Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Gdańsk, 27 stycznia 2016 r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [ rozporządzenie ogólne ] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej [ ustawa wdrożeniowa ] Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata z dnia 31 marca 2015 r. [ wytyczne ]

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYBY WYBORU W RAMACH RPO WP Wsparcie dotacyjne (bezzwrotne) Tryb konkursowy – podstawowy; wnioski składane w ramach konkursu. Tryb pozakonkursowy – wnioski składane na wezwanie; dotyczy wyłącznie projektów umieszczonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (Załącznik nr 5 do SzOOP), które: a. mają strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu (przedsięwzięcia strategiczne wynikające z RPS) / objęte są mechanizmem ZIT i wynikają ze Strategii ZIT lub b. dotyczą realizacji zadań należących do wskazanych prawem podmiotów publicznych (projekty PUP, WUP, ROPS). Wsparcie pozadotacyjne (zwotne) Instrumenty finansowe – model wdrażania ustalony na podstawie oceny ex-ante zrealizowanej zgodnie z art. 37 ust. 2 i 3 rozp. ogólnego

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: PODSTAWOWE ZASADY Projekty podlegają ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WP umieszczonych w Załączniku nr 3 do SzOOP. Wybór wyłącznie projektów spełniających kryteria – niezależnie od trybu wyboru. Oceny dokonuje Komisja Oceny Projektów składająca się z pracowników IZ/IP (IOK) oraz ekspertów wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WP – niezależnie od trybu wyboru. Ocena składa się z etapów: a.preselekcja (tryb konkursowy EFS) b.ocena formalna c.ocena wykonalności d.ocena strategiczna –I stopnia –II stopnia (tryb konkursowy EFS) Zasady konkursu określane (każdorazowo) w Regulaminie konkursu. poprzedzone weryfikacją wymogów formalnych

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (1/7) OCENA WYKONALNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA OCENA STRATEGICZNA

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (2/7) występowanie: każdorazowo przed oceną formalną charakter zerojedynkowy (tak/nie) nie jest etapem oceny: 1. kryteria nie są zatwierdzane przez KM RPO WP 2. brak procedury odwoławczej (pozostawienie bez rozpatrzenia) 3. ocena przez pracowników IZ RPO WP (a nie KOP) uzupełnienie braków: minimum 7 dni (art. 43 ustawy wdrożeniowej) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH kompletność wypełnienia formularza wniosku, załączników, podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (3/7) OCENA FORMALNA weryfikacja podstawowych warunków formalnych uprawniających do udziału w konkursie występowanie: każdorazowo przed oceną wykonalności ocena zerojedynkowa (tak/nie) niespełnienie któregokolwiek z kryteriów – ocena negatywna stanowi etap oceny: 1. kryteria zatwierdzone przez KM RPO WP 2. prowadzona przez KOP brak możliwości uzupełnień /korekt/wyjaśnień – charakter dopuszczalności lista projektów zakwalifikowanych do oceny wykonalności – zamieszczana na stronie internetowej Programu

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (4/7) OCENA WYKONALNOŚCI weryfikacja zasadności i wewnętrznej logiki projektu: zakresu rzeczowego, kwestii technicznych i środowiskowych (EFRR), finansowych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych występowanie: każdorazowo po ocenie formalnej charakter zerojedynkowy (tak/nie) niespełnienie któregokolwiek z kryteriów: ocena negatywna stanowi etap oceny: 1. kryteria zatwierdzone przez KM RPO WP 2. prowadzona przez KOP brak uzupełnień/korekt – wyłącznie pisemne wyjaśnienia (minimum 7 dni, niezłożenie w terminie > dalsza ocena w oparciu o informacje z pierwotnej dokumentacji) lista projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia – zamieszczana na stronie internetowej Programu

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (5/7) OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA ocena stopnia wpisywania się projektu w cele, założenia i preferencje określone dla poszczególnych Działań i Poddziałań RPO WP występowanie: każdorazowo po ocenie wykonalności ocena zerojedynkowa (tak/nie) – konieczność spełnienia kryteriów obligatoryjnych (Obszar A i B) stanowi etap oceny: 1. kryteria zatwierdzone przez KM RPO WP 2. prowadzona przez KOP brak pisemnych uzupełnień/korekt/wyjaśnień – możliwość indywidualnych spotkań w celu uzyskania wyjaśnień lista po ocenie przekazywana na posiedzenie ZWP

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (6/7) ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego wyników ostatniego etapu oceny zakończenie etapu oceny strategicznej I stopnia dofinansowanie do wysokości kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu (co do zasady) możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie lub przyznania dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana lista projektów, które otrzymały dofinansowanie, zamieszczana jest na stronie internetowej Programu oraz na portalu funduszy europejskich

