Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego. Zakres tematyczny informacji: -Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, -Komitet Monitorujący, - Postęp w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego. Zakres tematyczny informacji: -Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, -Komitet Monitorujący, - Postęp w."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego

2 Zakres tematyczny informacji: -Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, -Komitet Monitorujący, - Postęp w realizacji Programu, w tym projekty kluczowe, - Ewaluacje przeprowadzone w ramach Programu.

3 Departament Rozwoju Regionalnego

4 Spotkanie roczne (Annual Review Meeting), odbyło się dnia 28 listopada 2013 r. w Warszawie. Na spotkaniu omówione zostały następujące kwestie: Ogólna analiza finansowego i rzeczowego postępu programu, w tym ocena postępów w kierunku osiągnięcia celów strategicznych programu; Wskaźniki problemowe, w szczególności te, dla których wartość docelowa nie zostanie prawdopodobnie osiągnięta, zwłaszcza Działanie 5.4.; analiza porównawcza wskaźników produktu/rezultatu (tj. fizycznie osiągniętych) wraz z postępem finansowym programu w celu wyciągnięcia wniosków na temat postępów w realizacji celów programu w stosunku do nakładów finansowych, jakość i efektywność jego realizacji;

5 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Postęp w realizacji wszystkich projektów kluczowych z listy indykatywnej, jak również inne projekty, których potencjalne niewdrożenie miałoby największy wpływ na wyniki finansowe programu; Postęp aktualizacji kluczowych dokumentów regionalnych: regionalnej strategii rozwoju i regionalnej strategii innowacji oraz stan zaawansowania realizacji nowego programu operacyjnego; Jak braki zidentyfikowane w badaniach ewaluacyjnych zostaną uwzględnione w obecnym, jak i przyszłym okresie programowania.

6 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi

7 W 2013 r. odbyło się 7 posiedzeń Komitetu Monitorującego. Prace członków Komitetu Monitorującego polegały przede wszystkim na:  akceptacji zmian kryteriów wyboru projektów,  akceptacji zmian Metodologii kryteriów wyboru projektów dla RPO WK- P,  zapoznawaniu się ze stanem wdrażania Programu,  zapoznawaniu się z rekomendacjami wynikającymi z badań ewaluacyjnych,  zatwierdzaniu sprawozdania z realizacji Programu.

8 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Udział KM RPO WK-P na lata 2007-2012 w Konkursie na najbardziej partnerski komitet monitorujący 2012 roku. Organizator: Krajowa Sieć Tematyczna do spraw Partnerstwa wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas dorocznej konferencji Krajowej Sieci Tematycznej do spraw Partnerstwa w dniu 26 listopada, w Centrum Bankowo-Finansowym, podczas której oficjalnie został nadany tytuł Najbardziej Partnerskiego Komitetu Monitorującego roku 2012, a Wiceminister Paweł Orłowski wręczył nagrody Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

9 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Postęp w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

10 Departament Rozwoju Regionalnego Do końca 2013 r. zawarto umowy w wysokości stanowiącej 81 % alokacji, natomiast beneficjentom przekazano środki stanowiące 58 % przyznanej alokacji z EFRR. Płatności okresowe z KE stanowiły 65,76 % alokacji.

11 Departament Rozwoju Regionalnego Kontraktacja

12 Departament Rozwoju Regionalnego Zrealizowane płatności

13 Departament Rozwoju Regionalnego Certyfikacja

14 Departament Rozwoju Regionalnego REALIZACJA ZASADY N+3/N+2 69%

15 Departament Rozwoju Regionalnego Wskaźnik programowy „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów(EPF): kobiety, mężczyźni” Realizacja wskaźnika stanowi 35,12 % wartości docelowej, natomiast szacowana realizacja 60,16 % wartości docelowej. Na podstawie danych zebranych od beneficjentów szacowana realizacja wskaźnika wynosi 3 649,16 szt., co stanowi 114,04 % wartości docelowej.

