Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Możliwości realizacji przez LGD projektów współpracy ” Agnieszka Pacek Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Spotkanie LGD Tuchola; 11-12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Możliwości realizacji przez LGD projektów współpracy ” Agnieszka Pacek Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Spotkanie LGD Tuchola; 11-12."— Zapis prezentacji:

1 „ Możliwości realizacji przez LGD projektów współpracy ” Agnieszka Pacek Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Spotkanie LGD Tuchola; 11-12 sierpnia 2008 r.

2 Opierając się na doświadczeniach z realizacji programów w latach 2004-2006 i w związku ze znacznym wzrostem znaczenia współpracy ponad granicami administracyjnymi państw, wyodrębniono osobny cel Polityki Spójności Unii Europejskiej – Europejska Współpracę Terytorialną

3 We współpracę zaangażowanych jest 11 krajów, przy czym obszar kwalifikowany do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmuje całe terytorium Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji. PRIORYTETY PROGRAMU  Priorytet 1: Wsparcie innowacji w regionie Morza Bałtyckiego  Priorytet 2: Poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej  Priorytet 3: Zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem  Priorytet 4: Promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO.

4 Typy beneficjentów:  Władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne ich związki)  Instytucje badawcze i szkoleniowe  Fundacje  Organizacje pozarządowe. Jednostki te powinny posiadać osobowość prawną. Z możliwości ubiegania się o środki w programie wykluczone są podmioty o charakterze gospodarczym

5 Przykładowe typy projektów:  Zaszczepienie nowych technologii w danej dziedzinie na obszarach wiejskich wschodniej części regionu na podstawie doświadczeń instytucji z jego zachodniej części  Przygotowanie inwestycji zwiększających absorpcję technologii informacyjno- komunikacyjnych na obszarach wiejskich i peryferyjnych  Przygotowywanie inwestycji w dziedzinie transportu publicznego i podnoszenie jego jakości z myślą o poprawie połączeń obszarów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (na przykład obszarów odległych, obszarów o niskim i rzadkim zaludnieniu)  Przygotowanie inwestycji i wspólnych praktycznych rozwiązań w celu poprawienia świadczenia wysokiej jakości usług społeczno – gospodarczych na poziomie obszaru wsparcia (na przykład w sektorze usług zdrowotnych, transportu publicznego, usług edukacyjnych i usług w zakresie pośrednictwa pracy itd.)  Opracowanie produktów turystycznych regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe tego obszaru i jego walory przyrodnicze (na przykład planowanie i uruchamianie transnarodowych tras turystycznych, promocja ekoturystyki w obszarze wsparcia oraz turystyki wiejskiej itd.)

6 Zasady partnerstwa: W projektach muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej 3 państw objętych Programem, w tym dwaj partnerzy projektu muszą pochodzić z dwóch państw członkowskich UE, przy czym każdy z tych partnerów musi wnieść wkład finansowy. INFORMACJE O NABORACH: www.interreg.gov.pl www.eu.baltic.net ogłoszenia prasowe Decyzja o terminie naboru zapadnie pod koniec października 2008 roku.

7 PROGRAM DLA ŚRODKOWEJ EUROPY Zasięg terytorialny programu obejmuje Austrię, Republikę Czeską, Niemcy, Węgry, Włochy, Polskę, Republikę Słowacką, Słowenię, Ukrainę. PRIORYTETY PROGRAMU  Priorytet 1: Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej  Priorytet 2: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej  Priorytet 3: Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska  Priorytet 4: Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionów miast  Priorytet 5: Pomoc techniczna Priorytet 3 oraz 4 zostaje wyłączony w przypadku gdy działania dotyczą swoim zakresem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

8 Typ beneficjenta:  Władze lokalne i regionalne  Instytucje planistyczne i badań stosowanych, agencje rozwoju  Regionalne agencje innowacyjności  Grupy interesu  Operatorzy transportu publicznego  Spółdzielnie mieszkaniowe i korporacje mieszkaniowe  Grupy inicjatyw kulturalnych, instytucje działające w sektorze zdrowia  Organizacje ponadnarodowe działające na obszarze kultury, jak wszystkie grupy obywateli, których dotyczą obszary interwencji danego priorytetu  Instytucje prywatne, w tym firmy prywatne

9 Przykładowe typy projektów  Budowanie ponadnarodowych sieci współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi i szkolnictwa wyższego  Opracowanie wspólnej strategii oszczędzania energii i efektywności energetycznej  Wspieranie miejskich i regionalnych technologii (gospodarka wodna i zagospodarowanie odpadów) i opracowanie praktycznych rozwiązań z zastosowaniem ekologicznych technologii dla lokalnych i regionalnych dostawców infrastruktury  Stworzenie ponadnarodowych sieci współpracy miast i regionów dla zoptymalizowania wspólnego wykorzystania infrastruktury, usług, oraz obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych

10 Zasady partnerstwa W projektach musi uczestniczyć przynajmniej trzech finansujących partnerów z trzech krajów, z których co najmniej dwa to państwa członkowskie UE leżące w obszarze Programu dla Europy Środkowej. INFORMACJE O NABORACH www.interreg.gov.pl www.central2013.eu ogłoszenia prasowe Najbliższy nabór: 7 stycznia 2009 – 18 marca 2009

11 Program LITWA – POLSKA – ROSJA ( w trakcie ustaleń) Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego (główny potencjał obszaru objętego programem to kapitał ludzki i turystyka) Działanie 2.1 Rozwój turystyki  Wspólne tworzenie i wdrażanie studiów wykonalności dot. transgranicznych produktów turystycznych (np. transgraniczne szlaki tematyczne, produkty agroturystyczne) respektujących wymogi ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego)  Połączone działania promujące wspólne produkty turystyczne  Wspólne kategoryzowanie (oznaczanie) i certyfikowanie obiektów i kompleksów turystycznych

12 Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych rządzenia i szans edukacyjnych  Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na obszarze wsparcia poprzez szkolenia rolników, wymianę doświadczeń w zakresie dywersyfikacji na obszarach wiejskich, realizacja projektów modelowych Mikroprojekty będą dotyczyły wspierania kontaktów międzyludzkich. Szczególnie wspierane będą projekty o charakterze innowacyjnym (w niewielkim stopniu lub w ogóle nie powielające, już realizowanych działań) i takie, które przyczyniają się do tworzenia trwałych sieci współpracy, które mogą być kontynuowane po zakończeniu projektu.

13 Zasady partnerstwa Beneficjenci z tego obszaru przyległego będą mogli uczestniczyć tylko w projektach, gdzie przynajmniej dwóch partnerów z różnych krajów pochodzi z obszaru głównego. Dodatkowo partnerzy z obszarów przyległych nie mogą być Partnerami wiodącymi projektów. INFORMACJE O NABORACH www.interreg.gov.plwww.interreg.gov.pl, zakładka: Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa → Polska – Litwa – Federacja Rosyjska →ważne dokumenty →kontakt Przewidywany nabór wniosków – początek roku 2009

14 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "„ Możliwości realizacji przez LGD projektów współpracy ” Agnieszka Pacek Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Spotkanie LGD Tuchola; 11-12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google