Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2010 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2010 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2010 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Toruń, 2 września 2010 roku Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 1

2 2 PRACE NAD DOKUMENTACJĄ W I półroczu 2010r. kontynuowane były prace nad dokumentacją, warunkującą sprawne i efektywne wdrażanie RPO w województwie kujawsko-pomorskim oraz ogłaszanie kolejnych naborów wniosków w ramach poszczególnych działań Programu. Powyższe prace polegały między innymi na: - działaniach w zakresie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013, - zmianach Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli, - zmianach w procedurach wewnętrznych instytucji - Instrukcji Wykonawczej RPO, - zmianach wytycznych obowiązujących w ramach programu, - opracowywaniu i zmianach wzorów dokumentów dla beneficjentów (wniosek o dofinansowanie projektu, umowa o dofinansowanie, wniosek o płatność, karta oceny formalnej, karta oceny wstepnej,), -zmianach w zakresie kryteriów wyboru projektów.

3 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 3 KONKURSY Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2010r. w ramach RPO WK-P ogłoszono łącznie 43 nabory wniosków. W I półroczu 2010r. ogłoszono 18 naborów wniosków (co stanowi 42% wszystkich uruchomionych konkursów), z czego 2 konkursy zostały unieważnione i zaplanowano ich ogłoszenie w innym terminie (konkursy w ramach Działań 3.1 oraz 5.4). Z powyżej wskazanych naborów, 16 konkursów zostało zakończonych (Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania projekty, które wcześniej przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną).

4 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 4 POSTĘP W REALIZACJI RPO WK-P Zastosowano sprawozdawczy kurs euro tj. dla 2009 r. 4,1249 dla I półrocza 2010 r. 4,1603

5 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 5 POSTĘP W REALIZACJI RPO WK-P Pierwsza umowa o dofinansowanie podpisana została 29.08.2008r. w ramach projektu „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”, realizowanego w Dz. 3.2 przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy (wcześniej wydano 4 decyzje dla projektów realizowanych w ramach Osi 8 Pomoc techniczna).

6 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 6 POSTĘP W REALIZACJI RPO WK-P

7 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 7 POSTĘP W REALIZACJI RPO WK-P Wartość środków certyfikowanych do KE w stosunku do alokacji W I półroczu 2010r. zacertyfikowano środki w wysokości 61,1 mln EUR, co stanowi 42% zacertyfikowanych środków ogółem. Pierwsze Poświadczenie i deklaracja wydatków za okres do 31.01.2009r. przekazana została przez IZ do IPOC w dniu 19.02.2009r. (zatwierdzona w dniu 30.03.2009r.)

8 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 8 POSTĘP FINANSOWY I RZECZOWY W REALIZACJI RPO WK-P W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH PROGRAMU

9 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 9 Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej Postęp finansowy W okresie sprawozdawczym podpisano 17 umów, co stanowi 12 % podpisanych umów w ramach Osi ogółem.

10 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 10 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi I (238 701 959 EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 187,9 mln PLN, co stanowi 29 % kontraktacji w Osi ogółem.

11 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 11 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 45,1 mln PLN, co stanowi 23% wypłaconych środków w Osi ogółem.

12 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 12 Postęp rzeczowy Wskaźniki produktu: - Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportu – 83 szt. (wartość docelowa 30 szt.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 276,67 % wartości docelowej wskaźnika (83 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 124,32 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 83

13 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 13 - Liczba km nowych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych – 16,61 km (wartość docelowa 16 km) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 103,81 % wartości docelowej wskaźnika (16,61 km ), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 118,84 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 16,61 km

14 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 14 - Liczba km przebudowanych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych – 186,40 km (wartość docelowa 398 km) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 46,83 % wartości docelowej wskaźnika (186,4 km ), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 184,97 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. km 186,4

15 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 15 Wskaźniki rezultatu: - Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych - 6 682 779,57 PLN (wartość docelowa nie została określona) W I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 204,51 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. PLN /rok 6 682 779,57

16 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 16 Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 34 umowy, co stanowi 64 % podpisanych umów w ramach Osi.

17 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 17 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi II (117 924 474 EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 53,5 mln PLN, co stanowi 51 % kontraktacji w Osi ogółem.

