Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spełnienie wymagań konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16, w tym m.in. najczęściej popełniane błędy w ramach oceny merytorycznej konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spełnienie wymagań konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16, w tym m.in. najczęściej popełniane błędy w ramach oceny merytorycznej konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/15."— Zapis prezentacji:

1 Spełnienie wymagań konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16, w tym m.in. najczęściej popełniane błędy w ramach oceny merytorycznej konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/15 Olsztyn, 17 czerwca 2016r.

2 Plan prezentacji Część I: Podsumowanie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/15 Jak uniknąć błędów – uwagi ogólne w tym najczęściej popełniane błędy Limity i ograniczenia w Działaniu 2.1 Część II: Wskazówki odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1, w tym najczęściej popełniane błędy (na podstawie naboru z 2015 r.)

3 Część I: Podsumowanie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/15 Jak uniknąć błędów – uwagi ogólne w tym najczęściej popełniane błędy Limity i ograniczenia w Działaniu 2.1

4 Podsumowanie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-28-001/15 Do oceny merytorycznej przekazano 39 projektów: -5 projektów zostało skierowanych do dofinansowania, 34 projekty otrzymały ocenę negatywną: -8 projektów otrzymało punktację poniżej 60%, -26 projektów otrzymało negatywną ocenę w tym:

5 Podsumowanie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-28-001/15 17 projektów nie spełniło kryterium C1 - niezgodność z SZOOP, 11 projektów nie spełniło kryterium C6 - niezgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, 8 projektów nie spełniło kryterium C3 - przekroczony poziom środków trwałych, 4 projekty nie spełniły kryterium C4 - niezgodność poziomu wkładu własnego z SZOOP, 3 projekty nie spełniły kryterium C2 - przekroczony poziom cross- financingu. 1 projekt został cofnięty do ponownej oceny formalnej.

6 Wymogi formalne – najczęściej popełniane błędy W przypadku JST brak stosownych podpisów i pieczęci w cz. VII Oświadczenie - brak kontrasygnaty skarbnika; Podpis/y złożone został/y w miejscu przeznaczonym dla partnera, a nie wnioskodawcy; Brak podpisu i pieczęci partnera; Wersja elektroniczna wniosku nie jest zgodna z wersją papierową;

7 Wnioskodawca nie wypełnił pkt 2.11 wniosku, tj. Osoba (-y) uprawniona (-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy; Niezgodność w pkt 2.6 Możliwość odzyskania VAT z pkt 6.1.5 (Oświadczenia); Część stron wniosku nie została wydrukowana w całości (m.in. tabele ze wskaźnikami i tabele budżetowe); Brak wersji papierowej wniosku;

8 Ocena formalna – najczęściej popełniane błędy Wnioskodawca nie spełnił kryterium dostępu nr 2 - w procesie rekrutacji nie zostało zawarte obligatoryjne kryterium w zakresie nie uczestniczenia dziecka w żadnej formie edukacji przedszkolnej; Wnioskodawca nie spełnił kryterium dostępu nr 1 - został przekroczony okres realizacji projektu

9 Jak unikać błędów – uwagi ogólne Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami (SZOOP, Regulamin konkursu, Instrukcja wypełniania wniosku, Instrukcja standardu minimum, załączniki do Regulaminu), Limit znaków, „kopiuj-wklej”, Krótki opis projektu – pkt. 2.16 wniosku, Kryteria obligatoryjne oraz limity i ograniczenia dla Działania 2.1,

10 Limity i ograniczenia w Działaniu 2.1

11 Wnioskodawca zapewni bieżącą działalność nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, współfinansowanych ze środków EFS, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy Dotyczy 1 typu typu Limity i ograniczenia

12 Wnioskodawca zapewnia, że dodatkowe zajęcia mogą być realizowane jedynie w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy Dotyczy 1 i 2 typu Limity i ograniczenia

13 Wnioskodawca zapewnia zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu Dotyczy 1 typu Limity i ograniczenia

14 Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu Dotyczy działania 1.1 w ramach 1 typu1 typu Dotyczy 1 i 2 typu Limity i ograniczenia

15 Wnioskodawca zapewnia, że dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty Dotyczy 1 i 2 typu

16 Limity i ograniczenia Zatwierdzona przez organ prowadzący diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez ośrodek wychowania przedszkolnego lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym Dotyczy 1, 2 i 3 typu

17 Limity i ograniczenia Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie) Dotyczy 3 typu

18 Limity i ograniczenia Interwencja EFS zostanie skierowana do ośrodków wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie gminy, w której przynajmniej jedna szkoła podstawowa osiąga średni wynik sprawdzianu klas VI (część pierwsza i/lub druga) poniżej średniej wojewódzkiej Dotyczy 3 typu projektu

19 Część II: Wskazówki odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1, w tym najczęściej popełniane błędy (na podstawie naboru z 2015 r.)

