Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Próba ściskania metali Wg normy:PN-57 H-04320 Próba statyczna ściskania metali Politechnika Rzeszowska Katedra Samolotów i Silników Lotniczych Ćwiczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Próba ściskania metali Wg normy:PN-57 H-04320 Próba statyczna ściskania metali Politechnika Rzeszowska Katedra Samolotów i Silników Lotniczych Ćwiczenia."— Zapis prezentacji:

1 Próba ściskania metali Wg normy:PN-57 H-04320 Próba statyczna ściskania metali Politechnika Rzeszowska Katedra Samolotów i Silników Lotniczych Ćwiczenia Laboratoryjne z Wytrzymałości Materiałów Temat ćwiczenia:

2 CEL PRÓBY Norma PN-57 H-04320 została wycofana z użytku bez wprowadzenia normy zastępczej. Instrukcja powstała w oparciu o ww. normę jednakże ze względu na wprowadzony w międzyczasie układ jednostek SI oraz ogólnoświatowe zmiany oznaczeń, nie jest jej kopią 1:1. DIN 50106:1978-12 – odpowiednik niemiecki

3 CEL PRÓBY 1.Próba zwykła – polega na wyznaczeniu: a)wytrzymałości na ściskanie w przypadku, gdy próbka podczas próby ulega zniszczeniu, b)wyraźnej granicy plastyczności, c)skrócenia względnego, d)krzywej zależności naprężeń w funkcji skróceń. 2.Próba ścisła – polega na wyznaczeniu: a)współczynnika sprężystości podłużnej przy ściskaniu, b)umownej granicy sprężystości, c)umownej granicy plastyczności. Zwyczajowo próbę ściskania dzieli się na dwa rodzaje:

4 PODSTAWY TEORETYCZNE W czasie próby ściskania próbka poddana jest działaniu jednoosiowego stanu naprężenia, którego wartość można wyznaczyć ze wzoru :

5 PRÓBKI DO BADAŃ Do próby stosuje się próbki o przekroju okrągłym. Średnica próbki d0 zależy od: Wymiarów i kształtu materiału, z którego pobrano odcinki próbne Największej siły ściskającej generowanej przez maszynę wytrzymałościową Zaleca się stosować średnice próbek 10, 20 lub 30 mm. Wysokość próbki h zależy od rodzaju próby i sposobu pomiaru odkształceń: W którym: x=1,5 – dla próbek krótkich przeznaczonych do próby zwykłej x=3 – dla próbek długich przeznaczonych do próby ścisłej – bez wyznaczania E x=10 – dla próbek długich przeznaczonych do wyznaczania modułu E

6 Warunki pomiaru

7 Warunki próby – urządzenia do prób Próbę przeprowadza się na uniwersalnych maszynach wytrzymałościowych z napędem elektromechanicznym lub hydraulicznym. Głowica pomiaru siły – nominalna wartość siły 50kN Względne wartości niepewności pomiaru: 0,12% nominalnej wartości siły Przyrost naprężeń nie powinien przekroczyć 10MPa/s

8 Metody wyznaczanie modułu Younga 1.Siecznych – wyznaczona linia przechodzi przez dwa punkty 2.Linia regresji (linia najlepszego dopasowania) – wyznaczana za pomocą metody najmniejszych kwadratów 3.Stycznych – linia styczna do wykresu w punkcie. Obszar ±10 punktów.

9 Przebieg badania

10 Przebieg ćwiczenia Czynności przed rozpoczęciem próby:

11 ŚCISKANIE MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH Etapy deformacji ściskanej próbki w przypadku metali plastycznych

12 ŚCISKANIE METALI KRUCHYCH

13

14

15 TERMINY I DEFINICJE UMOWNA GRANICA SPRĘŻYSTOŚCI Jest to naprężenie, którego osiągnięcie powoduje trwałe skrócenie próbki o 0,01% początkowej długości pomiarowej. UMOWNA GRANICA PLASTYCZNOŚCI Jest to naprężenie, którego osiągnięcie powoduje trwałe skrócenie próbki o 0,2% początkowej długości pomiarowej.

16 TERMINY I DEFINICJE WYRAŹNA GRANICA PLASTYCZNOŚCI Jest to naprężenie, przy którym występuje skrócenie próbki bez zwiększenia, a nawet przy zmniejszeniu siły obciążającej. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE Jest to naprężenie odpowiadające sile ściskającej powodującej zniszczenie próbki.

17 TERMINY I DEFINICJE SKRÓCENIE BEZWZGLĘDNE Jest to różnica pomiędzy pierwotną długością pomiarową próbki a długością pomiarową zmierzoną po jej odkształceniu. SKRÓCENIE WZGLĘDNE Jest to stosunek skrócenia bezwzględnego do pierwotnej długości pomiarowej próbki. Można je także wyrazić w procentach długości pomiarowej:

18 TERMINY I DEFINICJE WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI PODŁUŻNEJ PRZY ŚCISKANIU Jest to stosunek naprężenia do wywołanego nim skrócenia w zakresie odkształceń sprężystych.

19 SPRAWOZDANIE

20 Zawartość sprawozdania – Wytyczne ogólne Na pierwszej stronie sprawozdania należy umieścić tabelę nagłówkową. Rysunki wykonać w ołówku. Wykresy wykonać na papierze milimetrowym. Wyniki, w wiarę możliwości, zestawiać w tabelach. Sprawozdanie należy wykonać czytelnie – SPRAWOZDANIA NIECZYTELNE ZOSTANĄ ODRZUCONE.

21 Zawartość sprawozdania Oznaczenie próby według odpowiedniej normy. Materiał próbki. Rysunek wykonawczy próbki. Rysunek zdeformowanej/zniszczonej próbki. Wyniki badania: – Wyniki otrzymane z maszyny wytrzymałościowej. – Wyniki obliczeń manualnych z podaniem błędów. – Porównanie wyników - ocena. Wykres ściskania w układzie F(Δl) - wydruk. Wykres ściskania w układzie R(e). Sformułować wnioski z ćwiczenia.

22 Zawartość sprawozdania – tabela nagłówkowa


Pobierz ppt "Próba ściskania metali Wg normy:PN-57 H-04320 Próba statyczna ściskania metali Politechnika Rzeszowska Katedra Samolotów i Silników Lotniczych Ćwiczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google