Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2010 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2010 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2010 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Toruń, 2 września 2010 roku Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 1

2 2 PRACE NAD DOKUMENTACJĄ W I półroczu 2010r. kontynuowane były prace nad dokumentacją, warunkującą sprawne i efektywne wdrażanie RPO w województwie kujawsko-pomorskim oraz ogłaszanie kolejnych naborów wniosków w ramach poszczególnych działań Programu. Powyższe prace polegały między innymi na: - działaniach w zakresie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WK-P na lata , - zmianach Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli, - zmianach w procedurach wewnętrznych instytucji - Instrukcji Wykonawczej RPO, - zmianach wytycznych obowiązujących w ramach programu, - opracowywaniu i zmianach wzorów dokumentów dla beneficjentów (wniosek o dofinansowanie projektu, umowa o dofinansowanie, wniosek o płatność, karta oceny formalnej, karta oceny wstepnej,), -zmianach w zakresie kryteriów wyboru projektów.

3 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 3 KONKURSY Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2010r. w ramach RPO WK-P ogłoszono łącznie 43 nabory wniosków. W I półroczu 2010r. ogłoszono 18 naborów wniosków (co stanowi 42% wszystkich uruchomionych konkursów), z czego 2 konkursy zostały unieważnione i zaplanowano ich ogłoszenie w innym terminie (konkursy w ramach Działań 3.1 oraz 5.4). Z powyżej wskazanych naborów, 16 konkursów zostało zakończonych (Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania projekty, które wcześniej przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną).

4 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 4 POSTĘP W REALIZACJI RPO WK-P Zastosowano sprawozdawczy kurs euro tj. dla 2009 r. 4,1249 dla I półrocza 2010 r. 4,1603

5 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 5 POSTĘP W REALIZACJI RPO WK-P Pierwsza umowa o dofinansowanie podpisana została r. w ramach projektu „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”, realizowanego w Dz. 3.2 przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy (wcześniej wydano 4 decyzje dla projektów realizowanych w ramach Osi 8 Pomoc techniczna).

6 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 6 POSTĘP W REALIZACJI RPO WK-P

7 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 7 POSTĘP W REALIZACJI RPO WK-P Wartość środków certyfikowanych do KE w stosunku do alokacji W I półroczu 2010r. zacertyfikowano środki w wysokości 61,1 mln EUR, co stanowi 42% zacertyfikowanych środków ogółem. Pierwsze Poświadczenie i deklaracja wydatków za okres do r. przekazana została przez IZ do IPOC w dniu r. (zatwierdzona w dniu r.)

8 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 8 POSTĘP FINANSOWY I RZECZOWY W REALIZACJI RPO WK-P W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH PROGRAMU

9 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 9 Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej Postęp finansowy W okresie sprawozdawczym podpisano 17 umów, co stanowi 12 % podpisanych umów w ramach Osi ogółem.

10 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 10 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi I ( EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 187,9 mln PLN, co stanowi 29 % kontraktacji w Osi ogółem.

11 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 11 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 45,1 mln PLN, co stanowi 23% wypłaconych środków w Osi ogółem.

12 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 12 Postęp rzeczowy Wskaźniki produktu: - Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportu – 83 szt. (wartość docelowa 30 szt.) Do dnia r. zrealizowano 276,67 % wartości docelowej wskaźnika (83 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 124,32 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 83

13 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 13 - Liczba km nowych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych – 16,61 km (wartość docelowa 16 km) Do dnia r. zrealizowano 103,81 % wartości docelowej wskaźnika (16,61 km ), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 118,84 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 16,61 km

14 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 14 - Liczba km przebudowanych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych – 186,40 km (wartość docelowa 398 km) Do dnia r. zrealizowano 46,83 % wartości docelowej wskaźnika (186,4 km ), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 184,97 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. km 186,4

15 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 15 Wskaźniki rezultatu: - Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych ,57 PLN (wartość docelowa nie została określona) W I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 204,51 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. PLN /rok ,57

16 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 16 Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 34 umowy, co stanowi 64 % podpisanych umów w ramach Osi.

17 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 17 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi II ( EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 53,5 mln PLN, co stanowi 51 % kontraktacji w Osi ogółem.

