Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Sprawozdanie za 2013 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” od uruchomienia Programu (euro)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Turystyka” od uruchomienia Programu (euro)

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczna” od uruchomienia Programu (euro)

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” od uruchomienia Programu (euro)

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” od uruchomienia Programu (euro)

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” od uruchomienia Programu (euro)

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” od uruchomienia Programu (euro)

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Pomoc techniczna” od uruchomienia Programu (euro)

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Wykorzystanie środków EFRR w ramach RPO WiM od uruchomienia Programu (euro)

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Terytorialne rozmieszczenie udzielonego wsparcia (według wartości zakontraktowanych środków) Najwięcej środków zakontraktowano na realizację projektów w gminach o wysokim i średnim potencjale rozwojowym (Olsztyn, Elbląg, Gołdap, Iława, Ostróda, Ełk, Purda, Szczytno).

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r.

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Porównanie do poprzedniego okresu (wybrane wskaźniki) rodzaj wskaźnika 31.12.2012 r.31.12.2013 r.różnica Liczba ogłoszonych konkursów 14716720 Wnioski po ocenie formalnej (liczba) 3 1653 448283 Wnioski po ocenie formalnej (dofinansowanie w mln euro) 1 4091 559150 Umowy (liczba) 1 9242 196272 Umowy (środki UE w mln euro) 853967114 Kontraktacja (% alokacji programu) 79,76%91,19%11,43% Wnioski o płatność (liczba) 6 9848 6531 669 Płatności (środki UE w mln euro) 524679155 Płatności (% alokacji programu) 48,92%64,07%15,15% Certyfikacja do KE (środki UE w mln euro) 479653174 Certyfikacja do KE (% alokacji programu) 44,75%61,01%16,26% Projekty zakończone (liczba) 1 1171 453336

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury  lipiec 2013 r. - uprawomocniła się Decyzja z 14 czerwca 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach.  wrzesień 2013 r. - ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu.  listopad 2013 r. - wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  listopad 2013 r. - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowych pn. „Projekt pola wzlotów lotniska w Szymanach wraz z projektem drogi dojazdowej od drogi nr 57 do planowanego terminala pasażerskiego”.  grudzień 2013 r. - wydano pozwolenia na budowę terminala oraz na budowę i modernizację istniejących budynków i budowę strażnicy LSP.  grudzień 2013 r. - wydano pozwolenia na budowę ogrodzenia oraz na rozbiórkę trzech budynków.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Problemy we wdrażaniu programu Opóźnienia realizacji projektów spowodowane m.in.: pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj”, zmianami w dokumentacjach technicznych, niewywiązywaniem się wykonawców z kontraktów. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych środków uzyskanych z tytułu odsetek i prowizji powstałych w wyniku obrotu i lokat kapitału zwrotnego będącego przedmiotem instrumentów inżynierii finansowej. Długotrwały proces odzyskiwania środków od Beneficjentów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Ogłaszanie upadłości beneficjentów (głównie spółek z o.o.) przez sądy gospodarcze, niezachowanie trwałości projektów.

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Opóźnienia w realizacji projektów w ramach „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego”. Środek zaradczy: Przesunięto wolne środki z innych projektów realizowanych w osi. Do realizacji pozostał 1 projekt - droga wojewódzka nr 521 Susz-granica województwa. Planowany termin złożenia wniosku do oceny: sierpień br.

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Zagrożenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu w osi priorytetowej VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” - „liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu” określonej na poziomie 96 650 szt. Środek zaradczy: Przesunięto wolne środki z Poddziałania 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki do Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i ogłoszono kolejny konkurs, dzięki czemu wartość wskaźnika wzrosła. Jednakże nie została osiągnięta wartość docelowa zapisana w RPO WiM.

