Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW ZA 2015 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW ZA 2015 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW ZA 2015 ROK

2 WYKONANIE BUDŻETU 2015 Dochody ogółem 21 228 229,19 zł -dochody inwestycyjne 388 790,81 zł -dochody bieżące 20 839 438,38 zł Wydatki ogółem 19 314 614 29 zł -wydatki inwestycyjne 834 329,48 zł -wydatki bieżące 18 480 284,81 zł Nadwyżka operacyjna 2 359 153,57 zł Nadwyżka budżetu 1 913 614,90 zł

3 DOCHODY BUDŻETU GMINY 21 228 229,19 zł DOCHODY WŁASNE 3 043 714,03 zł (14%) SUBWENCJA OGÓLNA10 700 469,00 zł (50%) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA5 323 944,98zł (26%) DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW UE 150 886,38 zł (1%) UDZIAŁ W PODATKU PIT I CIT2 009 214,80 zł (9%)

4 WYDATKI BUDŻETU GMINY 19 314 614,29 zł WYDATKI BIEŻĄCE 18 480 584,81 zł (96 % wydatków ogółem) WYDATKI INWESTYCYJNE 834 329,48 zł (4 % wydatków ogółem, dofinansowanie ze środków zewnętrznych 229 196,13 tys. zł, tj. 27%)

5 SPRAWOZDANIE

6 SAMOFINANSOWANIE 1.Dochody bieżące 20 839 438,38 zł 2.Wydatki bieżące 18 480 284,81 zł 3.NADWYŻKA OPERACYJNA 1 913 614,29 zł WSKAŹNIK (poz.3/ poz.1x 100%) 9,19% 4.Spłata zadłużenia ze środków własnych 880 000,00 zł 5.Środki własne na inwestycje 605 133,35 zł

7 NAKŁADY NA DROGI 687 518 zł -inwestycje drogowe 426 356 tys. zł ( modernizacja i budowa nowych odcinków drogowych, utwardzenie płytami kanału, Zakup zagęszczarki do gruntu, opracowanie dokumentacji pod inwestycje, ) -remonty zakup materiałów do bieżących remontów 23 tys.zł -bieżące utrzymanie dróg 27 tys. zł ( w tym z imowe utrzymanie dróg )

8 Modernizacja budynku przystanku w Raniżowie kwota 129 277,32zł

9 Przebudowa nawierzchni drogi Gminnej nr 104208 R Mazury- Olszowe Koszt całkowity zadania 67 438 zł

10 Przebudowa drogi gminnej Poręby Wolskie – Stece: 936 mb Koszt całkowity zadania 199 861 zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 99 255 zł

11 Utwardzenie drogi przy ul Sportowej w Raniżowie Koszt całkowity zadania 37 992 zł

12 Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Raniżów Koszt całkowity zadania 35 756 zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków budżetu Województwa 28 000 zł

13 Budowa ogrodzenia placu przy budynku OSP, Dom Ludowy w Staniszewskiem 29 323 tys.

14 Plac zabaw przy Przedszkolu Raniżów kwota 5 tys.

15 Dokończenie termomodernizacja budynków Szkoły w Raniżowie i w Woli Raniżowskiej kwota 26 595 tys.

16 Instalacja gazowa w budynku przy ul. Słocznej „Mały MIŚ” Koszt całkowity zadania 19 975zł

17 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych kwota 115 690 zł

18 Największą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wychowania 8 701 402 zł: -szkoły podstawowe 4 143 853 zł -oddziały zerowe 67 456 zł -przedszkola 793 412 zł -inne formy wychowania przedszkolnego 185 522 zł -gimnazjum2 136 247 zł -dowóz uczniów do szkół 145 685 zł -dokształcanie nauczycieli 8 890zł -stołowki szkolne i przedszkolne 463 780 zł -działy specjalne w przedszkolach, szkołach i gimnazjum 321 777 zł -pozostała działalność 59 997 zł - obsługa szkół 374 777 zł Otrzymane dochody 6 393 197 zł : -subwencja oświatowa dotacje 5 852 986 zł -dotacja na przedszkola,opłaty za przedszkole, żywienie 486 774 zł -pozostałe dochody 53 437 zł Dofinansowanie ze środków własnych gminy do zadań subwencjonowanych i własnych 2 308 205 zł OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ 8 701 402 zł (45 % wydatków ogółem) Bieżące -8 663 137 zł Inwestycyjne–38 265 zł

19 Wykonanie fundamentów przy budynku Straży Pożarnej w Posuchach 14 tys. zł

20 Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego 19 450 zł

21 Dokumentacja projektowa, wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Raniżowie i kanalizacyjnej w Mazurach kwota 40 600 zł

22 POMOC SPOŁECZNA 4 923 517,83 zł Odpłatność za osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej 195 229,77zł Ośrodki wsparcia ŚDS 545 882,00zł Rodziny zastępcze 18 658,83zł Wsparcie rodziny 294,93 zł Asysten rodziny 19 569,28zł Świadczenia rodzinne 2 932 000,00 zł Składki na ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające zasił 32 535,68 zł Zasiłki, usługi opiekuńcze 299 633,66zł Dodatki mieszkaniowe 11 116,98zł Zasiłki stałe 106 104,57zł Ośrodek Pomocy Społecznej 429 230,01zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 569,44zł Dożywianie oraz Karta Dużej Rodziny 249 692,68zł Na realizowane zadania otrzymano kwotę 4 333 709,85 zł dotacji, z budżetu wydatkowano kwotę 589 807,98 zł.

23 Przychody280 793,08zł * wolne środki 280 793,08 zł Rozchody 880 000 zł * spłata rat kredytów z lat ubiegłych 880 000 zł

24 KREDYTY POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015R. - kredyt w mBank S.A. ( dawniej BRE Bank ) z dnia 18.04.2011r. 1 620 000 zł - kredyt w BS o/ Raniżów z dnia 02.12.2013r. 2 160 000 zł -kredyt w ING z dnia 27.07.2011r. 1 240 000 zł -kredyt w Bank Ochrony Środowiska Rzeszów z dnia 01.06.2012r. 1 670 000 zł - kredyt w Bank Ochrony Środowiska Rzeszów z dnia 12.07.2013r. 2 290 000 zł Razem kredyty8 980 000 zł

25 Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansowego Wskaźnik zadłużenia 42,3% (max 60 %) Wskaźnik obsługi zadłużenia 10,10 % (max 15 %) Koszty obsługi długu 274 825,30 zł

26 PODSUMOWANIE 2015 ROKU NADWYŻKA BUDŻETU 1 913 614,90 zł NADWYŻKA OPERACYJNA 2 359 153,57 zł ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę 880 000 zł POZIOM ZADŁUŻENIA 42,3% (max 60%)

27 Sprawozdanie finansowe Gminy Raniżów za 2015 rok

28 Bilans z wykonania budżetu - suma bilansowa 2 578 904,04 zł

29 Łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych (bilans; rachunek zysków i strat – wariant porównawczy; zestawienie zmian w funduszu) - suma bilansowa 39 701 518,25 zł -umorzenia i odpisy aktualizujące 20 841 094,76 zł

30 Absolutorium za 2015 rok oprac. M.Puzio


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW ZA 2015 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google