18 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 18 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 6,68 mln PLN, co stanowi 55 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

19 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 19 Postęp rzeczowy Wskaźniki produktu: - Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 4 szt. (wartość docelowa – 80 szt.) szt. Do dnia r. zrealizowano 5,0 % wartości docelowej wskaźnika (4 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 100,0 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 4

20 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 20 - Długość sieci kanalizacyjnej – 12,36 km (wartość docelowa – 120 km) Do dnia r. zrealizowano 10,3 % wartości docelowej wskaźnika (12,36 km), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 380,93 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 12,36 km

21 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 21 - Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 5,29 km (wartość docelowa – 11 km) Do dnia r. zrealizowano 48,09 % wartości docelowej wskaźnika (5,29 km). 5,29 km

22 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 22 Wskaźniki rezultatu: - Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów – osób (wartość docelowa os.) Do dnia r. zrealizowano 3,3 % wartości docelowej wskaźnika (1 109 osób), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 5 180,95 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r osoby

23 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 23 - Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów – 66 osób (wartość docelowa – os.) Do dnia r. zrealizowano 1,47 % wartości docelowej wskaźnika (66 osób), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 153,85 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 66 osoby

24 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 24 Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 14 umów, co stanowi 30 % podpisanych umów w ramach Osi.

25 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 25 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi III ( EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 118,3 mln PLN, co stanowi 39 % kontraktacji w Osi ogółem.

26 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 26 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 30,6 mln PLN, co stanowi 44% wypłaconych środków w Osi ogółem.

27 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 27 Postęp rzeczowy Wskaźniki produktu: - Liczba projektów z zakresu zdrowia – 6 szt. (wartość docelowa – 70 szt.) Do dnia r. zrealizowano 8,57 % wartości docelowej wskaźnika (6 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 100,0 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 6

28 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 28 - Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia – 7 szt. (wartość docelowa – 35 szt.) Do dnia r. zrealizowano 20,0 % wartości docelowej wskaźnika (7 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 133,33 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 7 szt.

29 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 29 Wskaźniki rezultatu: -Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektu (infrastruktura) – 589 osób (wartość docelowa – osób) Do dnia r. zrealizowano 22,74 % wartości docelowej wskaźnika (589 osób), z czego wskazana realizacja nastąpiła w I półroczu 2010r. osoby

30 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 30 - Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym lub zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów – szt./rok (wartość docelowa – szt./rok) Do dnia r. zrealizowano 648,33 % wartości docelowej wskaźnika (9 725 szt./rok), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 17,79 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r szt./rok

31 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 31 Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 36 umów, co stanowi 100 % podpisanych umów w ramach Osi.

32 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 32 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi IV ( EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 50,7 mln PLN, co stanowi 100 % kontraktacji w Osi ogółem.

33 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 33 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 0,6 mln PLN, co stanowi 100 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

34 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 34 Postęp rzeczowy Umowy o dofinansowanie podpisane do dnia r. w ramach Osi 4 wykazują szacowaną realizację w ramach następujących wskaźników rezultatu: -„Liczba nowych usług elektronicznych dla MŚP świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa” – 10 szt., -„Liczba nowych usług elektronicznych dla obywateli świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa” – 4 szt. Wartości docelowe powyższych wskaźników nie zostały oszacowane.

35 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 35 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 222 umów, co stanowi 44% podpisanych umów w ramach Osi.

36 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 36 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi V ( EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 97,8 mln PLN, co stanowi 24 % kontraktacji w Osi ogółem.

37 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 37 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 95,6 mln PLN, co stanowi 60 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

38 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 38 Postęp rzeczowy Wskaźniki produktu: - Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP – 160 szt. (wartość docelowa – 800 szt.) Do dnia r. zrealizowano 20,0 % wartości docelowej wskaźnika (160 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 116,22 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 160

39 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 39 Wskaźniki rezultatu : - Liczba wspartych przedsiębiorstw ogółem – 154 szt. (wartość docelowa – 560 szt.) Do dnia r. zrealizowano 27,5 % wartości docelowej wskaźnika (154 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 108,11 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 154

40 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 40 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw – 88 szt. (wartość docelowa – 300 szt.) Do dnia r. zrealizowano 29,33 % wartości docelowej wskaźnika (88 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 66,04 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 88

41 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 41 - Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – 318,7 szt. (wartość docelowa – szt.) Do dnia r. zrealizowano 12,9 % wartości docelowej wskaźnika (318,7 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 330,68 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 318,7 szt.

