Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania ewaluacyjne prowadzone przez IZ RPO WK-P w roku 2014 Jolanta Rudnicka Biuro Ewaluacji Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 16.03.2015 r. Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania ewaluacyjne prowadzone przez IZ RPO WK-P w roku 2014 Jolanta Rudnicka Biuro Ewaluacji Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 16.03.2015 r. Departament."— Zapis prezentacji:

1 Działania ewaluacyjne prowadzone przez IZ RPO WK-P w roku 2014 Jolanta Rudnicka Biuro Ewaluacji Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 16.03.2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji

2 Realizacja Okresowego Planu Ewaluacji na 2014 r. Badania zrealizowane w roku 2014:  Ewaluacja działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 (20.03.2014 – 4.09.2014)  Ewaluacja projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 i ich wpływ na efektywność zarządzania rozwojem (1.09.2014 – 19.01.2015)  Szacowanie wartości i analiza wybranych wskaźników celu głównego RPO WK-P na lata 2007- 2013 za pomocą modelu HERMIN (26.09.2014 – 7.11.2014) Badanie, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2013 i zakończyła w roku 2014:  Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (30.10.2014 – 4.04.2014) Ponadto, realizowano inne analizy, które nie wynikały z Planu Ewaluacji na 2014 r.:  Ekspertyza szacowania wskaźników programowych w zakresie EFRR dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (8.04.2014 – 27.05.2014)  Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 (10.06.2013 – 5.01.2015) Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji

3 Pozostałe działania Jednostki Ewaluacyjnej realizowane w 2014 roku wydanie publikacji pt. „Ewaluacja programów operacyjnych – aspekty teoretyczne, metodologiczne i praktyczne” stanowiącą podsumowanie Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pn. Ewaluacja programów operacyjnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość, która odbyła się w dniach 25-26 czerwiec 2013 r. w Toruniu; przygotowanie do druku oraz wydruk pięciu raportów z badań ewaluacyjnych: „Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020”, „Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych”, „Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją”, „Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych”, „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013”. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji

4 Pozostałe działania Jednostki Ewaluacyjnej realizowane w 2014 roku Prowadzenie podstrony poświęconej ewaluacji Współpraca z Komitetem Monitorującym RPO WK-P oraz KJE (przekazywanie dokumentacji z zakończonych badań ewaluacyjnych (raporty z badań)) Monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji. Stała współpraca z adresatami rekomendacji wypracowanych podczas badań ewaluacyjnych. Stała współpraca z wykonawcami zleconych badań ewaluacyjnych – zgodnie z zawartymi umowami. Opracowanie, konsultowanie, aktualizowanie Okresowego Planu Ewaluacji RPO WK-P. Aktualizowanie bazy badań ewaluacyjnych RPO WK-P – na bieżąco, zgodnie z wykonywanymi badaniami. Udział w konferencjach /spotkaniach Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji

5 Liczba rekomendacji z poszczególnych badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2014 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji

6 Liczba rekomendacji wg adresata rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2014 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji

7 Przykłady rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2014 Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z RPO WK-P na lata 2007-2013 W okresie programowania 2014-2020 należy opracować preferencyjne warunki wyboru projektów nastawionych na osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, np. zabiegi renaturyzacji dolin rzecznych. Niezbędna jest promocja projektów przyczyniających się do ograniczenia powstawania odpadów, w tym zmiana wzorców konsumpcji zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju. Należy podnieść poziom wiedzy z zakresu obowiązku stosowania procedur związanych z gospodarką odpadami. Należy promować inwestycje z zakresu OZE. Należy promować projekty związane z likwidacją zanieczyszczeń „u źródła”, w tym: modernizacją istniejących systemów grzewczych, likwidacją niskiej emisji. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu procedur związanych z jakością powietrza. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji

8 Przykłady rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2014 Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Zmniejszenie liczby celów szczegółowych dla działań informacyjno-promocyjnych i powiązanie ich z grupami docelowymi. Opracowanie wskaźników rezultatu do osiągnięcia w perspektywie nowego Planu Komunikacji RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z wartościami docelowymi oraz powiązanie wskaźników z poszczególnymi celami szczegółowymi. Zwiększenie budżetu w działaniach informacyjno-promocyjnych na wykorzystanie Internetu, kanału mobile (smartfonów) i działań nietypowych w przestrzeni publicznej (ambient) kosztem gadżetów, mediów tradycyjnych oraz finansowania eventów. Propozycja zwiększenia godzin pracy poza biurem dla konsultantów z punktów informacyjnych – tzw. praca w terenie w okresach mniejszego natężenia obsługi w punktach („punkty mobilne”). Zmiana hasła „mój region w Europie” na bardziej rozpoznawalne i kojarzone z regionem kujawsko- pomorskim. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji

9 Planowane badanie wynikające z Planu Ewaluacji w 2015 „Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim” Rodzaj ewaluacji: zewnętrzna Termin realizacji: marzec – wrzesień 2015 r. Cel badania: określenie wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim. Analizy będą dotyczyły głównie miejsc pracy bezpośrednio utworzonych w ramach realizacji projektów, ale również miejsc utrzymanych oraz pośrednio utworzonych jako efekt ich realizacji. Wyniki badania pozwolą m.in. określić jakie sektory gospodarki dzięki dofinansowaniu z RPO WK-P na lata 2007-2013 generują najwięcej miejsc pracy, a także w których sektorach dzięki środkom unijnym udało się utrzymać zatrudnienie. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji

10 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji


Pobierz ppt "Działania ewaluacyjne prowadzone przez IZ RPO WK-P w roku 2014 Jolanta Rudnicka Biuro Ewaluacji Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 16.03.2015 r. Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google