zadań, posiadanej wiedzy i umiejętności, forma zaangażowania, dane personalne (bez osób zarządzających – opis w pkt.4.5)  Potencjał techniczny - zaplecze techniczne, które zostanie wykorzystane w projekcie, ocena w kontekście budżetu projektu

23 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna cz. IV wniosku - Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów do zakresu realizacji projektu Doświadczenie w obszarze udzielanego wsparcia Doświadczenie na rzecz grupy docelowej Doświadczenie na określonym terytorium Referencje

24 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna cz. IV wniosku - Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów Potencjał społeczny  Zakotwiczenie w lokalnym środowisku  Uwiarygodnienie gwarancji skutecznej realizacji projektu  Szerszy kontekst – pokazanie całokształtu adekwatnych dla danego projektu działań podejmowanych przez wnioskodawcę i partnerów  Wszystkie przedsięwzięcia (nie tylko finansowane ze środków strukturalnych)  Dla oceny istotne 3 ostatnie lata przed złożeniem wniosku Sposób zarządzania projektem  Podział ról i zadań  Kluczowe stanowiska  Doświadczenie

25 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna cz. V i VI wniosku - Budżet  Adekwatność budżetu do sposobu realizacji projektu  Niezbędność wydatków wynikająca z logiki projektu  Kwalifikowalność  Racjonalność i efektywność, taryfikator  Podwykonawstwo 30% (zadania zlecone)  Uzasadnienie wydatków

26 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna cz. V i VI wniosku – Budżet Wkład własny ≥10% wartości projektu ≥ 10% kosztów usługi doradczej – gotówka, wkład przedsiębiorców dopełnienie wnoszone przez Wnioskodawcę i Partnerów - gotówka, wkład niepieniężny

27 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna cz. V i VI wniosku – Budżet Metodologia wyliczenia dofinansowania - pomoc publiczna  Dofinansowanie – nie więcej niż 90% wartości projektu  Pomoc de minimis – przedsiębiorcy  Przedsiębiorcy - przy braku możliwości udzielenia pomocy de minimis, pomoc doradcza – intensywność pomocy do 50%  Pomoc de minimis – Wnioskodawca 1. cross –financing (do 5% wydatków kwalifikowalnych) 2. zakup środków trwałych Łącznie wydatki w pkt 1 i 2 ≤ 10% wartości projektu

28 Warszawa 30.06.2016 r. Ocena merytoryczna Ocena warunkowa i negocjacje Negocjacje dotyczą:  projektów, które uzyskały bezwarunkowo min. 60 % punktów w każdej części oceny merytorycznej  kwestii wskazanych przez oceniających (ocena warunkowa)  projektów znajdujących się na liście rankingowej do wyczerpania alokacji

29 Warszawa 30.06.2016 r. W projekcie przewidziano wszystkie działania przewidziane w POWER: Kryterium dostępu nr 1: W projekcie przewidziano wszystkie następujące działania: Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, jeśli nie posiadają planu lub strategii rozwoju Opracowanie propozycji planów rozwojowych z uwzględnieniem PSF Monitoring i doradztwo wdrożenia planów rozwojowych Kluczowe kryteria wyboru

30 Warszawa 30.06.2016 r. W projekcie przewidziano wszystkie działania przewidziane w POWER: Kryterium dostępu nr 1 cd: analiza faktycznej dostępności usług w regionie lub branży dla MMSP i - o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w RUR i ewentualne podejmowanie działań interwencyjnych i wdrożeniowych - mainstreaming potrzeb rozwojowych Kluczowe kryteria wyboru

31 Warszawa 30.06.2016 r. Kryterium dostępu nr 2: 90% grupy docelowej MMŚP należy do tej samej branży albo działa w tym samym regionie; analiza faktycznej dostępności usług dotyczy tego samego regionu albo branży, z której pochodzą przedsiębiorcy objęci wsparciem Kluczowe kryteria wyboru

32 Warszawa 30.06.2016 r. Kryterium dostępu nr 3: Organizacja pracodawców lub związkowa w ramach konkursu może być wnioskodawcą lub partnerem w nie więcej niż 3 projektach. Kluczowe kryteria wyboru

