Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach za rok 2015 od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach za rok 2015 od 01.01.2015 do 31.12.2015."— Zapis prezentacji:

1

2 Sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach za rok 2015 od 01.01.2015 do 31.12.2015

3

4 Aneks opisowy do sprawozdania za rok 2015 Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach

5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach w roku 2015 doposażyła gabinety psychologiczny, pedagogiczny i logopedyczny w odpowiednie pomoce potrzebne do diagnoz i terapii.

6 Poszczególni pracownicy pedagogiczni pracowali w godzinach od 7.00-17.00. Sekretariat funkcjonował w dniach i godzinach: Poniedziałek 7.00-14.30 Wtorek 7.30-14.30 Środa 9.00-13.00 Czwartek 7.00-12.30

7 Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci oraz młodzieży.

8 a)działalność diagnostyczna i postdiagnostyczna – przeprowadzanie badań, opiniowanie i orzecznictwo (o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego) b) działalność konsultacyjna – udzielanie porad i konsultacji po badaniach oraz bez badań psychologiczno- pedagogicznych celem pomocy w rozwiązywaniu problemów m.in. dydaktyczno wychowawczych Poradnia realizuje działalność statutową w szerokim zakresie:

9 c) działalność terapeutyczna ✓ zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi i młodzieżą, które ujawniają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ✓ zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z zaburzeniami zachowania i labilnością emocjonalną, trudnościami adaptacyjnymi ✓ rozmowy terapeutyczne ✓ terapia logopedyczna d) profilaktyka ✓ zajęcia z terapeutą: indywidualne, grupowe ✓ szkolenia: warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, rodziców, pedagogów, pracowników GOPS-u

10 e)orientacja zawodowa – zajęcia prowadzone w gimnazjum aktywizujące wybór szkoły i zawodu f) działalność interwencyjna – interweniowanie w sytuacjach kryzysowych

11 W roku 2015 w okresie IV – VII obserwowany był wzrost zainteresowania rodziców do diagnozowania oraz konsultowania się w sprawach dojrzałości szkolnej swoich dzieci. W okresie wakacji letnich (VII-VIII 2015) kontynuowane były diagnozy pedagogiczne, terapia pedagogiczna i logopedyczna. Sporo rodziców korzystało z konsultacji.

12 W lipcu 2015 roku opracowano raport z ewaluacji wewnętrznej na temat: „Skuteczność działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ukierunkowanych na wspieranie dziecka młodszego, ucznia klas I-III”. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku 2015 prowadzone były badania, których celem było określenie skuteczności działań przeprowadzonych przez naszą placówkę, ukierunkowanych na uczniów klas I-III.

13 Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazywały na: ❖ wysokie wymagania stawiane przez pracowników pedagogicznych, którzy w pracy z dzieckiem klas I-III integrowali skuteczne metody, ❖ nieustanne doskonalenie i dokształcanie się pracowników pedagogicznych- pozytywnie postrzegane przez rodziców ❖ wykorzystywanie w praktyce uzyskiwanych nowych kwalifikacji (m.in. neurologopeda, specjalista od wczesnej interwencji logopedycznej, specjalista od neurofunkcjonalnej reorganizacji według metody B. Padovan), ❖ dobra współpraca specjalistów poradni z rodzicami i szkołami w celu weryfikowania skuteczności stosowanych metod, ❖ dobre warunki – baza lokalowa, atrakcyjność stosowanych metod w pracy z dziećmi (latem praca w plenerze, w parku na świeżym powietrzu), ❖ brak anonimowości, wytworzenie więzi z dziećmi i rodzicami poprzez otoczenie ich wsparciem, ❖ zdolność dopasowania się do potrzeb dzieci i rodziców

14 Nasza placówka uaktywniła od IX 2015 roku współpracę z Gimnazjum w Łysomicach pod kątem orientacji zawodowej. Zajęciami objęto 3 grupy warsztatowe – 68 osób. Zajęcia miały charakter grupowy i indywidualny. W pierwszym semestrze 2015 r. realizowano grupowe zajęcia informacyjno-warsztatowe wprowadzające w tematykę orientacji zawodowej. Uczniowie dowiedzieli się jakie rodzaje wiedzy powinni posiadać, aby decyzja związana z przyszłością edukacyjno-zawodową była możliwie najbardziej trafna (dane o sobie, swoich zainteresowaniach, kompetencje, możliwości, dane o zawodach, wymaganiach i ścieżce edukacyjnej prowadzącej do zdobycia wykształcenia).

15 W trakcie zajęć przedstawiono prezentację, prowadzono dyskusję, uczniowie wypełniali i komentowali wyniki testów określających preferencje zawodowe. Po zajęciach grupowych ponad połowa uczniów zainteresowana była pogłębieniem pracy w obszarze doradztwa zawodowego w formie indywidualnych konsultacji. Indywidualne spotkania z uczniami zaplanowano w nowym roku kalendarzowym.