42 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 42 Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 5 umów, co stanowi 63 % podpisanych umów w ramach Osi.

43 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 43 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi VI ( EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 45,5 mln PLN, co stanowi 65 % kontraktacji w Osi ogółem.

44 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 44 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 7,36 mln PLN, co stanowi 90 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

45 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 45 Postęp rzeczowy Umowy o dofinansowanie podpisane do dnia r. w ramach Osi 6 wykazują szacowaną realizację w ramach następujących wskaźników: produktu: - „Długość przebudowanych szlaków turystycznych” – 1,25 km (wartość docelowa – 300 km), - „Liczba nowych produktów turystycznych” - 21 szt. (wartość docelowa – 40 szt.), - „Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i uzdrowiskowych” – 22 szt. (wartość docelowa – 10 szt.), - „Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i uzdrowiskowych” - 6 szt.(wartość docelowa - 70 szt.), rezultatu: - „Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych” – os. (wartość docelowa – os.).

46 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 46 Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 13 umów, co stanowi 76 % podpisanych umów w ramach Osi.

47 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 47 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi VII ( EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 70,9 mln PLN, co stanowi 82 % kontraktacji w Osi ogółem.

48 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 48 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 14,6 mln PLN, co stanowi 100 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

49 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 49 Postęp rzeczowy Umowy o dofinansowanie podpisane do dnia r. w ramach Osi 7 wykazują szacowaną realizację w ramach następujących wskaźników: produktu: - „Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów” – 12 szt. (wartość docelowa – 15 szt.), rezultatu: - „Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji” – 6,21 ha (wartość docelowa – 300 ha).

50 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 50 Oś priorytetowa 8 Pomoc Techniczna Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 5 umów, co stanowi 31 % podpisanych umów w ramach Osi.

51 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 51 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi VIII ( EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 15,5 mln PLN, co stanowi 40 % kontraktacji w Osi ogółem.

52 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 52 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 3,8 mln PLN, co stanowi 19 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

53 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 53 Postęp rzeczowy Wskaźniki produktu: -Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu – 162 etatomiesiące (wartość docelowa – 140 etatomiesiące) Do dnia r. zrealizowano 147,27 % wartości docelowej wskaźnika (162 etatomiesiące.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 33,88% w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. etato- miesiąc 162

54 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 54 - Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych – 17 szt. (wartość docelowa – 12 szt.) Do dnia r. zrealizowano 141,67 % wartości docelowej wskaźnika (17 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 240,0 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 17

55 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 55 -Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych – 59 szt. (wartość docelowa – 140 szt.) Do dnia r. zrealizowano 42,14 % wartości docelowej wskaźnika (59 szt.). szt.

56 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 56 -Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) – 100 szt. (wartość docelowa – 110 szt.) Do dnia r. zrealizowano 90,91 % wartości docelowej wskaźnika (100 szt.). szt.

57 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 57 - Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 27 szt. (wartość docelowa – 20 szt.) Do dnia r. zrealizowano 135,0 % wartości docelowej wskaźnika (27 szt.). szt.

58 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 58 Wskaźniki rezultatu: - Liczba przeszkolonych osób – osób (wartość docelowa – osób) Do dnia r. zrealizowano 22,83 % wartości docelowej wskaźnika (3 196 os.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 132,61 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. osoby 3 196

59 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 59 Poziom kontraktacji, ilość oraz wartość podpisanych umów przedstawia się następująco: Liczba umów/decyzji Wartości ogółem (PLN) w tym UE (PLN) w I półroczu 2010r. narastająco do r. w I półroczu 2010r. narastająco do r. w I półroczu 2010r. narastająco do r. Oś , , , ,05 Oś , , , ,07 Oś , , , ,17 Oś , ,54 Os , , , ,50 Oś , , , ,67 Oś , , , ,38 Oś , , , ,89 Razem , , , ,27

60 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej odnośnie dalszego przebiegu realizacji RPO WK-P: Przeprowadzone działania w okresie sprawozdawczym stanowiły kontynuację działań podjętych w 2009 roku zmierzających do łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Uchwałą Nr 19/253/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata dokonano aktualizacji działań w ramach Pakietu wdrożonych lub też planowanych do wdrożenia podczas realizacji Programu. Uaktualnienie miało na celu poszerzenie katalogu rozwiązań ułatwiających potencjalnym beneficjentom wnioskowanie o środki oraz usprawniających proces oceny wniosków i przyznawania dofinansowania. Zaplanowane środki zaradcze mają wpłynąć na prawidłowe wydatkowanie założonego budżetu. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 60