33 Warszawa 30.06.2016 r. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć: Kryterium dostępu nr 4: Co najmniej jedna organizacja pracodawców lub związkowa będąca wnioskodawcą lub partnerem projektu ■Przeprowadziła szkolenia/doradztwo dla min. 50% grupy docelowej w ciągu 2 lat ■Dysponuje personelem posiadającym doświadczenie w doradztwie Kluczowe kryteria wyboru

34 Warszawa 30.06.2016 r. Wnioskodawcy posiadają zaplecze członkowskie: Kryterium dostępu nr 5: Co najmniej jedna regionalna lub branżowa organizacja pracodawców lub co najmniej jeden regionalny lub branżowy związek zawodowy, będący wnioskodawcą lub partnerem na koniec ostatniego roku kalendarzowego (tj. 2015) Zrzesza min. 30 MMSP i: Składka członkowska w 2015 r. wyniosła min. 25% budżetu lub Min. 30 interwencji w instytucjach publicznych (36 m-cy) lub Min. 20 stanowisk/opinii dla instytucji publicznych (36 m-cy). Kluczowe kryteria wyboru

35 Warszawa 30.06.2016 r. Kryterium dostępu nr 6: Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Kryterium dostępu nr 7: Data rozpoczęcia okresu realizacji projektu jest nie późniejsza niż 9 miesięcy od ostatniego dnia składania wniosków. Kluczowe kryteria wyboru

36 Warszawa 30.06.2016 r.  Kryterium dostępu 8: Wartość projektu nie przekracza 2 mln zł. Kluczowe kryteria wyboru

37 Warszawa 30.06.2016 r. Kryterium dostępu nr 9 Preferencja przy rekrutacji dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze wsparcia PSF w ramach RPO. Kluczowe kryteria wyboru

38 Warszawa 30.06.2016 r. Kryterium nr 1: Projekt został złożony w partnerstwie, w skład którego wchodzi co najmniej jedna reprezentatywna organizacja pracodawców lub związkowa w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz co najmniej jedna regionalna albo branżowa organizacja pracodawców. Kluczowe kryteria wyboru Kryteria premiujące

39 Warszawa 30.06.2016 r. Kryterium nr 2: Kierownik projektu dysponuje certyfikatem PRINCE2, PMI, IMPA lub dyplomem ukończenia studiów z zakresu zarządzania projektami lub Kierownik projektu posiada udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zakończonym projektem/projektami szkoleniowymi, szkoleniowo-doradczymi lub doradczymi Kluczowe kryteria wyboru

40 Warszawa 30.06.2016 r. Kryterium nr 3: Wniosek został złożony w partnerstwie między co najmniej jedną organizacją pracodawców i co najmniej jedną organizacją związkową. Kluczowe kryteria wyboru

41 Warszawa 30.06.2016 r. Samodzielna realizacja większości zadań Kryterium premiujące nr 4: Wartość zadań realizowanych bezpośrednio przez organizacje pracodawców lub związkowe wynosi minimum 50 % Kluczowe kryteria wyboru

42 Warszawa 30.06.2016 r. Posiadają zaplecze członkowskie: Kryterium premiujące nr 5: Rekrutacja przedsiębiorców do projektu jest zadaniem własnym organizacji pracodawców lub związkowej. Kluczowe kryteria wyboru

43 Warszawa 30.06.2016 r. 3.2 Grupa docelowa w tym brak koncentracji opisu grupy docelowej w odniesieniu do branży lub regionu, Brak uzasadnienia potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście planowanych zadań projektowych, Brak części obligatoryjnych działań w projekcie, Nieefektywny kosztowo i nieracjonalny budżet projektu, Brak możliwości stwierdzenia spełnienia kryteriów doświadczenia przez doradców, Brak merytorycznego uzasadnienia dla części zaplanowanych zadań. Najczęściej popełniane błędy

44 Warszawa 30.06.2016 r. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MAGDALENA ARUSZTOWICZ DEPARTAMENT WSPARCIA PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH


Pobierz ppt "2016 Magdalena ArusztowiczWarszawa, 30 czerwca 2016 Działanie 2.2 PO WER Założenia konkursu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google