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (7/7) ORIENTACYJNE RAMY CZASOWE min. 30 dnimin. 7 dni30 dni45 dni30 dni OGŁOSZENIE O NABORZE NABÓR WNIOSKÓW WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA + WYBÓR PROJEKTÓW

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: FORMALNE OŚ PRIORYTETOWA 8 KONWERSJA DZIAŁANIE 8.4. WSPARCIE ATRAKCYJNOŚCI WALORÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO KRYTERIA FORMALNE TRYB KONKURSOWY A. Podstawowe A.1. Poprawność złożenia wniosku A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów A.4. Partnerstwo A.5. Kwalifikowalność wartości projektu A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu A.7. Pomoc publiczna A.8. Montaż finansowy projektu A.9. Cross-financing – nie dotyczy 8.4. A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym A.13. Zgodność z IS – nie dotyczy 8.4. A.14. Zgodność ze Strategią ZIT – nie dotyczy 8.4. B. Specyficzne Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania – nie dotyczy 8.4.

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: WYKONALNOŚCI KRYTERIA WYKONALNOŚCI TRYB KONKURSOWY A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Możliwe warianty A.2. Zakres rzeczowy projektu A.3. Trwałość technologiczna A.4. Poprawność procedury OOŚ B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu B.1. Nakłady na realizację projektu B.2. Założenia do analiz B.3. Analiza finansowa projektu B.4. Analiza ekonomiczna projektu B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa OŚ PRIORYTETOWA 8 KONWERSJA DZIAŁANIE 8.4. WSPARCIE ATRAKCYJNOŚCI WALORÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: STRATEGICZNE I STOPNIA KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA TRYB KONKURSOWY – PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu – TAK/NIE kryterium obligatoryjne Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, w szczególności poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych oraz kształtowanie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej. A.2. Potrzeba realizacji projektu – TAK/NIE kryterium obligatoryjne Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność działań w kontekście wpływu na ofertę turystyczną województwa pomorskiego, w szczególności rozwój produktów sieciowych z zakresu turystyki. A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu -TAK/NIE kryterium obligatoryjne Weryfikacji podlega wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników (w szczególności ram wykonania) zdefiniowanych dla Osi Priorytetowej/Działania oraz efektywność przyjętych rozwiązań, rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. A.4. Oddziaływanie projektu – TAK/NIE kryterium obligatoryjne Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane jako wpływ projektu na powstanie produktu turystycznego o skali ponadlokalnej, będącego efektem trwałej współpracy wielu podmiotów, w szczególności ze względu na konkurencyjność i grono odbiorców powstałej oferty turystycznej lub kulturalnej, a także wydłużenie sezonu turystycznego.

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: STRATEGICZNE I STOPNIA KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA TRYB KONKURSOWY – PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE B. Metodyka projektu B.1. Kompleksowość projektu – TAK/NIE kryterium obligatoryjne Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, w szczególności w kontekście ochrony poszczególnych typów obiektów lub obszarów dziedzictwa przyrodniczego charakterystycznych dla województwa pomorskiego. Weryfikacji podlega również zastosowanie rozwiązań innowacyjnych, tj. nowych i niestandardowych rozwiązań z zakresu użycia nowych technologii lub rozwiązań organizacyjnych. Ponadto weryfikacji podlegają uwzględnione w ramach projektu działania ukierunkowane na potrzeby grup defaworyzowanych i wykluczonych – m.in. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Weryfikacji podlega także uspołecznienie wypracowania koncepcji i szczegółowych założeń projektu oraz włączenie społeczności zarówno na etapie planowania, jak i realizacji. B.2. Komplementarność projektu – TAK/NIE kryterium obligatoryjne Weryfikacji podlega powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, w szczególności dotyczącymi dziedzictwa przyrodniczego (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: STRATEGICZNE I STOPNIA KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA TRYB KONKURSOWY – PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE C. Specyficzne ukierunkowanie projektu C.1. Podejście oddolne – TAK/NIE kryterium fakultatywne Weryfikacji podlega, czy projekt został zidentyfikowany i będzie realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywność wielu podmiotów oraz czy projekt wynika ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. C.2. Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań turysty – TAK/NIE kryterium fakultatywne Weryfikacji podlegają działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań turysty w zależności od profilu podróży turystycznej w ramach projektu. C.3. Lokalizacja – TAK/NIE kryterium fakultatywne Weryfikacji podlega lokalizacja projektu na: obszarach objętych ochroną w formie parków krajobrazowych wraz z ich otulinami, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów NATURA 2000, obszarach gmin Delty Wisły, Doliny Dolnej Wisły oraz gmin nadmorskich. C.4. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) – TAK/NIE kryterium fakultatywne Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google