Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU WSTĘP C1 CZAS PRACY KIEROWCÓW AUTOR: SYLWIA KONECKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU WSTĘP C1 CZAS PRACY KIEROWCÓW AUTOR: SYLWIA KONECKA."— Zapis prezentacji:

1 1 ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU WSTĘP C1 CZAS PRACY KIEROWCÓW AUTOR: SYLWIA KONECKA

2 rok akademicki 2014/2015 Sylwia.Konecka@wsl.com.pl (061) 850 47 86 Dyżury w KPL, pokój 111

3 Lp. Treści programowe – ćwiczenia 1. Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie transportu Planowanie przewozów zgodnie z konwencją AETR czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy, 2. Koszty i ceny w transporcie Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – 2010 3. Ustawa Prawo Przewozowe a Kodeks Cywilny, różnice w zapisach i formy stosowania. Podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów Ustalenie wielkości odszkodowania 4. INCOTERMS 2010 a ubezpieczenia INCOTERMS 2010 a umowa przewozu i umowa spedycji 5. Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki Ryzyko związane z transportem towarów

4 Literatura obowiązkowa Stajniak M., Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji. Wyd. ILiM, Biblioteka Logistyka, Poznań 2012. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Wyd. ILiM, Biblioteka Logistyka, Poznań 2007 lub wydanie 2, 2008. 4

5 Literatura zalecana Ekonomika transportu. Pod redakcją K. Szałuckiego, Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2003. Szałucki K., Przedsiębiorstwo transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999. Szewczuk A., Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2001. Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Pod redakcją Z. Krasuckiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. Transport kombinowany/intermodalny : teoria i praktyka / Jerzy Wronka.- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.(Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, ISSN 0860-2751 ; t. (DCCLXXVIII) 704.) Transport. Pod redakcją W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. Współczesne technologie transportowe. Pod redakcją L. Mindura, Wyd. Politechnika Radomska, Warszawa 2002. 5

6 Literatura, źródła www.logistyka.net.pl www.elabestlog.org www.etransport.pl http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm www.psm.pl www.itd.gov.pl www.sugarlogistics.eu www.castle-project.eu www.freightwise.info www.kassetts.eu www.poradnikprzewoźnika.pl 6

7 ZALICZENIE  Test zaliczeniowy na ostatnich zajęciach, 50% punktów zal.

8 Czas pracy kierowcy zawodowego w transporcie handlowym Zastosowanie przepisów o czasie pracy kierowcy wynika z zasad bezpieczeństwa drogowego. Przepisy regulujące pracę kierowcy określa: Kodeks pracy, Ustawa o czasie pracy kierowcy, Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 oraz Umowa AETR. Umowa AETR i rozporządzenie (WE) nr 561/2006 zostały ściśle do siebie dostosowane dnia 26 września 2010 r. Normy czasu pracy kierowcy obowiązują w całej Unii Europejskiej. Wszystkie Państwa Członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia oraz kontroli jego przestrzegania. 8

9 9

10 10

11 11

12 Kto odpowiada za czas pracy? To przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest tak zorganizować pracę swojemu kierowcy aby mógł on przestrzegać przepisów rozporządzenia. Również przedsiębiorstwo odpowiada za naruszenie przepisów czasu pracy, których dopuści się kierowca danego przedsiębiorstwa. Naruszenie norm w zakresie czasu pracy może być przyczyną cofnięcia licencji lub zezwoleń w zakresie przewozu. Przedsiębiorca jest zobowiązany do nadzoru nad kierowcami i informowaniu o obowiązujących normach w celu uniknięcia jakichkolwiek nieprawidłowości. System czasu pracy kierowcy musi zostać wcześniej pisemnie określony przez pracodawcę. 12

13 Kierowcy w transporcie drogowym najczęściej są zatrudniani w zrównoważonym systemie pracy tj.12 godzin na dobę, a następnie zostaje to zrównoważone czasem wolnym lub pełnymi dniami wolnymi. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowcy w postaci zapisów na wykresówkach, wydrukach danych i plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego oraz innych dokumentów potwierdzających czas pracy. Pracodawca ma obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy kierowcy przez okres 3 lat. 13

