Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 1 Podsumowanie wdrażania Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 1 Podsumowanie wdrażania Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1

2 2 1 Podsumowanie wdrażania Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

3 3 1 Oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze Działanie 6.1: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach Działanie 6.2: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

4 4 1 Harmonogram konkursów 2009 roku Poddziałanie Data ogłoszenia Termin naboruAlokacja (w zł) 6.1.223 marca20 kwietnia – 1 czerwca33 313 179 6.2.29 marca6 kwietnia – 18 maja18 249 778 RAZEM 51 562 957 w 2008r.4 konkursy30 074 588

5 5 1 Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie projektów ramach Osi 6 RPO WiM 42 57 rok 2008 rok 2009

6 6 1 Ilość podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Osi 6 RPO WiM 4 rok 2008 38 rok 2009

7 7 1 Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Osi 6 RPO WiM 2 192 462 zł 3 203 739 z ł Całkowita wartość projektów w ramach podpisanych umów w 2008 roku Wartość dofinansowania ze środków EFRR podpisanych umów w 2008

8 8 1 89 775 587 zł 134 103 125 zł Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Osi 6 RPO WiM Całkowita wartość projektów w ramach podpisanych umów w 2009 roku Wartość dofinansowania ze środków EFRR podpisanych umów w 2009

9 9 1 Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska

10 10 1 Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

11 11 1 WNIOSKODAWCA Ekologiczny Związek Gmin „DZIAŁDOWSZCZYZNA” ZAKRES PROJEKTU Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie Data podpisania umowy – 14.05.2009r.

12 12 1 Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa

13 13 1 Ilość złożonych wniosków w konkursie w 2008 Poddziałanie 6.1.2: Gospodarka wodno-ściekowa

14 14 1 Ilość złożonych wniosków w konkursie w 2009 Poddziałanie 6.1.2: Gospodarka wodno-ściekowa

15 15 1 Wartość wniosków złożonych w 2009 roku Poddziałanie 6.1.2: Gospodarka wodno-ściekowa 171 % alokacji dotacji EFRR 84 424 731 zł Całkowita wartość projektów 5 6 987 059 zł Wartość pomocy wnioskowanej ze środków EFRR

16 16 1 Wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 6.1.2

17 17 1 Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

18 18 1 Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

19 19 1 Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii W 2008 roku złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/08/6.2.1 Wszystkie etapy oceny przeszły 3 wnioski

20 20 1 Wartość podpisanych umów w ramach poddziałania 6.2.1 2 299 350 zł Wartość całkowita projektów 1 144 131 zł Wartość dotacji ze środków EFRR

21 21 1

22 22 1 Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

23 23 1

24 24 1 W 2008 roku podpisano 4 umów na dofinansowanie sprzętu dla służb ratowniczych. Kwota dofinansowania ze środków EFRR tych umów wynosi 2 192 462 zł Całkowity koszt projektów wynosi 3 203 739 zł

25 25 1 Ilość złożonych wniosków w ramach konkursu 01/09/6.2.2 Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne RPO WiM Zadanie 3 – Wyposażenie jednostek ratownictwa w specjalistyczny sprzęt 19 632 959 zł 10 901 595, 95 zł 8 578 145,63 zł 35 20 15 Złożone wnioski Projekty do realizacji Rezerwowe projekty do realizacji 176,51 % alokacji

26 26 1 Wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne RPO WiM 19 660 090 zł 25 877 536 zł Całkowita wartość projektów Wartość pomocy wnioskowanej ze środków EFRR

27 27 1

28 28 1

29 29 1 Działania informacyjno-promocyjne

30 30 1 Szkolenia i konferencje dla beneficjentów w 2008 roku Tematyka : Procedury administracyjne – budowlany proces inwestycyjny. Ocena oddziaływania na środowisko Przygotowanie projektów – analizy finansowe, ekonomiczne, analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego Uczestniczyło łącznie 259 osób

31 31 1 Szkolenia dla beneficjentów w 2009 roku Tematyka: Przepływy finansowe w oparciu o zasady sprawozdawczości i płatności w ramach RPO WiM Kontrola i zarządzanie Projektem w ramach RPO WiM Nieprawidłowości w realizacji Projektów w ramach RPO WiM Przeszkolono łącznie 194 osób

32 32 1 Spotkania informacyjne w 2008 roku 8 spotkań informacyjnych, w których łącznie wzięło udział 159 osób. Tematyka: zasady wypełniania wniosków, procedury wyboru projektów, procedury ocen oddziaływania na środowisko, umowy o dofinansowanie, najczęściej popełniane błędy spotykane we wnioskach o dofinansowanie, system oceny wniosków i kryteria wyboru projektów.

33 33 1 Spotkania informacyjne w 2009 roku 5 spotkań informacyjnych, w których łącznie przeszkolono 182 osoby. Tematyka: - sporządzanie wniosku o dofinansowanie, - regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, - korekty finansowe – konsekwencją naruszeń Prawa Zamówień Publicznych, - obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, - wytyczne w zakresie standardów audytu zewnętrznego, - wytyczne w zakresie archiwizacji dokumentów, wnioski o płatność.

34 34 1 W 2008 i 2009 roku łącznie wydaliśmy 12 numerów Głosu Euro. Nakład w 2009 roku wyniósł 114 tys. egzemplarzy

35 35 1 Broszury informacyjne Łączny nakład w 2008 i 2009 roku 6 000 egzemplarzy

36 36 1 Strona internetowa www.wfosigw.olsztyn.pl 18 501 wejść na podstronę RPO WiM na lata 2007-2013

37 37 1 Działalność punktu informacyjnego w 2008 i 2009 Liczba odwiedzin potencjalnych beneficjentów 138 Liczba odpowiedzi dot. RPO WiM udzielonych drogą elektroniczną 125 Liczba odpowiedzi dot. RPO WiM udzielonych drogą telefoniczną 292 Łącznie z punktu informacyjnego do 30.11.2009 skorzystało 555 osób

38 38 1 Punkt informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Oś priorytetowa VI Środowisko przyrodnicze Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie ul. Św. Barbary 9 10-026 Olsztyn tel.: (089) 522-02-00; -10; -20; -30 fax: (089) 522-02-25 www.wfosigw.olsztyn.pl e-mail: rpowim@wfosigw.olsztyn.pl

39 39 1 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "2 1 Podsumowanie wdrażania Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google