Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Służby Celnej w obszarze kontroli obrotu środków zastępczych Poznań 16-18 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Służby Celnej w obszarze kontroli obrotu środków zastępczych Poznań 16-18 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Działania Służby Celnej w obszarze kontroli obrotu środków zastępczych Poznań 16-18 września 2015 r.

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej Dz.U. z 2015 r. poz. 990; Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - po nowelizacji z dnia 24 kwietnia 2015 r. Dz. U. z 2015 poz. 875; Porozumienie z dnia 26.10.2011 r., zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Szefem Służby Celnej, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o współpracy w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. 2

3 Organ Służby Celnej występuje o orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa środków zastępczych lub substancji psychoaktywnej; Koszty badań, przechowywania i zniszczenia produktu będącego środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną ponosi podmiot dokonujący przywozu; Produkt będący środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, co do którego orzeczono przepadek - podlega zniszczeniu: W przypadku niemożności ustalenia podmiotu dokonującego przywozu produktu będącego środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, koszty badań, przechowywania i zniszczenia są finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji izb celnych i urzędów celnych. 3

4 zgodnie z art. 44d znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to organ celny dokonuje identyfikacji podejrzanych substancji w przypadku stwierdzenia przywozu i jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań zostanie stwierdzone, że badany produkt jest środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, organ Służby Celnej występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa; produkt będący środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, którego przepadek orzeczono, podlega zniszczeniu; koszty badań, przechowywania i zniszczenia produktu będącego środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną ponosi podmiot dokonujący przywozu. W przypadku niemożności ustalenia podmiotu dokonującego przywozu produktu będącego środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, koszty badań, przechowywania i zniszczenia są finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji izb celnych i urzędów celnych. 4

5  Porozumienie z dnia 26.10.2011 r., zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Szefem Służby Celnej, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o współpracy w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych.  Rola Służby Celnej:  zabezpieczyć przesyłkę,;  przekazać do badań laboratoryjnych próbki;  zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, komendanta Policji, a w przypadku środka zastępczego - właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 5

6 6 stwierdzenie próby przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej organ celny zajmuje przesyłkę tego produktu na czas niezbędny do ustalenia, czy jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną (max. 18 miesięcy) jeżeli badania wykażą, że badany produkt jest środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, organ Służby Celnej występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Produkt, którego przepadek orzeczono, podlega zniszczeniu. Nowe zadania Służby Celnej w świetle nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii mają na celu uzupełnienie działań prowadzonych na rynku wewnętrznym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, i wskazują zadania dla Służby Celnej dotyczące kontroli przywozu z krajów trzecich środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych

7  Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - art. 44c pkt 4 i 5  Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu:  zakazuje, w drodze decyzji, jego wytwarzania lub wprowadzania do obrotu,  nakazuje jego wycofanie z obrotu,  orzeka o jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zniszczeniu,  Państwowy inspektor sanitarny, który wydał decyzję jest organem właściwym w sprawie zniszczenia produktu będącego przedmiotem tej decyzji. 7 Zabezpieczenie zajętych środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych ZADANIA INSPEKCJI SANITARNEJ Zabezpieczenie zajętych środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych ZADANIA INSPEKCJI SANITARNEJ

8 W celu prawidłowej realizacji nowych zadań nałożonych na Służbę Celną, nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kierownictwo Służby Celnej podjęło decyzję o rozszerzeniu zakresu zadań funkcjonującego w strukturze Izby Celnej w Rzepinie Krajowego Punktu Kontaktowego w zakresie wymiany informacji dotyczących zwalczania przestępczości narkotykowej o zwalczanie nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, środkami zastępczymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi poprzez - Grupy Zadaniowej ds. Środków Odurzających. 8 Nowe zadania Służby Celnej w świetle nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

9 9 Powołanie Grupy Zadaniowej ds. Środków Odurzających Krajowy Punkt Kontaktowy w zakresie wymiany informacji dotyczących zwalczania przestępczości narkotykowej Grupy Zadaniowej ds. Środków Odurzających. Zwalczanie nielegalnego obrotu: środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, środkami zastępczymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi.

