Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Działalność Agencji Zatrudnienia na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego Kamila.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Działalność Agencji Zatrudnienia na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego Kamila."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Działalność Agencji Zatrudnienia na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn 2015

2 Działania WUP, związane z prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia w 2015 roku Liczba wniosków o wpis do KRAZ, które wpłynęły do WUP w 2015 roku 36 Liczba wydanych certyfikatów Liczba odmów wydania certyfikatu (wniosek złożony w roku 2014) 36 1 Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ 21 Liczba kontroli agencji zatrudnienia, przeprowadzonych w 2014 roku 27 W tym liczba stwierdzonych przypadków nieprzestrzegania/uchybień warunków prowadzenia agencji zatrudnienia 2

3 LICZBA AGENCJI ZATRUDNIENIA Według stanu na koniec grudnia 2015r. w Polsce funkcjonowało agencji zatrudnienia. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działały w tym czasie 122 agencje zatrudnienia, z czego: 40 świadczyło usługi w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 11– pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, 24 – doradztwa personalnego, 20 – poradnictwa zawodowego, oraz 30 w zakresie pracy tymczasowej.

4 . Liczba agencji zatrudnienia w kraju, według stanu na dzień r

5 Liczba agencji zatrudnienia na Warmii i Mazurach w latach Rok Liczba podmiotów w KRAZ Rodzaj działalności Pośrednictwo pracy na terenie RP Pośrednictwo do pracy za granicą Doradztwo personalne Poradnictwo zawodowe Praca tymczasow a

6 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP w 2015 roku 2014rok2015 rok Zmiany w liczbach Zmiany w % Liczba osób, które podjęły zatrudnienia lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia ,0 w tym osoby, które podjęły zatrudnienie na podstawie stosunku pracy ,0

7 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP w 2015 roku Najczęściej występujące grupy zawodów Symbol grupy Nazwa grupy zawodówOgółem 5223Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne Pracownicy obsługi biurowej Pracownicy wykonujący prace proste Kasjerzy bankowi i pokrewni Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani Pracownicy ochrony osób i mienia Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 27

8 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy za granicą 2014rok Zmiana w liczbach Zmiana w % Liczba osób, które podjęły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych ,0

9 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w 2015 roku

10 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w roku 2015 Najczęściej występujące grupy zawodów L.P.KrajNazwa grup elementarnych zawodów 1. Holandia -Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle, gdzie indziej niesklasyfikowani, spawacze i pokrewni, hodowcy zwierząt gospodarskich i pokrewni, 2. Niemcy -pracownicy domowej opieki osobistej, robotnicy pracujący przy przeładunku towaru, robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 3. Norwegia -ogrodnicy, magazynierzy i pokrewni, kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 4. Czechy -operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 5. Wielka Brytania -pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 6. Belgia-ręczni pakowacze i znakowacze 7. Irlandia - cieśle i stolarze budowlani, mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 8. Malta-operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

11 Działalność warmińsko - mazurskich agencji doradztwa personalnego w 2015 roku 2014 rok 2015 rok Zmiana w liczbach Zmiana w % Liczba pracodawców korzystających z usług agencji doradztwa personalnego ,0

12 Działalność warmińsko - mazurskich agencji poradnictwa zawodowego w 2015 roku 2014 rok 2015 rok Zmiana w liczbach Zmiana w % Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego ,0% Liczba pracodawców korzystających z usług poradnictwa zawodowego ,0%

13 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pracy tymczasowej w latach rok 2015 rok zmiana w liczbach zmiana w % Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej ,0 z tego zatrudnionych w agencji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określonej i umowy o prace na czas wykonywania określonej pracy ,6 Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia ,0

14 Działalność agencji pracy tymczasowej na Warmii i Mazurach w 2015 roku Nazwa grupy elementarnej zawodówogółem% Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani ,0 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 67612,0 Pracownicy domowej opieki osobistej 3806,8 Sprzedawcy sklepowi 3796,8 Układacze towarów na półkach 2053,6 Kasjerzy bankowi i pokrewni 1202,1

15 Kraje, do których warmińsko-mazurskie agencje pracy tymczasowej kierowały pracowników tymczasowych w roku 2015 KrajLiczba skierowań% Ogółu Polska507691,3 Francja531,3 Niemcy4627,3 Dania12 Ogółem we wszystkich państwach ,0

16 Działalność agencji zatrudnienia w regionie - podsumowanie Działalność agencji zatrudnienia w regionie - podsumowanie 2015 roku

17 Działalność agencji zatrudnienia w Polsce w zakresie pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej w latach Lata Osoby zatrudnione za pośrednictwem agencji zatrudnienia w zakresie: Pośrednictwa pracy Pracy tymczasowej ogółemw tym Na terenie RPZa granicą 2003r r r r r r r r r r r r r

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Działalność kontrolna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w roku 2014 Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn 2015

19 AGENCJE ZATRUDNIENIA – PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ROZDZIAŁ 6 (art k) ROZDZIAŁ 16 (art ) ROZDZIAŁ 20 (art c)

20 Działalność kontrolna Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zgodnie z art. 18 o ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016, poz. 645), marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art.19, art.19e oraz art.19f. 1)posiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na FP i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2)karalność za wykroczenia z art b 3)ogłoszenie likwidacji lub upadłości  art.19

21 Zakres kontroli prowadzanych przez WUP w agencjach zatrudnienia 1)dotrzymanie obowiązku informowania marszałka województwa o zmianach: - danych adresowych i innych objętych wpisem do KRAZ w terminie 14 dni od dnia ich powstania - zaprzestaniu działalności - zawieszeniu lub wznowieniu działalności w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.  art.19e  art.19 f 1)dotrzymanie obowiązku przedstawiania marszałkowi województwa sprawozdania z działalności agencji zatrudnienia do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

22 W 2015r. WUP w Olsztynie przeprowadził 27 kontroli warmińsko - mazurskich podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Kontrole agencji zatrudnienia zrealizowane przez WUP

23 Wyniki kontroli zrealizowanych w roku 2015 W trakcie 27 kontroli, stwierdzono naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia przez 2 podmioty. Stwierdzone naruszenia 1.naruszenie art. 19 pkt. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2. naruszenie art. 19 h ww. ustawy Posiadanie zaległości w płatnościach składek ZUS - Naruszenie obowiązku współpracy z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy.