18 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 18 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 6,68 mln PLN, co stanowi 55 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

19 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 19 Postęp rzeczowy Wskaźniki produktu: - Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 4 szt. (wartość docelowa – 80 szt.) szt. Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 5,0 % wartości docelowej wskaźnika (4 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 100,0 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 4

20 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 20 - Długość sieci kanalizacyjnej – 12,36 km (wartość docelowa – 120 km) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 10,3 % wartości docelowej wskaźnika (12,36 km), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 380,93 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 12,36 km

21 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 21 - Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 5,29 km (wartość docelowa – 11 km) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 48,09 % wartości docelowej wskaźnika (5,29 km). 5,29 km

22 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 22 Wskaźniki rezultatu: - Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów – 1 109 osób (wartość docelowa - 33 600 os.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 3,3 % wartości docelowej wskaźnika (1 109 osób), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 5 180,95 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 1 109 osoby

23 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 23 - Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów – 66 osób (wartość docelowa – 4 500 os.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 1,47 % wartości docelowej wskaźnika (66 osób), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 153,85 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 66 osoby

24 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 24 Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 14 umów, co stanowi 30 % podpisanych umów w ramach Osi.

25 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 25 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi III (123 630 496 EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 118,3 mln PLN, co stanowi 39 % kontraktacji w Osi ogółem.

26 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 26 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 30,6 mln PLN, co stanowi 44% wypłaconych środków w Osi ogółem.

27 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 27 Postęp rzeczowy Wskaźniki produktu: - Liczba projektów z zakresu zdrowia – 6 szt. (wartość docelowa – 70 szt.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 8,57 % wartości docelowej wskaźnika (6 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 100,0 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 6

28 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 28 - Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia – 7 szt. (wartość docelowa – 35 szt.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 20,0 % wartości docelowej wskaźnika (7 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 133,33 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 7 szt.

29 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 29 Wskaźniki rezultatu: -Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektu (infrastruktura) – 589 osób (wartość docelowa – 2 590 osób) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 22,74 % wartości docelowej wskaźnika (589 osób), z czego wskazana realizacja nastąpiła w I półroczu 2010r. osoby

30 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 30 - Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym lub zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów – 9 725 szt./rok (wartość docelowa – 1 500 szt./rok) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 648,33 % wartości docelowej wskaźnika (9 725 szt./rok), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 17,79 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 9 725 szt./rok

31 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 31 Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 36 umów, co stanowi 100 % podpisanych umów w ramach Osi.

32 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 32 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi IV (57 060 229 EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 50,7 mln PLN, co stanowi 100 % kontraktacji w Osi ogółem.

33 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 33 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 0,6 mln PLN, co stanowi 100 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

34 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 34 Postęp rzeczowy Umowy o dofinansowanie podpisane do dnia 30.06.2010r. w ramach Osi 4 wykazują szacowaną realizację w ramach następujących wskaźników rezultatu: -„Liczba nowych usług elektronicznych dla MŚP świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa” – 10 szt., -„Liczba nowych usług elektronicznych dla obywateli świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa” – 4 szt. Wartości docelowe powyższych wskaźników nie zostały oszacowane.

35 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 35 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 222 umów, co stanowi 44% podpisanych umów w ramach Osi.

36 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 36 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi V (252 016 012 EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 97,8 mln PLN, co stanowi 24 % kontraktacji w Osi ogółem.

37 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 37 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 95,6 mln PLN, co stanowi 60 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

38 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 38 Postęp rzeczowy Wskaźniki produktu: - Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP – 160 szt. (wartość docelowa – 800 szt.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 20,0 % wartości docelowej wskaźnika (160 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 116,22 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 160

39 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 39 Wskaźniki rezultatu : - Liczba wspartych przedsiębiorstw ogółem – 154 szt. (wartość docelowa – 560 szt.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 27,5 % wartości docelowej wskaźnika (154 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 108,11 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 154

40 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 40 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw – 88 szt. (wartość docelowa – 300 szt.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 29,33 % wartości docelowej wskaźnika (88 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 66,04 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 88

41 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 41 - Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – 318,7 szt. (wartość docelowa – 2 470 szt.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 12,9 % wartości docelowej wskaźnika (318,7 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 330,68 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. 318,7 szt.

42 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 42 Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 5 umów, co stanowi 63 % podpisanych umów w ramach Osi.

43 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 43 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi VI (47 550 191 EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 45,5 mln PLN, co stanowi 65 % kontraktacji w Osi ogółem.

