Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Искуството од регион од земја-членка на ЕУ во управувањето со програмите од регионалната политика на ЕУ - децентрализирано управување и систем на институции.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Искуството од регион од земја-членка на ЕУ во управувањето со програмите од регионалната политика на ЕУ - децентрализирано управување и систем на институции."— Zapis prezentacji:

1 1 Искуството од регион од земја-членка на ЕУ во управувањето со програмите од регионалната политика на ЕУ - децентрализирано управување и систем на институции Гжегож Оравјец Брисел 12-14 март 2012 год.

2 2 Документи за стратегиско планирање во Полска Комплетно нова реалност по 1989 год. → претпристапен период: ново + ажурирања < 2004 год. Комплетно нова реалност по 1989 год. → претпристапен период: ново + ажурирања < 2004 год. Нови документи за стратегиско планирање како резултат на членството во ЕУ (повеќе и повеќе на различни нивоа) Нови документи за стратегиско планирање како резултат на членството во ЕУ (повеќе и повеќе на различни нивоа) Комплементарност на секој ЕУ и национален проект со националните / регионалните / локалните документи - прецизен опис Комплементарност на секој ЕУ и национален проект со националните / регионалните / локалните документи - прецизен опис Нови стратегиски документи на ниво на секое село → последица: Нови стратегиски документи на ниво на секое село → последица: - локални средби и одобрување од страна на општинските совети - локални средби и одобрување од страна на општинските совети Ревизија на стратегиските документи од страна на полската влада → драстично намалување на документацијата – од 2012 год. (360 → 1+8) Ревизија на стратегиските документи од страна на полската влада → драстично намалување на документацијата – од 2012 год. (360 → 1+8)

3 3

4 4 и правилото „n+2“ EУ фондови и други активности и политики на ЕУ Национални среднорочни и долгорочни стратегии (пр. образование, рударска индустрија) и правилото „n+2“ EУ фондови и други активности и политики на ЕУ Национални среднорочни и долгорочни стратегии (пр. образование, рударска индустрија)

5 5 Правна основа - ЕУ фондови РЕГУЛАТИВА НА СОВЕТОТ (EЗ) бр. 1083/2006 од 11 јули 2006 год. за утврдување на општите одредби за Eвропскиот фонд за регионален развој, Eвропскиот социјален фонд и Кохезиониот фонд и Регулативата (EЗ) бр. 1260/1999 за поништување РЕГУЛАТИВА НА СОВЕТОТ (EЗ) бр. 1083/2006 од 11 јули 2006 год. за утврдување на општите одредби за Eвропскиот фонд за регионален развој, Eвропскиот социјален фонд и Кохезиониот фонд и Регулативата (EЗ) бр. 1260/1999 за поништување Регулатива на Комисијата (EК) бр. 1828/2006 oд 8 декември 2006 год. за утврдување на правилата за спроведување на Регулативата на Советот (EЗ) бр. 1083/2006 за утврдување на општите одредби за Eвропскиот фонд за регионален развој, Eвропскиот социјален фонд и Кохезиониот фонд и Регулативата (EЗ) бр. 1080/2006 на Европскиот парламент и Советот за Европскиот фонд за регионален развој; Регулатива на Комисијата (EК) бр. 1828/2006 oд 8 декември 2006 год. за утврдување на правилата за спроведување на Регулативата на Советот (EЗ) бр. 1083/2006 за утврдување на општите одредби за Eвропскиот фонд за регионален развој, Eвропскиот социјален фонд и Кохезиониот фонд и Регулативата (EЗ) бр. 1080/2006 на Европскиот парламент и Советот за Европскиот фонд за регионален развој;

6 6 ЕУ фондови - правна основа во Полска Национална стратегија за кохезија 2007-2013 Национална стратегија за кохезија 2007-2013 Национална стратегија за развој 2007-2015 Национална стратегија за развој 2007-2015 Национален стратегиски план за руралните области Национален стратегиски план за руралните области Стратегија за развој на рибарството Стратегија за развој на рибарството Програма за национални реформи Програма за национални реформи Закон за регионален развој Закон за регионален развој Закон за јавни финансии Закон за јавни финансии Закон за јавни набавки Закон за јавни набавки Закон за јавна финансиска дисциплина Закон за јавна финансиска дисциплина Закон за самоуправување Закон за самоуправување Закон за сметководството во Полска Закон за сметководството во Полска

