Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzieci są naszym największym szczęściem, jakie jest nam dane mieć … „Bezpieczne Place Zabaw” Analiza danych z miasta Łodzi, Maj 2012 r. „Bezpieczne Place.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzieci są naszym największym szczęściem, jakie jest nam dane mieć … „Bezpieczne Place Zabaw” Analiza danych z miasta Łodzi, Maj 2012 r. „Bezpieczne Place."— Zapis prezentacji:

1 Dzieci są naszym największym szczęściem, jakie jest nam dane mieć … „Bezpieczne Place Zabaw” Analiza danych z miasta Łodzi, Maj 2012 r. „Bezpieczne Place Zabaw” Analiza danych z miasta Łodzi, Maj 2012 r.

2 Czemu warto uczestniczyć w programie? Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa na ogólnodostępnych placach i w salach zabaw, oraz promocję instytucji, które dbają o bezpieczeństwo na zarządzanych przez siebie obiektach.

3 Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest najczęstszą przyczyną wypadków. Norma PN-EN narzuca trzy rodzaje przeglądów, których częstotliwość uzależniona jest głównie od obciążenia obiektu: regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni), regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni), kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy), kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy), coroczna kontrola podstawowa. coroczna kontrola podstawowa. KONTROLA PLACÓW ZABAW

4 Liczba skontrolowanych obiektów Lp.Cechataknie 1.Jest kompletny i czytelny regulamin Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie Nawierzchnia jest we właściwym stanie Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń Są kosze na śmieci Oznaczenie poziomu gruntu właściwe Urządzenia są stabilne Urządzenia są właściwie oznakowane Urządzenia są kompletne Zużycie części ruchomych jest w normie Stan łańcuchów dobry Zużycie pozostałych części w normie Stan połączeń dobry Brak śladu rozkładu lub korozji Stan fundamentów dobry Brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw Plan kontroli właściwy Harmonogram konserwacji i napraw właściwy Brak innych nieprawidłowości KONTROLA PLACÓW ZABAW

5 Łącznie przeprowadzono 286 kontroli: ŚRÓDMIEŚCIE – 14 kontroli, WIDZEW – 99 kontroli, POLESIE – 66 kontroli, GÓRNA – 51 kontroli, BAŁUTY – 56 kontroli. Łącznie przeprowadzono 286 kontroli: ŚRÓDMIEŚCIE – 14 kontroli, WIDZEW – 99 kontroli, POLESIE – 66 kontroli, GÓRNA – 51 kontroli, BAŁUTY – 56 kontroli. Kontrole w Łodzi z podziałem na dzielnice oraz podział administracyjny badanych obiektów

6 Jest kompletny i czytelny regulamin? W przeprowadzonych kontrolach stwierdzono poprawność regulaminu w 85%, czyli w 245 przypadkach. W 41 przypadkach co stanowi 15%, jest on nieczytelny, niekompletny lub wcale go nie ma. KONTROLA PLACÓW ZABAW

7 Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie? 94% placów zabaw w Łodzi posiada bezpieczne i kompletne ogrodzenie, pozostała część nie posiada na swoim terenie takiego ogrodzenia, co stanowi 15 placów zabaw (6%). KONTROLA PLACÓW ZABAW

8 Nawierzchnia jest we właściwym stanie? Prawie wszystkie kontrolowane place zabaw (97%) posiadają nawierzchnie w stanie dobrym, zaledwie (3%) obiektów wymaga ingerencji konserwatora. Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń? 4% kontrolowanych placów zabaw (12 obiektów) posiada wyposażenie dodatkowe, stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia bawiących się dzieci. Pozostałe 268 obiektów (96%) jest bezpieczne. KONTROLA PLACÓW ZABAW

