Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do 15 listopada 2015r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2016 rok Inicjatywa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do 15 listopada 2015r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2016 rok Inicjatywa."— Zapis prezentacji:

1

2 Do 15 listopada 2015r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2016 rok Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Grodkowa (art.233 ustawy o finansach publicznych) PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016 Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Budżetu Gminy Załączników Uchwała budżetowa składa się z :

3 Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

4 Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie podatków. Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechnego opodatkowania. Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy. Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje. Planowanie wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym limitu wyznaczonego przez wysokość dochodów bieżących pomniejszonych o spłatę zobowiązań przypadających na dany rok budżetowy. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016 – założenia

5 . Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności- pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu oraz udzielonych poręczeń i gwarancji. Utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie. Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016 – założenia

6 Budżet Gminy tworzą : dochodywydatkiwynik (deficyt lub nadwyżka)przychodyrozchody

7 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetu gminy dzielą się na : Dochody bieżące Dochody majątkowe

8 Dochody w budżecie prezentowane są w podziale na działy i źródła dochodów, w tym w szczególności dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wg struktury dochody dzieli się na : Dochody własne SubwencjeDotacje

9 DOCHODY BIEŻĄCE NA ,00 zł, w tym : Dochody własne ,00 zł 53,86% Przewidywane wyk r ,00 zł spadek o zł Subwencje ,00 zł 30,33% Przewidywane wyk r ,00 zł wzrost o zł Dotacje celowe ,00 zł 15,81% Przewidywane wyk r ,01 zł spadek o ,01 zł

10

11 DOCHODY BIEŻĄCE (wg źródeł) ,00 zł, w tym : Dochody z udziału w podatku PIT ,00 zł Przewidywane wyk r zł wzrost o zł Dochody z udziału w podatku CIT ,00 zł Przewidywane wyk r zł bez wzrostu Podatki i opłaty ,00 zł Przewidywane wyk r zł spadek o zł Dochody bieżące z majątku gminy ,00 zł Przewidywane wyk r zł spadek o zł Pozostałe dochody ,00 zł Przewidywane wyk r zł spadek o zł Subwencje ,00 zł Dotacje celowe ,00 zł

12

13 DOCHODY MAJĄTKOWE (wg źródeł) ,00 zł, w tym : Dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł Przewidywane wyk r ,00 zł spadek o zł Dotacje na projekty inwestycyjne ,00 zł Przewidywane wyk r ,11 zł wzrost o ,89 zł Refundacja wydatków F-uszu Sołeckiego ,00 zł Przewidywane wyk r ,54 zł spadek o ,46 zł Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł Przewidywane wyk r ,00 zł spadek o zł

14

15 DOCHODY OGÓŁEM NA 2016 ROK ,00 zł, w tym : Dochody bieżące ,00 zł Plan na 2015 r ,00 zł wzrost o zł Przewidywane wyk r ,01 zł spadek o ,01 zł Dochody majątkowe ,00 zł Plan na 2015 r ,46 zł spadek o ,46 zł Przewidywane wyk r ,11 zł wzrost o ,89 zł

16 DOCHODY OGÓŁEM ZŁ DOCHODY BIEŻĄCE ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE ZŁ

17 Dochody bieżące ,00 zł minus Spłata zobowiązań ,00 zł Wynik : ,00 zł LIMIT NA WYDATKI BIEŻĄCE ,00 zł, w tym:

18 WYDATKI BIEŻĄCE NA 2016 ROK ,00 zł, w tym : wydatki jednostek budżetowych ,00 zł w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł dotacje na zadania bieżące ,00 zł z tego na: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00zł w tym: - zwrot dotacji z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń ,00zł - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł wydatki na obsługę długu gminy ,00 zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w roku budżetowym ,00 zł.

19

20 Wydatki wg klasyfikacji budżetowej DziałNazwa Plan na 2016r. % w wydatkach bieżących 010Rolnictwo i łowiectwo ,000,45 600Transport i łączność ,400,57 700Gospodarka mieszkaniowa ,003,89 710Działalność usługowa78.000,000,15 750Administracja publiczna ,0010, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.916,000,01 752Obrona narodowa1.000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,001,07 757Obsługa długu publicznego ,004,12 758Różne rozliczenia ,291,43 801Oświata i wychowanie ,0042,65 851Ochrona zdrowia ,000,73 852Pomoc społeczna ,0019,25 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,000,45 854Edukacyjna opieka wychowawcza ,002,73 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,036,02 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,043,79 926Kultura fizyczna ,242,43 Razem wydatki bieżące ,00100,00%

21 Struktura wydatków na 2016

22 Struktura wydatków w 2015r.

23 Porównanie wydatków budżetu 2015r. i 2016r.

24 z budżetu 2016 roku planuje się przeznaczyć: - kwotę ,00 zł na zadania własne gminy (oddziały przedszkolne, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli przedszkolnych, świetlice szkolne, pomoc materialną dla uczniów) przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych w kwocie ,00 zł (dotacja przedszkolna i dochody z innych gmin); dopłata z budżetu zł - kwotę zł na zadania finansowane z subwencji przy subwencji w kwocie ,00 zł; dopłata z budżetu zł. Reasumując łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na 2016 r. to kwota ,00 zł, w tym: z subwencji ,00 zł, tj. 59 % innych źródeł ,00 zł, tj. 4 % z budżetu gminy ,00 zł, tj. 37 % PLAN FINANSOWANIA OŚWIATY

25 WYDATKI MAJĄTKOWE planowane w 2016r ,78 ZŁ środki budżetu ,78 zł pozyskane środki na inwestycje ,00 zł kredyty ,00 zł w tym : na wyprzedzające finansowanie ze środków UE ,00 zł wkład własny ,00 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

26 Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2016 r. Ujęte w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2016r.

27 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie planowane zakończenie w 2016r. Kontynuowane

28 Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Racławicka, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów planowana realizacja w 2016r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Planowane do realizacji

29 Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie planowana realizacja w 2016r. w ramach Programu Infrastruktura Bibliotek, Planowane do realizacji

30 Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne planowana realizacja w 2016r. z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki planowana realizacja w 2016r. z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim planowana realizacja w 2016r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na realizację inwestycji w latach następnych Planowane do realizacji

31 W budżecie Gminy Grodków na 2016 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 35 sołectw na łączną kwotę ,29 zł W tym: wydatki bieżące na kwotę ,71 zł (104 zadania) wydatki majątkowe na kwotę ,58 zł (22 zadania) Fundusz sołecki

32 DOCHODY OGÓŁEM ,00 zł, w tym : Dochody bieżące ,00 zł Dochody majątkowe ,00 zł WYDATKI OGÓŁEM ,78 zł, w tym : Wydatki bieżące ,00 zł Wydatki majątkowe ,78 zł Deficyt zł Bilans

33 Podsumowanie W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna w kwocie ,00 zł zabezpiecza spłaty zobowiązań z lat poprzednich. Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15% i 60% i wynoszą odpowiednio 3,08 % i 4,25%. Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 73,94 %

34


Pobierz ppt "Do 15 listopada 2015r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2016 rok Inicjatywa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google