Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie M ULTIMEDIALNY K ATALOG Z AWODÓW ZAWÓD: GARBARZ SKÓR

2 GARBARZ SKÓR

3 C ZYM ZAJMUJE SIĘ GARBARZ SKÓR ? ( ZADANIA ZAWODOWE ) przygotowanie surowca skórnego do obróbki, wykańczanie skór, przeprowadzanie renowacji wyrobów skórzanych.

4 Miejsce wykonywania pracy Charakter pracy Wykonywane czynności zawodowe mają głównie charakter fizyczny. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY GARBARZA SKÓR ? Praca garbarza skór wykonywana jest przeważnie w pomieszczeniach zamkniętych.

5 J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY GARBARZA SKÓR ? Możliwości zatrudnienia zakłady rzemieślnicze, zakłady usługowe zajmujące się przetwarzaniem, skór skóry, garbarnie. Stanowiska pracy garbarz futrzarski, rymarz, kuśnierz, rękawicznik, kaletnik.

6 Czas pracy Czas pracy garbarza skór uzależniony jest od ilości zleceń oraz ich rodzaju. Zazwyczaj jest to 8 godzin dziennie - praca może odbywać się przez całą dobę, w systemie zmianowym. Czynniki zagrażające zdrowiu Czynnikami szkodliwymi podczas wykonywania pracy są: kontakt z wydzielającymi się toksycznymi gazami, narażenie na pył oraz niebezpieczne chemikalia powodujące różne choroby skóry oraz układu oddechowego, praca w pozycji stojącej lub pół-klęczącej przez dłuższy czas, przenoszenie ciężkich przedmiotów. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY GARBARZA SKÓR ?

7 J AKICH MASZYN I NARZĘDZI UŻYWA GARBARZ SKÓR ? Suszarnia próżniowa Strugarka Wyżymaczka Grubościomierz Dwojarka Bęben garbarski

8 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY narzędzie służące do pomiaru grubości skór. Grubościomierz

9 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY maszyna przeznaczona do osuszania skór w różnych etapach produkcji. Suszarnia próżniowa

10 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie służące do wyrównywania grubości skóry. Strugarka

11 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie wykorzystywane do wyciskania nadmiaru wody i innych roztworów ze świeżo wypranych skór. Wyżymaczka

12 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie w kształcie cylindrycznego zbiornika służące do prowadzenia kąpielowych procesów wyprawy skór. Bęben garbarski

13 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY maszyna wykorzystywana do przecinania skór grubych. Dwojarka

14 J AKIE PREDYSPOZYCJE POWINIEN POSIADAĆ GARBARZ SKÓR ? Osoba pracująca w zawodzie garbarz skór musi cechować się odpo- wiedzialnością oraz systematycznością. Ważna jest również cierpliwość, ponieważ praca garbarza związana jest z monotonnym wykonywaniem zadań. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: odpowiedzialność, terminowość, dokładność, zamiłowanie do ładu i porządku, poczucie obowiązku, opanowanie, samokontrola, cierpliwość.

15 J AKIE WARUNKI FIZYCZNE SĄ NIEZBĘDNE W TYM ZAWODZIE ? Wymagania fizyczne wymagane w zawodzie garbarz skór to: prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność kończyn dolnych i górnych, bardzo dobra sprawność fizyczna, prawidłowa ostrość wzroku, słuchu i powonienia. Przeciwwskazania zdrowotne: zaburzenia pracy serca oraz układu oddechowego, zaburzenia równowagi oraz zaburzania psychiczne, zaburzenia układu kostno-stawowego oraz mięśniowego, klaustrofobia, alergie, poważne choroby wzroku i słuchu.

16 I NFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepeł- nosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

17 Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TYM ZAWODZIE? Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie garbarz skór po potwierdzeniu kwalifikacji A.9 (wyprawianie skór) może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik garbarz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.53 (organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór oraz uzyskaniu wykształcenia średniego). Po zdaniu egzaminu maturalnego osoba zainteresowana podniesieniem kwalifikacji może kontynuować naukę na studiach wyższych. Przykładowe kierunki: Technologia chemiczna, Technologia skóry, Wzornictwo. Garbarz skór JAK ZOSTAĆ GARBARZEM SKÓR ? Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata, Egzamin potwierdzający kwalifikację A.9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata, Egzamin potwierdzający kwalifikację A.9. GIMNAZJUM

18 C ZY WIESZ, ŻE …? C IEKAWOSTKI Zamsz jest wytwarzany podczas specjalnego rodzaju garbowania. Skóra hamburska jest to tylna część surowej skóry końskiej. Pergaminnictwo - rzemiosło zajmujące się wyrabianiem perga- minów ze skór baranich, koźlich lub cielęcych.

19 Miesięcznik - „ Przegląd Włókienniczy - Włókno Odzież Skóra ”, http://www.przeglad-wlokienniczy.pl/ C O CZYTAĆ ? L ITERATURA FACHOWA B IBLIOGRAFIA Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zmianami. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CKE, http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy Materiały projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja archiwum.ciop.pl/10927.html - Karta Zawodu Garbarz skór. archiwum.ciop.pl/10927.html http://mlynarz.com.pl/ginace-zawody/garbarz/

20 WYWIAD DŹWIĘKOWY Posłuchaj w Multimedialnym Katalogu Zawodów wywiadu z GARBARZEM SKÓR

21 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - QUIZY Zapoznałeś się z charakterystyką zawodu. Teraz sprawdź swoją wiedzę i predyspozycje do zawodu rozwiązując quizy interaktywne.


Pobierz ppt "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google