9 Są kosze na śmieci? Na 6 kontrolowanych placach zabaw nie odnaleziono koszy na śmieci, co stanowi zaledwie 3% skontrolowanych placów zabaw. Oznaczenie poziomu gruntu właściwe? W Łodzi 19% kontrolowanych placów zabaw (52 obiekty) nie posiada odpowiednich, zgodnych z przepisami oznaczeń gruntów. KONTROLA PLACÓW ZABAW

10 Urządzenia są właściwie oznakowane? Urządzenia są stabilne? 100% kontroli w Łodzi wykazało brak zastrzeżeń, dotyczących stabilności urządzeń na terenie sprawdzanych placów zabaw. 3 kontrolowane obiekty posiadają nieodpowiednio oznakowane urządzenia. Złe oznaczenia dotyczą 1% kontrolowanych placów zabaw. KONTROLA PLACÓW ZABAW

11 Urządzenia są kompletne? Zużycie części ruchomych jest w normie? Kontrole w Łodzi wykazały, że na terenie 282 placów zabaw, stanowiących 2 % badanych placówek, nie występują braki wśród elementów urządzeń. W 98% skontrolowanych obiektów zużycie części ruchomych jest w normie. KONTROLA PLACÓW ZABAW

12 Stan łańcuchów dobry? Podczas 286 kontroli, 98% placów zabaw posiadało łańcuchy spełniające przyjęte normy. KONTROLA PLACÓW ZABAW

13 Zużycie pozostałych części w normie?Stan połączeń dobry? Podczas 286 kontroli, 283 place zabaw posiadały połączenia objęte badaniami i spełniające przyjęte normy. W 3 obiektach zastany stan wymaga naprawy lub wymiany. 99% raportów z kontroli ukazuje zadowalający stan zużycia części w urządzeniach, zaledwie 2 kontrole ujawniły pewne nieprawidłowości. KONTROLA PLACÓW ZABAW

14 Brak śladu rozkładu lub korozji? 2 z 286 kontroli ukazały problem śladu korozji i rozkładu urządzeń znajdujących się na placach zabaw, co stanowi 1% wszystkich sprawdzanych placów zabaw. Stan fundamentów dobry? 2 obiekty (1%) mają zły stan fundamentów, wymagający interwencji konserwatora, pozostałe 284 place zabaw przeszły kontrolę pomyślnie. KONTROLA PLACÓW ZABAW

15 Podczas 286 kontroli, 100% placów zabaw posiadało widoczne ślady napraw, które i tak nie spowodowały spełnienia obowiązujących norm. Brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw? KONTROLA PLACÓW ZABAW

16 Plan kontroli właściwy? Harmonogram konserwacji i napraw właściwy? KONTROLA PLACÓW ZABAW

17 Brak innych nieprawidłowości? KONTROLA PLACÓW ZABAW W Łodzi w 1,5% kontrolowanych obiektów (3 obiekty) występują dodatkowe nieprawidłowości.

18 Lp. 1.ocena dokumentacji placu zabaw b/u 2.ocena stanu sanitarno- porządkowego 46 nieprawidłowości (brakujące kosze, regulaminy, niewłaściwy stan nawierzchni). 3.ocena poziomu bezpieczeństwa 3 uwagi (uszkodzenia ławek, uszkodzona huśtawka, niekompletne urządzenie). 4.inne nieprawidłowości Napisy na przyrządach, brak furtki ogrodzeniowej, błędny nr alarmowy SM, niekompletne ogrodzenia, brak piachu w piaskownicy. 5.wyjaśnienia i wnioski Administratorzy placów zabaw zgłaszają nagminny fakt dewastacji i kradzieży regulaminów oraz elementów ogrodzeń. W 3 przypadkach została wszczęta procedura likwidacyjna placów zabaw. Wyszczególnione nieprawidłowości zostały usunięte. W dwóch przypadkach uchybienia są w trakcie usuwania - remont placów. Dwa place zabaw zostały zlikwidowane. Do końca czerwca zostanie rozstrzygnięty przetarg na naprawę części ruchomych i przeglądów technicznych oraz regulaminów Dot. trzech placów zabaw. 6.podjęte czynnościNieprawidłowości przekazane właścicielowi celem usunięcia. a / nakazy administracyjne35 b/ pouczenia8 c/ mandaty karne0 d / wnioski do sądu o ukaranie0 KONTROLA PLACÓW ZABAW