44 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 44 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 7,36 mln PLN, co stanowi 90 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

45 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 45 Postęp rzeczowy Umowy o dofinansowanie podpisane do dnia 30.06.2010r. w ramach Osi 6 wykazują szacowaną realizację w ramach następujących wskaźników: produktu: - „Długość przebudowanych szlaków turystycznych” – 1,25 km (wartość docelowa – 300 km), - „Liczba nowych produktów turystycznych” - 21 szt. (wartość docelowa – 40 szt.), - „Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i uzdrowiskowych” – 22 szt. (wartość docelowa – 10 szt.), - „Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i uzdrowiskowych” - 6 szt.(wartość docelowa - 70 szt.), rezultatu: - „Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych” – 430 275 os. (wartość docelowa – 1 500 000 os.).

46 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 46 Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 13 umów, co stanowi 76 % podpisanych umów w ramach Osi.

47 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 47 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi VII (85 590 344 EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 70,9 mln PLN, co stanowi 82 % kontraktacji w Osi ogółem.

48 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 48 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 14,6 mln PLN, co stanowi 100 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

49 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 49 Postęp rzeczowy Umowy o dofinansowanie podpisane do dnia 30.06.2010r. w ramach Osi 7 wykazują szacowaną realizację w ramach następujących wskaźników: produktu: - „Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów” – 12 szt. (wartość docelowa – 15 szt.), rezultatu: - „Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji” – 6,21 ha (wartość docelowa – 300 ha).

50 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 50 Oś priorytetowa 8 Pomoc Techniczna Postęp finansowy W I półroczu 2010r. podpisano 5 umów, co stanowi 31 % podpisanych umów w ramach Osi.

51 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 51 Wykorzystanie alokacji w ramach Osi VIII (28 530 115 EUR) W I półroczu 2010r. podpisano umowy na realizacje projektów w ramach Osi na dofinansowanie w wysokości 15,5 mln PLN, co stanowi 40 % kontraktacji w Osi ogółem.

52 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 52 W I półroczu 2010r. wypłacono w ramach Osi środki w wysokości 3,8 mln PLN, co stanowi 19 % wypłaconych środków w Osi ogółem.

53 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 53 Postęp rzeczowy Wskaźniki produktu: -Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu – 162 etatomiesiące (wartość docelowa – 140 etatomiesiące) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 147,27 % wartości docelowej wskaźnika (162 etatomiesiące.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 33,88% w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. etato- miesiąc 162

54 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 54 - Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych – 17 szt. (wartość docelowa – 12 szt.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 141,67 % wartości docelowej wskaźnika (17 szt.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 240,0 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. szt. 17

55 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 55 -Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych – 59 szt. (wartość docelowa – 140 szt.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 42,14 % wartości docelowej wskaźnika (59 szt.). szt.

56 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 56 -Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) – 100 szt. (wartość docelowa – 110 szt.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 90,91 % wartości docelowej wskaźnika (100 szt.). szt.

57 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 57 - Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 27 szt. (wartość docelowa – 20 szt.) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 135,0 % wartości docelowej wskaźnika (27 szt.). szt.

58 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 58 Wskaźniki rezultatu: - Liczba przeszkolonych osób – 3 196 osób (wartość docelowa – 14 000 osób) Do dnia 30.06.2010r. zrealizowano 22,83 % wartości docelowej wskaźnika (3 196 os.), z czego w I półroczu 2010r. nastąpił wzrost o 132,61 % w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2009r. osoby 3 196

59 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 59 Poziom kontraktacji, ilość oraz wartość podpisanych umów przedstawia się następująco: Liczba umów/decyzji Wartości ogółem (PLN) w tym UE (PLN) w I półroczu 2010r. narastająco do 30.06.2010r. w I półroczu 2010r. narastająco do 30.06.2010r. w I półroczu 2010r. narastająco do 30.06.2010r. Oś 117138446 933 523,501 175 317 742,23187 960 003,88656 394 587,05 Oś 2345395 248 832,90210 019 869,3053 454 029,33105 061 821,07 Oś 31446173 164 780,50513 110 125,77118 268 727,86303 207 910,17 Oś 436 73 509 022,14 50 655 143,54 Os 5222502261 223 547,69848 588 203,7197 766 936,98409 817 097,50 Oś 65883 446 303,15124 317 156,8245 474 799,4769 514 433,67 Oś 71317117 823 932,06144 289 670,2870 909 769,7286 479 425,38 Oś 851618 217 220,8045 109 490,2715 484 637,6838 343 065,89 Razem3468161 269 567 162,743 134 261 280,52639 974 048,461 719 473 484,27

