Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Job shadowing Rozwój metod nauczania i uczenia si ę Nova Dubnica 14.10-18.10.2013 14.10-18.10. 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Job shadowing Rozwój metod nauczania i uczenia si ę Nova Dubnica 14.10-18.10.2013 14.10-18.10. 2013."— Zapis prezentacji:

1 Job shadowing Rozwój metod nauczania i uczenia si ę Nova Dubnica 14.10-18.10.2013 14.10-18.10. 2013

2 Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli Aleksandra Odrobińska – nauczyciel logopeda

3 Joanna Karbowy nauczycielka w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Woli

4 AMEART s.r.o. – historický šerm- oboznámenie žiakov so stredovekom Poniedziałek 14.10.2013 „Szermierki historyczne ”

5 Język angielski Poniedziałek 14.10.2013Metody aktywizujące. Interactive games: www.learnenglish kids.britishcoun cil.org www.englishfalshg ames.blogspot.s k

6 Spotkanie pedagoga z rodzicami. 14.10.2013 Anga ż owanie rodziców w aktywnym wspieraniu dziecka w procesie kształcenia. Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

7 Materská škola w mieście Nová Dubnica – organizacja pracy w przedszkolach Działania dydaktyczne opieraj ą si ę na pracy w małych zespołach. Dzi ę ki wydzieleniu w salach wielu odr ę bnych przestrzeni wybrana przez dziecko aktywno ść mo ż e odbywa ć si ę w przeci ą gu całego dnia.

8 Centra aktywności

9 Metody aktywności Dziecko samodzielnie wybiera aktywno ść, któr ą zamierza realizowa ć w ci ą gu danego dnia i oznacza j ą na specjalnej tablicy. Nauczyciel monitoruje aktywno ś ci dzieci na przestrzeni kolejnych dni.

10 Rola rodzica w aktywnym wspieraniu dziecka w procesie kształcenia Przedszkola realizuj ą projekt „Krok po kroku” ułatwiaj ą cy adaptacj ę małego dziecka do warunków przedszkolnych. Rodzice maj ą mo ż liwo ść przebywania z dzieckiem na terenie sali zabaw zgodnie potrzebami dziecka.

11 Współpraca z rodzicami Organizowane s ą wspólne zaj ę cia popołudniowe, w których rodzice maj ą mo ż liwo ść wyboru aktywno ś ci wraz z dzieckiem. Wytwory tych prac prezentowane s ą na wystawie.

12 Súkromná základná škola – hospitácie v triedach „Krok za krokiem” www.szsndca.edupage.org

13 Język słowacki – klasy młodsze

14 hospitácie v triedach - język słowacki

15 hospitácie v triedach - język niemiecki

16 18.10.2013 Mini KONFERENCJA

17 Efekty działań job shadowingu Spotkania z nauczycielami przedszkoli i szkół miasta Nová Dubnica i Lednické Rovne Wymiana do ś wiadcze ń i najlepszych praktyk - peer learning Podpatrywanie metod i organizacji pracy Upowszechnianie materiałów i dokumentów Udział w konferencjach, warsztatach Job shadowing Nova Dubnica 14.10-18.10. 2013


Pobierz ppt "Job shadowing Rozwój metod nauczania i uczenia si ę Nova Dubnica 14.10-18.10.2013 14.10-18.10. 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google