Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do 15 listopada 2015r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2016 rok Inicjatywa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do 15 listopada 2015r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2016 rok Inicjatywa."— Zapis prezentacji:

1

2 Do 15 listopada 2015r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2016 rok Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Grodkowa (art.233 ustawy o finansach publicznych) PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016 Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Budżetu Gminy Załączników Uchwała budżetowa składa się z :

3 Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

4 Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie podatków. Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechnego opodatkowania. Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy. Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje. Planowanie wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym limitu wyznaczonego przez wysokość dochodów bieżących pomniejszonych o spłatę zobowiązań przypadających na dany rok budżetowy. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016 – założenia

5 . Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności- pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu oraz udzielonych poręczeń i gwarancji. Utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie. Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016 – założenia

6 Budżet Gminy tworzą : dochodywydatkiwynik (deficyt lub nadwyżka)przychodyrozchody

7 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetu gminy dzielą się na : Dochody bieżące Dochody majątkowe

8 Dochody w budżecie prezentowane są w podziale na działy i źródła dochodów, w tym w szczególności dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wg struktury dochody dzieli się na : Dochody własne SubwencjeDotacje

9 DOCHODY BIEŻĄCE NA 2016 51.951.135,00 zł, w tym : Dochody własne 27.978.373,00 zł 53,86% Przewidywane wyk. 2015 r. 28.471.241,00 zł spadek o 492.868 zł Subwencje 15.757.884,00 zł 30,33% Przewidywane wyk. 2015 r. 15.207.158,00 zł wzrost o 550.726 zł Dotacje celowe 8.214.878,00 zł 15,81% Przewidywane wyk. 2015 r. 10.700.638,01 zł spadek o 2.485.760,01 zł

10

11 DOCHODY BIEŻĄCE (wg źródeł) 51.951.135,00 zł, w tym : Dochody z udziału w podatku PIT 10.702.754,00 zł Przewidywane wyk. 2015 r. 9.965.187 zł wzrost o 737.567 zł Dochody z udziału w podatku CIT 120.000,00 zł Przewidywane wyk. 2015 r. 120.000 zł bez wzrostu Podatki i opłaty 15.122.398,00 zł Przewidywane wyk. 2015 r. 16.182.786 zł spadek o 1.060.388 zł Dochody bieżące z majątku gminy 1.509.291,00 zł Przewidywane wyk. 2015 r. 1.537.561 zł spadek o 28.270 zł Pozostałe dochody 523.930,00 zł Przewidywane wyk. 2015 r. 665.707 zł spadek o 141.777 zł Subwencje 15.757.884,00 zł Dotacje celowe 8.214.878,00 zł

12

13 DOCHODY MAJĄTKOWE (wg źródeł) 5.146.438,00 zł, w tym : Dochody ze sprzedaży majątku 523.900,00 zł Przewidywane wyk. 2015 r. 811.925,00 zł spadek o 288.025 zł Dotacje na projekty inwestycyjne 4.495.000,00 zł Przewidywane wyk. 2015 r. 2.681.769,11 zł wzrost o 1.911.668,89 zł Refundacja wydatków F-uszu Sołeckiego 98.438,00 zł Przewidywane wyk. 2015 r. 55.899,54 zł spadek o 42.538,46 zł Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 29.100,00 zł Przewidywane wyk. 2015 r. 39.800,00 zł spadek o 10.700 zł

14

15 DOCHODY OGÓŁEM NA 2016 ROK 57.097.573,00 zł, w tym : Dochody bieżące 51.951.135,00 zł Plan na 2015 r. 50.734.072,00 zł wzrost o 1.217.063 zł Przewidywane wyk. 2015 r. 54.379.037,01 zł spadek o 2.427.902,01 zł Dochody majątkowe 5.146.438,00 zł Plan na 2015 r. 6.002.667,46 zł spadek o 856.229,46 zł Przewidywane wyk. 2015 r. 3.533.494,11 zł wzrost o 1.612.943,89 zł

16 DOCHODY OGÓŁEM 57.097.573 ZŁ DOCHODY BIEŻĄCE 51.951.135 ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE 5.146.438 ZŁ

17 Dochody bieżące 51.951.135,00 zł minus Spłata zobowiązań 1.731.102,00 zł Wynik : 50.220.033,00 zł LIMIT NA WYDATKI BIEŻĄCE 50.220.033,00 zł, w tym:

18 WYDATKI BIEŻĄCE NA 2016 ROK 50.220.033,00 zł, w tym : wydatki jednostek budżetowych 35.458.817,00 zł w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.459.497,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.999.320,00 zł dotacje na zadania bieżące 4.931.410,00 zł z tego na: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.356.890,00zł w tym: - zwrot dotacji z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń 24.000,00zł - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.574.520,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.759.616,00 zł wydatki na obsługę długu gminy 30.190,00 zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w roku budżetowym 2.040.000,00 zł.