10 Cel prowadzenia akcji informacyjnej w punktach dystrybucji przesyłek kurierskich Zamierzony efekt działań:  spadek podaży środków zastępczych  wzrost świadomości społecznej o szkodliwości działania środków zastępczych  ograniczenie kanałów dystrybucji środków zastępczych  ograniczenie dostępności środków zastępczych dla odbiorców detalicznych Działania Służby Celnej w obszarze kontroli obrotu środkami zastępczymi

11 „Bezpieczna Szkoła” - zwalczanie nielegalnego hazardu oraz ograniczanie handlu środkami zastępczymi (realizacja w porozumieniu z Policją i Inspekcją Sanitarną); akcja informacyjna - ulotki dla pracowników firm kurierskich; nawiązanie współpracy z Pocztą Polską w zakresie typowania do kontroli przesyłek mogących zawierać nielegalne substancje. 11 Działania Służby Celnej w obszarze kontroli obrotu środkami zastępczymi

12 12 Współpraca z Pocztą Polską Skuteczne działania na rynku krajowym Przekazywanie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej wszelkich informacji pozostających w zainteresowaniu Służby Celnej, istotnych dla bezpieczeństwa, porządku publicznego, a także ochrony zdrowia, dóbr kultury, praw własności intelektualnej, przyrody, środowiska, oraz obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym. Planowane efekty działań Służby Celnej  ograniczenie metod dystrybucji nielegalnych towarów  blokowanie przepływów finansowych Planowane efekty działań Służby Celnej  ograniczenie metod dystrybucji nielegalnych towarów  blokowanie przepływów finansowych Nawiązanie dwustronnej współpracy Poczta Polska  przekazywanie informacji dla Służby Celnej  wstrzymywanie dystrybucji podejrzanych przesyłek Poczta Polska  przekazywanie informacji dla Służby Celnej  wstrzymywanie dystrybucji podejrzanych przesyłek

13 Zestawienie próbek substancji zatrzymanych przez Służbę Celną i przekazanych do identyfikacji do laboratoriów celnych w latach 2011- 2014 13

14 14 Zestawienie za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r. (dane dotyczą próbek zidentyfikowanych w laboratoriach celnych) CLCLCPLCGLCBRazem Liczba próbek przekazanych do badań z podejrzeniem o narkotyki 2363138622383980 Liczba próbek, w których w wyniku badań stwierdzono narkotyki 374131323540 Liczba próbek, w których w wyniku badań stwierdzono środki zastępcze –„dopalacze” 1718113816653027 Liczba próbek, w których nie stwierdzono substancji narkotycznych 17579250279 Liczba próbek w trakcie badań963800134

15 Ogólnopolskie akcje kontrolne w ramach operacji „Blue Amber”: I etap 18 czerwca 2015 r. II etap 23 września 2015 r. Prowadzone działania kontrolne są elementem Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości na lata 2014-2017. Celem przedmiotowej operacji jest zwalczanie handlu i dystrybucji środków zastępczych, poprzez kontrolę przesyłek pocztowych i kurierskich, przede wszystkim z krajów trzecich. Ogólnopolskie akcje kontrolne w ramach operacji „Blue Amber”: I etap 18 czerwca 2015 r. II etap 23 września 2015 r. Prowadzone działania kontrolne są elementem Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości na lata 2014-2017. Celem przedmiotowej operacji jest zwalczanie handlu i dystrybucji środków zastępczych, poprzez kontrolę przesyłek pocztowych i kurierskich, przede wszystkim z krajów trzecich. Działania Służby Celnej w obszarze kontroli obrotu środkami zastępczymi

16

17  Łączenie ujawniono 6532,21 gram środków zastępczych i 22 tabletki.  Największe ujawnienia (IC w Warszawa, IC Gdynia) - środków zastępczych z Chin.  W większości przypadków ujawnione środki zastępcze - w ruchu krajowym do osób fizycznych.  Głównym nadawcą przesyłek zawierających środki zastępcze była firma KUBIK-A, ul. Zamkowa 18/33, 95-200 Pabianice. W dwóch przypadkach środki zastępcze zostały wysłane z Poznania (fikcyjny adres nadawcy).  Łączenie ujawniono 6532,21 gram środków zastępczych i 22 tabletki.  Największe ujawnienia (IC w Warszawa, IC Gdynia) - środków zastępczych z Chin.  W większości przypadków ujawnione środki zastępcze - w ruchu krajowym do osób fizycznych.  Głównym nadawcą przesyłek zawierających środki zastępcze była firma KUBIK-A, ul. Zamkowa 18/33, 95-200 Pabianice. W dwóch przypadkach środki zastępcze zostały wysłane z Poznania (fikcyjny adres nadawcy). Wyniki działań Służby Celnej w ramach operacji „Blue Amber”