7 7 Зошто е толку компликувано? ERDF / ESF / CF / EAFRD Оперативни програми - национално ниво:  Програма за инфраструктура и животна средина  Програма за иновативна економија  Програма за човечки капитал  Програма за развој на Источна Полска  Европска територијална соработка и Инструмент за европско соседство и партнерство Оперативни програми - регионално ниво:  Регионални оперативни програми (16)  Програма за рурален развој (EAFRD) + Директни исплати за земјоделско земјиште

8 8 Систем на институции ЕУ фондови во Полска Управување - Управни власти Управување - Управни власти Спроведување - Спроведувачка управа и посреднички тела Спроведување - Спроведувачка управа и посреднички тела Кoординација - Управа за координирање и следење Кoординација - Управа за координирање и следење Органи за сертификација и управа за ревизија - учество во различни фази од работата и комплексни контроли. Органи за сертификација и управа за ревизија - учество во различни фази од работата и комплексни контроли.

9 9

10 10

11 11 Приоритети спроведени на централно ниво /Поддршка за институциите/ Приоритет I Вработување и социјална интеграција Приоритет II Способност за приспособување на вработените и претпријатијата и здрава работна сила Приоритет III Подобрување на квалитетот на образовниот систем Приоритет IV Високо образование и наука Приоритет V Добро управување Приоритети спроведени на регионално ниво /Директна поддршка за луѓето и социјалните групи/ Приоритет VI Пазар на труд отворен за сите Приоритет VII Унапредување на социјалната интеграција Приоритет VIII Регионални човекови ресурси Приоритет IX Развој на вештини и способности во регионите Основната идеја на Програмата за човечки капитал во Полска Централно / регионално ниво

12 12 план (Европски социјален фонд (ESF)): Програма за човечки капитал во Полска Институционален план (Европски социјален фонд (ESF)): Управна институција - Министерсво за регионален развој (Оддел за управување со ЕSF) Управна институција - Министерсво за регионален развој (Оддел за управување со ЕSF) Спроведувачки институции: Спроведувачки институции: - Централно ниво: Надлежни министри на пр. Министерство за труд и социјална политика (Оддел за спроведување на ЕSF) - Регионално ниво: - Посреднички орган од прво ниво (Регионална управа) - Посреднички орган од второ ниво (Регионално биро за труд) - * Регионални/локални институции за поддршка (пр. ESF центри)

13 13 Организациски промени во јавната администрација Програма за човекови ресурси - Полска Национално ниво - комплексни проекти, на пр. нов софтвер, обуки за јавниот персонал Национално ниво - комплексни проекти, на пр. нов софтвер, обуки за јавниот персонал Флексибилност на структурата на регионално ниво (посебен оддел наспроти нова институција) Флексибилност на структурата на регионално ниво (посебен оддел наспроти нова институција) Посреднички тела: комплексно образование и различни локални активности ≠ пазар на труд Посреднички тела: комплексно образование и различни локални активности ≠ пазар на труд МИНИСТЕРСВО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ (ESF ОДДЕЛ) НАДЛЕЖНИ МИНИСТРИ пр. МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА МАРШАЛСКО БИРО ВО ПОЛСКА (ESF ОДДЕЛ) наспроти КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ТРУД КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ (различни сектори) РЕГИОНАЛНИ КАНЦЕЛАРИИ ЗА ОБУКА НА УЧИТЕЛИ РЕГИОНАЛНИ ESF ЦЕНТРИ

14 14 Канцеларија за регионален развој - внатрешна структура РАКОВОДИТЕЛ ЕДИНИЦА ЗА СТРАТЕГИСКО ПЛАНИРАЊЕ - Изготвување програми - Оценување - Законски правила КОНТРОЛЕН TИМ - Вкрстени контроли - SIMIK база на податоци - Посети на терен - 5% ^ дополнителни фактори ФИНАНСИСКИ TИМ - Распределување - Исплата - Неправилности - Наплата ЕДИНИЦА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ - Формален избор - Оценување - Договори - Показатели - Крајни извештаи ЕДИНИЦА ЗА ИНФОРМАЦИИ И ПРОМОЦИЈА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ - Информативни кампањи - Настани за промовирање - Материјали - Медиуми - Техничка поддршка - Јавни набавки КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ

