Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca tłumacza. Kim jest tłumacz? Tłumacz jest to osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca tłumacza. Kim jest tłumacz? Tłumacz jest to osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego."— Zapis prezentacji:

1 Praca tłumacza

2 Kim jest tłumacz? Tłumacz jest to osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację.

3 Historia zawodu tłumacza Tłumacze byli osobami kluczowymi w komunikacji międzyludzkiej, międzynarodowej i międzykulturowej. Często niedoceniani i traktowani jako wykonujący pracę służebną wobec władców lub specjalistów w danej dziedzinie, tłumacze okazali się niezbędni w dziedzinach takich jak handel międzynarodowy, postęp technologiczny, stosunki międzynarodowe, dyplomacja, wywiad i wojskowość, wymiana kulturowa, literatura, religia czy prawo międzynarodowe.

4 Jakie są rodzaje tłumaczeń? Rodzaje tłumaczeń: Tłumaczenie pisemne polegające na tłumaczeniu tekstu pisanego, Tłumaczenie ustne polegające na tłumaczeniu myśli wyrażonych ustnie, W przypadku języka migowego, za pomocą gestów, Tłumaczenie specjalistyczne (np. artykułów medycznych) Tłumaczenie przysięgłe (np. dokumentów urzędowych Tłumaczenie zwykłe (np. list czy notatka)

5 Czym jest tłumaczenie pisemne? Tłumaczenie pisemne to interpretacja znaczenia tekstu napisanego w języku źródłowym i stworzenie odpowiednika przekazującego to samo znaczenie w języku docelowym. Podczas tłumaczenia pisemnego należy wziąć pod uwagę m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe obu języków, różne alfabety i systemy zapisu, idiomy itp. W rezultacie, jak zostało to uznane przynajmniej już w czasach tłumacza Marcina Lutra, najłatwiej tłumaczy się „na język, który zna się najlepiej”, choć sama znajomość języka nie jest wystarczającą kompetencją do tłumaczenia.

6 Czym jest tłumaczenie ustne? Czynność, która ułatwia komunikację języka mówionego lub migowego pomiędzy dwoma lub więcej rozmówcami, którzy nie mówią (bądź nie komunikują się) tym samym językiem.

7 Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Zgodnie z postanowieniami ustawy tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która: 1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa; 2) zna język polski; 3) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego; 5) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1; 6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

8 Gdzie można zapisać się na egzamin na tłumacza przysięgłego? Zamiar przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy zgłaszać pisemnie na poniższy adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Organizacyjny Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa skr. poczt. 33 Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.

9 Sposób przeprowadzania egzaminu Zgodnie z rozporządzeniem egzamin przeprowadzany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, liczącą od 3 do 5 osób, i składa się z dwóch części: 1) tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski; 2) tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata podczas każdej z części egzaminu wynosi 200 punktów. Ocenę pozytywną otrzymuje kandydat, który uzyskał podczas każdej z części egzaminu co najmniej 150 punktów.

10

11 Repertorium tłumacza przysięgłego Jest to dokument, który obowiązany jest prowadzić każdy tłumacz przysięgły. Repertorium tłumacza przysięgłego może być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej. Zawarte są w nim wszystkie najważniejsze informacje: kiedy przyjęło się zlecenie, dla kogo zostało wykonane, jaką opłatę pobrano.

12 Kodeks tłumacza przysięgłego Rada Naczelna Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS ogłosiła Kodeks Tłumacza Przysięgłego, przyjęty uchwałą podjętą w dniu 31 marca 2005 roku i zaleca jego stosowanie tłumaczom przysięgłym, tłumaczom pełniącym funkcje tłumaczy sądowych powołanych ad hoc oraz zajmującym się tłumaczeniem prawniczym rozumianym jako dziedzina specjalności translatorskiej.

13 Programy dla tłumaczy TRADOS Déjà Vu MetaTexis MultiTrans OmegaT SDLX Transit Wordfast

14 TRADOS Pakiet Trados jest najbardziej zaawansowanym produktem z rodziny CAT dostępnym na rynku. W trakcie pracy użytkownik uzupełnia swoimi tłumaczeniami (lub tłumaczeniami wykonanymi przez inne osoby) bazę danych. Mechanizm obsługi bazy umożliwia zarówno automatyczne tłumaczenie wcześniej przetłumaczonych fragmentów tekstu, jak i podpowiadanie użytkownikowi zbliżonych tłumaczeń. Korzystanie z programu skraca czas tłumaczenia dokumentu oraz zapewnia spójność terminologii, nawet przy tłumaczeniach wykonywanych przez wiele osób.

15 Ania Hibszer Ladled out coffee- nalewać kawę (chochlować kawę?) Kidney malfunction- niewydolność nerek (usterka nerek?) Shuffing- wolno się poruszać (tasować?) Bloom- kwitnąć (kwiatek?) Make a spring- utworzyć źródło (zrobić wiosnę?) Freezing immersion- orzeźwiające zanurzenie (zamrożone zanurzenie?) Worshippers- pielgrzymi (adoratorzy?) Spring gurgle from the damp soil- źródło bijące z mokrej ziemi (sprężyna/wiosna rechocząca z mokrej ziemi?)

16 Klaudia Kobic Colleagues – (koledzy) współpracownicy Deposed – (depozyt) obalony In the Holy Land, archeology can be as politicial as kingship – (W Ziemi Świętej archeologia była polityką jak i władcą) w Ziemi Świętej archeologia jest tak samo polityką jak bycie władcą

17 Linda Vu Seer – (jasnowidz) widzący Stage 4 cancer - (czwarta scena raka) czwarte stadium raka My soul magnifies the Lord – (Moja dusza się powiększa Panu) wielbi dusza moja Pana Packs of cyclists – (torby rowerzystów) grupy rowerzystów A breakfast stand – (podstawka śniadaniowa) stoisko śniadaniowe

18 Źródła http://www.mtlumaczenia.pl/rodzaje-tlumaczen http://www.textum.pl/tlumaczenia/portal_tlumaczy/informacje/zawod_tluma cza/tlumacz_przysiegly_a.html http://tlumacze.ms.gov.pl/ http://archiwum.allegro.pl/oferta/repertorium-tlumacza-przysieglego- translator-cd-i4239764476.html


Pobierz ppt "Praca tłumacza. Kim jest tłumacz? Tłumacz jest to osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google