60 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej odnośnie dalszego przebiegu realizacji RPO WK-P: Przeprowadzone działania w okresie sprawozdawczym stanowiły kontynuację działań podjętych w 2009 roku zmierzających do łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Uchwałą Nr 19/253/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano aktualizacji działań w ramach Pakietu wdrożonych lub też planowanych do wdrożenia podczas realizacji Programu. Uaktualnienie miało na celu poszerzenie katalogu rozwiązań ułatwiających potencjalnym beneficjentom wnioskowanie o środki oraz usprawniających proces oceny wniosków i przyznawania dofinansowania. Zaplanowane środki zaradcze mają wpłynąć na prawidłowe wydatkowanie założonego budżetu. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 60

61 Instytucja Zarządzająca na podstawie zebranych doświadczeń, zgodnie z zapisami Uchwały z dnia 9 marca 2010r. zaplanowała wprowadzenie dodatkowych rozwiązań i rekomendacji, które mają na celu usprawnienie wdrażania Programu (oprócz działań wskazanych przy opisie Pakietu z dnia 2 czerwca 2009r.): -w ramach uproszczeń dla wnioskodawców - dopuszczenie korekty wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej – stworzony został katalog dopuszczalnych błędów do poprawy, -stałe podnoszenie poziomu wiedzy pracowników zatrudnionych w Punktach Konsultacyjnych poprzez objęcie ich szkoleniami przed ogłoszeniem każdego konkursu, - zmiany przeprowadzania kontroli - w miejsce 100% kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P zaplanowano wprowadzenie próby w zakresie wyboru projektów do kontroli końcowej jednostek samorządu terytorialnego i projektów, w których beneficjentami są jednostki spoza sektora finansów publicznych (przedsiębiorcy i inni, którzy nie stosują z mocy prawa prawo zamówień publicznych). Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 61

62 -planowane jest przeprowadzenie projektu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher innowacyjny”, który polegał będzie na współpracy sektora biznesu z sektorem nauki. -zmieniono system wypłat środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, polegający na wypłacaniu środków Unii Europejskiej „z góry” (tzw. Front loading). Rozwiązanie to umożliwia stosowanie na poszczególnych dokumentach księgowych i wnioskach o płatność wyższego poziomu dofinansowania niż wynikający z umowy (maks. 85 %) do momentu otrzymania 80 % kwoty dofinansowania. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 62

63 Na podstawie zidentyfikowanych problemów na etapie oceny formalno merytorycznej oraz na etapie wdrażania projektów, IZ RPO podjęła stosowne środki zaradcze i działania: Etap oceny formalno – merytorycznej: - w celu zniwelowania problemów związanych z przedłużającą się oceną formalną wniosków o dofinansowanie w ramach niektórych Działań, zwiększono zatrudnienie liczby zatrudnionych osób je oceniających, jednocześnie skracając Kartę Oceny Formalnej, w taki sposób aby zachować niezbędny poziom sprawdzenia i wyeliminować wszystkie zbędne punkty oceny, - wprowadzenie oceny wstępnej w konkursie 5.2.1, po której następuje ocena merytoryczna, a dopiero po ocenie merytorycznej właściwa ocena formalna. Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować wnioski, które już na wstępnym etapie nie spełniają warunków do otrzymania dofinansowania w ramach RPO WK-P oraz przyspiesza tym samym ocenę dokumentacji, - udział pracowników Departamentu Wdrażania RPO w licznych szkoleniach między innymi z zakresu Oceny Oddziaływania na Środowisko, Pomocy Publicznej, podatku VAT itp., co także wpłynęło na przyspieszenie procedury konkursowej, - w celu sprawniejszego i bardziej poprawnego od strony formalno-merytorycznej składania Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 63

64 - przeprowadzenie przez pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego szkoleń kierunkowych dotyczących poszczególnych konkursów w celu sprawniejszego i bardziej poprawnego od strony formalno- merytorycznej składania dokumentacji projektowej. W wyniku wdrożenia powyższych działań IZ RPO WK – P procedura oceny i wyboru projektów uległa skróceniu. W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych beneficjentów oraz przyspieszenia wdrażania Programu, IZ dokonuje zmian w harmonogramie konkursów, co skutkuje przesunięciami ogłoszenia poszczególnych naborów wniosków, wprowadzeniem dodatkowych konkursów, zmianami w alokacjach przeznaczonych na dane konkursy, bądź też unieważnieniami początkowo zaplanowanych konkurów. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 64

