Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tysiąclecie Państwa Polskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tysiąclecie Państwa Polskiego"— Zapis prezentacji:

1 Tysiąclecie Państwa Polskiego
Alicja Kostuń klasa 6a Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego ul. Wodna Świdnica.

2 Chrzest Polski w 966 r. W 966r. Mieszko I przyjął chrzest nazywany poto- cznie chrztem Polski. Roz- poczęło to proces chry- stianizacji ziem polskich.

3 Zjazd gnieźnieński rok 1000
Zjazd w Gnieźnie odbył się w marcu roku. Była to pielgrzymka ce- sarza Ottona III do grobu św. Woj- ciecha.

4 Pierwszy Król Polski – Bolesław Chrobry
Bolesław Chrobry, w 1025 roku koronował się na króla Polski. Granice państwa za jego pano- wania zbliżone były do obecnych, a dzięki jego rządom Polska stała się silnym i dużym państwem, liczącym się w ówczesnej Europie.

5 Koronacja Władysława Łokietka 1320 r.
W 1320 roku Władysław Łokietek koronował się w katedrze na Wawelu na króla zjednoczonego królestwa polskiego, po blisko dwustuletnim rozbiciu dzielnicowym.

6 Kazimierz Wielki 1333-1370. Koniec dynastii Piastów
Za panowania Kazimierza Wielkiego Polska stała się znów państwem silnym i bo- gatym. Był on ostatnim wład- cą Polski z dynastii Piastów.

7 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
W 1386 roku na polskim tronie, po poślubieniu królo- wej Jadwigi i przyjęciu chrztu, zasiadł władca Litwy, Włady- sław Jagiełło. Jego panowa- nie rozpoczyna rządy dynastii Jagiellonów.

8 Polska Jagiellonów Za panowania władców z tej dynastii ( ) państwo polskie było jednym z największych i najpotę- żniejszych w Europie, sięgało wy- brzeży Bałtyku i Morza Czarnego. Długoletnie wojny z Krzyżakami o odzyskanie Pomorza zakończyły się sukcesem i Polska miała dostęp do morza.

9 Bitwa pod Grunwaldem 15 VII 1410 r.
Decydujące zwycięstwo armii Jagiełły nad siłami Zakonu Krzyża- ckiego trwale pokonało siły mili- tarne Krzyżaków i stało się wstę- pem do odzyskania przez Polskę dostępu do morza.

10 Rzeczpospolita Obojga Narodów
Rozwijała się gospodarka i kwitła kultura - ten okres nazwano złotym wiekiem kultury polskiej. Związek z Litwą został zacieśniony w 1569 roku unią lubelską, wtedy też państwo przyjęło nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów.

11 Pod Zaborami… Z osłabienia Polski korzystali władcy sąsiednich mocarstw: Prus, Rosji i Austrii, dążąc do całkowitego podporządkowa- nia sobie Rzeczypospolitej. Do- prowadziło to do I rozbioru Polski w 1772 roku, kiedy to władcy Rosji, Prus i Austrii zabrali część ziem należących do państwa polskiego i podzie- lili je między siebie.

12 Konstytucja 3 maja 1791 r. Dziewiętnaście lat po I rozbiorze Polski w 1791 roku, uchwalono Konstytucję 3 maja, która stwa- rzała podstawy do wzmocnienia władzy państwowej.

13 II rozbiór Polski W wyniku zdrady i prze- mocy w roku 1793 nastą- pił II rozbiór Polski. Polacy nie zrezygnowali jednak z walki o ocalenie zagro- żonej niepodległości.

14 III rozbiór Polski W końcu marca 1794 roku wybuchło powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki. Po pół roku bohaterskich walk powstanie upadło. W 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski. Naród polski na 123 lata popadł w niewolę, a państwo polskie zniknęło z mapy Europy.

15 Legiony Polskie we Włoszech
Walkę o wolność zapoczątko- wały Legiony Polskie we Wło- szech, które dowodziły światu, że Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości.

16 Powstanie listopadowe 1830 r.
W listopadzie 1830 roku wybu- chło powstanie przeciwko carowi rosyjskiemu. Walka umocniła pra- gnienie niepodległości i poczu- cie jedności narodowej Polaków we wszystkich trzech zaborach.

17 Powstanie styczniowe 1863 r.
Zbrojne zrywy wybuchały w latach: 1846, 1848 i wre- szcie w styczniu 1863 roku. Powstanie styczniowe było największym i najdłużej trwa- jącym polskim powstaniem narodowym.

18 Droga do niepodległości…
Latem 1914 roku w Europie rozpoczęła się wielka wojna, nazwana później I wojną światową. Po jednej stronie znalazły się Niemcy i Austria, a po drugiej Francja, Rosja i Wielka Brytania.

19 Powstanie II Rzeczypospolitej. Wolność po 123 latach…
11 listopada 1918 roku Polska odzyskała nie- podległość. Na czele państwa jako naczelnik stanął Józef Piłsudski.

20 II wojna światowa O świcie 1 września 1939 r. Niemcy bez wypowiedzenia woj- ny napadły na Polskę. 17 wrze- śnia na wschodnie ziemie Rzeczy- pospolitej wkroczyła Armia Czer- wona.

21 5 lat okupacji Po klęsce wrześniowej rozpo- częła się, trwająca 5 lat, okupa- cja Polski. Trwały aresztowania Polaków, egzekucje i wywoże- nia na teren Niemiec lub w od- ległe rejony Związku Radzie- ckiego do przymusowej, nie- wolniczej pracy. Były to lata terroru, cierpienia, które po- chłonęły miliony ofiar.

22 Koniec wojny Latem 1944 roku rozpoczęło się wyzwalanie ziem polskich przez Armię Czerwoną. Nie przyniosło ono jednak pełnej wolności.

23 Polska po II wojnie światowej
Od 1952 roku, w myśl nowej konstytucji, zaczęła obowiązywać nowa nazwa państwa - Polska Rzeczpospolita Ludowa. Wię- kszość społeczeństwa nie pogo- dziła się z narzuconym, komuni- stycznym systemem władzy i upominała się o swoje prawa.

24 Nowy ustrój

25 Tysiąclecie Państwa Polskiego 1966 r.

26 Solidarność Rok 1980, data powstania „Solidar- ności”, rozpoczął ostatni okres walki o nową, demokratyczną Polskę. Tym razem, dzięki sprzyjającej sytuacji międzynarodowej, w 1989 roku mógł się dokonać bezkrwawy prze- wrót i Polska dołączyła do grona państw wolnych i demokratycznych. Lech Wałęsa został pierwszym pre- zydentem w demokratycznej Polsce, otwierając tym samym nową kartę historii…

27 Dziękuję za uwagę! Źródła: - https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna - https://www.google.com/imghp?hl=pl - Janusz Adamski, Lech Chmiel – Czasy, ludzie, wydarzenia - Józef Andrzej Gierowski – Historia Polski - - - Fryderyk Chopin – Spring Waltz


Pobierz ppt "Tysiąclecie Państwa Polskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google