19 W 2012 r. kontroli poddano piaskownice, nie stanowiące części placów zabaw. Omówione niżej dane dotyczą wyłącznie samodzielnych piaskownic. Kontrole piaskownic z podziałem na dzielnice Łącznie przeprowadzono 88 kontroli: WIDZEW – 1kontrola, GÓRNA – 24 kontrole, BAŁUTY – 63 kontrole, POLESIE – Brak samodzielnych piaskownic, ŚRÓDMIEŚCIE – Brak samodzielnych piaskownic. Łącznie przeprowadzono 88 kontroli: WIDZEW – 1kontrola, GÓRNA – 24 kontrole, BAŁUTY – 63 kontrole, POLESIE – Brak samodzielnych piaskownic, ŚRÓDMIEŚCIE – Brak samodzielnych piaskownic. KONTROLA PIASKOWNIC

20 Wynik kontroli piaskownic: W Łodzi na 88 badanych piaskownic konieczność zwrócenia uwagi i podjęcia czynności wystąpiła w 19% przypadkach (17 piaskownic).

21 Analiza porównawcza wyników i efektów podjętych działań Lp.Cecha Liczba kontroli Jest kompletny i czytelny regulamin Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie Nawierzchnia jest we właściwym stanie Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń Są kosze na śmieci Oznaczenie poziomu gruntu właściwe Urządzenia są stabilne Urządzenia są właściwie oznakowane Urządzenia są kompletne Zużycie części ruchomych jest w normie Stan łańcuchów dobry Zużycie pozostałych części w normie Stan połączeń dobry Brak śladu rozkładu lub korozji Stan fundamentów dobry Brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw Plan kontroli właściwy Harmonogram konserwacji i napraw właściwy Brak innych nieprawidłowości

22 Analiza porównawcza wyników i efektów odjętych działań Wykres porównania wyników po przeprowadzonych kontrolach

23 REKONTROLA W trosce o bezpieczeństwo dzieci korzystających z placów zabaw Strażnicy Miejscy przeprowadzili ponowną kontrolę stanu sanitarno - porządkowego, podczas której odnotowano:  Z 52 zgłoszonych uwag, skorygowanych zostało 41 błędów.  W 6 przypadkach w dalszym ciągu brakuje regulaminów,  W jednym przypadku stwierdzono brak furtki wejściowej na plac zabaw. Administracja placu zobowiązała się naprawić wejście do końca lipca.  Na terenie 2 placów zabaw odbywa się remont generalny.  2 Place zabaw zostały zlikwidowane.

24 Podsumowanie podjętych działań Jak wynika z przeprowadzonej analizy przy zrównoważonej liczbie kontroli (286 w obecnym okresie, 281 w analogicznym okresie ubiegłego roku), efekty rozumiane jako wzrost pozytywnych wyników uzyskanych w kontrolach wykazują tendencję rosnącą. W 2012 roku pozytywne wyniki kontroli są równe bądź wyższe niż w roku Z powyższego można wnioskować, iż na pozytywny wzrost wyników w 2012 roku, niebagatelny wpływ mają sukcesywne kontrole placów zabaw, przeprowadzane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi. Dzięki wszelkim podejmowanym działaniom place zabaw są zarówno bardziej bezpieczne i przyjazne naszym dzieciom.

25 DZIĘKUJEMY STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI


Pobierz ppt "Dzieci są naszym największym szczęściem, jakie jest nam dane mieć … „Bezpieczne Place Zabaw” Analiza danych z miasta Łodzi, Maj 2012 r. „Bezpieczne Place."

Podobne prezentacje


Reklamy Google