Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUTOR: OLIWIA Ż URAWSKA.  Alkohol etylowy, zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancj ą psychoaktywn ą. Posiada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUTOR: OLIWIA Ż URAWSKA.  Alkohol etylowy, zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancj ą psychoaktywn ą. Posiada."— Zapis prezentacji:

1 AUTOR: OLIWIA Ż URAWSKA

2

3  Alkohol etylowy, zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancj ą psychoaktywn ą. Posiada zdolno ść szybkiego przenikania do mózgu i wywo ł uje zmiany, których rodzaj i nasilenie s ą zwi ą zane z poziomem st ęż enia alkoholu we krwi. Ju ż po kilku minutach od spo ż ycia alkoholu jego poziom wzrasta. Do maksymalnego st ęż enia alkoholu we krwi dochodzi po up ł ywie oko ł o 1-1,5 godziny od chwili jego spo ż ycia.  Alkohol ma dzia ł anie t ł umi ą ce (depresyjne) i przeciwbólowe. T ł umienie czynno ś ci nerwowej polega na spowolnieniu przeka ź nictwa neurohormonalnego, czyli spowolnieniu przep ł ywu impulsów nerwowych wzd ł u ż w ł ókien nerwowych. Poniewa ż w pierwszej kolejno ś ci t ł umione jest dzia ł anie mózgowych o ś rodków kontroli, pojawia si ę uczucie rozlu ź nienia, lekko ś ci, euforii. To w ł a ś nie wyra ź ny, b ł yskawicznie osi ą gany efekt euforyzuj ą cy odpowiada za popularno ść alkoholu.

4  Przewód pokarmowy - alkohol dra ż ni ś luzówk ę, mo ż e by ć przyczyn ą stanów zapalnych, powodowa ć nawrót choroby wrzodowej. Alkohol powoduje stan zapalny w ą troby, spo ż ywany w nadmiernych ilo ś ciach prowadzi do marsko ś ci w ą troby.  Uk ł ad kr ąż enia - alkohol zmienia metabolizm w mi ęś niu sercowym. Os ł abiona zostaje si ł a mi ęś nia sercowego.  Uk ł ad wewn ą trzwydzielniczy - alkohol powoduje podwy ż szenie poziom kortyzolu.  Uk ł ad odporno ś ciowy - alkohol os ł abia odporno ść na infekcje wirusowe i bakteryjne. Skutkiem obni ż onej odporno ś ci jest m.in. zwi ę kszone ryzyko wyst ę powania pewnych odmian raka, zw ł aszcza prze ł yku, w ą troby  Uk ł ad oddechowy - alkohol powoduje przewlek ł e zapalenie b ł ony ś luzowej tchawicy i oskrzeli.  Funkcjonowanie psychiczne i zmiany osobowo ś ci - wp ł yw alkoholu to m.in.: bezsenno ść, zaburzenia równowagi emocjonalnej, depresja, niepokój, rozdra ż nienie, nag ł e zmiany nastroju, próby samobójcze, amnezja, uzale ż nienie od alkoholu, delirium tremens, psychoza alkoholowa, halucynoza alkoholowa, ot ę pienie.

5 JEDNOSTKIPIWOWINOWÓDKAPOZIOM WE KRWI (mg/ 100 ml) Typowe efekty 21 kufel2 lampki2 kieliszki30Dobry nastrój 31,5 kufla3 lampki3 kieliszki50Rozlu ź nienie 52,5 kufla5 lampek5 kieliszków 80Niezr ę czno ść 63 kufle6 kieliszków 100Chwiejny krok 105 kufli10 kieliszków 150Trudno ś ci z mówieniem

6

7  Piwo co prawda zawiera alkohol, ale w tak ma ł ych ilo ś ciach, ż e nie ryzykuje si ę pij ą c je, bo jest mniej szkodliwe.  Kto ś, kto pije du ż o w weekendy, a w inne dni tygodnia pije ma ł e ilo ś ci alkoholu lub wcale nie pije, nie ryzykuje uzale ż nieniem.  Je ś li wypij ę kaw ę po spo ż yciu alkoholu, to szkodliwe dzia ł anie alkoholu zostanie usuni ę te.  Je ś li pij ę alkohol w bezpiecznym miejscu np. w gronie osób znajomych, to mi nic nie grozi i mi to nie zaszkodzi.  Alkohol relaksuje i jest dobrym ś rodkiem na zdenerwowanie.  Alkohol jest lekarstwem na sen.

