Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R OK SZKOLNY 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R OK SZKOLNY 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie."— Zapis prezentacji:

1 R OK SZKOLNY 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

2 Z JAZD A BSOLWENTÓW – 10 PAŹDZIERNIKA

3 W dniu 16 października 2015r. w Naszej Szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która podkreślała rolę nauczycieli w życiu współczesnej młodzieży.

4 F ESTIWAL N AUKI Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wzięli udział w konkursie na projekt „INTEGRACYJNY FESTIWAL NAUKI”, którego organizatorem była Fundacja Mielnica z siedzibą w Koninie we współpracy z Partnerami: Gmina Skulsk, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku. Konkurs kierowany był do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego.

5

6 30 października br. Amerykanie z US Air Force odwiedzili Naszą Szkołę!!! Zgodnie z wewnątrzszkolnym scenariuszem na indywidualnych spotkaniach z młodzieżą wygłosili miniwykłady, nt. systemu edukacyjnego w Ameryce. Następnie goście uczestniczyli w szkolnych otrzęsinach i meczu piłki siatkowej.

7

8

9 W dniu 7 listopada 2015r. nauczyciele zespołu przedmiotów przyrodniczych wraz z uczniami uczestniczyli w warsztatach terenowych pt.,,Wykorzystanie walorów przyrodniczych Powidzkiego Parku Krajobrazowego w edukacji przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji treści biologicznych i geograficznych ”.

10 10 listopada odbył się uroczysty apel upamiętniający 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Elementy słowno – muzyczne przypomniały wydarzenia, które wstrząsnęły ówczesną Europą i rodzące się nadzieje Polaków na wolność i suwerenność.

11

12 W RAMACH OBCHODÓW Ś WIATOWEGO D NIA R ZUCANIA P ALENIA 20 LISTOPADA W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANY BYŁ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROMUJĄCY ŻYCIE BEZ NIKOTYNY.

13

14 26 LISTOPADA UCZNIOWIE I KLASY POLICYJNO - WOJSKOWEJ ZŁOŻYLI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE. To był podniosły dzień, najpierw Msza Święta, następnie przemarsz do szkoły i oficjalny ceremoniał w sali gimnastycznej oraz - na zakończenie, poczęstunek w " iście wojskowym stylu".

15 4 GRUDNIA ZORGANIZOWANO S ZKOLNY D ZIEŃ S PORTU, BY W DUCHU SPORTOWEJ RYWALIZACJI JEDNOCZYĆ SIĘ WE WSPÓLNYCH DĄŻENIACH, ZMAGANIACH. Gry i zabawy na wesoło, mecz piłki siatkowej - uczniowie vs nauczyciele, zumba, mecz piłki nożnej, to wszysko działo się w Naszej Szkole !!!.

16

17 11 GRUDNIA W KLECZEWSKIM LICEUM MIAŁO MIEJSCE WYJĄTKOWE ŚWIĘTO – D ZIEŃ P ATRONA. W UROCZYSTEJ GALI POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI WYBITNEGO TWÓRCY ROMANTYZMU – A DAMOWI M ICKIEWICZOWI, WZIĘŁA UDZIAŁ DYREKCJA SZKOŁY, GRONO PEDAGOGICZNE, PRZEDSTAWICIELE R ADY R ODZICÓW, ZAPROSZENI GOŚCIE ORAZ SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKA.

18

19 S TUDNIÓWKA 2016 16 stycznia uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Kleczewie wraz z osobami towarzyszącymi bawili się na studniówce w sali OSP w Budzisławiu Kościelnym.