16 W roku 2015 w ramach współpracy z Przedszkolem „Jelonek” odbyły się: ✓ specjalistyczne konsultacje z dyrektorem, nauczycielami ✓ obserwacje na wniosek rodzica dzieci podczas pracy w grupie przedszkolnej ✓ pogadanki, prelekcje nt. ”Nagroda i kara. Wychowanie w rodzinie”, w których uczestniczyli nauczyciele i dyrektor przedszkola, rodzice.

17 W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach w minionym roku odbywały się spotkania „Grupy wsparcia” dla pedagogów szkolnych, gdzie przeprowadzano szkolenia oraz udzielano wsparcia pedagogom szkolnym w różnych problemach edukacyjno- wychowawczych. Podejmowano min. następujące tematy szkoleń: ✓ „Stymulacja mowy małego dziecka z wykorzystaniem metody tapingu” ✓ „Jak przetrwać z nastolatkiem?” Szkolenia prowadzone były poglądowo, warsztatowo. Uczestnicy mieli okazję przećwiczyć na sobie poznane metody. Wnosiły one w sposób ciekawy, a jednocześnie naukowy wiele ważnych kwestii w pracy z dzieckiem.

18 Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach regularnie współpracował z GOPS- em w sprawach klientów PP-P, którzy jednocześnie są podopiecznymi GOPS-u. Dyrektor oraz pracownicy pedagogiczni uczestniczyli w Zespołach Interdyscyplinarnych działających przy GOPS Łysomice, gdzie służyli konsultacją.

19 Dyrektor oraz pracownicy pedagogiczni na bieżąco współpracują ze szkołami, odbywają się regularne wyjazdy logopedów do szkół w celu udzielania terapii dzieciom, które nie mogą dotrzeć do naszej placówki. W szkołach oraz w poradni na bieżąco odbywają się konsultacje z pedagogami szkolnymi oraz z wychowawcami i nauczycielami w sprawach problemów edukacyjno-wychowawczych. Zainteresowani wychowawcy korzystają z indywidualnych konsultacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach. Sprawy indywidualnych konsultacji dotyczyły: wsparcia w rozwiązywaniu problemów w relacjach rodzic – wychowawca, wychowawca – nauczyciel. Wszystkie sprawy rozwiązane były pozytywnie.

20 W ramach pracy Zespołów Orzekających wydawane były orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania. W roku 2015 wydano: ✓ 4 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego ✓ 8 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 1 opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju W zespołach oprócz specjalistów PP-P, lekarza psychiatry uczestniczyli zainteresowani rodzice. Wszystkie sprawy rozpatrzono pozytywnie, nie było żadnych odwołań.

21 ✓ Redagowanie informacji, artykułów do „Wiadomości Łysomickich”, na stronę BIP Urzędu Gminy Łysomice, na tablicę ogłoszeń ✓ Wystąpienia specjalistów naszej poradni na konferencjach skierowanych do środowiska medycznego ✓ Wydanie publikacji min. „Zarys terapii logopedycznej dzieci z zespołem wad genetycznych”. Wyd. Harmonia 2015 ✓ Współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach praktyk studentów UMK w naszej poradni Na bieżąco nasza placówka promowana była przez:

22 W minionym roku pracownicy realizowali rozwój własnej osoby poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach, szkoleniach, konferencjach, m.in.:

23 ❖ „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” ❖ „Autyzm, Zespół Aspergera, diagnoza i terapia – wybrane zagadnienia” ❖ „Instrumenty wsparcia rozwojowo-edukacyjnego jako środki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (konferencja) ❖ „Dopalacze problemem XXI wieku” (konferencja) ❖ „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” ❖ „Taping w logopedii” ❖ „Komunikacja niewerbalna czyli jak ujarzmić ucznia dwoma gestami” ❖ Ukończenie III Modułu Neurofunkcjonalnej reorganizacji metodą B. Padovan

24 Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach za rok 2015 od 01.01.2015 do 31.12.2015

25

26 Wykorzystanie § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie w 80,12 % oraz § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników 78,59% spowodowane było nieplanowanym, bezpłatnym, półrocznym urlopem pracownika pedagogicznego (podyktowanym złym stanem zdrowia), następnie zwolnieniem się go. Na to miejsce zatrudniono pracownika pedagogicznego o niższym stopniu awansu zawodowego.

27 Dziękuję za uwagę ☺ Przygotowała Dorota Frey


Pobierz ppt "Sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach za rok 2015 od 01.01.2015 do 31.12.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google