20 Ocena merytoryczna – I i II cz. wniosku cz. I, pkt. 1.9 Typ projektu SZOOP cz. II, pkt. 2.13 Partnerzy Odzwierciedlenie w pozostałych punktach wniosku.

21 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby i podmioty otrzymujące wsparcie bezpośrednie („idą za tym koszty”): 1 TYP PROJEKTU i 2 TYP PROJEKTU: Zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązującą od 23.01.2016r. wsparciem mogą zostać objęte dzieci w wieku:  3-5 lat (także dzieci od 2,5 roku);  dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

22 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa 3 TYP PROJEKTU: Zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązującą od 23.01.2016r. Wsparciem mogą zostać objęte dzieci w wieku:  3-6 lat (także dzieci od 2,5 roku)  dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

23 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Sprawdź czy wskazano istotne cechy uczestników w kontekście zaplanowanego wsparcia, np. wiek, płeć, status zawodowy, wykształcenie, niepełnosprawność, itp. Sprawdź czy wypełniono pola liczbowe wskazane pod pkt. 3.1 wniosku.

24 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Pamiętaj, że w przeciwieństwie do poprzedniej perspektywy nacisk został przeniesiony z ogólnego opisu sytuacji problemowej na opis problemów grupy docelowej z konkretnego obszaru. Np. Problemem jest niewystarczająca ilość miejsc dla dzieci w przedszkolu. Sprawdź czy opis problemów grupy docelowej został potwierdzony danymi statystycznymi z ostatnich trzech lat wraz ze wskazaniem źródła. Starsze dane są dopuszczalne, jeśli Wnioskodawca napisze o braku nowszych.

25 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Pamiętaj, że potrzeby uczestników muszą wynikać z przedstawionych problemów. Np. Potrzebą są zajęcia z logopedii/zakup sprzętu logopedycznego oraz innych pomocy dydaktycznych. Pamiętaj, że bariery to czynniki/sytuacje, które zniechęcają lub uniemożliwiają uczestnikom udział w Twoim projekcie. Np. Barierą jest trudna sytuacja materialna (nie stać ich). Będziemy oczekiwali, że zaproponujesz konkretne działania, które zniwelują opisane wcześniej bariery i odpowiedzą na wskazane przez Ciebie potrzeby.

26 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Pamiętaj, żeby opis rekrutacji zawierał: -kryteria rekrutacji, -działania informacyjno-promocyjne (kanały dotarcia, gł. do osób w najtrudniejszej sytuacji), -procedurę rekrutacyjną (etapy rekrutacji), -czas i miejsce rekrutacji, -osoba/y zaangażowane w proces rekrutacji. Powinieneś przewidzieć sytuację, w której zainteresowanie projektem będzie większe/mniejsze niż liczba dostępnych miejsc (ewentualnie dodatkowy nabór/lista rezerwowa).

27 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Kryteria rekrutacji powinny uwzględniać zidentyfikowane potrzeby i bariery. Np. Pierwszeństwo udziału dzieci ze względu na: - nie uczestnictwo dziecka w edukacji przedszkolnej, - zdiagnozowane deficyty u dzieci, - wielodzietność, - niski status materialny.

28 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Sprawdź czy zostały wskazane kryteria dostępu (wynikające z potrzeb) i/lub pierwszeństwa (wynikające z barier). W przypadku 2 TYPU PROJEKTU: - dziecko wywodzi się z rodziny o najniższym dochodzie, - dziecko nie uczestniczyło w żadnej formie edukacji przedszkolnej. (Jest to kryterium specyficzne obligatoryjne dla 2 typu projektu, weryfikowane na etapie oceny formalnej).

29 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Sprawdź czy zostały wskazane dokumenty źródłowe weryfikujące spełnienie kryteriów: - oświadczenie o niepełnosprawności dziecka, - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, - opinia/orzeczenie specjalisty.

