Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Czym jest potencja ł geograficzny? Pocz ą tek przedstawiane z punktu widzenia ró ż nych grup Kierunek Wska ź niki dost ę pno ś ci mog ą wskazywa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Czym jest potencja ł geograficzny? Pocz ą tek przedstawiane z punktu widzenia ró ż nych grup Kierunek Wska ź niki dost ę pno ś ci mog ą wskazywa."— Zapis prezentacji:

1

2

3 1.Czym jest potencja ł geograficzny?

4 Pocz ą tek przedstawiane z punktu widzenia ró ż nych grup Kierunek Wska ź niki dost ę pno ś ci mog ą wskazywa ć obszary z mo ż liwo ś ciami, dzia ł alno ś ciami Opór przestrzenny mo ż e by ć funkcj ą jednej lub wielu cech przypisywanych Ograniczenia dost ę pno ść po łą cze ń pomi ę dzy obszarami mo ż e by ć Bariery dodatkowo do oporu przestrzennego mo ż na doliczy ć opór nie przestrzenny Typ transport podró ż e, transport towarowy, lub oba z wymienionych mog ą by ć brane pod uwag ę podczas analiz. Modele wska ź nik dost ę pno ś ci mo ż e by ć liczony dla dróg, kolei, wód ś ródl ą dowych lub tras powietrznych. Skale przestrzenne Wska ź niki dost ę pno ś ci mo ż na podzieli ć na kontynentalne, transnarodowe lub regionalne Udzia ł wska ź niki dost ę pno ś ci mog ą by ć obliczane dla specyficznych grup aby pokaza ć nierówno ść w dost ę pie Dynamika wska ź niki dost ę pno ś ci mog ą by ć obliczane dla ró ż nych punktów w czasie

5

6 Hipotetyczna regresja opisuj ą ca zale ż no ść pomi ę dzy odleg ł o ś ci ą i nat ęż eniem interakcji Prób ę wykorzystania modelu grawitacyjnego do badania interakcji mi ę dzynarodowych podj ę to m.in. przy badaniu podró ż y s ł u ż bowych samochodami osobowymi w Holandii.

7

8 A.2

9 Interaction Model Iab=K(Pa*Pb)/(Dab)^ s Where: Iij= Interaction between place i and place j Pi= population of place I Pj= population of place j Dij=Distance between places i and j K= scaling factor. b= scaling factor Where: Iab = Interaction between place A and place B K = Scaling Factor 1 Pa = Population of place A Pb = Population of place B Dab = Distance between places A and B S = Scaling factor two (this will be an exponent ) Ra=Pa/Dab Where:  Ri= Retail gravitation of place i  Pi= population of place i  Dj= distance to place i Where: Ra= Retail gravitation of City A upon City B Pa= Population of City A Dab= Distance to City A from City B Retail Gravitation (standardized) Pac=Ra/(Ra+Rb)*100 Where: Pi= Percentage of retail trips (or trade) expected at place i from City X Ri= Reilly value of place i Rj= Reilly value of place j Where: Pac= Percentage of retail trips (or trade) likely to be made to City A from City C Ri= Reilly value of City A on City C (Retail Gravitation of City A on City C’s people) Rj= Reilly value of City B on City C (Retail Gravitation of City B on City C ’s people) * Note: 100-Pac=Pca and 100-Pca=Pac, when Pac = the percent of retail trips likely to made to City A from City C. Breakpoint Distance Bac = Dac/1+ (Square Root of (Pc/Pa)) Where: Ba= Breakpoint distance for City a Dac= Distance between place a and place c Pc= Population of Place c Pa=Population of Place a Where: Bac= The trade area distance of city A as it extends toward City C (Breakpoint distance for City A along a highway between City A and City C) Dac= Distance between City A and City C Pc= Population of City C Pa=Population of City A

10 P j =P 1j -a

11

12 Potencja ł dost ę pno ś ci, a drogi i rozwój ekonomiczny w obszarach centralnych i peryferyjnych

13 Potencja ł, a koszty transportu

14 Potencja ł, a rozwój ró ż nych rodzajów struktur transportowych

15

16 Podsumowuj ą c: 1.Potencja ł geograficzny jest nieod łą cznym elementem warunkuj ą cym dost ę pno ść us ł ug Mo ż e by ć okre ś lany wed ł ug ró ż nych kryteriów takich jak np. ró ż ne ś rodki transportu, ró ż ne skale dost ę pno ś ci … 2.Istniej ą ró ż ne modele dzi ę ki którym mo ż emy przeanalizowa ć potencja ł geograficzny. Dzi ę ki nim mo ż emy porówna ć ró ż nice i przemiany dost ę pno ś ci w przestrzeni ze wzgl ę du na wybrane kryteria dysproporcji przestrzennej. 3.Dzi ę ki wska ź nikom potencja ł u mo ż emy obliczy ć warto ś ci potencja ł u danych obszarów. W prezentacji zosta ł y przedstawiony Model Interakcyjny, Prawo grawitacji Reilly’ego wraz ze wska ź nikami u ż ywanymi zamiennie lub uzupe ł niaj ą co do tego prawa, prawo Zipff’a, Koncepcja Wegenera


Pobierz ppt "1.Czym jest potencja ł geograficzny? Pocz ą tek przedstawiane z punktu widzenia ró ż nych grup Kierunek Wska ź niki dost ę pno ś ci mog ą wskazywa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google