16 Departament Rozwoju Regionalnego

17 W 2013 roku Instytucja Zarządzająco RPO przeprowadziła trzy badania ewaluacyjne:  „ Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych)”: Głównym wnioskiem z przeprowadzonej ewaluacji jest to, że na dzień jej opracowania (kwiecień 2013) cele szczegółowe i strategiczne RPO WK-P 2007-2013 zostaną osiągnięte w bardzo dużym stopniu, tj. cel strategiczny na poziomie 92%, a trzy cele szczegółowe odpowiednio na poziomie 97,86%, 101,58% i 76,88%. Przyczynia się do tego poziom realizacji wybranych osi priorytetowych. Poziom zaawansowania Programu jest zadowalający także jeśli odwołujemy się do wartości wskaźników horyzontalnych oraz wartości kontekstowych. Mimo tej pozytywnej konkluzji, ewaluatorzy podkreślili, że zaobserwowano trzy sfery, w których rozwój budzi zastrzeżenia. Są to rozwój innowacyjności, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz oddziaływanie na jakość środowiska przyrodniczego. Przyczyny tych problemów należy upatrywać w trudnościach leżących zarówno po stronie beneficjentów oraz po stronie IZ. Zdaniem ewaluatorów, na wymienione powyżej obszary problemowe w przyszłej perspektywie finansowej należy położyć szczególny nacisk.

18 Departament Rozwoju Regionalnego  „Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją”: W oparciu o ocenę dotychczasowych kierunków wsparcia w zakresie działań rewitalizacyjnych (oraz ich celowości w kontekście zarówno zapisów Lokalnych Programów Rewitalizacji, jak i potrzeb mieszkańców obszarów wytypowanych do rewitalizacji), ewaluatorzy sformułowali następujące wnioski. Dotychczasowy kierunek wsparcia w zakresie działań rewitalizacyjnych był adekwatny do potrzeb wskazanych w LPR. Podejmowane projekty przyniosły efekty w sferze atrakcyjności, turystyki i promocji miasta. Należy jednak podkreślić, że wyniki badania wskazały również na nie dostosowanie wsparcia do potrzeb wskazywanych przez samych mieszkańców, którzy najsilniej odczuwają potrzeby o charakterze podstawowym: z zakresu zdrowia i sytuacji materialnej. Ewaluatorzy sformułowali również wniosek odnoszący się do działań rewitalizacyjnych, które powinny być kontynuowane w przyszłej perspektywie finansowej. Wskazano przede wszystkim na potrzebę rozbudowania projektów rewitalizacyjnych o komponent społeczny (z uwzględnieniem możliwości, jakie daje dwufunduszowość w przyszłej perspektywie finansowej). Odnieśli się również do przyszłego rzeczowego oraz finansowego zakresu działań rewitalizacyjnych. Ich zdaniem powinien on uwzględniać przedsięwzięcia, których celem będzie „ożywianie” obszarów zrewitalizowanych ze środków RPO WK-P, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia trwałości uzyskanych efektów.

19 Departament Rozwoju Regionalnego  „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007- 2013”: Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji wsparcia przedsiębiorczości sformułowano następujące wnioski - Ustalono średni koszt utworzenia jednego miejsca pracy określając efektywność wdrażanych projektów w poszczególnych działaniach. Najbardziej efektywnym okazało się działanie 5.2.1 ze średnim kosztem utworzenie 1 etatu w wysokości 88 697 zł brutto. Ewaluatorzy ocenili również stopień zainteresowania aplikowaniem o dofinasowanie, które wykazało, że największą popularnością cieszyły się nabory w podziałaniach 5.2.1 oraz 5.2.2. W ramach badania wykorzystano również metodę kontrfaktyczną, której wyniki pozwoliły sformułować wniosek, że przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia ze środków RPO WK-P okazali się bardziej konkurencyjni i efektywni w stosunku do grupy kontrfaktycznej (nie objętej dofinansowaniem). Pozytywnie oceniono także działania IZ służące ograniczeniu kosztów zarządzania działaniami skierowanymi do przedsiębiorców. Obszarem, w którym IZ powinna rozważyć dokonanie interwencji w przyszłej perspektywie finansowej jest słabe przygotowanie terenów pod inwestycje. Ponadto, stworzony system nie zapewnił – jak dotąd – wystarczających narzędzi, które pozwoliłyby beneficjentom tworzyć projekty komplementarne wobec ich własnych działań, jak i na szerszym poziomie wobec działań w jego otoczeniu. Wyniki badania wskazują również, że zdecydowana większość przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego wykazuje bierność w samodzielnym budowaniu relacji proinnowacyjnych z innymi firmami.

20 Departament Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego. Zakres tematyczny informacji: -Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, -Komitet Monitorujący, - Postęp w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google