30 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki Pamiętaj, że cel powinien: - wynikać z problemów, - być spójny z celem szczegółowym RPO, - opisywać stan docelowy a nie zadania do realizacji, - przekładać się na zadania, -być realny do osiągnięcia. Sprawdź czy projekt realizuje wskaźniki horyzontalne. Jeśli: -projekt nie realizuje wskaźników horyzontalnych, nie wykazujemy ich w tabeli, -projekt realizuje wskaźniki horyzontalne – nie ma konieczności wskazania wartości docelowej wskaźników horyzontalnych, jeżeli Wnioskodawca nie może jej określić na moment przygotowania wniosku.

31 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki Sprawdź czy zostały wpisane do wniosku wszystkie wskaźniki obligatoryjne z Regulaminu konkursu (tj. wskaźniki produktu, rezultatu, ewentualne wskaźniki długoterminowe), które pasują do Twojego projektu. 1 TYP PROJEKTU: - wskaźniki rezultatu bezpośredniego:  liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu oraz  własne wskaźniki Wnioskodawcy - wskaźniki produktu:  liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji  liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie  liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie oraz  własne wskaźniki Wnioskodawcy

32 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki 2 TYP PROJEKTU: - wskaźniki rezultatu bezpośredniego:  liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu oraz  własne wskaźniki Wnioskodawcy - wskaźniki produktu:  liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji  liczba istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie w zakresie dostępnej bazy oświatowej  liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie oraz  własne wskaźniki Wnioskodawcy

33 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki 3 TYP PROJEKTU: - wskaźniki rezultatu bezpośredniego:  liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu oraz  własne wskaźniki Wnioskodawcy - wskaźniki produktu:  liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji  liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie  liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie oraz  własne wskaźniki Wnioskodawcy

34 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki Sprawdź czy zostały wpisane niezbędne wskaźniki własne, monitorujące konkretne działania. Sprawdź czy zaplanowana wartość wskaźników jest spójna z opisem grupy, celem itd. Określ wartości docelowe wskaźników na ambitnym, ale jednocześnie racjonalnym poziomie. Nie wszystkie rezultaty możesz osiągnąć na poziomie 100%.

35 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki Opisując źródła danych i sposób pomiaru wskaźników pamiętaj, że każdy z nich ma swoją specyfikę – nie zawsze tą część wniosku możesz wypełnić metodą „kopiuj- wklej”: -Pamiętaj, że nie ma konieczności wskazywania momentu pomiaru dla wskaźników obligatoryjnych, jeżeli został on określony w WLWK. Należy natomiast wskazać źródło pomiaru. W kolumnie „sposób pomiaru wskaźnika” wpisz np. zgodnie z WLWK. -Pamiętaj, że dla pozostałych wskaźników należy określić źródło i sposób pomiaru. Jeśli w projekcie występują kwoty ryczałtowe – wskaźniki specyficzne (własne) rozliczające kwotę/y ryczałtową/e, w tym dokumenty stanowiące podstawę ich rozliczenia, należy wpisać w pkt. 4.4 wniosku!

36 Ocena merytoryczna – zasada równości szans i niedyskryminacji Nie zapomnij o diagnozie grupy docelowej pod kątem równości szans płci i niedyskryminacji, tj.: -przedstaw stosowne dane statystyczne w podziale na płeć i komentarz do nich (stwierdzenie na podstawie ich analizy czy istnieją bariery równościowe, a jeśli tak to co jest ich przyczyną, jaka jest ich skala, - uzasadnij przyjętą proporcję udziału w projekcie kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami, -czy i w jaki sposób działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do ich zminimalizowania, -podział wskaźników na płeć, - równościowe zarządzanie projektem.

37 Ocena merytoryczna – cz. 3.3 wniosku – Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu Pamiętaj żeby wskazać realne ryzyka związane z osiągnięciem wskaźników rezultatu. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie nie należy opisywać sytuacji, które spełniają łącznie dwa warunki: są niezależne od działań Wnioskodawcy i zachodzi niskie prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Sprawdź czy sposób identyfikacji pozwala faktycznie przewidzieć zajście ryzyka. Sprawdź czy opisane działania rzeczywiście rozwiązują /zapobiegają/łagodzą ryzyka. Pamiętaj, nie mogą być wykazane tylko działania związane z unikaniem ryzyka.

38 Ocena merytoryczna – cz. 4.1 wniosku – Zadania i cz. 4.3 wniosku – Harmonogram realizacji projektu Pamiętaj o logice projektu. Zadania zaplanowane w projekcie powinny wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb. Pamiętaj, że w RPO nie ma zadania zarządzania projektem i promocja projektu, gdyż stanowią one koszty pośrednie. Sprawdź czy w harmonogramie ujęto wszystkie zaplanowane etapy działań (w tym rekrutację i promocję). Pomimo, że rekrutacja i promocja są w kosztach pośrednich, powinny być ujęte w harmonogramie. Sprawdź czy wskaźniki zostały adekwatnie przyporządkowanie do odpowiednich zadań.

