Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ciepło właściwe - przypomnienie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ciepło właściwe - przypomnienie"— Zapis prezentacji:

1 Ciepło właściwe - przypomnienie

2 Anomalie występujące na krzywej ciepła właściwego są konsekwencją zachodzących przemian fazowych.
Z wielkości tych anomalii można znaleźć entropię lub entalpię przemiany. Eksperymentalnie można wyznaczyć średnią wartość ciepła właściwego w przedziale temperatury ΔT Jak przejść do cp lub cV? Należy wprowadzić poprawki wynikające z faktu, że pomiary prowadzone są na próbkach stałych i ciekłych w obecności ich par – ciepło właściwe przy ciśnieniu par nasyconych badanej substancji cs

3 Ciepło właściwe ciał stałych
W przypadku zdecydowanej większości ciał stałych różnice pomiędzy cs a cp są pomijalnie małe. Ciepło właściwe ciał stałych Brak przemiany fazowej

4                                               Przy obniżaniu temperatury ciepło molowe Ze wzrostem temperatury, dla atomowych ciał stałych Dla molekularnych ciał stałych Reguła Dulonga-Petita

5 Przejście fazowe może być przejściem strukturalnym – wiąże się ze zmianą struktury, lub dynamicznym – zmiana konfiguracji molekuł.

6 Klasyfikacja przemian fazowych
Podstawą do klasyfikacji różnych typów przemian jest zachowanie się funkcji termodynamicznych, w tym ciepła właściwego, w okolicy temperatury przemiany. Przejścia fazowe I rodzaju Energia wewnętrzna danej fazy zmienia się w sposób ciągły wraz ze zmianą parametrów. Przy przejściu z jednej fazy do drugiej – zmiana struktury lód woda siarka rombowa jednoskośna energia wewnętrzna i entalpia zmieniają się w sposób nieciągły.

7 Oznacza to, że energia wewnętrzna lodu i wody jest inna – np
Oznacza to, że energia wewnętrzna lodu i wody jest inna – np. inne siły spójności. Niech przejście fazowe zachodzi przy stałym ciśnieniu w temperaturze Tp pojemność cieplna Ponieważ U i H są nieciągłe, nieciągłe są również

8 Przejścia, w których dana substancja chemiczna zmienia swą fazę tak, że U i H (a więc CV i Cp) zmieniają się w sposób nieciągły – przejścia fazowe I rodzaju.

9 w przemianach fazowych I rodzaju jest również nieciągła.
Zmiana entropii w przemianach fazowych I rodzaju jest również nieciągła. S ΔS Tp T

10 Charakterystyczne cechy przejść fazowych I rodzaju
możliwość wytworzenia fazy niestabilnej termodynamicznie, np. przechłodzonej poniżej Tc odmiany wysokotemperaturowej, istnienie ciepła utajonego przemiany współistnienie w punkcie przemiany dwu różnych faz (np. mieszanina siarki jednoskośnej i rombowej). warunkiem współistnienia różnych faz jest równość entalpii swobodnych tych faz

11 Ponieważ obydwie fazy są fizycznie rozróżnialne są różnymi funkcjami p i T
G Tp T faza II faza I

12 Przejścia fazowe II rodzaju
S G Tp Tp T T

13 Układ opisany jest tą samą funkcją G(p,T) w fazie I i II
Układ opisany jest tą samą funkcją G(p,T) w fazie I i II. W Tp istnieje jedna faza – nie ma ciepła utajonego. Anomalia związana z takim przejściem ma kształt litery λ Przejście helu I w hel II w temp. 2.2 K

14 Przejście typu porządek – nieporządek jest przejściem II rodzaju
stop Cu-Zn – faza niskotemperaturowa – każdy atom Cu jest otoczony przez 8 atomów Zn i każdy atom Zn jest otoczony przez 8 atomów Cu. W fazie wysokotem-peraturowej struktura tego samego typu – ale atomy Zn i Cu są rozmieszczone w sposób przypadkowy w sieci krystalicznej – struktura nieupo-rządkowana.

15 Związek ciepła właściwego z dynamiką kryształów
Jak wyjaśnić kształt zależności ciepła właściwego od temperatury? Ciepło właściwe jest wielkością makroskopową, zależną od stanów energetycznych atomów lub cząsteczek tworzących badany układ. Przejście od stanów mikroskopowych (opisywanych przez mechanikę kwantową) do ciepła właściwego jest możliwe na gruncie fizyki statystycznej. Zmiana stanu energetycznego danego układu związana jest z istnieniem różnego rodzaju wzbudzeń, wnoszących przyczynki do pojemności cieplnej.

