Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo telekomunikacyjne Ewa Galewska CBKE. Sektor telekomunikacyjny Monopole naturalne Operatorzy zasiedziali Brak równowagi pomiędzy podmiotami Wysokie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo telekomunikacyjne Ewa Galewska CBKE. Sektor telekomunikacyjny Monopole naturalne Operatorzy zasiedziali Brak równowagi pomiędzy podmiotami Wysokie."— Zapis prezentacji:

1 Prawo telekomunikacyjne Ewa Galewska CBKE

2 Sektor telekomunikacyjny Monopole naturalne Operatorzy zasiedziali Brak równowagi pomiędzy podmiotami Wysokie bariery wejścia (ekonomia skali, ekonomia zakresu) Efekt sieciowy Koszty utopione

3 Ekonomia skali (korzyści skali) Wzrost produkcji Wzrost kosztów

4 Ekonomia zakresu (korzyści zakresu) Infrastruktura telekomunikacyjna Oferowane produkty/usługi

5 Efekt sieciowy Rozmiar sieci Liczba użytkowników

6 Koszty utopione Budowa sieci/infrastruktury

7 Konkurencja (art. 1 ust. 3 pr. tel.) Regulacja

8 Regulacja Ingerencja w relacje pomiędzy uczestnikami rynku Ograniczenie swobody podejmowania decyzji gospodarczych Określone cele i zadania regulacyjne

9 Reguły konkurencji – pełna konkurencja Regulacja – brak skutecznej konkurencji

10 Regulacja prokonkurencyjna Stopień interwencji zależy od konkurencyjności rynku Ocena konkurencyjności Interwencja regulacyjna

11 Regulacja ex ante Przyszłe warunki prowadzenia działalności Obejmuje zdarzenia, które jeszcze nie nastąpiły

12 Cele i zadania regulacyjne

13 Cele regulacyjne Niedookreślone Brak hierarchii

14 Cele regulacyjne Cele ustawy – art. 1 ust. 2 pr. tel. Cele polityki – art. 189 ust. 2 pr. tel.

15 Regulacja prokonkurencyjna Ocena konkurencyjności Nakładanie obowiązków regulacyjnych

16 Postępowanie regulacyjne Analiza rynku – art. 21 pr. tel. Określenie rynku właściwego Ocena stopnia konkurencji Decyzja dotycząca obowiązków regulacyjnych

17 Obowiązki regulacyjne Katalog – art. 22 ust. 2 pr. tel. Zasady nakładania – art. 24 pkt 2 lit.a pr. tel.

18 Katalog obowiązków regulacyjnych Obowiązek uwzględniania uzasadnionych wniosków o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego – art. 34 pr. tel. Obowiązek równego traktowania – art. 36 pr. tel. Obowiązek ogłaszania lub udostępniania informacji w sprawach zapewniania dostępu telekomunikacyjnego – art. 37 pr. tel. Obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej – art. 38 pr. tel. Obowiązki kosztowe – art. 39, 40 pr. tel. Obowiązek przygotowania i przedstawienia oferty ramowej – art. 42 pr. tel. Inne obowiązki sformułowane przez Prezesa UKE – art. 44 pr. tel. Obowiązek rozdziału funkcjonalnego – art. 44b pr. tel. Obowiązki służące zapewnieniu możliwości komunikowania się użytkowników końcowych różnych przedsiębiorców – art. 45 pr. tel. Obowiązki nakładane na rynku detalicznym – art. 46 pr. tel. Obowiązki w zakresie wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych – art. 72 ust. 3 pr. tel.

19 Definicje terminów ustawowych art. 2 pr. tel.

20 Telekomunikacja (pkt 42) Usługa telekomunikacyjna (pkt 48) Publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna (pkt 31)

21 Publiczna sieć telekomunikacyjna (pkt 29)

22 Użytkownik (pkt 49) Użytkownik końcowy (pkt 50) Abonent (pkt 1) Konsument (pkt 18)

23 Przedsiębiorca telekomunikacyjny (pkt 27)

24 Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej (pkt 4)

25 Dostęp telekomunikacyjny (pkt 6) Połączenie sieci (pkt 25) Infrastruktura telekomunikacyjna (pkt 8) Interoperacyjność usług (pkt 13) Kolokacja (pkt 15)

