Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. 1 Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Przyszłość Polityki Spójności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. 1 Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Przyszłość Polityki Spójności."— Zapis prezentacji:

1 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. 1 Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Przyszłość Polityki Spójności po 2013 r. – fakty i przemyślenia

2 2 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. Tło…  V Raport Kohezyjny zidentyfikował wyzwania stojące przed UE w zakresie : –konkurencyjności i konwergencji: duże różnice w rozwoju regionów (PKB per capita: regiony celu „Konwergencja” – 60% średniej UE, regiony celu „Konkurencyjność i zatrudnienie” – 121% średniej UE, regiony przejściowe – 90% średniej UE); –wzrostu zatrudnienia: osiągnięcie celu strategii EUROPA 2020 – stopa zatrudnienia 75% wymaga stworzenia 10 mln miejsc pracy w regionach celu „Konwergencja”; –walki z biedą i ubóstwem: ubóstwo ma specyfikę regionalną w regionach bogatszych dotyczy części miast, w regionach biedniejszych – obszarów wiejskich

3 3 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. Tło…  Cele Strategii EUROPA 2020 uzgodnione przez Radę Europejską: –zatrudnienie: wzrost wskaźnika zatrudnienia do 75% dla osób w wieku 20-64 lat; –sektor B+R: wzrost poziomu inwestycji do 3% PKB –środowisko: 3x20% (redukcja emisji CO 2, redukcja strat energii, wzrost udziału OZE –wykształcenie: m.in. Zmniejszenie odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę –Ubóstwo: m.in. Znaczące obniżenie liczby osób żyjących poniżej poziomu ubóstwa

4 4 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. Tło…  Wybrane efekty PS osiągnięte w latach 2000-2006 w skali UE: –230 tys. przedsiębiorstw (głównie MŚP) otrzymało bezpośrednie wsparcie finansowe –1,7 mln przedsiębiorstw otrzymało pośrednie wsparcie (np. doradztwo) –1,4 mln miejsc pracy brutto, w tym ok. 1 mln dzięki wsparciu przedsiębiorstw –Powstało 4,7 tys. km nowych dróg

5 5 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. Tło…  PS w ciągu 7 lat obecnej perspektywy finansowej osiągnie wartość prawie 350 mld €,  wesprze 455 krajowych i regionalnych programów operacyjnych w UE,  w 2013 r. wygasną zasady programowania i finansowania tej pomocy, co oznacza konieczność przeprowadzenia szerokiej dyskusji i negocjacji pomiędzy organami UE a organami państw członkowskich  zmiany to wynik zarówno przeglądu budżetu unijnego jak i przyjęcia strategii gospodarczej EUROPA 2020,  faza formalnych negocjacji związanych z PS rozpocznie się wraz z przedstawieniem przez KE projektów rozporządzeń dla tej polityki na okres 2014-2020 – wrzesień b.r.

6 6 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. Kierunki z 5 raportu kohezyjnego  Dostosowanie celów Polityki Spójności do celów Europa 2020  Zintegrowane programowanie strategiczne  Koncentracja tematyczna, tj. koncentracja działań i zasobów na obszarach najistotniejszych z punktu widzenia celów strategicznych  Silniejsze zorientowanie na rezultaty  Zachęty pro-efektywnościowe (performance incentives) i warunkowość

7 7 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. Programowanie PS w latach 2014-2020  Podstawą programowania strategicznego w ramach PS będą Wspólne Ramy Strategiczne (WSR);  WSR negocjowane między państwem członkowskim i KE  WSR – przełożenie celów strategii EUROPA 2020 na priorytety inwestycyjne  WSR obejmować będą pięć funduszy: –Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –Europejski Fundusz Społeczny –Fundusz spójności –Fundusz rozwoju obszarów wiejskich –Fundusz rybołówstwa

8 8 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. Programowanie PS w latach 2014-2020  kontrakt partnerski – umowa o partnerstwie w dziedzinie rozwoju i inwestycji  zawierany na bazie WRS między państwem członkowskim i KE  obejmujący m.in. Fundusze PS  określający m.in. : zobowiązania w zakresie wskaźników rezultatu planowanych do osiągnięcia dzięki interwencji PS, syntezę mechanizmów warunkowości wsparcia, mechanizmy koordynacji interwencji wszystkich funduszy  programy operacyjne powinny być przygotowywane i negocjowane równolegle z kontraktem partnerskim przez instytucje nimi zarządzające

9 9 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r.

10 10 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. Wnioski dla warmińsko-mazurskiego do rozwiązań po roku 2013 (1)  Utrzymanie dotychczas obowiązującego algorytmu podziału środków w ramach segmentu regionalnego EPS  Zwiększenie udziału segmentu regionalnego w alokacji  Kontynuowanie makroregionalnego PO Rozwój Polski Wschodniej, w miarę możliwości także z EFS  Działanie na rzecz zintegrowania osi priorytetowej 3 i 4 EFRROW z EPS  Wspieranie idei wielo-funduszowości programów operacyjnych  Rozwinięcie prac analitycznych celem zdefiniowania spójności terytorialnej na terenie regionu

11 11 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. Wnioski dla warmińsko-mazurskiego do rozwiązań po roku 2013 (2)  Aktualizacja strategii wojewódzkiej w świetle nowego zestawu dokumentów strategicznych UE i polskich  Stymulowanie współpracy w ramach obszaru metropolitalnego Olsztyna (FUA) celem przygotowania się do zmian w EPS – wsparcie ośrodka wzrostu  Aktywne uczestnictwo we współpracy bałtyckiej  Pozytywne reagowanie na możliwości odblokowania współpracy z Obwodem Kaliningradzkim w ramach Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa  Budowanie potencjału w zakresie gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego  Wykorzystanie możliwości stymulowania rozwoju na poziomie NUTS 3 (trzy sensownie wyznaczone podregiony)

12 12 Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. Kwestie do rozstrzygnięcia  Wsparcie dla wschodniej części województwa jako podregionu słabiej rozwiniętego  Polityka miejska  Rozwój obszarów wiejskich  Dojazdy do pracy  Dotacje dla przedsiębiorców a wsparcie instrumentami zwrotnymi  Odpowiedź na wyzwania klimatyczne i energetyczne  Plan działań RIS  Powiązanie z ośrodkami metropolitalnymi  Kontynuacja inwestycji na drodze krajowej nr 16

13 13 Dziękuję za uwagę… Lidia Wójtowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r.


Pobierz ppt "Lidzbark Warmiński, 28-29 czerwiec 2011 r. 1 Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Przyszłość Polityki Spójności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google