15 15 Комисија за следење Претставници од: јавен сектор и социјални партнери (на пр. универзитети, здруженија на вработени) Претставници од: јавен сектор и социјални партнери (на пр. универзитети, здруженија на вработени) Анализа и детални критериуми за одобрување и периодично коригирање (на пр. пристапни критериуми) Анализа и детални критериуми за одобрување и периодично коригирање (на пр. пристапни критериуми) Периодична контрола на напредокот во остварувањето на целите на НС ОР - показатели Периодична контрола на напредокот во остварувањето на целите на НС ОР - показатели Анализа и препораки за годишните Акциски планови Анализа и препораки за годишните Акциски планови - распределување, стратегиски критериуми итн. Анализа на неправилностите (грешки ≠ измами) Анализа на неправилностите (грешки ≠ измами) Посредничко тело ↔ институции за контрола Посредничко тело ↔ институции за контрола Полиција ↔ EУ фондови Полиција ↔ EУ фондови - MC и внатрешен проблем

16 16 Резимирање - практични аспекти: Пристап за стратегиско планирање (Стратегии - клучни документи!) Пристап за стратегиско планирање (Стратегии - клучни документи!) Јасни и прецизни правни акти (рамка и измени и дополнувања) Јасни и прецизни правни акти (рамка и измени и дополнувања) Систем на институции - магичен збор = „децентрализација“ (региони) Систем на институции - магичен збор = „децентрализација“ (региони) - Поделба на надлежностите помеѓу посредничките тела во регионите (Маршалското биро ^ Регионалнoто биро за труд) - Надворешни институции за поддршка пр. RTC - Многу различни толкувања, инструкции и мислења од јавните институции (на пр. министерствата) Мотивација! - Дополнителни фондови за најдобрите региони: Мотивација! - Дополнителни фондови за најдобрите региони: - посебна резерва за 2011 год. - 1,3 милијарди евра (5/16 региони) - посебна резерва за 2011 год. - 1,3 милијарди евра (5/16 региони) Суштински систем за следење (собирање податоци и евалуација → корекции → стратегиско планирање: Суштински систем за следење (собирање податоци и евалуација → корекции → стратегиско планирање: - показатели, пр. создавање нови работни места - 10% како резултат) Показател 2011 год. 2012 год. Нови работни места 15002000