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Niestabilna sytuacja w branży odnawialnych źródeł energii. Brak środków własnych wnioskodawców spowodowany odmową finansowania projektów ze strony banków. Środek zaradczy:  Aktualizacja harmonogramu konkursów.  Przesunięcie środków na finansowanie projektów z list rezerwowych.  Ogłoszenie nowych konkursów.  Akcje informacyjno-promocyjne.  Prowadzenie stałego monitoringu projektów z zakresu oze.

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. System monitorowania W 2013 r. odbyły się 3 posiedzenia KM RPO WiM podczas których:  zatwierdzono sprawozdania okresowe za II półrocze 2012 r., I półrocze 2013 r. oraz sprawozdanie roczne za 2012 r. z realizacji RPO WiM  przedstawiono zalecenia KE po spotkaniu w ramach rocznego przeglądu RPO dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  przekazano Opinię GIKS nt. Rocznego sprawozdania audytowego dla RPO WiM za okres 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.  przekazano Okresowy plan ewaluacji na 2013 r. RPO WiM  przekazano tabele wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja RPO WiM w kontekście konkurencyjności firm, produktów i usług”  przekazano Roczną informację dotyczącą działań w zakresie ewaluacji RPO WiM realizowanych w 2012 r.

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Ewaluacja (1) W 2013 r. przeprowadzono 2 badania ewaluacyjne:  „Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”  „Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim”.

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Ewaluacja (2) 9 grudnia 2013 r. Zarząd WWM przyjął Okresowy Plan ewaluacji na 2014 r. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną przeprowadzone następujące badania ewaluacyjne:  „Identyfikacja możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim w celu rozwoju współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami”  „Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”  „Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych”  „Ocena wpływu RPO WiM na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny”  „Ocena wpływu RPO WiM na lata 2007-2013 na zatrudnienie i rozwój społeczno- ekonomiczny województwa warmińsko-mazurskiego”  „Ocena wpływu RPO WiM na lata 2007-2013 na rozwój i modernizację połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego”  Badania ad hoc – wg potrzeb

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Pomoc techniczna Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej obejmujące projekty z zakresu: szkoleń zatrudnienia zakupu sprzętu wyposażenia powierzchni biurowej promocji i informacji organizacji procesu wyboru projektów organizacji posiedzeń komitetu monitorującego

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Działania informacyjne  funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II  publikacja ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie projektów  spotkania informacyjne adresowane do potencjalnych beneficjentów

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Działania promocyjne  akcja medialna, kampania informacyjno-promocyjna w regionalnej telewizji i rozgłośniach radiowych  cykl publikacji dodatku promocyjno-informacyjnego poświęconego osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” w prasie o zasięgu lokalnym  wydanie biuletynu informacyjno-promocyjnego RPO WiM  konferencja informacyjno-promocyjna podsumowującą wdrażanie RPO WiM  konferencja podsumowująca wdrażanie działań 1.1.5 – 1.1.9 RPO WiM  „bieg europejski” na terenie miasta Olsztyna, skierowany do ogółu społeczeństwa  konkurs dla Beneficjentów na najlepszy projekt realizowany w ramach Programu mający swój finał podczas konferencji podsumowującej wdrażanie RPO WiM (uroczyste wręczenie nagród)  piknik promujący projekty środowiskowe UE oraz działalność WFOŚiGW na terenie Warmii i Mazur

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r.Internet www.rpo.warmia.mazury.pl www.wfosigw.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl kampania informacyjno-promocyjna w Internecie (Facebook) bieżąca aktualizacja portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Bazy Wiedzy w obszarze regionu warmińsko-mazurskiegowww.funduszeeuropejskie.gov.plEdukacja szkolenia dla pracowników szkolenia dla beneficjentów RPO WiM

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Zalecenia Komisji Europejskiej Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji RPO WiM zostało przygotowane z uwzględnieniem wszystkich rekomendacji przekazanych przez Komisję Europejską do sprawozdań za lata 2007-2012.

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.06.2014 r. Dziękuję za uwagę Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zbigniew Cieciuch Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google