14 Obowiązek rejestracji zdarzeń 14

15 Czas pracy jest równoznaczny z czasem, w którym kierowca pozostaje do dyspozycji pracodawcy, a więc od rozpoczęcia do zakończenia swojej pracy. Dotyczy to także czasu, w którym kierowca jest w gotowości do wykonania pracy np. podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek. Jeśli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi minimum 6 godzin, pracodawca jest zobowiązany wprowadzić 15 minutową przerwę, którą także wlicza się do czasu pracy kierowcy. 15

16 Okres prowadzenia pojazdu może być ciągły lub przerywany. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin (może zostać wydłużony do 10 godzin, ale nie częściej niż 2 razy w tyg.). Regularny dzienny okres odpoczynku musi trwać nieprzerwanie 11 godzin (ewentualnie można rozłożyć go na dwie części, gdzie pierwsza przerwa musi trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin). Skrócony dzienny okres odpoczynku może wynosić co najmniej 9 godzin jednak kierowca może mieć tylko 3 skrócone okresy dzienne odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. W przypadku załogi dwuosobowej w każdym okresie 30 godzinnym każdy kierowca musi skorzystać z dziennego odpoczynku trwającego co najmniej 8 kolejnych godzin. 16

17 Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może być dłuższy niż 56 godzin. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni nie może być dłuższy niż 90 godzin. Regularny tygodniowy okres odpoczynku musi trwać co najmniej 45 godzin, a skrócony tygodniowy okres odpoczynku można skrócić do min 24 kolejnych godzin, jednak musi on zostać zrekompensowany. 17

18 ODPOCZYNKI TYGODNIOWE 18

19 ODPOCZYNKI TYGODNIOWE 19

20 Kierowca musi wykorzystać co najmniej 45 minutową przerwę po okresie prowadzenia pojazdu trwającego 4,5 godziny (można ją rozłożyć w czasie na 15 minut i 30 minut). Chyba, że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku 20

21 Umowa AETR 21 to umowa dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Określa ona wymagany minimalny wiek kierowcy, czas prowadzenia pojazdu, przerwy, czas odpoczynku kierowcy, obowiązek używania i kontroli urządzenia kontrolnego. Umowa AETR ma szerokie zastosowanie i obejmuje także państwa nie będące członkami Unii Europejskiej (Francja, Belgia, Włochy, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Austria, Szwecja, Polska, Norwegia, Dania, Grecja, Czechy, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Białoruś, Estonia, Jugosławia, Łotwa, Mołdawia, Chorwacja, Rosja). Zgodnie z tą umową kierowca nie może prowadzić pojazdu dłużej niż 9 godzin dziennie, musi skorzystać z dziennego odpoczynku w wysokości co najmniej 11 kolejnych godzin i musi najwyżej po sześciu dziennych okresach prowadzenia pojazdu wziąć tygodniowy odpoczynek. Maksymalny czas jazdy bez przerwy wynosi 4,5 godziny. Należy pamiętać także, że skrócony dzienny okres odpoczynku należy zrekompensować przed końcem kolejnego tygodnia. Przy załodze dwuosobowej w każdym okresie 30 godzinnym każdy kierowca musi skorzystać z dziennego odpoczynku w wysokości co najmniej 8 kolejnych godzin.

22 Sprawdź ile zapłacisz podczas kontroli drogowej za przekroczenie ustawowego czasu pracy Zgodnie z przepisami, kierowca zawodowy zobligowany jest do rejestrowania nie tylko prędkości pojazdu czy zużycia paliwa, ale również czasu swojej aktywności za kierownicą. Służą do tego tachografy lub inne urządzenia cyfrowe, które są obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu ciężarowego. I tak jak za przekroczenie prędkości, tak samo za przekroczenie czasu pracy, jego niewłaściwe czy niekompletne udokumentowanie, a także za naruszenie przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących prędkość jazdy, czas jazdy i postoju, można otrzymać mandat karny. Wysokość tych kar przedstawia poniższa tabela (Zgodna z Załącznikiem Nr 1 i Nr 3 Ustawy o Transporcie Drogowym, stan prawny na dzień 22.07.2014 r.) 22