26 Obowiązek zawarcia umowy o dostępie telekomunikacyjnym Obowiązek prowadzenia negocjacji o zawarcie umowy o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci - ustawa Obowiązek prowadzenia negocjacji o zawarcie umowy o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, którego obowiązek zapewnienia wynika z nałożonych obowiązków regulacyjnych – ustawa + decyzja administracyjna (art. 26a)

27 Zawieranie umowy o połączeniu sieci Negocjacje Oferta i jej przyjęcie

28 Zawieranie umowy Obowiązki informacyjne -Ogólny obowiązek wynikający z nakazu kontraktowania -Obowiązki nakładane w decyzji regulacyjnej

29 Wniosek o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zapewnienia szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego Forma pisemna Propozycje określające w szczególności: -dane techniczne i lokalizacja punktów styku sieci -sposób połączenia sieci -rodzaje usług świadczonych w ramach wzajemnego korzystania z sieci -przewidywane natężenie i strukturę ruchu międzysieciowego -termin połączenia sieci -niektóre z obligatoryjnych postanowień umowy wymienione w art. 31 ust. 2 pkt 3-7 pr. tel.

30 Oferta ramowa Art.. 42 pr. tel. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym

31 Oferta ramowa - struktura Część ogólna (warunki i zasady wspólne dla całej oferty, definicje, ogólne zasady współpracy, postanowienia dotyczące zawarcia i wykonania umowy, zasady rozstrzygania sporów Część szczegółowa

32 Oferta ramowa - treść Zasady zawierania umowy o dostępie telekomunikacyjnym Oferowane usługi w ramach połączonych publicznych sieci telekomunikacyjnych Czas trwania umowy o dostępie telekomunikacyjnym Prognozowanie wielkości ruchu wymienianego przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w połączonych sieciach Zasady rozliczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych wzajemnie usług telekomunikacyjnych Tryb reklamacji i zasady odpowiedzialności za niewywiązywanie się z warunków współpracy określonych w umowie Warunki płatności Identyfikacja oraz fizyczna i logiczna lokalizacja punktów styku sieci Techniczne opcje dotyczące połączenia sieci telekomunikacyjnych w budynkach Sposób i warunki realizacji uprawnień abonentów realizowanych w łączonych sieciach Ogólne warunki i procedury Wzory wniosków i umów

33 Oferta ramowa - przykład Tekst ujednolicony oferty ramowej. Dostępny na: http://www.uke.gov.pl/tekst-ujednolicony- oferty-ramowej-sor-16653.http://www.uke.gov.pl/tekst-ujednolicony- oferty-ramowej-sor-16653

34 Negocjacje Rozpoczęcie – dotarcie wniosku do adresata Cel- zawarcie umowy Ustosunkowanie się do propozycji Koniec – zawarcie umowy (uzgodnienie wszystkich kwestii, podpisanie)

35 Negocjacje – dobra wiara Cechy stron Podmioty profesjonalne – wyższe standardy Ocena w świetle obowiązków nałożonych na operatorów Obowiązek obu operatorów (inna podstawa) Zależne od etapu negocjacji – skala ruchoma

36 Negocjacje Lojalność Unikanie składania propozycji ewidentnie niekorzystnych dla kontrahenta Unikanie postępowania prowadzącego do niepowodzenia negocjacji

37 Naruszenie obowiązku negocjowania w dobrej wierze Odmowa dalszego negocjowania bez podania powodów albo z oczywiście błahego powodu Obstrukcyjne praktyki negocjacyjne: fałszywe przedstawianie okoliczności faktycznych, podstępne wprowadzanie w błąd, celowe opóźnianie negocjacji, prowadzenie negocjacji ze świadomością, że zawarcie umowy nie jest możliwe Zamierzone składanie propozycji niemożliwych do przyjęcia przez drugą stronę Prowadzenie negocjacji ze świadomością ze zawarcie umowy nie jest możliwe Odmowa ujawnienia informacji istotnych dla powodzenia negocjacji Jednostronne zerwanie negocjacji, które są w impasie lub trwają zbyt długo

38 Typowe naruszenia Prowadzenie negocjacji bez zamiaru zawarcia umowy Wykorzystywanie zależności słabszego operatora – unikanie uwzględniania zasadnych interesów i rozsądnych oczekiwań Wykorzystywanie pozycji silniejszego operatora – unikanie akceptowania niektórych warunków


Pobierz ppt "Prawo telekomunikacyjne Ewa Galewska CBKE. Sektor telekomunikacyjny Monopole naturalne Operatorzy zasiedziali Brak równowagi pomiędzy podmiotami Wysokie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google