Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej. Styl ż ycia Zdrowy tryb ż ycia jest bardzo wa ż ny dla naszego organizmu. By go dobrze prowadzi ć, trzeba wyrobi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej. Styl ż ycia Zdrowy tryb ż ycia jest bardzo wa ż ny dla naszego organizmu. By go dobrze prowadzi ć, trzeba wyrobi."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

2 Styl ż ycia Zdrowy tryb ż ycia jest bardzo wa ż ny dla naszego organizmu. By go dobrze prowadzi ć, trzeba wyrobi ć dobre nawyki ż ywieniowe. Jedzenie wp ł ywa na nas pozytywnie, ale nie zawsze. Jedz ą c du ż o t ł ustych potraw oraz zbyt wiele s ł odyczy, jeste ś my agresywni, t ł uszcz si ę odk ł ada w naszym organizmie oraz wp ł ywa niekorzystnie na na nasz wygl ą d.

3 Stres i magnez Niedobór magnezu w organizmie doprowadza do wi ę kszej podatno ś ci na stres. Naukowcy udowodnili, ż e stres powoduje szybsze starzenie si ę. Stres zmniejsza tak ż e poziom magnezu wi ę c powinni ś my je ść mi ę dzy innymi : banany, kakao, groch, orzechy laskowe, migda ł y, kasz ę gryczan ą, otr ę by pszenne oraz pestki dyni. To oczywi ś cie jedne z propozycji, gdy ż powinni ś my na co dzie ń je ść zdrowo.

4 U ż ywki Alkohol: - dzia ł a szkodliwie na uk ł ad nerwowy cz ł owieka oraz powoduje zaburzenia. Przedawkowanie prowadzi do ś mierci. Narkotyki: - negatywnie wp ł ywaj ą na uk ł ad kr ąż enia (zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie, nadci ś nienie) - zaburzaj ą koordynacj ę ruchow ą -powoduj ą dr ż enie -zaburzenia uk ł adu oddechowego - brak miesi ą czki, niep ł odno ść, nadczynno ść tarczycy - wirusowe zapalenia w ą troby Nikotyna: - z ę by pokrywaj ą si ę kamieniem - ż ó ł te palce - nie ś wie ż y oddech - zaburzenia uk ł adu oddechowego - mo ż liwo ść zachorowania na raka

5 Narkotyki Narkotyki s ą niezwykle szkodliwe. Uzale ż nienie to nie jedyny efekt uboczny stosowania narkotyków. Przy d ł ugotrwa ł ym nadu ż ywaniu s ą trucizn ą, która powoli niszczy ca ł y organizm. Wp ł ywaj ą nie tylko na funkcjonowanie poszczególnych narz ą dów, lecz mog ą tak ż e zmienia ć psychik ę cz ł owieka.

6 Dzia ł anie narkotyków na psychik ę Objawy uzale ż nienia : Silne pragnienie przyjmowania substancji albo poczucie przymusu jej przyjmowania. Trudno ś ci w kontrolowaniu zachowania zwi ą zanego z przyjmowaniem substancji, jego rozpocz ę cia, zako ń czenia lub ilo ś ci. Fizjologiczne objawy stanu odstawienia Zaniedbywanie alternatywnych ź róde ł przyjemno ś ci.

7 Wp ł yw dopalaczy na zdrowie Dopalacze maj ą negatywny wp ł yw na zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Substancja ta wp ł ywa na zmiany w mózgu oraz zmiany w jego funkcjonowaniu.

8 Gdzie szuka ć pomocy? Przede wszystkim szukaj pomocy w najbli ż szej rodzinie. Mo ż esz tak ż e znale źć wsparcie dzwoni ą c tu: – 800 12 12 12 Dzieci ę cy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (numer bezp ł atny), – 800 100 100 Helpline.org.pl (numer bezp ł atny), – 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i M ł odzie ż y (numer bezp ł atny), – 22 815 76 03 Fundacja Mederi

9 Skutki dilowania Narkotyki - od strony dilera Kamila by ł a dilerk ą. Mówi, ż e z narkotykami w szko ł ach walczy si ę nieumiej ę tnie. Mówi, ż e ludzie s ą niedoinformowani. A jak jest w Twojej szkole ???

10 Narkotyki w szko ł ach Narkotyki w szko ł ach s ą ogromnym problemem. Walczy si ę z nim od dawna. Pomimo interwencji policji i ró ż nych s ł u ż b, jest to nadal przyczyna ś mierci wielu dzieci. Codziennie s ą na rynek wprowadzane nowe ś rodki odurzaj ą ce.

11 Energetyk to si ł a! Badania dowodz ą, ż e energetyki dzia ł aj ą przez bardzo krótki czas, za to organizm potrzebuje a ż 12 godzin, by poradzi ć sobie ze szkodliwymi substancjami, których mu dostarczyli ś my. Za prawdziw ą przyczyn ę nag ł ego przyp ł ywu energii poprzedzaj ą cego uczucie zm ę czenia uwa ż a ć nale ż y zawarty w napoju cukier.

12 Napoje gazowane Istnieje du ż o powodów dla których nie warto pi ć napojów gazowanych takich jak Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pepsi itp. A ż dziw, ż e tyle osób nadal pija je hektolitrami. Bez wzgl ę du na to, czy chcesz schudn ąć, czy dobrze si ę od ż ywia ć, powiniene ś dok ł adnie przemy ś le ć t ę kwesti ę.

13 Nadmiar leków szkodzi Niepo żą dane dzia ł ania leków to jedna z istotnych przyczyn utraty zdrowia i zgonów na ca ł ym ś wiecie. Polska nie jest pod tym wzgl ę dem wyj ą tkiem. Problem dotyczy zw ł aszcza osób starszych, cierpi ą cych równocze ś nie na wiele chorób.

14 Kampanie spo ł eczno ś ciowe W wielu szko ł ach organizuje si ę spotkania dla uczniów i rodziców z udzia ł em terapeutów i policjantów. Podczas takich konsultacji mog ą oni dowiedzie ć si ę, jak rozpozna ć czy dziecko mia ł o do czynienia z dopalaczami, a tak ż e jakie s ą prawne skutki ich posiadania i dystrybuowania.

15 Czy chcesz tak wygl ą da ć ? Tak naprawd ę nie ma jednoznacznej definicji czym s ą dopalacze. Nie wszyscy jednak pami ę tamy, ż e dopalacze psuj ą, niszcz ą oraz wy ż eraj ą nasze cia ł o. Obok widzimy naprawd ę lekkie szkody wyrz ą dzane przez ś rodki psychoaktywne.

16 Ź ród ł o: Wikipedia Zdj ę cia: Google Grafika Wykonie: uczniowie Szko ł y Podstawowej w Woli Zaradzy ń skiej


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej. Styl ż ycia Zdrowy tryb ż ycia jest bardzo wa ż ny dla naszego organizmu. By go dobrze prowadzi ć, trzeba wyrobi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google