Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW ZA 2015 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW ZA 2015 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW ZA 2015 ROK

2 WYKONANIE BUDŻETU 2015 Dochody ogółem ,19 zł -dochody inwestycyjne ,81 zł -dochody bieżące ,38 zł Wydatki ogółem zł -wydatki inwestycyjne ,48 zł -wydatki bieżące ,81 zł Nadwyżka operacyjna ,57 zł Nadwyżka budżetu ,90 zł

3 DOCHODY BUDŻETU GMINY ,19 zł DOCHODY WŁASNE ,03 zł (14%) SUBWENCJA OGÓLNA ,00 zł (50%) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,98zł (26%) DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW UE ,38 zł (1%) UDZIAŁ W PODATKU PIT I CIT ,80 zł (9%)

4 WYDATKI BUDŻETU GMINY ,29 zł WYDATKI BIEŻĄCE ,81 zł (96 % wydatków ogółem) WYDATKI INWESTYCYJNE ,48 zł (4 % wydatków ogółem, dofinansowanie ze środków zewnętrznych ,13 tys. zł, tj. 27%)

5 SPRAWOZDANIE

6 SAMOFINANSOWANIE 1.Dochody bieżące ,38 zł 2.Wydatki bieżące ,81 zł 3.NADWYŻKA OPERACYJNA ,29 zł WSKAŹNIK (poz.3/ poz.1x 100%) 9,19% 4.Spłata zadłużenia ze środków własnych ,00 zł 5.Środki własne na inwestycje ,35 zł

7 NAKŁADY NA DROGI zł -inwestycje drogowe tys. zł ( modernizacja i budowa nowych odcinków drogowych, utwardzenie płytami kanału, Zakup zagęszczarki do gruntu, opracowanie dokumentacji pod inwestycje, ) -remonty zakup materiałów do bieżących remontów 23 tys.zł -bieżące utrzymanie dróg 27 tys. zł ( w tym z imowe utrzymanie dróg )

8 Modernizacja budynku przystanku w Raniżowie kwota ,32zł

9 Przebudowa nawierzchni drogi Gminnej nr R Mazury- Olszowe Koszt całkowity zadania zł

10 Przebudowa drogi gminnej Poręby Wolskie – Stece: 936 mb Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł

11 Utwardzenie drogi przy ul Sportowej w Raniżowie Koszt całkowity zadania zł

12 Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Raniżów Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków budżetu Województwa zł

13 Budowa ogrodzenia placu przy budynku OSP, Dom Ludowy w Staniszewskiem tys.

14 Plac zabaw przy Przedszkolu Raniżów kwota 5 tys.

15 Dokończenie termomodernizacja budynków Szkoły w Raniżowie i w Woli Raniżowskiej kwota tys.

16 Instalacja gazowa w budynku przy ul. Słocznej „Mały MIŚ” Koszt całkowity zadania zł

17 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych kwota zł

18 Największą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wychowania zł: -szkoły podstawowe zł -oddziały zerowe zł -przedszkola zł -inne formy wychowania przedszkolnego zł -gimnazjum zł -dowóz uczniów do szkół zł -dokształcanie nauczycieli 8 890zł -stołowki szkolne i przedszkolne zł -działy specjalne w przedszkolach, szkołach i gimnazjum zł -pozostała działalność zł - obsługa szkół zł Otrzymane dochody zł : -subwencja oświatowa dotacje zł -dotacja na przedszkola,opłaty za przedszkole, żywienie zł -pozostałe dochody zł Dofinansowanie ze środków własnych gminy do zadań subwencjonowanych i własnych zł OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ zł (45 % wydatków ogółem) Bieżące zł Inwestycyjne– zł

19 Wykonanie fundamentów przy budynku Straży Pożarnej w Posuchach 14 tys. zł

20 Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego zł

21 Dokumentacja projektowa, wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Raniżowie i kanalizacyjnej w Mazurach kwota zł

22 POMOC SPOŁECZNA ,83 zł Odpłatność za osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej ,77zł Ośrodki wsparcia ŚDS ,00zł Rodziny zastępcze ,83zł Wsparcie rodziny 294,93 zł Asysten rodziny ,28zł Świadczenia rodzinne ,00 zł Składki na ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające zasił ,68 zł Zasiłki, usługi opiekuńcze ,66zł Dodatki mieszkaniowe ,98zł Zasiłki stałe ,57zł Ośrodek Pomocy Społecznej ,01zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,44zł Dożywianie oraz Karta Dużej Rodziny ,68zł Na realizowane zadania otrzymano kwotę ,85 zł dotacji, z budżetu wydatkowano kwotę ,98 zł.

23 Przychody ,08zł * wolne środki ,08 zł Rozchody zł * spłata rat kredytów z lat ubiegłych zł

24 KREDYTY POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015R. - kredyt w mBank S.A. ( dawniej BRE Bank ) z dnia r zł - kredyt w BS o/ Raniżów z dnia r zł -kredyt w ING z dnia r zł -kredyt w Bank Ochrony Środowiska Rzeszów z dnia r zł - kredyt w Bank Ochrony Środowiska Rzeszów z dnia r zł Razem kredyty zł

25 Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansowego Wskaźnik zadłużenia 42,3% (max 60 %) Wskaźnik obsługi zadłużenia 10,10 % (max 15 %) Koszty obsługi długu ,30 zł

26 PODSUMOWANIE 2015 ROKU NADWYŻKA BUDŻETU ,90 zł NADWYŻKA OPERACYJNA ,57 zł ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę zł POZIOM ZADŁUŻENIA 42,3% (max 60%)

27 Sprawozdanie finansowe Gminy Raniżów za 2015 rok

28 Bilans z wykonania budżetu - suma bilansowa ,04 zł

29 Łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych (bilans; rachunek zysków i strat – wariant porównawczy; zestawienie zmian w funduszu) - suma bilansowa ,25 zł -umorzenia i odpisy aktualizujące ,76 zł

30 Absolutorium za 2015 rok oprac. M.Puzio


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW ZA 2015 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google