Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BUDOWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W SOSNOWCU Beneficjent: Miejski Zakład Składowania Odpadów w Sosnowcu Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BUDOWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W SOSNOWCU Beneficjent: Miejski Zakład Składowania Odpadów w Sosnowcu Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 1 BUDOWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W SOSNOWCU Beneficjent: Miejski Zakład Składowania Odpadów w Sosnowcu Sp. z o.o.

2 2 Zredukowanie masy odpadów trafiających bezpośrednio na składowisko o co najmniej 46%, po pełnym roku eksploatacji tj. po 2014r EFEKT EKOLOGICZNY

3 LOKALIZACJA PROJEKTU Teren planowanych robót budowlanych zlokalizowany jest w granicach miasta Sosnowca, pomiędzy rejonami Klimontowa oraz Maczek, przy ul. Grenadierów. (Teren byłej kopalni piasku Maczki-Bór) Teren A – Plac składowania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych Teren B – II kwatera składowiska, komory do składowania odpadów zawierających azbest Teren C - ZPiUOK 3

4 4 KONTRAKTACJA PROJEKTU ZadanieWartość całkowita Kontrakt 01 -Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych58,2 mln zł. Kontrakt 02 - Budowa składowiska odpadów Kwatera II, etap II12,3 mln zł. Z czego: 10 mln zł. - kwota zapłacona Wykonawcy, 2,3 mln zł kwota sporna. Kontrakt 03 - Inżynier Kontraktu1,2 mln zł. Kontrakt 04 - Pomoc Techniczna – Przygotowanie dokumentacji przetargowych0,3 mln zł. Kontrakt 05 - Pomoc Techniczna dla JRP0,4 mln zł. Kontrakt 06 - Projekt selektywnej zbiórki, wdrożenie edukacji publicznej i promocja przedsięwzięcia0,7 mln zł. Kontrakt 07 – Dostawa sprzętu ruchomego do ZPiUOK8,5 mln zł. Działania towarzyszące: zakup nieruchomości, przygotowanie Projektu, Zarządzanie Projektem, koszty finansowe 7,4 mln zł.

5 WARTOŚĆ PROJEKTU 89 000 000 zł Źródła finansowania: środki POIiŚ – 44,2 mln zł pożyczka NFOSIGW w Warszawie poręczana przez Gminę Sosnowiec – 23.5 mln zł Środki własne MZSO – 21.3 mln zł 5

6 TERMIN REALIZACJI PROJEKTU POIiŚ 2010 - 2014 6

7 TERMIN REALIZACJI PROJEKTU Nazwa KontraktuRozpoczęcie kontraktu Termin zako ń czenia kontraktu kontrakt 01 – Budowa ZPiUOKSierpień 2011r.Sierpień 2014r. Kontrakt 02 Budowa składowiska odpad ó w Kwatera II etap II Lipiec 2010r.Lipiec 2012r. Kontrakt 03 - Inżynier KontraktuLipiec 2010 r. Po wydaniu Świadectwa Wykonania dla Kontraktu 01 Kontrakt 06 - Projekt selektywnej zbiórki, wdrożenie edukacji publicznej i promocja Projektu Maj 2012r.Grudzień 2014r. Data uzyskania Efektu ekologicznego31.12.2015r. 7

8 UDZIAŁ GMINY SOSNOWIEC W REALIZACJI PROJEKTU Zgodnie z przyjętym modelem instytucjonalnym przedsięwzięcia Gmina Sosnowiec jest Pełnomocnikiem MZSO Sp. z o.o. do zarządzania Projektem. Gmina ponosiła koszty przygotowania Projektu i będzie ponosić koszty związane z zarządzaniem Projektem (koszty utrzymania JRP). Gmina Sosnowiec jest poręczycielem udzielonej przez NFOŚiGW pożyczki dla MZSO Sp. z o.o. Gmina Sosnowiec w latach 2010-2011 dokapitalizowała Spółkę kwotą 5,2 mln zł w celu dalszej realizacji Projektu. 8

9 UDZIAŁ GMINY SOSNOWIEC W REALIZACJI PROJEKTU W dniu 22 stycznia 2010r. zawarto pomiędzy Gminą Sosnowiec a MZSO Sp. z o.o. Umowę wykonawczą na mocy której powierzono Spółce wykonywanie zadania własnego gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Sosnowca oraz Gmin z którymi Miasto Sosnowiec podpisało stosowne Porozumienia międzygminne. 9