16 Najbardziej istotny udział , w szerokim zakresie temperatur, mają drgania sieci – fonony.
Ponadto – drgania wewnętrzne molekuł, stany elektronowe w metalach, stany wzbudzone związane z falami spinowymi w magnetykach. Energia układu jest sumą wszystkich przyczynków. Udział drgań sieciowych w cieple właściwym Drgania sieciowe – sprzężone (kolektywne) oscylacje atomów, jonów lub cząsteczek wokół ich położeń równowagi zajmowanych w węzłach sieci krystalicznej. Dla kryształów atomowych, składających się z N atomów istnieje 3N oscylacyjnych stopni swobody. Każdy atom wykonuje oscylacje w polu wytworzonym przez sąsiadów

17 Jeśli energia każdego z atomów nie zależy od ruchu sąsiadów, to cały kryształ możemy traktować jako układ 3N niezależnych oscylatorów. Zgodnie z zasadą ekwipartycji energii W niższych temperaturach istotny jest kwantowy charakter drgań wykonywanych przez atomy. Udział drgań sieciowych w cieple właściwym maleje z temperaturą.

18 W krysztale molekularnym należy uwzględnić udział drgań wewnętrznych molekuł w cieple właściwym.
Częstość tych drgań na ogół jest wysoka ~ 1015 Hz – ich wkład jest zaniedbywalny przy temperaturach pokojowych i niższych. Udział rotacji cząsteczki jako całości jest znaczny.

19 Topnienie Krzywa topnienia ciał amorficznych – szkieł temperatura T
ciepło Q

20 Topnieniu towarzyszy pochłanianie ciepła bez zmiany temperatury ciała – ciepło utajone przemiany. Do stopienia m kg danej substancji należy dostarczyć ciepła. Ciepło topnienia Jest to ilość ciepła potrzebna do przeprowadzenia 1 kg danego ciała stałego w ciecz o tej samej temperaturze. W temperaturze topnienia mamy równowagę termiczną pomiędzy ciałem stałym a cieczą.

21 ciepło krzepnięcia = ciepłu topnienia
Krzepnięcie i przechłodzenie Podczas krzepnięcia ciało oddaje ciepło ciepło krzepnięcia = ciepłu topnienia Aby krzepnięcie ciała następowało w określonej temperaturze, konieczna jest obecność centrów krystalizacji – zarodków krystalicznych. W przypadku braku zarodków – krzepnięcie ulega opóźnieniu, mimo osiągnięcia temperatury krystalizacji - ciecz przechłodzona. Czysta (bez zarodków krystalizacji) woda może być przechłodzona do -72C.

22 Ciała amorficzne łatwo ulegają przechłodzeniu
Ciała amorficzne łatwo ulegają przechłodzeniu. Lepkość wzrasta tak silnie, że cząsteczki nie mogą ułożyć się w sieć krystaliczną. Stan cieczy przechłodzonej jest stanem metastabilnym

23 Parowanie i skraplanie (kondensacja)
stan ciekły stan gazowy parowanie skraplanie stan stały stan gazowy sublimacja resublimacja Parowanie odbywa się w każdej temperaturze na powierzchni cieczy. Szybkość parowanie rośnie gdy rośnie temperatura, maleje – gdy rośnie ciśnienie. Parowanie w całej objętości cieczy – wrzenie. Temperatura wrzenia zależy od ciśnienia – gdy ciśnienie rośnie – temperatura wrzenia rośnie.

24 Przegrzanie cieczy Ciecz można przegrzać znacznie powyżej temperatury wrzenia, gdy: podgrzewamy ciecz bardzo powoli, brak jest w cieczy zarodków pary. ciecz przegrzana jest w równowadze nietrwałej – łatwo wywołać wrzenie wybuchowe. Ciepło parowania

25 Równowaga pomiędzy cieczą i jej parą
Jeśli nie ma dopływu ciepła z zewnątrz – ciecz parując odbiera potrzebne ciepło z samej cieczy – oziębia się. Podczas kondensacji ciepło jest oddawane – powstająca w wyniku skraplania ciecz ogrzewa się. Równowaga pomiędzy cieczą i jej parą Ciecz znajduje się w szczelnie zamkniętym naczyniu, w stałej temperaturze.

26 Ciecz paruje – przestrzeń nad cieczą wypełnia się cząsteczkami pary.
Po pewnym czasie ustala się stan równowagi pomiędzy parą a cieczą – liczba cząsteczek przechodzących z cieczy do pary i z pary do cieczy wyrównuje się. Gęstość pary, temperatura i ciśnienie nie zmieniają się, Para znajdująca się w równowadze ze swoją cieczą – para nasycona. Ciśnienie odpowiadające stanowi równowagi – ciśnienie (prężność) pary nasyconej w danej temperaturze. Ze wzrostem temperatury równowaga ta jest naruszana

27 Liczba odparowujących cząsteczek zależy silnie od temperatury, liczba cząsteczek uderzających w powierzchnię cieczy zależy od T1/2. Strumień cząsteczek ciecz – para > para - ciecz

28 Gęstość pary nasyconej wzrasta z temperaturą
Gęstość cieczy maleje z temperaturą. Pary nienasycone – przegrzane – zachowują się podobnie jak gazy, spełniają więc równanie Clapeyrona – odchylenia od równania gazu doskonałego są większe niż dla innych gazów. Dla par nasyconych równanie stanu gazu nie jest spełnione.


Pobierz ppt "Ciepło właściwe - przypomnienie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google