18 „Sonrisa Absoluta”, „Chujnia”, „Food Addtive”, „Iron oxide yelow”, „Pigment Yellow”, „AK 47”, „Epoxy resin”,„Fuck the King”, „Krystalins Bath Salt”, „Aluminium powder”, „Polypropylene”, „Silicon dioxide”. „GLUCONIC ACID SODIUM SALT 98%”, „Dimetylon”, „Dibutylon”, „Imitacja produktu: Wiśniowy dym”, „Imitacja produktu: Rozpałka do pieca koloru srebrnego”, „Imitacja produktu: Rozpałka do pieca koloru złotego”, „Imitacja produktu: Dodatek do piasku koloru złotego”, „Imitacja produktu: Odświeżacz do bidetu o zapachu cytrynowym”, „Alpha-PVP”, „A-PVT”, „próbka środka czyszczącego -sample of cleaner”, „ABC Alfa Big Crystal”, A PVP – BIG”, „Polypropylene”, - Phosphate Sodium”, „Poly (Ethylene-Co-Vinyl Acetate)”, „Amnesia Haze „Rosin Resin”. „Melamine cyanurate”, „Cząstka Boga: Agni”, „Cząstka Boga: Aswin”. 18 Przykładowe nazwy „dopalaczy” ujawnianych przez Służbę Celną

19 19 Przykładowe nazwy „dopalaczy” ujawnianych przez Służbę Celną

20 20 Rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej (SC, Policja, GIS, GIF) Rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej (SC, Policja, GIS, GIF) Główne cele Służby Celnej w zakresie ograniczenia obrotu środkami zastępczymi Tworzenie wspólnych zespołów śledczych oraz planowanie i udział w krajowych i międzynarodowych operacjach ukierunkowanych na zwalczanie przemytu środków zastępczych Działania w ramach Służby Celnej Rozpoznanie nowych metod i dróg przemytu oraz opracowanie systemu wymiany informacji o nowych metodach wprowadzania i dystrybucji środków zastępczych oraz opracowanie systemu zbierania i wymiany danych dotyczących obrotu środkami zastępczymi i ich komponentami. Kontrole w punktach dystrybucji przesyłek kurierskich i pocztowych oraz kontrole na podstawie wskaźników ryzyka w Oddziałach Celnych podejrzanych przesyłek Sporządzenie planów kontroli dla poszczególnych izb celnych strategicznego w obszarach 5.1 (środki odurzające i substancje psychotropowe) i 5.2 (środki zastępcze).

21 Propozycje działań Służby Celnej Ograniczenie przywozu środków zastępczych; Rozwijanie współpracy z Pocztą Polską i operatorami przesyłek kurierskich Cykliczne kontrole w punktach dystrybucji przesyłek kurierskich i pocztowych; Współpraca Grup Zadaniowych ds. środków odurzających i ds. e-kontroli przy efektywnym wykorzystywaniu analizy kryminalnej w zakresie monitorowania aktywności handlowej podmiotów oferujących sprzedaż środków zastępczych przez Internet; Kontynuowanie współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Policją w planowaniu i realizacji wspólnych operacji ukierunkowanych na zwalczanie obrotu środkami zastępczymi; Ograniczenie przywozu środków zastępczych; Rozwijanie współpracy z Pocztą Polską i operatorami przesyłek kurierskich Cykliczne kontrole w punktach dystrybucji przesyłek kurierskich i pocztowych; Współpraca Grup Zadaniowych ds. środków odurzających i ds. e-kontroli przy efektywnym wykorzystywaniu analizy kryminalnej w zakresie monitorowania aktywności handlowej podmiotów oferujących sprzedaż środków zastępczych przez Internet; Kontynuowanie współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Policją w planowaniu i realizacji wspólnych operacji ukierunkowanych na zwalczanie obrotu środkami zastępczymi;

22 Dziękuję za uwagę 22


Pobierz ppt "Działania Służby Celnej w obszarze kontroli obrotu środków zastępczych Poznań 16-18 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google