Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

2 Mój region w Europie Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Cel poddziałania: Zwiększenie konkurencyjności mikro przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia. Przykładowe rodzaje projektów: 1. Projekty inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych, poprzez: - rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, - dywersyfikację produkcji lub świadczonych usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie nowych produktów lub usług, - działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmianie procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług. przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

3 Mój region w Europie Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Beneficjenci: przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy. Poziom dofinansowania: - do 50% wydatków kwalifikowanych projektu Ograniczenia : dla małych i średnich przedsiębiorstw: minimalna wartość projektu – 100 tys. zł dla mikro i dużych przedsiębiorstw: minimalna wartość projektu – 500 tys. zł maksymalna wartość projektu – 8 mln zł.

4 Mój region w Europie Zasady pomocy publicznej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Regionalna pomoc inwestycyjna

5 Mój region w Europie Regionalna pomoc inwestycyjna – podstawowe przepisy  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 11 października 2007 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 z późn. zm.)

6 Mój region w Europie Regionalna pomoc inwestycyjna – wykluczenia z możliwości wsparcia  sektor górnictwa węgla  sektor hutnictwa żelaza i stali  sektor włókien syntetycznych  sektor rybołówstwa i akwakultury  sektor budownictwa okrętowego  sektor rolnictwa w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE  przedsiębiorstwa zagrożone

7 Mój region w Europie Regionalna pomoc inwestycyjna– podstawowe pojęcia i zasady  Zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a TWE za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia. Pomoc publiczna przyznawana na podstawie tego przepisu nosi nazwę pomocy regionalnej.  Pomoc regionalna stanowi podstawowy rodzaj pomocy publicznej udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

8 Mój region w Europie Regionalna pomoc inwestycyjna– podstawowe pojęcia i zasady  Spośród form pomocy regionalnej największe znaczenie ma pomoc inwestycyjna. Pomoc taka może być udzielona wyłącznie na dokonanie tzw. inwestycji początkowej („nowej inwestycji”) Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana na inwestycje odtworzeniowe !

9 Mój region w Europie Regionalna pomoc inwestycyjna – podstawowe pojęcia i zasady Nowa inwestycja obejmuje: 1. inwestycję w aktywa materialne lub niematerialne, związane z:  utworzeniem nowego zakładu (np. budowa i uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego przez istniejącego przedsiębiorcę),  rozbudową istniejącego zakładu (np. zwiększenie zdolności wytwórczych w już istniejącym zakładzie produkcyjnym),  dywersyfikacją produkcji w istniejącym zakładzie (rozszerzenie oferty produktowej polegające na wprowadzeniu nowego produktu obok produktów dotychczas wytwarzanych) lub  zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie (wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas) 2. nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

10 Mój region w Europie Regionalna pomoc inwestycyjna – podstawowe pojęcia i zasady  Uważa się, że efekt zachęty nie występuje, jeśli inwestor rozpoczął realizację projektu inwestycyjnego przed upewnieniem się, że projekt ten przynajmniej potencjalnie może uzyskać pomoc publiczną  Regionalna pomoc inwestycyjna może zostać udzielona wyłącznie wtedy, gdy beneficjent przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu złożył wniosek o przyznanie pomocy, a organ odpowiedzialny za udzielenie pomocy potwierdził na piśmie, że projekt, co do zasady, kwalifikuje się do pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w programie pomocowym

11 Mój region w Europie Regionalna pomoc inwestycyjna – podstawowe pojęcia i zasady  Za rozpoczęcie prac nad realizacją projektu uważa się podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do nabycia urządzeń (zatem podmiot zamierzający ubiegać się o pomoc może, przed otrzymaniem pisemnego potwierdzenia o kwalifikowalności projektu, a nawet przed złożeniem wniosku o dofinansowanie dokonywać czynności przygotowawczych do realizacji projektu np.: zakup gruntu, sporządzenie biznes planu, dokumentacji technicznej, czy też uzyskanie pozwolenia na budowę

12 Mój region w Europie Regionalna pomoc inwestycyjna – podstawowe pojęcia i zasady  Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej została określona w rozporządzeniu RM z 13.10.2006r. ws. ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402)  Intensywność pomocy publicznej – jest to odsetek wydatków kwalifikowalnych pokrywany pomocą publiczną

13 Mój region w Europie Regionalna pomoc inwestycyjna – podstawowe pojęcia i zasady  Dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi ona 50% (w przypadku sektora MŚP dopuszcza się wyższą intensywność pomocy publicznej; decyzja o zastosowaniu podwyższonego limitu intensywności pomocy pozostaje w kompetencji IZ RPO WK-P)  Kwotę udzielanej regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się w odniesieniu do tzw. wydatków kwalifikowalnych

14 Mój region w Europie Departament Polityki Regionalnej kontakt: tel. 056 656 11 00, tel. 056 656 10 50 e-mail: informacja_rpo@kujawskopomorskie.pl www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl www.mojregion.eu www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

15 Mój region w Europie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google