Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOWARY CITES GRUPA: Daria Chmielewska Sylwia Byczkowska Agata Bewicz Katarzyna Chamik Tomasz Butkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOWARY CITES GRUPA: Daria Chmielewska Sylwia Byczkowska Agata Bewicz Katarzyna Chamik Tomasz Butkowski."— Zapis prezentacji:

1 TOWARY CITES GRUPA: Daria Chmielewska Sylwia Byczkowska Agata Bewicz Katarzyna Chamik Tomasz Butkowski

2 CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem ) Skrótowo nazywana konwencją waszyngtońska – jest to międzynarodowy układ ograniczający transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. W Polsce organem rządowym zajmującym się konwencją jest Minister Środowiska, a obsługującym ją organem naukowym Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

3 AKTY PRAWNE REGULUJĄCE HANDEL POSZCZEGÓLNYMI GRUPAMI TOWAROWYMI KRAJOWE AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

4 EUROPEJSKIE AKTY PRAWNE: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1320/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 888/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazujące wprowadzania do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 791/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające - w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących handlu gatunkami dzikiej fauny i flory - rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

5 KOMPETENCJE I ZADANIA ORGANÓW CELNYCH W ZAKRESIE LEGALNOŚCI OBROTU POSZCZEGÓLNYMI GRUPAMI TOWARÓW 1) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego; 2) wymiar i pobór: należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, 3) wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT); 4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z Naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu; 5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, 6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 7) wykonywanie kontroli: 8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o grach hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń; 9) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej 10) współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 11) współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej; 12) współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi.

6 PRZEMYT W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH TOWAROWYCH

7

8 KIERUNKI PRZEMYTU

9 SANKCJE KARNE ZA NIELEGALNY PRZEWÓZ W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH TOWAROWYCH Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia przez granicę Unii Europejskiej okazów należących do gatunków zagrożonych wyginięcie na mocy art. 128 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jest przestępstwem, a osoba która dokonała nielegalnego przywozu lub usiłowała dokonać nielegalnego wywozu okazu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

10

11 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

12 ŹRÓDŁA https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/srodowisk o/Annual_Report_2014.xlshttps://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/srodowisk o/Annual_Report_2014.xls http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1395261/Wiado mo%C5%9Bci+Celne+1-2+2013.pdfhttp://www.mf.gov.pl/documents/764034/1395261/Wiado mo%C5%9Bci+Celne+1-2+2013.pdf http://www.zoo- nmf.zamosc.pl/pl/page/33/zagrozeniawynikajaceznielega lnegohandlugatu.htmlhttp://www.zoo- nmf.zamosc.pl/pl/page/33/zagrozeniawynikajaceznielega lnegohandlugatu.html http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/zadania-i- funkcjehttp://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/zadania-i- funkcje https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_mi%C4%99dz ynarodowym_handlu_dzikimi_zwierz%C4%99tami_i_ro %C5%9Blinami_gatunk%C3%B3w_zagro%C5%BConyc h_wygini%C4%99ciemhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_mi%C4%99dz ynarodowym_handlu_dzikimi_zwierz%C4%99tami_i_ro %C5%9Blinami_gatunk%C3%B3w_zagro%C5%BConyc h_wygini%C4%99ciem


Pobierz ppt "TOWARY CITES GRUPA: Daria Chmielewska Sylwia Byczkowska Agata Bewicz Katarzyna Chamik Tomasz Butkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google