20

21 SIMSALABIM 19 lutego odbyło się spotkanie dr Grzegorza Pawłowskiego z Katedry Filologii PWSZ w Koninie z uczniami z II a. Przeprowadził on wykład i warsztaty na temat: „ Czy warto uczyć się poprawnej wymowy języka obcego ”. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji internetowego kursu „ SIMSALABIM ”

22 M IĘDZYNARODOWY D ZIEŃ J ĘZYKA O JCZYSTEGO 25 LUTEGO ODBYŁA SIĘ W NASZEJ SZKOLE UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI M IĘDZYNARODOWEGO D NIA J ĘZYKA O JCZYSTEGO. W AŻNYM PUNKTEM OBCHODÓW BYŁ WYKŁAD PANI DR E WY M ATYBY I KONKURS NA TYTUŁ SZKOLNEGO M ISTRZA O RTOGRAFII.

23

24 18 marca naszą szkołę ponownie odwiedzili żołnierze wojsk amerykańskich. Celem spotkania była integracja polsko – amerykańska, ale także przełamywanie barier językowych. Pr ogram obejmował : Zwiedzanie kościoła. Forum z udziałem gimnazjalistów z Budzisławia Kościelnego i Kleczewa. Quiz. Degustację polskich potraw. Sadzenie dębu pamięci z okazji 650 – lecia lokacji miasta Kleczew. Mecz uczniowie vs Amerykanie.

25

26 W DNIU 8 KWIETNIA W Z ESPOLE S ZKÓŁ P ONADGIMNAZJALNYCH W K LECZEWIE ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIAJĄCA POSTAĆ POR. P IOTRA J ANA S MARZYŃSKIEGO – OSTATNIEGO PRZED WOJNĄ KIEROWNIKA S ZKOŁY P OWSZECHNEJ, KTÓRA MIEŚCIŁA SIĘ W OBECNYM BUDYNKU L ICEUM O GÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W K LECZEWIE. N A TO WYJĄTKOWE WYDARZENIE ZOSTALI ZAPROSZENI GOŚCIE Z WOJSKA, POLICJI, POWIATU, GMINY, NACZELNICY, DYREKTORZY, BURMISTRZOWIE. W SPÓŁORGANIZATOREM UROCZYSTOŚCI BYŁA G MINA I M IASTO K LECZEW, KTÓREJ WŁODARZEM JEST PAN M AREK W ESOŁOWSKI. I NICJATYWĄ WŁADZ MIASTA BYŁO UPAMIĘTNIENIE POSTACI, KTÓRA ZAISTNIAŁA W 650- LETNIEJ HISTORII K LECZEWA.

27

28

29 W DNIU 12 KWIETNIA TEGO ROKU CZWÓRKA LICEALISTÓW WRAZ Z OPIEKUNEM PANEM Z BIGNIEWEM Ł UCZAKIEM – NAUCZYCIELEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO UDAŁA SIĘ NA S ARDYNIĘ, GDZIE UCZNIOWIE UCZESTNICZYLI W OBRADACH BĘDĄCYCH SYMULACJĄ OBRAD N ARODÓW Z JEDNOCZONYCH. L ICEALIŚCI WCIELILI SIĘ W ROLĘ POLITYKÓW REPREZENTUJĄC TAKIE PAŃSTWA JAK C HORWACJA CZY P ORTUGALIA. P O OBRADACH UCZNIOWIE MIELI MOŻLIWOŚĆ WRAZ ZE SWOIMI OPIEKUNAMI Z W ŁOCH ZWIEDZIĆ MIASTO ORAZ POSMAKOWAĆ REGIONALNYCH POTRAW.

30

31

32

33 DRZWI OTWARTE

34

35

36

37

38 W DNIU 27 KWIETNIA W G NIEŹNIE ODBYŁY SIĘ I G NIEŹNIEŃSKIE I GRZYSKA A KADEMICKIE Z WIEDZY O CYWILIZACJI ZACHODNIOEUROPEJSKIEJ ORGANIZOWANE PRZEZ I NSTYTUT K ULTURY E UROPEJSKIEJ PRZY U NIWERSYTECIE A DAMA M ICKIEWICZA W P OZNANIU. Ogłoszenie wyników sprawiło nam wielką radość. Laureatem – zdobywcą I miejsca został Robert Przebieracz, uczeń klasy IIIa, zostawiając w tyle uczniów z wielu renomowanych szkół. Wielkie gratulacje!

