Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2011 r. z realizacji RPO WiM

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. W pierwszym półroczu 2011r. kontynuowane były działania związane z kontraktacją oraz wydatkowaniem środków w ramach RPO WiM. Ogłoszonych zostało 15 konkursów na łączną kwotę dofinansowania środkami UE w wysokości 168 477 226,29 zł w ramach osi priorytetowych:  Transport  Środowisko przyrodnicze  Przedsiębiorczość  Rewitalizacja  Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Analiza jakościowa (1)

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Analiza jakościowa (2)

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Analiza jakościowa (3)

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Analiza jakościowa (4)

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Analiza jakościowa (5)

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Analiza jakościowa (6)

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Informacje nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Analiza jakościowa (7)

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (1) Problem: Trudności w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niektórych projektów drogowych – problemy związane były przede wszystkim z protestami organizacji ekologicznych, które dotyczyły wycinki drzew wzdłuż przebudowywanych dróg wojewódzkich. Środek zaradczy: Przygotowanie nowych aneksów do raportów OOŚ oraz szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych uwzględniających gatunki chronione oraz spotkania z organizacjami ekologicznymi.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (2) Problem: Opodatkowanie środków, które zostały przekazane w ramach projektu Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na Warmii i Mazurach. Beneficjent otrzymał interpretację Dyrektora Izby Skarbowej, który uznał środki z EFRR za środki państwowe a nie za unijne, co powoduje konieczność odprowadzenia podatku od uzyskanych odsetek. Środek zaradczy: IZ RPO WiM zwróciła się z zapytaniem do MRR, czy na beneficjencie dotacji leży obowiązek opodatkowania odsetek od środków pochodzących z EFRR.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (3) Problem: Opóźnienia w realizacji projektów spowodowane m. in.: - zmianą stawki podatku VAT, - przedłużającymi się pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, - stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj” przy realizacji inwestycji, - zmianami w dokumentacjach technicznych, - nieterminową realizacją inwestycji przez wykonawców, - warunkami atmosferycznymi (długa mroźna zima, obfite opady deszczu). Środek zaradczy: IZ RPO WiM na wniosek beneficjenta wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (4) Problem: Opóźnienia w wydatkowaniu środków. Środki zaradcze: - spotkania z beneficjentami w celu przyspieszenia składania wniosków o płatność, - weryfikowanie i wypłacanie w pierwszej kolejności wniosków o płatność złożonych zgodnie z harmonogramami.

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (5) Problem: Niespójność prawa polskiego w zakresie: prawa budowlanego oraz ochrony środowiska i sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Środek zaradczy: W przeprowadzanych konkursach na etapie oceny konieczne stało się powoływanie ekspertów w zakresie środowiska oraz w zakresie prawa budowlanego do oceny zgodności każdego z projektów z przyjętymi w dziedzinie środowiskowej założeniami. W sytuacji dużej ilości wniosków złożonych na konkursy powoduje to zrozumiałe spowolnienie oceny.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (6) Problem: Częściowa niezgodność prawa polskiego z prawem europejskim w zakresie udzielania zamówień publicznych. Środek zaradczy: Konieczne działania na poziomie legislacyjnym (implementacja prawa). IZ RPO WiM przekazała do MRR informację o projektach, których ten problem dotyczy.

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (7) Problem: Różnice w poziomie korekt finansowych nakładanych w procesie kontroli udzielania zamówień publicznych za identyczne naruszenia, spowodowane stosowaniem przez IZ i IA różnych „taryfikatorów”. Środek zaradczy: Konieczne działania/uzgodnienia co najmniej na poziomie ministerialnym. IZ RPO WiM przekazała do MRR informację o projektach, których ten problem dotyczy.

18 Kontrole realizacji programu  Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP II Termin kontroli – od 13.06.2011r. (nie została zakończona w okresie sprawozdawczym) Nieprawidłowości – informacja pokontrolna zostanie sporządzona w kolejnym okresie sprawozdawczym 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r.

19 Kontrole realizacji projektów  Kontrole dokumentacji  wnioski o płatność  dokumentacja z postępowań o udzielenie zamówień publicznych  Kontrole na zakończenie realizacji projektów  IZ: 68 kontroli  IP: 5 kontroli  IP II: 114 kontroli  Kontrola w miejscu realizacji projektu  IZ: 32 kontrole  IP: 9 kontroli (w tym 1 kontrolę w trybie doraźnym)  IP II: 164 kontrole (w tym 1 kontrolę w trybie doraźnym) 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Nie stwierdzono rażących uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektów.