10 KONTRAKT 01- Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. W dniu 26 września 20102r. rozpoczęto wykonywanie robót związanych z budową „ Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu” 10

11 ZAKRES RZECZOWY KONTRAKTU sortownia odpadów z linią sortowniczą o przepustowości 70.000 Mg/r, kompostownia odpadów ulegających biodegradacji o zdolności przerobowej 13.000 Mg/r., kompostownia odpadów zielonych o zdolności przerobowej 3.000 Mg/r., magazyn odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, magazyn materiałów budowlanych o przepustowości do 6.300 Mg/r, komory do składowania odpadów zawierających azbest o pojemności 2.400 m3 każda, stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych o zdolności przerobowej 3.900 mg/r., Zaplecze administracyjno – socjalne, Infrastruktura techniczna przynależna zakresowi rzeczowemu. 11

12 CAŁKOWITA WARTOŚĆ KONTRAKTU 58,2 mln zł (kwota brutto) w tym środki bezzwrotne z POIiŚ – 35 mln zł 12

13 KONTRAKT 01 NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT Niwelacja terenu 13

14 KONTRAKT 02 „BUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW KWATERA II ETAP II” W dniu 9 lipca 2012r. zostało wydane Świadectwo Przejęcia Robót budowlanych wykonanych w ramach kontraktu. Trwa 12 miesięczny okres Zgłaszania Wad i Usterek. 14

15 ZAKRES ZREALIZOWANYCH PRAC NA SKŁADOWISKU ODPADÓW kształtowanie dna i skarp kwatery obwałowanie składowiska budowa uszczelnienia składowiska budowa układu odprowadzania wód czystych, gruntowych odciekowych z niecki składowiska budowa infrastruktury technicznej składowiska 15

16 CAŁKOWITA WARTOŚĆ KONTRAKTU 10 mln zł (kwota brutto) w tym środki bezzwrotne z POIiŚ – 6,9 mln zł netto Roszczenie sporne ok. 2,3mln zł 16

17 TEREN PRZED REALIZACJĄ KONTRAKTU 17

18 KONTRAKT 02 NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT 18

19 SKŁADOWISKO PO ZREALIZOWANIU 19

20 20

21 KONTRAKT 02 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ DOSTAWĘ NOWOCZESNEGO KOMPAKTORA DO OBSŁUGI SKŁADOWISKA 21

22 KONTRAKT NA DOSTAWĘ SPRZĘTU RUCHOMEGO 22

23 CAŁKOWITA WARTOŚĆ KONTRAKTU 8,5 mln zł (kwota brutto) w tym środki bezzwrotne z POIiŚ – 5,7 mln zł netto 23

24 ZAKRES PRZEWIDYWANEJ DOSTAWY samochód samozaładowczy do kontenerów stanowiących wyposażenie ZPiUOK, tzw. hakowce - 2 szt., ładowarka kołowa – 2 szt., ładowarka teleskopowa kołowa – 1 szt., zamiatarka uliczna, sito mobilne, wózek widłowy spalinowy 2 szt., kompaktor, rębarka, rozrywarka do worków. 24

25 KONTRAKT USŁUGOWY – Projekt selektywnej zbiórki, wdrożenie edukacji publicznej i promocja przedsięwzięcia 25

26 CAŁKOWITA WARTOŚĆ KONTRAKTU 0,7 mln zł (kwota brutto) 26

27 ZAKRES KONTRAKTU Opracowanie „Programu selektywnej zbiórki odpadów dla miasta Sosnowca”, który określa sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych - dokument aktualnie poddawany jest konsultacjom z różnymi grupami społecznymi Wdrożenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz korzyści jakie płyną z selektywnego zbierania odpadów komunalnych Promocja Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”

28 Jednostka Zarządzająca Projektem w imieniu Beneficjenta – Pełnomocnik Beneficjenta Urząd Miejski w Sosnowcu Jednostka Realizująca Projekt 41-200 Sosnowiec | Modrzejowska 32A tel./fax +48 32 296 04 46 piu@um.sosnowiec.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Beneficjent Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec | Ul. Grenadierów skr. Pocztowa 86 tel./fax: +48 32 263 88 91 www.mzso.sosnowiec.pl biuro@mzso.sosnowiec.pl

29 Oficjalne logo selektywnej zbiorki odpadów w Sosnowcu


Pobierz ppt "1 BUDOWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W SOSNOWCU Beneficjent: Miejski Zakład Składowania Odpadów w Sosnowcu Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google