65 Etap wdrażania: Wdrażane są działania w ramach Pakietu antykryzysowego, ponadto: - w związku z zidentyfikowanymi błędami m. in. w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, IZ RPO przeprowadzała dla poszczególnych grup beneficjentów szkolenia z zagadnień stwarzających najwięcej problemów, w tym z tematyki: - rozliczania projektów, - prawidłowego kwalifikowania ponoszonych wydatków, - osiągania wskaźników produktu oraz rezultatów (z uwzględnieniem metodologii oraz dokumentacji źródłowej potwierdzającej wykonanie wskaźników), biorąc jednocześnie Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 65

66 poprawkę na zależność części beneficjentów od skutków kryzysu, - prawidłowego procesu wyboru wykonawców/dostawców/producentów w przypadku projektów realizowanych w oparciu o „Wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych”, - prawidłowego przeprowadzania procedur wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku projektów dla których przepisy prawa obligatoryjnie przewidują obowiązek stosowania Ust. PZP, - przeprowadzono szkolenia dla Beneficjentów, w tym skarbników jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych z ukierunkowaniem Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w tym załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy oraz Zasady składania wniosków o płatność w ramach RPO WK-P. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 66

67 - w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kolejną akcję pn. „Drzwi Otwarte”, w ramach której pracownicy Departamentu Wdrażania RPO podczas indywidualnych konsultacji oraz warsztatów szkoleniowych odpowiadali na pytania związane z zasadami i możliwościami uzyskania unijnych dotacji. Przeprowadzili oni także szkolenia jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie lub płatność oraz według jakich zasad kontrolowane są projekty realizowanych w ramach RPO WK-P, - umieszczenie na stronie internetowej wzorów: wniosku o dofinansowanie projektu, umowy o dofinansowanie projektu, wniosku o płatność oraz instrukcji ich wypełniania, celem ułatwiena dla Beneficjentom RPO WK-P sporządzania dokumentacji, - wprowadzenie Generatora Wniosków o Płatność jako kontynuacja prac nad przejrzystością obszaru rozliczeń projektów. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 67

68 Sprawozdanie roczne zostało skorygowane o uwagi wniesione przez MRR i IPOC oraz autopoprawki IZ w następującym zakresie: - skorygowano Załącznik nr 1 Tabela 1 Postęp rzeczowy programu operacyjnego (nazwy, wartości bazowe, docelowe, wartości realizacji wskaźników, dodano komentarze pod tabelą), - skorygowano Załącznik nr 2b Tabela 4 Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE (wartości w kolumnach 1 i 2, dotyczące wydatków ujętych w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE – ogółem oraz wkład UE), - skorygowano Załącznik nr 3 Tabela 3 Pomoc publiczna (Dz. 3.1, 4.3, 5.2, 5.5), - w punkcie 1.5 Analiza jakościowa: - dokonano zmian zgodnie z korektą Tabeli 4 dot. wydatków ujętych w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do KE, - dokonano zmian w opisach postępu rzeczowego Osi priorytetowych 2, 3 i 5, zgodnie z korektą Tabeli 1, - w punkcie 3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach realizacji projektów dokonano zmian w zakresie liczby przeprowadzonych kontroli, - w punkcie 3.3 Informacja o działaniach podjętych przez inne instytucje: - dodano wyjaśnienie dotyczące liczby projektów poddanych audytowi operacji przez Urząd Kontroli Skarbowej (zgodnie z inf. wskazaną w pkt. 3.4 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów), - skrócono informacje dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w poprzednim okresie sprawozdawczym przez NIK oraz IPOC, wskazano główne zalecenia pokontrolne oraz sposób ich realizacji przez IZ), - w punkcie 3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach - skorygowano błąd pisarski - kwotę nieprawidłowości wskazaną w odniesieniu do kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE za I kwartał 2010r., Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 68

69 - w punkcie 3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania – uzupełniono informację na jakie cele przeznaczone zostały kwoty odzyskane, - w punkcie 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy technicznej - dokonano zmian zgodnie z korektą Tabeli 4 (Dz. 5.2, 5.5, liczba projektów ogółem objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis oraz wartość przekazanej pomocy stanowiącej dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE), - dokonano korekt w części dotyczącej informacji i promocji – w zakresie wartości docelowych 4 wskaźników zgodnie z wartościami wskazanymi w Rocznym planem działań. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 69

70 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 70 www.mojregion.eu politykaregionalna@kujawsko- pomorskie.pl www.mojregion.eu politykaregionalna@kujawsko- pomorskie.pl


Pobierz ppt "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2010 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google