24 Konsekwencje naruszeń przepisów ustawy Stwierdzenie przez WUP lub PIP w trakcie wizyty kontrolnej przynajmniej jednego z niżej wymienionych naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, skutkować może wykreśleniem, w drodze decyzji agencji zatrudnienia z KRAZ, bez uprzedniego wezwania do usunięcia tych naruszeń.  posiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;  otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości;  karalność za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;  dyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

25 c.d.  pobieranie kwot innych niż kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą tj. poniesione na dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów;  brak pisemnej umowy z pracodawcą zagranicznym, do którego agencja zatrudnienia zamierza kierować osoby do pracy za granicą,  brak informacji na piśmie dla osoby kierowanej do pracy za granicą o przysługujących jej uprawnieniach, o których mowa w art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  nieprzestrzeganie międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia;  złożenie przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18 e ust. 2 pkt 1 i ust. 3, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 19 e pkt. 1 i art. 19 f niezgodnych ze stanem faktycznym. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia z powodu, któregoś z powyższych naruszeń wiąże się również z brakiem możliwości uzyskania kolejnego wpisu do rejestru agencji w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o zakazie działalności (art. 72 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 18 l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

26 AGENCJE ZATRUDNIENIA – Propozycje zmian w przepisach Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy. Zmiany zaproponowane w zapisach ustawy mają na celu wzmocnienie ochrony klientów agencji pracy tymczasowej oraz zapobieganie nadużyciom i nieporozumieniom związanym z zatrudnieniem cudzoziemców.

27 Zakres proponowanych zmian: 1.Wprowadzono obowiązek certyfikowania usługi pośrednictwa pracy w zakresie kierowania cudzoziemców do podmiotów działających na terytorium RP. Przepis dotyczyłby zarówno podmiotów posiadających siedzibę w Polsce jak również nie mających siedziby w Polsce. 2.Na agencje pracy tymczasowej wprowadzono obowiązek składania marszałkowi przez okres pierwszych 12 miesięcy od rejestracji co miesiąc zaświadczeń dotyczących płatności ZUS. Marszałek będzie dokonywał czynności sprawdzają- cych co kwartał i zobowiązywał podmioty do usuwania ewentualnych zaległości, a także wykreślał z rejestru w przypadku ich nieusunięcia. 3.Agencje pracy tymczasowej będą zobowiązane posiadać zabezpieczenie zobowiązań finansowych w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zabezpieczenia zobowiązań finansowych zobowiązany będzie także posiadać przedsiębiorca zagraniczny, składający zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności.

28 Zakres proponowanych zmian: 4.Zabezpieczenie zobowiązań finansowych w przypadku niewypłacalności agencji zatrudnienia będzie służyło zaspokojeniu roszczeń pracowniczych. 5.W przypadku niewypłacalności agencji zatrudnienia marszałek województwa rozpoczyna postepowanie wyjaśniające w sprawie wypłaty środków z zabezp. zobowiązań finansowych na wniosek osoby poszkodowanej lub na wniosek niewypłacalnej agencji zatrudnienia. 6.Obowiązek prowadzenia przez marszałka wykazu przedsiębiorców zagranicznych, którzy złożyli zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług. 7. Do informacji sprawozdawczych wprowadzono dodatkową informacje dotyczącą obywatelstwa zatrudnionych osób. Dopuszczono także możliwość składania korekt informacji sprawozdawczej do dnia r. 8. Przywrócono obowiązek posiadania lokalu na biuro agencji zatrudnienia.

29 Zakres proponowanych zmian: 9.Obowiązek prowadzenia przez agencje zatrudnienia wykazu podmiotów, do których są kierowani cudzoziemcy (oznaczenie i siedziba podmiotu) oraz obowiązek wykazu cudzoziemców. 10.Zaostrzono sankcje i kary w poniższych kwestiach:  Za kierowanie do pracy cudzoziemca bez wpisu do rejestru 3000 zł. zarówno dla pracodawcy użytkownika, jak i agencji pracy tymczasowej,  Od zł. do zł. za działanie bez certyfikatu w ramach doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy na terenie RP,  Od zł. do zł. za działanie bez certyfikatu w ramach pośrednictwa pracy za granicą i pracy tymczasowej,  Kara dla podmiotu zagranicznego za niezłożenie zawiadomienia o działalności(3.000 zł. – zł.)  zł. za kierowanie do kolejnego pośrednika pracy za granicą.  zł. za niezawieranie z cudzoziemcem umów i za nie prowadzenie wykazów przedsiębiorców i cudzoziemców,

30 Zakres proponowanych zmian:  Kara dla agencji pracy tymczasowej za nieposiadanie zabezpieczenia zobowiązań finansowych lub niedopełnienie obowiązku przekazywania marszałkowi informacji o zabezpieczeniu (do zł.),

31 Dziękuję za uwagę! Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Telefon:89/ e- mail:


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Działalność Agencji Zatrudnienia na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego Kamila."

Podobne prezentacje


Reklamy Google