Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK ADMINISTRACJI Czas trwania nauki: 2 lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK ADMINISTRACJI Czas trwania nauki: 2 lata."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK ADMINISTRACJI Czas trwania nauki: 2 lata

2 Kwalifikacja K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji Po ukończeniu szkoły z absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dyplom.

3 Charakterystyka zawodu: Technik administracji organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe. Przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu oraz przechowuje dokumenty.

4 Absolwent powinien umieć:  interpretować i stosować przepisy prawa, korzystać ze swoich praw, przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, projekty aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu, opisać istotę funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej, posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo- księgowej,

5 posługiwać się dokumentacją księgową, prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzić korespondencję, redagować teksty i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki służbowe itp.), przygotowywać narady, zebrania, konferencje, sesje itp., wykorzystywać i obsługiwać nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej, posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym,

6 Możliwości zatrudnienia. Technik administracji może być zatrudniony w: administracji rządowej i administracjach specjalnych; w jednostkach samorządu terytorialnego: w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych w przedsiębiorstwac h organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji

7 Warto wiedzieć: Typowymi stanowiskami pracy dla technika administracji są: pracownik administracyjny, sekretarka, maszynistka, operator procesów tekstu, stenograf, pracownik administracji medycznej, pracownik administracji szkolnej, kierownik sekcji. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik administracji są: sekretarka medyczna, kadrowy, referent gospodarczy, specjalista do spraw turystyki, referent ekonomiczny, agent ubezpieczeniowy, korespondent biurowy.


Pobierz ppt "TECHNIK ADMINISTRACJI Czas trwania nauki: 2 lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google