17 17 Zaloguj Zarejestruj się Wydarzenia Kultura Cywilizacja Komputery Internet Gry Komórki Nauka Społeczeństwo Historia Motoryzacja Ekologia Zwierzęta Religia Styl życia Sport Portfel Moje Trzy Grosze Sklepy Wiadomości24 Wiadomości24 > Cywilizacja > Internet > Wieś w internecieCywilizacja Internet Wyślij Drukuj Dziennik Zachodni Wieś w internecie Dziennik Zachodni | 2006-12-14 09:06, aktualizacja: 2006-12-14 10:32:58 1 2 3 4 5 0 2 1543 Wisła Ślemień internet szkolenia gadu-gadu Unia EuropejskaWisłaŚlemieńinternetszkoleniagadu-gaduUnia Europejska - Krowy na komputer nie zamienię, bo obu do życia potrzebuję, ale - przyznam - ostatnio bardziej pochłania mnie wirtualny świat - uśmiecha się 63-letnia Maria Sarlej ze Ślemienia na Żywiecczyźnie, która dzięki urzędnikom poznała, co to pecet i internet. Tak się wciągnęła, że teraz o niczym innym nie myśli. - Dobrze, że zima idzie, będę miała więcej czasu, żeby przy klawiaturze posiedzieć - zaciera ręce gospodyni. Informatyką zaraża mieszkańców Ślemienia wójt Małgorzata Pępek. - Komputer w każdej zagrodzie - to jej motto. Załatwiła pieniądze z Unii Europejskiej, kupiła sprzęt i na trzy tygodnie wypożycza pecety mieszkańcom. Ci mogą w tym czasie do woli surfować po internecie dzięki bezpłatnym i bezprzewodowym łączom. Chętnych jest mnóstwo! - To nasz autorski projekt - szczyci się Małgorzata Pępek. A rolnicy chwalą sobie pomysł pani wójt. Wielu od dawna marzyło o wejściu w wirtualny świat, ale albo nie było ich stać na komputer, albo na kursy nie mieli czasu, bo w polu robota trwa od rana do nocy. A teraz mogą zasiąść do klawiatury w domu, wtedy, gdy mają czas. Poza tym starsi nie muszą wstydzić się przed młodymi na grupowych kursach, że nawet nie wiedzą, jak włączyć peceta i do czego służy mysz. - Przy dwójce dzieci i gospodarstwie na karku szans nie było, żeby wyrwać się z domu na jakiś kurs w gminie. Całe szczęście komputery przyszły do nas. Super! - cieszy się Lucyna Matlak ze Ślemienia, która tak pokochała komputer, że teraz myśli o założeniu własnej firmy i samodzielnym prowadzeniu księgowości. Ludzie dowiadują się z internetu o nowinkach w rolnictwie, rozmawiają z sąsiadami na gadu-gadu, grają. Maria Sarlej, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne i hoduje krowy, wreszcie miała okazję zobaczyć stronę internetową, jaką kiedyś założyła jej gmina. - Podglądaliśmy też konkurencję, co tam nowego w agroturystykach wprowadzają. Teraz to ja bez komputera nie będę mogła żyć. A internet to panie podstawa, żeby turystów przyciągać - uśmiecha się pani Maria. Ma już nawet własnego peceta, ale na razie nie stać jej na płacenie za internet, dlatego chwilowo wykorzystuje go do puszczania wnuczkom bajek. Górale lubią się uczyć Mieszkańcy Ślemienia bardzo lubią się kształcić. Gmina właśnie prowadzi dla rolników kursy z przedsiębiorczości i uczy ich języków niemieckiego oraz angielskiego. – Wielu rolników wyjeżdża za granicę do pracy – wyjaśnia Marcin Zyzak z Urzędu Gminy w Ślemieniu. Do udziału w zajęciach zgłosiło się 100 rolników, a kolejni już czekają na drugą edycję. Zajęcia odbywają się w weekendy. Gmina opłaca ludziom przejazdy, podręczniki, nawet obiady. Ślemień zdobył na projekt 1,3 mln zł z Unii. Gdy w gminie powstał punkt informacyjny z kilkoma stanowiskami komputerowymi wójt Małgorzata Pępek odkryła, że górale pałają do techniki wielką miłością. - Kolejki się ustawiały, ludzie chcieli nauczyć się surfować po internecie, pisać maile, podania, życiorysy. Początkowo sama wielu pomagałam w redagowaniu dokumentów, ale z czasem uznałam, że ludziom trzeba jakoś szerzej pomóc - wyjaśnia. To wtedy powstał pomysł, żeby mieszkańcom za darmo wypożyczać do domów komputery. Urzędnicy napisali projekt i zdobyli z Europejskiego Funduszu Społecznego 1,5 mln zł, za co kupili 25 pecetów, sześć laptopów, modemy, oprogramowanie, opłacili techników i zaczęli informatyzować wieś. Komputery z bezprzewodowym łączem internetowym trafiają do wszystkich zainteresowanych górali. Są wypożyczane na trzy tygodnie. Zupełnie za darmo. Pierwsze kroki uczą stawiać ludzi informatycy, potem jednak ludzie zostają sami ze swoimi pecetami i wirtualnym światem. Muszą uczyć się na własną rękę korespondując tylko z nauczycielami mailem. Na koniec kursu muszą zdać test, który jest potwierdzeniem, że poznali podstawy informatyki. - Bałam się, że projekt mi nie wyjdzie, bo ludzie nie będą chcieli się uczyć. Zdziwiłam się. Już mamy 200 osób