Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wspierania przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dionizy Smoleń – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wspierania przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dionizy Smoleń – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wspierania przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dionizy Smoleń – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zgodnie ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) promocja przedsiębiorczości jest jednym z najważniejszych zadań w perspektywie nadchodzących lat, gdyż przedsiębiorczość oraz powstawanie i rozwój małych i średnich firm to skuteczny sposób na stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów oraz łagodzenie problemów rynku pracy. Ze względu na fakt, że sektor MŚP odgrywa dominującą rolę w procesie tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce, konieczne jest zbudowanie odpowiednich podstaw i warunków sprzyjających podejmowaniu samodzielnej aktywności w tym sektorze gospodarki. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ W ZPORR

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ W ZPORR Ministerstwo Gospodarki i Pracy ZPORR zwraca uwagę na fakt, iż poza barierami administracyjnymi i trudnym dostępem do finansowania dla MŚP kolejną przeszkodą okazuje się być ograniczony dostęp do wiedzy na temat tego jak założyć i prowadzić firmę. Dlatego też w ZPORR znalazły się działania mające na celu wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiebiorstw w pierwszym okresie ich działalności. Wsparcie będzie udzielane w ramach następujących działań: Priorytet II. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Priorytet III. Rozwój lokalny, Działanie 3.4. Mikroprzedsiebiorstwa

4 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Kompleksowe wsparcie będzie dotyczyło zakładania własnej działalności gospodarczej, którego celem jest promocja przedsiębiorczości w regionach. Składa się z poradnictwa, szkoleń, zindywidualizowanych usług doradczych i szkoleniowych (coaching) i dotacji w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności. Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 3.4 ma charakter komplementarny, ponieważ rozwija istniejące przedsiębiorstwa wzmacniając ich żywotność i zdolność do tworzenia miejsc pracy poprzez wsparcie inwestycyjne i usługi doradcze. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRZEDSIEBIORCZOŚĆ W ZPORR (2) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

5 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wsparcie w ramach ZPORR jest powiązane z działaniami planowanymi w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. SPO zawiera działania skupiające się na doradztwie i znaczącym wsparciu inwestycyjnym dla MŚP. Jak również - SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, które jest ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności i możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w rozwój personelu prowadzone w formie szkoleń i usług doradczych dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 KOMPLEMANTARNOŚĆ Z INNYMI PROGRAMAMI

6 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Priorytet II. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Ministerstwo Gospodarki i Pracy Celem działania jest stworzenie odpowiednich ram i warunków sprzyjających podejmowaniu samodzielnej aktywności gospodarczej oraz wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie lokalnych mikroprzedsiębiorstw działających poza sektorami tradycyjnymi. Udzielane wsparcie ma również na celu zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Ministerstwo Gospodarki i Pracy PROJEKTODAWCY ośrodki Krajowego Systemu Usług, instytucje rynku pracy w w zakresie realizowanych działań:publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, itp., szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego, partnerstwa ww. podmiotów.

8 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości OSTATECZNI ODBIORCY Ministerstwo Gospodarki i Pracy Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.) Osoby fizyczne, które założyły działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR, które spełniają kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy. (Od dnia zarejestrowania przez nich działalności gospodarczej nie może minąć więcej niż 36 miesięcy). Uprawnienie do korzystania ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji na rozwój inwestycyjny, przysługuje dopiero po zarejestrowaniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości RODZAJ PROJEKTU Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1.Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 2.Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju. 3.Przekazywania pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu się mikroprzedsiebiorcy w formie: wsparcia pomostowego, jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności.

10 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości POZIOM DOFINANSOWANIA Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1.W zakresie usług doradczo-szkoleniowych świadczonych przez beneficjenta i wsparcia pomostowego dofinansowanie z EFS - maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych dofinansowanie z krajowych środków publicznych maksymalnie 25% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy) 2. W zakresie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności: beneficjent ostateczny pokrywa 25% wydatków kwalifikowalnych kwota dofinansowania stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości WYBÓR PROJEKTÓW 1. Przyjmowanie wniosków - INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA 2. Ocena formalna wniosków - INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW w formie listy rankingowej 4. Decyzja o przyznaniu - OSOBA UPRAWNIONA DO dofinansowania PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCA 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCA

12 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Priorytet III. Rozwój lokalny Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Ministerstwo Gospodarki i Pracy Celem działania jest rozwój przedsiębiorstw poprzez udzielanie wsparcia na rzecz zwiększenia liczby nowych mikroprzedsiębiorstw. Realizacja celu działania wpłynie na zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

13 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Ministerstwo Gospodarki i Pracy BENEFICJENCI Podmioty prowadzące mikroprzedsiębiorstwa, które: rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

14 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa WYKONAWCY USŁUG W RAMACH PROJEKTÓW DORADCZYCH Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wykonawcami usług doradczych mogą być firmy, organizacje i instytucje, które uzyskały akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla tego typu usług w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz w ramach Działania 2.1 „Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo” SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”. W przypadku, gdy ta sama firma jest jednocześnie wykonawcą Działania 2.5, musi być spełniony warunek jednoznacznego rozdzielenia zasobów ludzkich i materialnych zaangażowanych do realizacji Działań 2.5 i 3.4.

15 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa RODZAJE PROJEKTÓW Ministerstwo Gospodarki i Pracy TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

16 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw Ministerstwo Gospodarki i Pracy Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększającego jego konkurencyjność. Mogą to być projekty związane z: opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu, wprowadzeniem na rynek nowego produktu, zdobyciem nowej grupy klientów, racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług, poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp. Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmują doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa.

17 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z: rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług, unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy, modernizacją środków produkcji,

18 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa POZIOM DOFINANSOWANIA Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1.Dofinansowanie dla projektu doradczego ze środków publicznych: do 5000 euro (równowartości w PLN) 50% wydatków kwalifikowalnych 2.Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze środków publicznych: do 50 000 euro (równowartości w PLN), intensywność pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekroczyć: 30% na obszarze podregionów 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań), 40% na obszarze podregionów 4 (Wrocław), 17 (Krakowa) i 30 (Trójmiasta Gdańsk – Gdynia – Sopot), 50% na obszarze pozostałych podregionów, Powyższe pułapy zwiększa się o 15 punktów % brutto z tytułu przynależności beneficjenta działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa do sektora MŚP

19 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Działanie 3.4. Mikroprzedsiebiorstwa WYBÓR PROJEKTÓW 1. Przyjmowanie wniosków - INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA 2. Ocena formalna wniosków - INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW w formie listy rankingowej 4. Decyzja o przyznaniu - OSOBA UPRAWNIONA DO dofinansowania PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCA 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCA

20 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości wspierania przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dionizy Smoleń – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google