19

20 Wydatki wg klasyfikacji budżetowej DziałNazwa Plan na 2016r. % w wydatkach bieżących 010Rolnictwo i łowiectwo224.340,000,45 600Transport i łączność285.825,400,57 700Gospodarka mieszkaniowa1.955.500,003,89 710Działalność usługowa78.000,000,15 750Administracja publiczna5.151.926,0010,26 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.916,000,01 752Obrona narodowa1.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 535.606,001,07 757Obsługa długu publicznego2.070.190,004,12 758Różne rozliczenia716.765,291,43 801Oświata i wychowanie21.420.203,0042,65 851Ochrona zdrowia366.260,000,73 852Pomoc społeczna9.667.127,0019,25 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej226.080,000,45 854Edukacyjna opieka wychowawcza1.369.075,002,73 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska3.023.929,036,02 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1.902.695,043,79 926Kultura fizyczna1.221.595,242,43 Razem wydatki bieżące50.220.033,00100,00%

21 Struktura wydatków na 2016

22 Struktura wydatków w 2015r.

23 Porównanie wydatków budżetu 2015r. i 2016r.

24 z budżetu 2016 roku planuje się przeznaczyć: - kwotę 6.339.978,00 zł na zadania własne gminy (oddziały przedszkolne, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli przedszkolnych, świetlice szkolne, pomoc materialną dla uczniów) przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych w kwocie 853.053,00 zł (dotacja przedszkolna i dochody z innych gmin); dopłata z budżetu 5.486.925 zł - kwotę 16.449.300 zł na zadania finansowane z subwencji przy subwencji w kwocie 13.441.584,00 zł; dopłata z budżetu 3.007.716 zł. Reasumując łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na 2016 r. to kwota 22.789.278,00 zł, w tym: z subwencji 13.441.584,00 zł, tj. 59 % innych źródeł 853.053,00 zł, tj. 4 % z budżetu gminy 8.494.641,00 zł, tj. 37 % PLAN FINANSOWANIA OŚWIATY

25 WYDATKI MAJĄTKOWE planowane w 2016r. 14.574.465,78 ZŁ środki budżetu 6.284.465,78 zł pozyskane środki na inwestycje 4.495.000,00 zł kredyty 3.800.000,00 zł w tym : na wyprzedzające finansowanie ze środków UE 2.400.000,00 zł wkład własny 1.400.000,00 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

26 Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2016 r. Ujęte w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2016r.

27 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie planowane zakończenie w 2016r. Kontynuowane

28 Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Racławicka, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów planowana realizacja w 2016r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Planowane do realizacji

29 Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie planowana realizacja w 2016r. w ramach Programu Infrastruktura Bibliotek, Planowane do realizacji

30 Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne planowana realizacja w 2016r. z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki planowana realizacja w 2016r. z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim planowana realizacja w 2016r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na realizację inwestycji w latach następnych Planowane do realizacji

31 W budżecie Gminy Grodków na 2016 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 35 sołectw na łączną kwotę 523.363,29 zł W tym: wydatki bieżące na kwotę 289.43,71 zł (104 zadania) wydatki majątkowe na kwotę 234.219,58 zł (22 zadania) Fundusz sołecki

32 DOCHODY OGÓŁEM 57.097.573,00 zł, w tym : Dochody bieżące 51.951.135,00 zł Dochody majątkowe 5.146.438,00 zł WYDATKI OGÓŁEM 64.799.498,78 zł, w tym : Wydatki bieżące 50.220.033,00 zł Wydatki majątkowe 14.579.465,78 zł Deficyt 7.701.925.78 zł Bilans

33 Podsumowanie W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna w kwocie 1.731.102,00 zł zabezpiecza spłaty zobowiązań z lat poprzednich. Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15% i 60% i wynoszą odpowiednio 3,08 % i 4,25%. Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 73,94 %

34


Pobierz ppt "Do 15 listopada 2015r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2016 rok Inicjatywa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google