39 Ocena merytoryczna – cz. 4.1 wniosku – Zadania W przypadku projektów partnerskich – przekonaj nas, że partnerstwo jest niezbędne do realizacji projektu/zadania. Unikaj angażowania partnera tylko w celu spełnienia kryterium dotyczącego potencjału finansowego. Nie ograniczaj jego udziału do roli podmiotu, który odpowiada za zlecanie działań. Pamiętaj, że opis podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Lidera i Partnera powinien być spójny z zadaniami, harmonogramem i budżetem projektu. Sprawdź czy do każdego zadania jest przyporządkowany Lider lub Partner.

40 Ocena merytoryczna – cz. 4.2 wniosku – Trwałość rezultatów projektu Sprawdź czy w Regulaminie konkursu wskazano wymagania dot. trwałości projektu – trwałość w Działaniu 2.1 dotyczy wyłącznie 1 typu projektu w ramach działania 1.1 – jest to zobowiązanie Wnioskodawcy do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Pamiętaj, że przy obligatoryjnej trwałości Wnioskodawca musi wskazać termin zachowania trwałości rezultatu oraz istotne aspekty dotyczące jej utrzymania.

41 Ocena merytoryczna – cz. 4.4 wniosku – Kwoty ryczałtowe Pamiętaj, jeśli wartość wkładu publicznego jest równa lub niższa niż 100 000,00 euro, wówczas projekt rozliczany jest w całości kwotami ryczałtowymi. Pamiętaj, że dla rozliczenia kwoty ryczałtowej konieczne jest określenie wskaźników, na podstawie których będzie można uznać, iż działania przewidziane w projekcie zostały zrealizowane, a idące za tym koszty zaplanowane w budżecie poniesione (np. liczba zakupionych podręczników - pomiar na podstawie protokołów odbioru, nie wymagamy faktur). Dokumenty do kwoty ryczałtowej należy podzielić na dwie kategorie: -dołączane do każdego WOP (protokół zdawczo-odbiorczy materiałów budowlanych do przeprowadzenia adaptacji, dokumenty potwierdzające zakup biletów, wejściówek itp. ) oraz -na wezwanie IZ (dokumentacja fotograficzna przed i po adaptacji i wyposażeniu, dzienniki zajęć, arkusz organizacyjny placówki).

42 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Pkt. 4.5 składa się z 3 części: -Potencjał finansowy Wnioskodawcy/Partnerów, -Potencjał kadrowy w zakresie kadry merytorycznej Wnioskodawcy/Partnerów, -Potencjał techniczny Wnioskodawcy/Partnerów. Potencjał finansowy Potencjał oceniamy łącznie w odniesieniu do Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy) Nie oceniamy potencjału finansowego jedynie na podstawie obrotu. Dodatkowo w tym punkcie wniosku ocenie podlega również, np. kapitał zakładowy, zasoby finansowe wnoszone do projektu itp.

43 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Potencjał kadrowy Potencjał oceniamy łącznie w odniesieniu do Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy). Ocenie podlega opis kadry merytorycznej, zarówno własnej, jak i zewnętrznej (tabela 4.5 np. trenerzy, nauczyciele, psychologowie, itp.).

44 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Nie zapomnij opisać kompetencji i doświadczenia kadry własnej, którą zamierzasz oddelegować do projektu, ani wymogów w tym zakresie, jakie będziesz stawiał kadrze zewnętrznej angażowanej do realizacji projektu. Opisy w tym zakresie powinny zawierać KONKRETY, a nie ogólniki o „wieloletnim doświadczeniu”. Ponadto zweryfikuj czy wskazano funkcje ww. osób w projekcie, ich zakres obowiązków, wymiar czasu pracy, formę zatrudnienia/zaangażowania w projekcie. Wybierz z listy rozwijanej czy dana osoba stanowi kadrę własną czy zewnętrzną. Sprawdź czy zawarto informacje nt. podziału kadry między Lidera i Partnera (jeśli dotyczy).

45 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Sprawdź jaką wskazano formę zatrudnienia personelu własnego. UWAGA!!! Zawieranie umowy zlecenia z własnym pracownikiem jest niekwalifikowalne (por. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności, roz.6, pkt 6.16.1; 6.16.3). -jeżeli osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, może być zatrudniona w projekcie np. w ramach umowy o pracę lub umowy o dzieło, -jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu, to w ramach projektu może być zatrudniony do pełnego etatu lub na umowę o dzieło.