61 Instytucja Zarządzająca na podstawie zebranych doświadczeń, zgodnie z zapisami Uchwały z dnia 9 marca 2010r. zaplanowała wprowadzenie dodatkowych rozwiązań i rekomendacji, które mają na celu usprawnienie wdrażania Programu (oprócz działań wskazanych przy opisie Pakietu z dnia 2 czerwca 2009r.): -w ramach uproszczeń dla wnioskodawców - dopuszczenie korekty wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej – stworzony został katalog dopuszczalnych błędów do poprawy, -stałe podnoszenie poziomu wiedzy pracowników zatrudnionych w Punktach Konsultacyjnych poprzez objęcie ich szkoleniami przed ogłoszeniem każdego konkursu, - zmiany przeprowadzania kontroli - w miejsce 100% kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P zaplanowano wprowadzenie próby w zakresie wyboru projektów do kontroli końcowej jednostek samorządu terytorialnego i projektów, w których beneficjentami są jednostki spoza sektora finansów publicznych (przedsiębiorcy i inni, którzy nie stosują z mocy prawa prawo zamówień publicznych). Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 61

62 -planowane jest przeprowadzenie projektu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher innowacyjny”, który polegał będzie na współpracy sektora biznesu z sektorem nauki. -zmieniono system wypłat środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, polegający na wypłacaniu środków Unii Europejskiej „z góry” (tzw. Front loading). Rozwiązanie to umożliwia stosowanie na poszczególnych dokumentach księgowych i wnioskach o płatność wyższego poziomu dofinansowania niż wynikający z umowy (maks. 85 %) do momentu otrzymania 80 % kwoty dofinansowania. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 62

63 Na podstawie zidentyfikowanych problemów na etapie oceny formalno merytorycznej oraz na etapie wdrażania projektów, IZ RPO podjęła stosowne środki zaradcze i działania: Etap oceny formalno – merytorycznej: - w celu zniwelowania problemów związanych z przedłużającą się oceną formalną wniosków o dofinansowanie w ramach niektórych Działań, zwiększono zatrudnienie liczby zatrudnionych osób je oceniających, jednocześnie skracając Kartę Oceny Formalnej, w taki sposób aby zachować niezbędny poziom sprawdzenia i wyeliminować wszystkie zbędne punkty oceny, - wprowadzenie oceny wstępnej w konkursie 5.2.1, po której następuje ocena merytoryczna, a dopiero po ocenie merytorycznej właściwa ocena formalna. Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować wnioski, które już na wstępnym etapie nie spełniają warunków do otrzymania dofinansowania w ramach RPO WK-P oraz przyspiesza tym samym ocenę dokumentacji, - udział pracowników Departamentu Wdrażania RPO w licznych szkoleniach między innymi z zakresu Oceny Oddziaływania na Środowisko, Pomocy Publicznej, podatku VAT itp., co także wpłynęło na przyspieszenie procedury konkursowej, - w celu sprawniejszego i bardziej poprawnego od strony formalno-merytorycznej składania Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 63

64 - przeprowadzenie przez pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego szkoleń kierunkowych dotyczących poszczególnych konkursów w celu sprawniejszego i bardziej poprawnego od strony formalno- merytorycznej składania dokumentacji projektowej. W wyniku wdrożenia powyższych działań IZ RPO WK – P procedura oceny i wyboru projektów uległa skróceniu. W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych beneficjentów oraz przyspieszenia wdrażania Programu, IZ dokonuje zmian w harmonogramie konkursów, co skutkuje przesunięciami ogłoszenia poszczególnych naborów wniosków, wprowadzeniem dodatkowych konkursów, zmianami w alokacjach przeznaczonych na dane konkursy, bądź też unieważnieniami początkowo zaplanowanych konkurów. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 64

