Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustalenia z misji audytowych przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w ramach PROW 2007-2013 w obszarze zamówień publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustalenia z misji audytowych przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w ramach PROW 2007-2013 w obszarze zamówień publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Ustalenia z misji audytowych przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w ramach PROW 2007-2013 w obszarze zamówień publicznych

2 Zamówienia publiczne – uchybienia według ETO Dokumentacja projektu, udostępniona na stronach internetowych od dnia ogłoszenia o zamówieniu była niekompletna – nie obejmowała dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert)

3 Zamówienia publiczne – uchybienia według ETO W przedmiarach robót dołączonych do dokumentacji przetargowej/dokumentacji projektowej zostały wymienione znaki towarowe i nazwy producentów, bez stosowania terminu „lub równoważny”. Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”)

4 Zamówienia publiczne – uchybienia według ETO Żądanie od wykonawców, mających swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawienia zaświadczenia z rejestru karnego lub poświadczonego notarialnie oświadczenia potwierdzającego, że dokument taki nie jest wydawany w kraju pochodzenia wykonawcy, w sytuacji gdy przedmiotowy dokument nie był wymagany od wykonawców krajowych. Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców)

5 Zamówienia publiczne – uchybienia według ETO Żądanie od wykonawców przedstawienia zaświadczeń, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (np. kierownicy budowy), przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, co uniemożliwiło wzięcie udziału w postępowaniu oferentom zagranicznym lub oferentom, którzy nabyli kwalifikacje za granicą. Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców) Wymaganie niezgodne z zapisami § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

6 Zamówienia publiczne – uchybienia według ETO Żądanie od wykonawców przedstawienia kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla kierownika budowy. Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców) Wymagania niezgodne z zapisami § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

7 Zamówienia publiczne – uchybienia według ETO Żądanie od wykonawców aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla kierownika budowy lub w zakresie zabezpieczenia kontraktu. Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców) Wymagania niezgodne z zapisami § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

8 Zamówienia publiczne – uchybienia według ETO Nieprzestrzeganie zasady, zgodnie z którą, osobami przygotowującymi dokumentację techniczną, nie można posłużyć się na potrzeby sporządzania oferty. Naruszenie art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności)

9 Zamówienia publiczne – uchybienia według ETO Nieprzestrzeganie kryteriów selekcji w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia posiadanych przez wykonawcę, któremu udzielono zamówienia. Naruszenie art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia) Naruszenie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu)

10 Zamówienia publiczne – uchybienia według ETO Ustalenie kryteriów selekcji nieproporcjonalnie do zakresu robót, wbrew zasadzie równego traktowania wykonawców i równej dostępności postępowania. Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców)

11 Zamówienia publiczne – uchybienia według ETO Niezakwestionowanie wysokich zniżek zaproponowanych przez oferentów (powyżej 40 %, a nawet do 60% w porównaniu z kosztorysem), co mogło wskazywać na to, że ceny zastosowane w kosztorysie nie były ustalone na poziomie rynkowym. Naruszenie art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych (Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającym z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny)

12 Zamówienia publiczne – uchybienia według ETO Najczęściej popełnianie uchybienia przez beneficjentów działań delegowanych w ramach PROW 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim:  Żądanie od wykonawców, mających swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawienia zaświadczenia z rejestru karnego lub poświadczonego notarialnie oświadczenia potwierdzającego, że dokument taki nie jest wydawany w kraju pochodzenia wykonawcy, w sytuacji gdy przedmiotowy dokument nie był wymagany od wykonawców krajowych;  Żądanie od wykonawców przedstawienia zaświadczeń, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (np. kierownicy budowy), przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, co uniemożliwiło wzięcie udziału w postępowaniu oferentom zagranicznym lub oferentom, którzy nabyli kwalifikacje za granicą. (Źródło: 173 ocenione sprawy, w okresie 17.11.2014 – 27.02.2015 oraz 02.03.2015 – 30.06.2015)

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ustalenia z misji audytowych przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w ramach PROW 2007-2013 w obszarze zamówień publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google