23 23 100 PLN Za przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz 200 PLN za każdą następną godzinę 150 PLN Za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz 200 PLN za każde następne rozpoczęte 30 minut 100 PLN Za skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15 minut do jednej godziny oraz 200 PLN za każdą następną rozpoczętą godzinę 50 PLN Za skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do jednej godziny oraz 100 PLN za każdą następną rozpoczętą godzinę 50 PLN Za przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin oraz 100 PLN za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 PLN Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni o czas powyżej jednej godziny do czterech godzin oraz 150 PLN za każdą następną rozpoczętą godzinę

24 24 3000 PLN Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące 2000 PLN Za podłączenie do urządzenia rejestrującego czas pracy innego, niedozwolonego urządzenia, które niewłaściwie wpływa na funkcjonowanie urządzenia rejestrującego 2000 PLN Za nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi 100 PLN nie więcej niż 1000 PLN Za nieprawidłowe operowanie przełącznikiem urządzenia rejestrującego, umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności. 100 PLN za każdy dzień, jednak nie więcej niż 1000 PLN 1000 PLN Za wykonywanie przewozu z niedziałającym lub niewłaściwie działającym urządzeniem rejestrującym 50 PLN Za wykonywanie przewozu bez ważnej karty lub z uszkodzoną kartą po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem 2000 PLN Za wykonywanie przewozu pojazdu, w którym zostało odłączone urządzenie rejestrujące

25 25 2000 PLN Za ingerencję w pracę urządzenia rejestrującego w pojeździe, w skutek czego nastąpiła zmiana wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi 100 PLN Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24 godzinnego okresu. 100 PLN za każdy dzień. 100 PLN nie więcej niż 1000 PLN Za używanie wykresówki powyżej okresu na jaki jest przeznaczona – za każdą wykresówkę 200 PLNZa używanie nieodpowiedniej lub niezatwierdzonej dla danego pojazdu wykresówki 200 PLN Za okazanie podczas kontroli zniszczonej wykresówki w stopniu który uniemożliwia odczytanie z niej danych 100 PLN Jeśli wykresówka nie zawiera wprowadzonych ręcznie lub automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących aktywności kierowcy – za każdy dzień 2000 PLN Za używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców

26 2000 PLN Za jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowcy 50 PLN Za okazanie wykresówki, która nie zawiera wymaganego wpisu (min. imienia, nazwiska, numeru rejestracyjnego pojazdu, miejsca lub daty początkowej/końcowej używania wykresówki), 50 PLN za brak każdego wpisu 100 PLN nie więcej niż 1000 PLN Za brak zgodności oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu – za każdą wykresówkę. 26

27 Najczęstsze błędy powodujące sankcje 27

28 28 Najczęstsze błędy powodujące sankcje

29 29 Najczęstsze błędy powodujące sankcje

30 30 Najczęstsze błędy powodujące sankcje

31 Przykład 1 Kierownik ds. transportu jest odpowiedzialny za realizację przewozów w niskich temperaturach. Przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę z ważnym klientem na przewóz mrożonek z Torunia do Paryża. Przewozy realizowane są raz w tygodniu: wyjazd w poniedziałek o godz. 7.00, dostawa w Paryżu w środę przed 5.00. Przy obliczeniach należy przyjąć następujące założenia: odległość z Torunia do Paryża wynosi 1425 km, w Toruniu pojazd przejęty przez kierowcę będzie gotowy do odjazdu po załadowaniu oraz sprawdzeniu dokumentów, przejście graniczne w Kostrzyniu znajduje się 320 km od Torunia, średnia prędkość pojazdu – 60 km/h, czas załadunku - 1 godzina 40 minut, czas wyładunku - 2 godziny, oczekiwanie na oclenie - 1 godzina, odprawa celna – 3 godziny. W obliczeniach nie bierzemy pod uwagę czasu na posiłki. W Paryżu magazyn otwarty jest przez 24 godziny, a rozładunek zostanie wykonany przez adresata pod nadzorem kierowcy. Pojazd wraca do Torunia tą samą trasą. Oblicz czas podróży z Torunia do Paryża, z wyszczególnieniem jej kolejnych etapów, uwzględniając podane założenia oraz obowiązujące przepisy w dwóch wariantach: z załogą pojedynczą i podwójną. 31


Pobierz ppt "1 ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU WSTĘP C1 CZAS PRACY KIEROWCÓW AUTOR: SYLWIA KONECKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google