46 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Potencjał techniczny Potencjał oceniamy łącznie w odniesieniu do Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy). Sprawdź opis posiadanego potencjału technicznego, który zostanie wykorzystany w projekcie. Oczekujemy, że wskażesz konkretnie, jaki sprzęt zaangażujesz do konkretnego zadania.

47 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Potencjał techniczny Nie wskazuj potencjału, którego nie zamierzasz wykorzystać w zadaniu (sale, biura poza obszarem realizacji projektu). Zapewnij na czas realizacji projektu biuro na obszarze, w którym planujesz realizować wsparcie.

48 Ocena merytoryczna – cz. 4.6 wniosku – Doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów Sprawdź opis doświadczenia w prowadzeniu działań na rzecz grupy docelowej, w zakresie tematycznym, na określonym terytorium. Pamiętaj, żeby nie opisywać doświadczenia tylko na podstawie realizowanych projektów. Nie opisuj wszystkich projektów, które zrealizowałeś, tylko te, które potwierdzą Twoje doświadczenie w realizacji działań zaplanowanych we wniosku, wsparcia na rzecz grup docelowych obejmowanych wsparciem. Umieść we wniosku informację, czy w wykazanych projektach osiągnąłeś zakładane rezultaty. Opis potencjału społecznego – opis efektów dotychczas zrealizowanych działań, akcji na rzecz lokalnej społeczności czy współpracy podjętej z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi.

49 Ocena merytoryczna – cz. 4.7 wniosku – Sposób zarządzania projektem Sprawdź opis sposobu komunikacji, podejmowania decyzji, hierarchii, spotkań. Pamiętaj, że w projekcie partnerskim musi być oświadczenie, że projekt został wspólnie przygotowany. W tym punkcie wniosku ocenie podlega opis własnej i zewnętrznej kadry zarządzającej (tabela 4.7, koordynator, specjalista ds. rozliczania). Sprawdź czy wskazano funkcje ww. osób w projekcie, ich kompetencje i doświadczenie, zakres obowiązków, wymiar czasu pracy, formę zatrudnienia/zaangażowania w projekcie. Wybierz z listy rozwijanej czy dana osoba stanowi kadrę własną czy zewnętrzną. Sprawdź we wniosku czy zostały zawarte informacje nt. podziału kadry między Lidera i Partnera (jeśli dotyczy).

50 Ocena merytoryczna – cz. V i VI wniosku – Budżet projektu Racjonalność/efektywność/rynkowość kosztów: -oceń czy wydatek nie jest zawyżony/przeszacowany w projekcie, -oceń relację nakład/rezultat, -sprawdź wysokość kosztu z zestawieniem standardu i cen rynkowych. Jeżeli wydatku nie ma w katalogu, należy go sprawdzić na rynku, np. poprzez strony internetowe.

51 Ocena merytoryczna – cz. V i VI wniosku – Budżet projektu Kwalifikowalność – sprawdź czy wydatek jest zgodny z Wytycznymi (rozdział 6.2 pkt 3), w tym w szczególności: - zweryfikuj czy pozycje z katalogu kosztów pośrednich nie znajdują się w kosztach bezpośrednich. Pamiętaj, że koszty promocji i rekrutacji oraz zarządzania są kosztami pośrednimi w tej perspektywie. Niezbędność - oceń czy dany wydatek jest potrzebny/konieczny do realizacji projektu w kontekście osiągnięcia celów. Należy zwrócić uwagę na wyczerpujące opisy i szczegółowe założenia budżetowe, pozwalające na ocenę zakresu wydatków oraz ich niezbędności dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

52 Ocena merytoryczna – cz. V i VI wniosku – Budżet projektu Zwróć uwagę czy uzasadniłeś koszty w pkt. 6.1.6 wniosku (zarówno w zakresie zasadności ich ponoszenia, jak i ich wysokości). Sprawdź poprawność zastosowania m.in. jednostek miary, odznaczenia check- boxów (np. środki trwałe, cross-financing, wkład niepieniężny). Zwróć uwagę na spójność między kwotą wkładu własnego wskazaną w budżecie ogólnym projektu, a informacjami zawartymi w budżecie szczegółowym i metodologią przedstawioną w Uzasadnieniu wkładu własnego pod budżetem.

53 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Spełnienie wymagań konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16, w tym m.in. najczęściej popełniane błędy w ramach oceny merytorycznej konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google