Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wprowadzenie Dostępne środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2004 - 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wprowadzenie Dostępne środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2004 - 2006."— Zapis prezentacji:

1 1 Wprowadzenie Dostępne środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2004 - 2006

2 2 Wprowadzenie Finansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2004 - 2006

3 3 Wprowadzenie Programy operacyjne Alokacje UE [mln EUR] ZPORR2968,47 SPO – WKP1251,10 SPO - RZL1470,03 SPO - ROLNICTWO 1192,69 SPO - RYBACTWO 201,83 SPO - TRANSPORT 1163,38 SPO – PT28,30 Razem8275,80

4 4 Wprowadzenie NSS – programy operacyjne 2007 - 2013 Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Pomoc Techniczna

5 5 Wprowadzenie Programy operacyjne Alokacje UE [mln EUR] Regionalne Programy Operacyjne 15985,5 Infrastruktura i Środowisko 21275,2 Kapitał Ludzki 8125,9 Innowacyjna Gospodarka 7004,9 Rozwój Polski Wschodniej 2161,6 Europejska Współpraca Terytorialna 576,0 Pomoc Techniczna 216,7 Razem55345,8

6 Fundusze strukturalne w Polsce, w latach 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 2007 -2013 (Narodowa Strategia Spójności) Instrumenty wsparcia w nowym okresie programowania, w latach 2007-2013

7 Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Instrumenty wsparcia w nowym okresie programowania, w latach 2007-2013

8 Cele szczegółowe zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej, gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy. Instrumenty wsparcia w nowym okresie programowania, w latach 2007-2013

9

10 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Stworzenie ponadregionalnych ośrodków miejskich, duże inwestycje infrastrukturalne, efektywne wykorzystanie przygranicznego położenia – to podstawowe kierunki wsparcia dla wschodnich regionów Polski. Celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej, województw Polski wschodniej tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego, w układzie krajowym i europejskim oraz zwiększenie ich spójności terytorialnej w wymiarze ponadregionalnym.

11 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Źródła finansowania: Projekty realizowane w ramach Programu będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pula środków przeznaczonych na ten cel obejmuje kwotę ok. 2,2 mld euro, w tym ok. 880 mln euro specjalnych środków przeznaczonych decyzją Rady Europejskiej dla najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej – 107 mln euro na mieszkańca co w podziale na poszczególne województwa przedstawia się następująco: lubelskie - ok. 235 mln euro podkarpackie - ok. 225 mln euro podlaskie - ok. 129 mln euro świętokrzyskie - ok. 138 mln euro warmińsko-mazurskie - ok. 153 mln euro Pozostała kwota, tj. ok. 1,4 mld euro z EFRR stanowi dodatkowe środki przyznane przez Rząd RP, które zostaną podzielone za pomocą odrębnego algorytmu przygotowywanego obecnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

12 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

13 Priorytety i obszary wsparcia w ramach PO RPW Nowoczesna gospodarka – cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej –infrastruktura uczelni wyższych –infrastruktura społeczeństwa informacyjnego –wspieranie innowacji –promocja i współpraca Wojewódzkie ośrodki wzrostu – cel: rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich –system miejskiego transportu zbiorowego –infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Infrastruktura drogowa i przejść granicznych – cel: poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej - projekty z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich, obwodnic w ciągach dróg krajowych oraz przebudowy i modernizacji dróg powiatowych prowadzących do przejść granicznych –infrastruktura drogowa –infrastruktura przejść granicznych Pomoc techniczna – cel: wsparcie procesu wdrażania Programu.

14 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

15 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 15 priorytetów: 1. Gospodarka wodno-ściekowa. 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 3. Bezpieczeństwo ekologiczne. 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. 6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T. 7. Transport przyjazny środowisku. 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. 9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej. 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. 11. Bezpieczeństwo energetyczne. 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe. 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. 14. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki.

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane centralnie to: 1. Zatrudnienie i integracja społeczna 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 3. Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy 4. Dobre państwo 5. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 2. Regionalne kadry gospodarki 3. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 4. Aktywizacja obszarów wiejskich

18 Regionalny Program Operacyjny – woj. podkarpackie Priorytet 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Lista działań: 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości. 1.2. Instytucje otoczenia biznesu. 1.3. Regionalny system innowacji. 1.4. Promocja gospodarcza regionu. Kwota: 391,13 mln euro

19 Regionalny Program Operacyjny – woj. podkarpackie Priorytet 2. Infrastruktura techniczna Lista działań: 2.1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa. 2.2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 2.3. Infrastruktura energetyczna. Kwota: 335,25 mln euro

20 Regionalny Program Operacyjny – woj. podkarpackie Priorytet 3. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Lista działań: 3.1. Infrastruktura komunalna. 3.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa. 3.3. Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 3.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom. Kwota: 122,93 mln euro

21 Regionalny Program Operacyjny – woj. podkarpackie Priorytet 4. Infrastruktura społeczna Lista działań: 4.1. Infrastruktura edukacyjna 4.2. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna. 4.3. Inwestycje w turystykę i kulturę. Kwota: 111,75 mln euro

22 Regionalny Program Operacyjny – woj. podkarpackie Priorytet 5. Spójność wewnątrzregionalna Lista działań: 5.1. Obszary wiejskie. 5.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 5.3.Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Kwota: 111,75 mln euro


Pobierz ppt "1 Wprowadzenie Dostępne środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2004 - 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google