39

40 N ASZA SZKOŁA ZDOBYŁA PUCHAR - WYRÓŻNIENIE ZA ZDOBYCIE N AJWYŻSZEJ P OZYCJI W P OWIECIE K ONIŃSKIM WE W SPÓŁZAWODNICTWIE S PORTOWYM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. P ODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO ODBYŁO SIĘ 27 KWIETNIA W Ż YCHLINIE. G RATULUJEMY NASZYM SPORTOWCOM I NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - PANI B EACIE B EDNAREK I PANU T OMASZOWI D RZEWIECKIEMU.

41

42 29 KWIETNIA W L ICEUM IM. A DAMA M ICKIEWICZA W K LECZEWIE ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE A BSOLUTORIUM UCZNIÓW KLAS TRZECICH

43 20 MAJA W PIĄTKOWE POPOŁUDNIE MIELIŚMY OKAZJĘ GOŚCIĆ W PROGACH NASZEJ SZKOŁY PISARKĘ I ENTUZJASTKĘ ŻYCIA, P ANIĄ J OLANTĄ S ZWALBE, AUTORKĘ MOTYWUJĄCYCH I POZYTYWNIE NASTRAJAJĄCYCH DO ŻYCIA KSIĄŻEK : „M YŚL I DZIAŁAJ DLA PRZYSZŁOŚCI ”, „Z ŁAP NA ZAWSZE WIATR W ŻAGLE ”, „W YRUSZ W DROGĘ ”, „S TO I WIĘCEJ LAT W AKTYWNOŚCI ”.

44

45 24 MAJA W AULI SZKOLNEJ ODBYŁ SIĘ KONCERT P ANI E LENY K RAWCZYK. U CZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MOGLI WYSŁUCHAĆ WIELU ZNANYCH UTWORÓW OPERETKOWYCH I OPEROWYCH

46

47 W YJAZDY N A ZAJĘCIA NA U NIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W P OZNANIU W mijającym roku szkolnym uczniowie klas Ia i Ib pięć razy wyjeżdżali na zajęcia prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

48 W YCIECZKI DO SANEPIDU Podczas wycieczki uczniowie zwiedzali pomieszczenia laboratoryjne w stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koninie i wysłuchali ciekawych wykładów nt.: zdrowia

49 S POTKANIA Z POLICJĄ I WOJSKIEM W ciągu roku szkolnego uczniowie klas policyjno- wojskowych wzięli udział w licznych spotkaniach z policją, w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy, konkursach o tematyce obronnej i sportowej, zajęciach z musztry i strzelania.

50

51 S POTKANIA W M IEJSKO -G MINNEJ B IBLIOTECE P UBLICZNEJ W K LECZEWIE Cykl wykładów pana Macieja Grzeszczaka na temat historii Kleczewa, czytanie poezji Adama Mickiewicza i wiele innych ciekawych inicjatyw szerzących wśród młodzieży piękno literatury i historię naszej Małej i Dużej Ojczyzny

52 O SIĄGNIĘCIA SPORTOWE Ten rok szkolny obfitował w osiągnięcia sportowe wśród, których należy wymienić: - zawody powiatowe: I miejsce w piłce koszykowej, ręcznej, plażowej piłce siatkowej chłopców, II miejsce w piłce nożnej i siatkowej chłopców - Indywidualne Biegi Przełajowe (dziewcząt) – II i III miejsce - Biegi Przełajowe Dziewcząt – I miejsce - Powiatowa Piłka Ręczna Dziewcząt – I miejsce - Powiatowa Piłka Koszykowa (dziewcząt) – I miejsce - Mistrzostwa Rejonu w Piłkę Koszykową (dziewcząt) – V miejsce - Powiatowa Piłka Siatkowa dziewcząt – II miejsce - Powiatowa Piłka Siatkowa Plażowa Dziewcząt – II miejsce


Pobierz ppt "R OK SZKOLNY 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google