przeszkolonych, a kolejni się zgłaszają. W sumie zamierzamy objąć programem 340 mieszkańców gminy - cieszy się pani wójt. - Teraz już umiem napisać podanie do gminy, życiorys, wiem jak posługiwać się internetem, gadu-gadu, potrafię maila napisać - cieszy się Lucyna Matlak, która skończyła kurs nie wychodząc z domu. Na udziale w projekcie skorzystał też Jan Kapała, 52-letni rolnik. - Żona ma w pracy komputer i nie chciałem być gorszy. Teraz internet to już nie jest dla mnie czarna magia - przekonuje zadowolony. Gdy realizacja projektu się zakończy, komputery przejdą na własność gminy. Małgorzata Pępek już wie co z nimi zrobi. - Przekażę je do przedszkola. Niech się dzieci w zerówce uczą - przekonuje. Pani wójt marzy się, aby kiedyś każde gospodarstwo w jej gminie miało komputer i było podpięte do sieci. - Kiedyś nas gazyfikowali, a teraz informatyzują - śmieją się górale. SMS Reklama 1 2 3 4 5 Wyślij Drukuj Podaj adres email odbiorcy: Sortuj komentarze: od najstarszego od najnowszego Adam DeglerAdam Degler 14.12.2006 09:16 Prowadziliśmy badania archeologiczne w pewnej wiosce. Potrzebne było pozwolenie właściciela gruntu. Około 9 rano dobijamy się do rolnika ileś tam minut, w końcu otwiera zaspany i przeprasza. Spał, bo do 4 w nocy siedział w internecie. Marta i Magda WróbelMarta i Magda Wróbel 14.12.2006 11:15 ok siedział a czy w mieście nie siedzi się do 4 rano... a co do tematu szkoda że u nas nie ma czegoś takiego... My żeby mieć internet niestety musimy z plusa kożystać, a wystarczyło by pociągnąć światłowód, no ale na to to władza się zgodzić niechciała bo nie potrzeba.... Idea internetu w małych wioskach gdzie o dostęp do informacji jest bardzo ciężko jest świetna, żeby tak więcej było chętnych do naśladowania. Pozdrawiamy Powiązane materiały Jasne chmury nad biznesem Spór o przyszłe zasady działania internetu trafia do sądów Pijany z Gmaila nic nie wyślesz Cyberoszust czy biznesmen? Tropem internetowej hieny Nie korzystam z NowegoGG, czyli z żarówką na słońce Praca Moto Dom Opcje zaawansowane Wybrane oferty pracy: Manager Sprzedaży Produktów Zepter Przedstawiciel handlowy Przedstawiciel ds. HoReCa Mechanik maszyn budowlanych Kierownik Techniczny Obiektu Szukasz pracownika? Dodaj ogłoszenieDodaj ogłoszenie Rocznik od: do: Cena od: do: Opcje zaawansowane Dodaj ogłoszenie Cena od: do: Opcje zaawansowane Dodaj ogłoszenie NaszeMiasto.pl Imprezy Rzeszów: “Kwietna niedziela” - XI Jarmark Wielkanocny“Kwietna niedziela” - XI Jarmark Wielkanocny Katowice: Erotyczny CzwartekErotyczny Czwartek Kraków: Przyjęcie komunijne w Hotelu Wilga***Przyjęcie komunijne w Hotelu Wilga*** Wydarzenia Poznań: ROKIETNICA - Ronda jeszcze nie ma, ale już jest konfliktROKIETNICA - Ronda jeszcze nie ma, ale już jest konflikt Opole: Sprawdziliśmy, ile w tym roku kosztuje posłanie dziecka do szkołySprawdziliśmy, ile w tym roku kosztuje posłanie dziecka do szkoły Łódź: Parada "Mikołaje na motocyklach" przejechała ulicami ŁodziParada "Mikołaje na motocyklach" przejechała ulicami Łodzi Reklama Copyright 2010 Wiadomosci24.pl Copyright 2010 Wiadomosci24.pl Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.Gratka Technologie Sp. z o.o. Mapa serwisu O redakcji Regulamin Prywatność Reklama Kontakt Gospodyni Maria Sarlej rozkochała się w internecie dzięki fot. Wojciech Trzcionka Gospodyni Maria Sarlej rozkochała się w internecie dzięki fot. Wojciech Trzcionka ESF проекти – практични резултати…

18 Name of your presentation Бидете активни надвор од канцеларијата: Состаноци во окрузите и локалните општини Состаноци во окрузите и локалните општини (присуство и локални водачи) Регионални и локални настани Регионални и локални настани (социјални консултации!) Oтворени денови – Канцеларијата Oтворени денови – Канцеларијата = први идеи и бура од идеи (расправа и мудри идеи)

19 Name of your presentation Соработка со медиумите Натпревари за новинари – пр. „Златно пенкало“ Натпревари за новинари – пр. „Златно пенкало“ Церемонии за отворање Церемонии за отворање Подготвен пакет информации Подготвен пакет информации Добри практики – студиски посети Добри практики – студиски посети Промотивни брошури Промотивни брошури Натпревар за „супер пополнето барање“ Натпревар за „супер пополнето барање“


Pobierz ppt "1 Искуството од регион од земја-членка на ЕУ во управувањето со програмите од регионалната политика на ЕУ - децентрализирано управување и систем на институции."

Podobne prezentacje


Reklamy Google