20 Kontrole przeprowadzone przez inne instytucje Podmioty przeprowadzające kontrole w IZ  GIKS  Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego WW-M  Departament Informacji, Promocji i Szkoleń MRR Podmioty przeprowadzające kontrole w IP  GIKS  Urząd Marszałkowski WW-M  IZ RPO WiM  IPoC Podmioty przeprowadzające kontrole w IP II  UKS  Urząd Marszałkowski WW-M W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r.

21 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów IZ stwierdziła 42 nieprawidłowości na kwotę 8 094 252,39 zł. Kwota nieprawidłowości obciążająca budżet Wspólnoty - 7 606 016,15 zł Dziedziny, w których najczęściej wystąpiły nieprawidłowości:  wydatki niekwalifikowalne (niezgodne z umową)  zamówienia publiczne  nieuzasadniony wydatek 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r.

22 Informacja na temat kwot odzyskanych 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r.

23 Informacja na temat kwot pozostałych do odzyskania 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r.

24 Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie przestrzegania pzp: - określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający uczciwą konkurencję, umieszczając w SIWZ np. warunek dysponowania przez wykonawców Zespołem osób do nadzorowania realizacji inwestycji, który musi obejmować m.in. pracownika ds. rozliczeń - nie wykluczenie wykonawcy, który nie złożył oświadczenia/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu - żądanie dokumentów, które nie były niezbędne do przeprowadzenia postępowania - zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r.

25 Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie przestrzegania pzp: - błędne szacowanie wartości zamówienia (niewłaściwy kurs euro, bez uwzględnienia zamówień uzupełniających, po wszczęciu postępowania, w kwocie brutto) - nieprawidłowe ogłoszenia o zamówieniu (niezgodne z treścią SIWZ, niepełna treść, nie umieszczenie warunków udziału w postępowaniu) - udzielanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki - brak odrzucenia oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny - brak potwierdzenia przekazania/odebrania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty W okresie sprawozdawczym nałożono korekty finansowe na 11 projektów na łączną kwotę 2 232 941,85 zł. 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r.

26 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM, które obejmowały projekty z zakresu:  szkoleń  zatrudnienia  zakupu sprzętu komputerowego  wyposażenia powierzchni biurowej  promocji i informacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r.

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji (1) PROMOCJA  kampania informacyjno – promocyjna w regionalnej rozgłośni radiowej  produkcja i emisja filmu/spotu promocyjnego  emisja spotu promocyjnego RPO WiM w kinie  wydanie biuletynu RPO WiM  kampania outdoor’owa za pomocą ekranu diodowego w centrum Olsztyna  publikacje promujące RPO WiM  udział w Pikniku Europejskim, Forum Funduszy Europejskich  kampania informacyjno-promocyjna programu za pomocą reklamy umieszczonej na bilbordach

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji (2) INFORMACJA  funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II  publikacja informacji o naborze wniosków o dofinansowanie  spotkania informacyjne EDUKACJA  szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM  szkolenia beneficjentów RPO WiM INTERNET  www.rpo.warmia.mazury.pl www.rpo.warmia.mazury.pl  www.wfosigw.olsztyn.pl www.wfosigw.olsztyn.pl  www.wmarr.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Porównanie do poprzedniego okresu (wybrane wska ź niki) rodzaj wskaźnika31.12.2010r.30.06.2011r.różnica Wnioski po ocenie formalnej (dofinansowanie w mln zł) 4 5994 830231 Zawarte umowy (liczba) 1 5021 53836 Zawarte umowy (środki UE w mln zł) 2 8653 004139 Poziom kontraktacji (% alokacji programu) 69,772,52,8 Wydatki kwalifikowalne we WNP (środki UE w mln zł) 9021 155253 Wydatki kwalifikowalne we WNP (% alokacji programu) 2227,95,9 Wydatki certyfikowane do KE (środki UE w mln zł) 8421 068226 Wydatki certyfikowane do KE (% alokacji programu) 20,525,85,3 Liczba projektów zakończonych 435616181

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.09.2011 r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google