65 Etap wdrażania: Wdrażane są działania w ramach Pakietu antykryzysowego, ponadto: - w związku z zidentyfikowanymi błędami m. in. w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, IZ RPO przeprowadzała dla poszczególnych grup beneficjentów szkolenia z zagadnień stwarzających najwięcej problemów, w tym z tematyki: - rozliczania projektów, - prawidłowego kwalifikowania ponoszonych wydatków, - osiągania wskaźników produktu oraz rezultatów (z uwzględnieniem metodologii oraz dokumentacji źródłowej potwierdzającej wykonanie wskaźników), biorąc jednocześnie Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 65

66 poprawkę na zależność części beneficjentów od skutków kryzysu, - prawidłowego procesu wyboru wykonawców/dostawców/producentów w przypadku projektów realizowanych w oparciu o „Wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych”, - prawidłowego przeprowadzania procedur wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku projektów dla których przepisy prawa obligatoryjnie przewidują obowiązek stosowania Ust. PZP, - przeprowadzono szkolenia dla Beneficjentów, w tym skarbników jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych z ukierunkowaniem Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w tym załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy oraz Zasady składania wniosków o płatność w ramach RPO WK-P. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 66

67 - w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kolejną akcję pn. „Drzwi Otwarte”, w ramach której pracownicy Departamentu Wdrażania RPO podczas indywidualnych konsultacji oraz warsztatów szkoleniowych odpowiadali na pytania związane z zasadami i możliwościami uzyskania unijnych dotacji. Przeprowadzili oni także szkolenia jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie lub płatność oraz według jakich zasad kontrolowane są projekty realizowanych w ramach RPO WK-P, - umieszczenie na stronie internetowej wzorów: wniosku o dofinansowanie projektu, umowy o dofinansowanie projektu, wniosku o płatność oraz instrukcji ich wypełniania, celem ułatwiena dla Beneficjentom RPO WK-P sporządzania dokumentacji, - wprowadzenie Generatora Wniosków o Płatność jako kontynuacja prac nad przejrzystością obszaru rozliczeń projektów. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 67

68 Sprawozdanie roczne zostało skorygowane o uwagi wniesione przez MRR i IPOC oraz autopoprawki IZ w następującym zakresie: - skorygowano Załącznik nr 1 Tabela 1 Postęp rzeczowy programu operacyjnego (nazwy, wartości bazowe, docelowe, wartości realizacji wskaźników, dodano komentarze pod tabelą), - skorygowano Załącznik nr 2b Tabela 4 Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE (wartości w kolumnach 1 i 2, dotyczące wydatków ujętych w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE – ogółem oraz wkład UE), - skorygowano Załącznik nr 3 Tabela 3 Pomoc publiczna (Dz. 3.1, 4.3, 5.2, 5.5), - w punkcie 1.5 Analiza jakościowa: - dokonano zmian zgodnie z korektą Tabeli 4 dot. wydatków ujętych w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do KE, - dokonano zmian w opisach postępu rzeczowego Osi priorytetowych 2, 3 i 5, zgodnie z korektą Tabeli 1, - w punkcie 3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach realizacji projektów dokonano zmian w zakresie liczby przeprowadzonych kontroli, - w punkcie 3.3 Informacja o działaniach podjętych przez inne instytucje: - dodano wyjaśnienie dotyczące liczby projektów poddanych audytowi operacji przez Urząd Kontroli Skarbowej (zgodnie z inf. wskazaną w pkt. 3.4 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów), - skrócono informacje dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w poprzednim okresie sprawozdawczym przez NIK oraz IPOC, wskazano główne zalecenia pokontrolne oraz sposób ich realizacji przez IZ), - w punkcie 3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach - skorygowano błąd pisarski - kwotę nieprawidłowości wskazaną w odniesieniu do kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE za I kwartał 2010r., Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 68

69 - w punkcie 3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania – uzupełniono informację na jakie cele przeznaczone zostały kwoty odzyskane, - w punkcie 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy technicznej - dokonano zmian zgodnie z korektą Tabeli 4 (Dz. 5.2, 5.5, liczba projektów ogółem objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis oraz wartość przekazanej pomocy stanowiącej dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE), - dokonano korekt w części dotyczącej informacji i promocji – w zakresie wartości docelowych 4 wskaźników zgodnie z wartościami wskazanymi w Rocznym planem działań. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 69

70 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 70 pomorskie.pl pomorskie.pl


Pobierz ppt "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2010 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google