Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
1

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA OSÓB PRZYJEŻDZAJĄCYCH Z ZAGRANICY W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania można używać świateł do jazdy dziennej. Kierujący pojazdem oraz osoba przewożona pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. 2

3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA OSÓB PRZYJEŻDZAJĄCYCH Z ZAGRANICY 4. Kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. 5. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagany dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (prawo jazdy), dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia. 3

4 W Polsce pieszy nie ma pierwszeństwa zbliżając się do przejścia dla pieszych.
7. Każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym obowiązany jest do używania elementu odblaskowego w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych lub po chodniku. 4

5 stan po użyciu alkoholu
0,1 – 0,25 mg/dm3 w wydychanym powietrzu 0,2 – 0,5 ‰ we krwi stan nietrzeźwości powyżej 0,25 mg/dm3 w wydychanym powietrzu powyżej 0,5 ‰ we krwi 5 5

6 Przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h
zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące 6

7 Prawo o ruchu drogowym Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. 2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. 3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu. 7

8 Prawo o ruchu drogowym Policjant,
Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze: Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, 3. Funkcjonariusz Straży Granicznej, 4. Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, 5. Umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny, 6. Strażnik gminny (miejski), 7. Pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym, 8. Osoba działająca w imieniu zarządcy drogi, 9. Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, 10. Kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju, związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci, 11. Strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku, 12. Strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej, 13. Strażak ochotniczej straży pożarnej, 14. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, 15. Pilot przejazdu pojazdu nienormatywnego, 16. Ratownik medyczny 17. Porządkowy pielgrzymki 8

9 Biuro Ruchu Drogowego KGP
Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdnię. Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas dawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał oznaczający zezwolenie na wjazd lub wejście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia. Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem. Sygnały podawane przez kierującego ruchem powinny być zrozumiałe i jednoznaczne, tak aby uczestnicy ruchu drogowego mogli je w porę zauważyć i do nich się zastosować. 9

10 ZASADY PRZEMIESZCZANIA SIĘ KOLUMN PIESZYCH art
ZASADY PRZEMIESZCZANIA SIĘ KOLUMN PIESZYCH art. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym 1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni. 2. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni. 3. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. 4. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m. 5. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności: 1) pierwszy i ostatni idący z lewej strony są zobowiązani nieść latarki: pierwszy - ze światłem białym skierowanym do przodu, ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu. 10 10

11 2) w kolumnie, której długość przekracza 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m. 3) Światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m. 6. Zabrania się: 1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły, zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej, 2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności, 3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat. 11 11

12 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego
W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego OSOBA nadzorująca i koordynująca zdarzenie wydaje polecenia innym osobom do czasu przyjazdu służb ratowniczych zadbać o to, by miejsce wypadku było dobrze widoczne. W czasie słabej widoczności, w nocy zatrzymać pojazd i ustawić tak, aby światła oświetlały miejsce wypadku. - upewnić się, że jest się dobrze widocznymi - założyć kamizelkę odblaskową - dawać sygnały latarką, chorągiewką 12

13 Sygnały i polecenia osoba kierująca ruchem podaje za pomocą:
1. Postawy i ruchu rąk; 2. Tarczy do zatrzymywania pojazdów; 3. W warunkach niedostatecznej widoczności — latarki wyposażonej w światło czerwone lub światło czerwone i zielone albo tarczy do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym. 13

14 i do nich się zastosować.
Sygnały podawane przez kierującego ruchem powinny być jednoznaczne i zrozumiałe, tak aby uczestnicy ruchu drogowego mogli w porę zauważyć i do nich się zastosować. 14

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 15


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google