8  Je ś li kto ś codziennie chodzi do pracy, to znaczy, ż e nie jest uzale ż niony.  Alkoholicy to ludzie z marginesu spo ł ecznego.  Je ś li kto ś codziennie pije 3 - 4 piwa po pracy, nie ryzykuje uzale ż nieniem ani szkodami zdrowotnymi.  Alkoholicy pij ą codziennie.  Niektórzy rodz ą si ę alkoholikami.  Picie alkoholu jest spraw ą prywatn ą i nie nale ż y si ę w ni ą wtr ą ca ć.  Je ś li kierowca prze ś pi si ę troch ę po piciu alkoholu, to po obudzeniu mo ż e spokojnie prowadzi ć samochód.

9  Szkody mog ą pojawi ć si ę u osób, które pij ą tylko i wy łą cznie piwo. Wypicie jednej szklanki 250 ml piwa o mocy 5% powoduje wprowadzenie do organizmu takiej samej ilo ś ci alkoholu, co wypicie ma ł ego kieliszka 30 ml wódki o mocy 40%.  Nawet jednorazowe upicie si ę jest szkodliwe dla organizmu. Problemy alkoholowe zazwyczaj narastaj ą stopniowo i zaczynaj ą si ę od regularnego nadu ż ywania alkoholu w pewnych okre ś lonych, powtarzaj ą cych si ę sytuacjach. U cz ęś ci osób pij ą cych w weekendy mo ż na rozpozna ć objawy uzale ż nienia.  Picie kawy nie wp ł ywa na poziom st ęż enia alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu. Cho ć mo ż e wywo ł ywa ć mylne, subiektywne wra ż enie bycia trze ź wym.

10  Za ś ni ę cie po spo ż yciu alkoholu jest wynikiem toksycznego dzia ł ania alkoholu na mózg. Sen w tej sytuacji nie jest naturalny (fizjologiczny), a cz ł owiek podczas takiego snu nie wypoczywa w sposób w ł a ś ciwy.  Wi ę kszo ść alkoholików regularnie i du ż o pracuje, cz ę sto s ą to dobrzy pracownicy, którzy staraj ą si ę zrekompensowa ć poczucie winy spowodowane nadu ż ywaniem alkoholu dobr ą i starann ą prac ą.  Niektórzy alkoholicy nadu ż ywaj ą alkoholu codziennie. Bardziej typowym sposobem picia jest jednak picie przerywane d ł u ż szymi lub krótszymi okresami ca ł kowitej abstynencji.

11 Wiadom ą rzecz ą jest, ile ka ż dy rodzic robi dla swoich dzieci, które w ł a ś nie wchodz ą w wiek dojrzewania. Nie trzeba udowadnia ć, ile ci ęż kiej pracy, czasu i wysi ł ku wymaga wychowanie ka ż dego dziecka. Rodzice ucz ą dziecko, ż eby zwraca ł o uwag ę na w ł asne bezpiecze ń stwo w domu, w szkole i na ulicy. Dbaj ą, by dobrze si ę od ż ywia ł o i odpowiednio odpoczywa ł o. Tul ą je, gdy ma koszmarne sny, opatruj ą najdrobniejsz ą ran ę, pocieszaj ą z powodu s ł abego stopnia w szkole. Jednak w ż yciu ka ż dej rodziny mo ż e zdarzy ć si ę co ś, co wystawi na prób ę rodzicielskie si ł y, wywo ł a l ę k, sprawi, ż e rodzice poczuj ą si ę bezradni. Jaka to b ę dzie próba - nie wiadomo. Wiadomo jednak, ż e mo ż e to by ć alkohol. M ł odzi ludzie si ę gaj ą c po alkohol chc ą :  dopasowa ć si ę do kolegów, nale ż e ć do grupy;  czu ć si ę doros ł ym;  by ć na luzie;  lepiej si ę poczu ć ;  dobrze si ę bawi ć.

12

13 Leczenie alkoholizmu to leczenie cia ł a, umys ł u i duszy. Oznacza to, ż e alkoholizm nie wynika z ż adnej innej choroby czy zaburzenia, ale sam w sobie jest chorob ą, z której wyp ł ywaj ą dalsze konsekwencje, mi ę dzy innymi wiele chorób wtórnych... Nie ufaj ś rodkom zast ę pczym – Nale ż y wybra ć Leczenie Kompleksowe!

14

15 ALKOHOLIZM RODZI SI Ę W NASZYM UMY Ś LE. JE Ś LI UMIEMY NAD NIM ZAPANOWA Ć, NIE STANIEMY SI Ę ALKOHOLIKAMI … JEDEN KIELISZEK NIEKONIECZNIE MUSI Ś WIADCZY Ć O NASZYCH S Ł ABO Ś CIACH. ALE KOLEJNY KIELISZEK MO Ż E BY Ć POCZ Ą TKIEM ZGUBNEGO NA Ł OGU …


Pobierz ppt "AUTOR: OLIWIA Ż URAWSKA.  Alkohol etylowy, zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancj ą psychoaktywn ą. Posiada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google